Điều kiện hưởng ưu đãi đối với nhà đầu tư liên danh

02/04/2019 08:24 AM

Công ty ông Bùi Thế Vinh (Hà Nội) là nhà đầu tư độc lập có đề xuất dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) và đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của cấp có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 3 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thì công ty ông sẽ được hưởng ưu đãi khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án nêu trên.

Nhưng hiện nay công ty ông muốn tham gia lựa chọn nhà đầu tư với vai trò nhà thầu liên danh cùng một (một số) đơn vị khác.

Ông Vinh hỏi, liên danh nhà đầu tư trong đó có công ty ông có được hưởng ưu đãi như quy định nêu tại Điều 3 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, nhà đầu tư được hưởng ưu đãi trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi có báo cáo nghiên cứu khả thi được bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Trường hợp thành viên trong liên danh có báo cáo nghiên cứu khả thi được bộ, ngành, UBND cấp tỉnh phê duyệt, nhà đầu tư liên danh được hưởng ưu đãi trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đề nghị nhà đầu tư lưu ý, theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, sau khi có kết quả sơ tuyển, trường hợp nhà đầu tư cần thay đổi tư cách (tên) tham gia đấu thầu so với tên trong danh sách ngắn thì phải thông báo bằng văn bản tới bên mời thầu tối thiểu 7 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu để báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định sự thay đổi tư cách của nhà đầu tư.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn