Danh mục hàng hóa phải đấu thầu tập trung

04/11/2019 10:24 AM

Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh thì phải đấu thầu tập trung. Nếu hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục mua sắm tập trung thì áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Ông Võ Đình Tiến công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông. Để phục vụ công tác y tế dự phòng, Trung tâm ông có mua sinh phẩm, vật tư, hóa chất (34 triệu đồng) do Giám đốc Trung tâm ra quyết định chỉ định thầu theo quy định tại Điều 5 Thông tư 58/2016/TT-BTC và Khoản 3, Điều 3 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 2/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông quy định phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, phòng Tài chính của Trung tâm không đồng ý cho thanh toán gói thầu trên vì cho rằng các hàng hóa trên phải thực hiện đấu thầu tập trung theo quy định tại Tiết thứ 2, Điểm 1.6, Khoản 1, Điều 1 của Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh mục tài sản Nhà nước thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ông Tiến hỏi, vậy gói thầu trên có phải thực hiện đấu thầu tập trung không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 68 và Điểm b, Khoản 2, Điều 72 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, đối với những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải áp dụng mua sắm tập trung, đơn vị có nhu cầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phải công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thỏa thuận khung và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung trên cơ sở thỏa thuận khung.

Trường hợp ký kết hợp đồng với nhà thầu khác không được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung thì không được thanh toán hợp đồng.

Các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung thuộc phạm vi quản lý của mình.

Theo đó, nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục mua sắm tập trung của tỉnh thì phải đấu thầu tập trung theo quy định nêu trên.

Nếu hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục mua sắm tập trung thì áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,383

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn