Hướng dẫn chính sách với thôn, bản ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập

20/11/2019 08:09 AM

Ủy ban Dân tộc vừa có Công văn 1429/UBDT-CSDT hướng dẫn xác định thôn, bản ĐBKK và việc thực hiện chính sách đối với thôn, bản ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Ủy ban Dân tộc có hướng dẫn như sau:

- Về việc hướng dẫn xác định lại các thôn, bản ĐBKK: Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên căn cứ quy định tại Điều 6 Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016, chỉ đạo rà soát, lập hồ sơ, tổ chức thẩm định gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp, trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

"Điều 6. Rà soát, sửa đổi, bổ sung thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực III, II, I vùng dân tộc thiểu số và miền núi đối với trường hợp chia tách, thành lập mới, sáp nhập, giải thể, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh (nếu có):

1. Hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ các tiêu chí quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quyết định này, chỉ đạo rà soát, lập hồ sơ, tổ chức thẩm định gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách thôn đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

2. Quy trình thủ tục, hồ sơ xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Quyết định này.

3. Thời gian gửi hồ sơ về Ủy ban Dân tộc trước ngày 01 tháng 6 hàng năm."

- Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các thôn, bản ĐBKK sau khi chia tách, sáp nhập, đổi tên: Trong thời gian hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng xem xét, quyết định, đề nghị Tỉnh tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng đã được phê duyệt tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 cho đến khi có Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Ủy ban Dân tộc đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện.

Xem chi tiết nội dung hướng dẫn tại Công văn 1429/UBDT-CSDT ngày 18/11/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn