Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ đối với trình độ sau đại học

10/05/2018 14:11 PM

Bà Nguyễn Huỳnh Thi Phương (Vĩnh Long) hỏi: Chứng chỉ ngoại ngữ B1, B2 do Học viện Khoa học Xã hội cấp có giá trị để làm điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ, điều kiện ứng tuyển nghiên cứu sinh và bảo vệ luận văn tiến sĩ ở Việt Nam không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009, tại Điều 9 yêu cầu ngoại ngữ của người dự tuyển có quy định: “a. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III), trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb”.

Điều 22 Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT về trình độ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án quy định: “1. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ (Phụ lục III), trong thời hạn 1 năm tính đến ngày trình hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B2 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu để kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb”.

Căn cứ Điều 2 Quyết định số 35/QĐ-TTg ngày 10/1/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Học viện Khoa học Xã hội có chức năng và nhiệm vụ chính là:

“- Đào tạo và cấp văn bằng thạc sĩ và tiến sĩ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

- Nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng chuyên môn về khoa học xã hội, nhân văn cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực”.

Như vậy, Chứng chỉ ngoại ngữ B1 và B2 do Học viện Khoa học Xã hội cấp không thuộc phạm vi quy định là Chứng chỉ ngoại ngữ do một trường đại học trong nước được đào tạo ngành ngoại ngữ tương ứng trình độ đại học cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 và B2 quy định tại Phụ lục IIIa, với dạng thức và yêu cầu đề kiểm tra ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIIb.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn