Văn bản hợp nhất các Thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

09/07/2015 10:49 AM

Ngày 19/6/2015, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 18/VBHN-BTC về Quản lý thuế trên cơ sở hợp nhất 06 Thông tư sau:

- Thông tư 156/2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP  ngày 22/7/2013 của Chính phủ, có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2013;

- Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP  ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2014;

- Thông tư 77/2014/TT-BTC  ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2014;

- Thông tư 119/2014/TT-BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư 111/2013/TT-BTC  ngày 15/8/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC  ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC  ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC  ngày 17/6/2011, Thông tư 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 và Thông tư 78/2014/TT-BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2014;

- Thông tư 151/2014/TT-BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP  ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014, riêng quy định tại Chương I Thông tư này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014;

- Thông tư 26/2015/TT-BTC  ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP  ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn