Tiêu chuẩn Trưởng thôn và mức phụ cấp Trưởng thôn năm 2021

02/03/2021 09:25 AM

Trưởng thôn phải là người từ đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; đang có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn;...

Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Tiêu chuẩn Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hiện nay được quy định cụ thể tại Điều 11 Thông tư 04/2012/TT-BNV, cụ thể như sau:

- Có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố;

- Đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

- Có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

- Bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

- Có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Mức phụ cấp Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2021

Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn bên cạnh Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố, người đảm nhận các chức danh này được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước theo quy định.

(Những người tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố ngoài 03 chức danh Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố,  Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận không hưởng phụ cấp hàng tháng mà được hưởng bồi dưỡng khi trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, tổ dân phố từ đoàn phí, hội phí khoán cho các đoàn thể và từ các nguồn quỹ khác (nếu có))

Theo đó, ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố,  Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban công tác mặt trận ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2021 được thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP, cụ thể là 1,49 triệu đồng/tháng.

Do đó, mức khoán phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận trong năm 2021 cụ thể như sau:

- Đối với các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, thuộc xã biên giới hoặc hải đảo thì mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng là 7,45 đồng/tháng.

- Đối với các thôn khác thì mức khoán quỹ phụ cấp hàng tháng là 4,47 triệu đồng/tháng.

Mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh sẽ do HĐND cấp tỉnh quy định, đơn cử như:

(1) Mức phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang như sau (Theo Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Hà Giang):

STT

Chức danh

Mức phụ cấp/ tháng
(theo mức lương cơ sở)

Thôn thuộc xã biên giới; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên

Thôn, tổ dân phố còn lại

1

Bí thư chi bộ

1,788 triệu đồng/tháng

1,49 triệu đồng/tháng

2

Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố

1,788 triệu đồng/tháng

1,49 triệu đồng/tháng

3

Trưởng ban công tác Mặt trận

894.000 đồng/tháng

596.000 đồng/tháng

(1) Mức phụ cấp đối với Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban công tác mặt trận ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau (Theo Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Kạn):

STT

Chức danh

Hệ số phụ cấp/tháng

Thôn, tổ dân phố có từ 350 hộ gia đình trở lên; thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự

Thôn, tổ dân phố còn lại

1

Bí thư Chi bộ

1,937 triệu đồng/tháng

1,639 triệu đồng/tháng

2

Trưởng thôn (Tổ Trưởng Tổ dân phố)

3

Trưởng Ban công tác Mặt trận

1,192 triệu đồng/tháng

894.000 đồng/tháng

Thanh Lợi

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,289

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn