Luật bảo không nhưng Công ty vẫn tính thuế TNCN với tiền hiếu, hỉ?

31/01/2018 10:50 AM

“Tôi được biết, theo quy định của pháp luật thì không tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với khoản tiền hiếu, hỉ nhưng người lao động tại Công ty tôi đều phải đóng thuế TNCN với các khoản thu nhập từ tiền hiếu, hỉ mà Công ty chi trả. Vậy có đúng pháp luật hay không?” - Đây là thắc mắc của chị Trương Thị Minh Quy (Email: Minhquytruong***@gmail.com).

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

- Tại Điểm g10, Khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC) thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

- Tại Khoản 2.30, Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định như sau:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau:

- Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của bản thân và gia đình người lao động; chi nghỉ mát, chi hỗ trợ điều trị; chi hỗ trợ bổ sung kiến thức học tập tại cơ sở đào tạo; chi hỗ trợ gia đình người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con của người lao động có thành tích tốt trong học tập; chi hỗ trợ chi phí đi lại ngày lễ, tết cho người lao động; chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện khác cho người lao động (trừ khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.6, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động hướng dẫn tại điểm 2.11 Điều này) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác. Tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Việc xác định 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế được xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.

Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả của năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định (không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế).

Như vậy, khoản chi hiếu, hỉ cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có chứng từ đầy đủ (khoản chi đó được quy định trong các hồ sơ như: Quy chế tài chính, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể; Các khoản chi đó phải có các chứng từ như phiếu chi có chữ ký của người lao động kèm theo các chứng từ như giấy đăng ký kết hôn, phiếu báo tử…).

Kết luận:

- Nếu khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi cho đám hiếu, hỉ nếu phù hợp với quy định của Công ty (có hồ sơ, chứng từ đầy đủ) và phù hợp thu nhập chịu thuế TNDN thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

- Ngược lại, nếu khoản tiền chi cho đám hiếu, hỉ nếu không phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thì tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 18,946

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn