Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ, công chức

13/07/2018 11:20 AM

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức. Theo đó, công bố Danh mục các văn bản của Đảng và văn bản QPPL về cán bộ, công chức từ năm 2010 đến nay:

Danh mục văn bản của Đảng và VBQPPL về cán bộ, công chức

STT

Cơ quan ban hành, tên văn bản và nội dung điều chỉnh

Ghi chú

I

VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

 

1

Quy định số 132-QĐ/TW ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Còn hiệu lực

2

Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Còn hiệu lực

3

Quyết định 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức

Còn hiệu lực

4

Quyết định 260-QĐ/TW ngày 02/10/2009 của Bộ Chính trị quy định về việc thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, từ chức của cán bộ

Còn hiệu lực

5

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ

Còn hiệu lực

6

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Còn hiệu lực

7

Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

Còn hiệu lực

8

Kết luận số 24/KL-TW ngày 15/12/2017 của Bộ Chính trị về nguyên tắc điều động, phân công, bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển

 

9

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Còn hiệu lực

10

Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

Còn hiệu lực

11

Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

Còn hiệu lực

12

Quy định số 90-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Còn hiệu lực

13

Thông báo Kết luận số 36-TB/TW ngày 19/7/2017 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ

 

14

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Còn hiệu lực

15

Quy định số 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Còn hiệu lực

16

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý

Còn hiệu lực

17

Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/1/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Còn hiệu lực

18

Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh uỷ, thành ủy

Còn hiệu lực

19

Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ

Còn hiệu lực

20

Quy định số 183-QĐ/TW ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Còn hiệu lực

II

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

1

Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12

Còn hiệu lực

2

Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Còn hiệu lực Liên quan đến tổ chức bộ máy

III

VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ

 

1

Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25 /01/2010 quy định những người là công chức

Còn hiệu lực

2

Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3 /2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức

Đã được thay thế bằng Nghị định số 101/2017/NĐ-CP

3

Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 quy định về quản lý biên chế công chức

Còn hiệu lực

4

Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Còn hiệu lực

5

Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Còn hiệu lực

6

Nghị định 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

Đã được thay thế bằng Nghị định 26/2015/NĐ-CP

7

Nghị định 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP

Còn hiệu lực

8

Nghị định 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Còn hiệu lực

9

Nghị định 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 quy định việc áp dụng Luật cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

Hết hiệu lực

10

Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 về công chức xã, phường, thị trấn

Còn hiệu lực

11

Nghị định 90/2012/NĐ-CP ngày 05/11/2012 về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

Còn hiệu lực

……

…………………………………………………………

……………..

48

Thông tư 01/2018/TT-BNV ngày 08/01/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Còn hiệu lực

49

Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước

Còn hiệu lực

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 26,812

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn