Thực hiện kiêm nhiệm chức danh, sáp nhập các xã chưa đạt chuẩn

12/07/2019 10:28 AM

Đây là một trong những nội dung hướng dẫn xây dựng dự toán chi thường xuyên năm 2020 tại Thông tư 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, dự toán chi hoạt động năm 2020 của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể xây dựng gắn với mục tiêu sắp xếp lại tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Cụ thể:

- Trên cơ sở Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 10/NQ-CP ngày 03/02/2018 và kế hoạch hành động của từng bộ, ngành, địa phương:

Thực hiện kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, giảm cấp trung gian, giảm cấp phó, thực hiện kiêm nhiệm chức danh, sáp nhập các xã chưa đạt chuẩn;

- Thực hiện tinh giản biên chế với mức giảm biên chế năm 2020 theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc theo Đề án tinh giản biên chế được phê duyệt (nếu có) hoặc căn cứ theo mục tiêu chung của Nghị quyết 39-NQ/TW; Thông báo kết luận 30-TB/TW ngày 23/5/2017; Kết luận 17-KL/TW để:

Xác định mức giảm tối thiểu/năm đối với từng nhóm cơ quan  tương ứng.

- Ước tính tác động của việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế đến NSNN, gồm:

+ Kinh phí dành ra đối với các cơ quan hành chính từ giảm chi NSNN do sắp xếp tổ chức bộ máy (giảm chi hoạt động bộ máy, chi cơ sở vật chất,...); giảm chi NSNN do giảm biên chế (giảm chi quỹ lương, giảm chi thường xuyên,...);

+ Nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo chế độ, chính sách hiện hành.

Thông tư 38/2019/TT-BTC chính thức có hiệu lực từ ngày 12/8/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,313

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn