Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT 2019

02/07/2020 15:01 PM

Ngày 26/6/2020, BHXH Việt Nam có Công văn 2093/BHXH-CSYT hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2019.

Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí
khám chữa bệnh BHYT 2019

Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT để BHXH các tỉnh và các cơ sở KCB BHYT năm 2019 thống nhất thực hiện việc quyết toán và thẩm định quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2019 theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT

Hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT 2019 (Ảnh minh họa)

Tạm ứng, thanh toán, quyết toán hằng quý

Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB BHYT được thực hiện hằng quý theo đúng quy định về tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT quy định tại khoản 1; các điểm a, b, c khoản 2 Điều 32 Luật BHYT và các văn bản quy định hiện hành.

Nguyên tắc xác định tổng mức thanh toán

Tổng mức thanh toán của năm 2019 (T2019) được xác định theo công thức quy định tại khoản 4, Điều 24 Nghị định 146/2018NĐ-CP như sau:

T2019 = [T2018 x k] thuốc, hóa chất + [T2018 x k]VTYT + [T2018] máu, chế phẩm máu + [T2018] DVKT + Cn.

Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB BHYT theo báo cáo quyết toán năm của cơ sở KCB đã được thẩm định nhưng không vượt tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT được xác định theo công thức trên.

Cơ sở KCB có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH xác định tổng | mức thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn 2093/BHXH-CSYT. Thực hiện chỉ định các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm, cận lâm sàng, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế (VTYT), tiếp nhận và quản lý người bệnh vào điều trị nội trú chặt chẽ, hợp lý, đúng quy chế chuyên môn, sử dụng kinh phí KCB BHYT hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT.

Cơ quan BHXH có trách nhiệm phối hợp với cơ sở KCB để xác định chính xác, đầy đủ các yếu tố trong tổng mức thanh toán (T2018 và chín nhóm nguyên nhân tăng, giảm) theo hướng dẫn tại Công văn 2093/BHXH-CSYT.

Công văn 2093/BHXH-CSYT ban hành ngày 26/6/2020 và thay thế Công văn 7691/BYT-BH ngày 31/12/2019; điểm 3 Công văn 523/BHXH-CSYT ngày 21/02/2020; Công văn 579/BHXH-CSYT ngày 26/02/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn