Số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

29/06/2020 08:24 AM

Theo Nghị định 08/2016/NĐ-CPNghị định 69/2020/NĐ-CP số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở các đơn vị hành chính được quy định như sau:

số lượng phó chủ tịch ubnd cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Số lượng phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đối với đơn vị hành chính ở đô thị

Đơn vị hành chính

Số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND

Thành phố trực thuộc Trung ương

Hà Nội, TP.HCM

Không quá 05

Còn lại

Không quá 04

Quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

Loại I

Không quá 03

Loại II

Không quá 02

Loại III

Không quá 02

Phường, thị trấn

Loại I

Không quá 02

Loại II

Không quá 02

Loại III

01

Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn

Đơn vị hành chính

Số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND

Tỉnh

Loại I

Không quá 04

Loại II

Không quá 03

Loại III

Không quá 03

Huyện

Loại I

Không quá 03

Loại II

Không quá 02

Loại III

Không quá 02

Loại I

Không quá 02

Loại II

Không quá 02

Loại III

01

So với nhiệm kỳ 2016 – 2020, trong nhiệm kỳ tới (2021 – 2026) xã, phường, thị trấn loại II được tăng thêm 01 Phó Chủ tịch UBND.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 17,991

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn