Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Đã có văn bản hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế

10/12/2016 07:42 AM

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Văn bản số 19/VBHN-BTC về việc hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Theo đó, Văn bản này hợp nhất từ các Nghị định sau đây:

(i) Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2013).

(ii) Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014 và riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014).

(iii) Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2015).

(iv) Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015).

(v) Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016).

(vi) Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 quy định về lệ phí môn bài (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017).

Quản lý thuế

Ảnh chụp một phần Văn bản hợp nhất số 19

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,418

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn