Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Nợ tiền sử dụng đất trả theo giá đất thời điểm nào?

21/04/2015 07:50 AM

Ông Chung Tuấn Duy (TP. Cần Thơ) mua nền tái định cư và có quyết định bố trí nền tái định cư cấp ngày 25/10/2011. Ông đã làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong sổ ghi nợ quyền sử dụng đất, được cấp ngày 21/8/2013.

Ông Duy hỏi, người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa 5 năm căn cứ vào quyết định bố trí tái định cư hay Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Về vấn đề này, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản 8, Điều 2 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ quy định:

“...Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất" trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa 5 năm; sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ".

Ông Duy mua nền tái định cư và đã làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong sổ ghi nợ tiền sử dụng đất, được cấp ngày 21/8/2013 (thời điểm Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ có hiệu lực thi hành).

Vì vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đối với trường hợp ông Duy đã nêu thì: Người sử dụng đất được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính trong thời hạn tối đa 5 năm tính từ ngày được ghi nợ tiền sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 5 năm mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử đụng đất theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,398

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn