Bản dịch này thuộc bản quyền THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn được khai thác sử dụng cho công việc của riêng mình, nhưng không được sao chép, đăng lại trên bất cứ phương tiện nào.

NGHỊ ĐỊNH THƯ

VỀ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH TRONG VẤN ĐỀ HẢI QUAN

Điều 1

Các định nghĩa

Trong Nghị định thư này:

 (a) "pháp luật hải quan" là bất kỳ pháp luật hay quy định áp dụng tại các lãnh thổ hải quan của các Bên ký kết, theo quy định trong luật pháp của mình, quản lý việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh và sắp đặt hàng hóa trong bất kỳ chế độ hải quan hay thủ tục khác, bao gồm trung chuyển và các biện pháp cấm, hạn chế và kiểm soát;

 (b) "cơ quan yêu cầu" là cơ quan hành chính có thẩm quyền đã được chỉ định bởi một Bên ký kết cho mục đích này và thực hiện yêu cầu hỗ trợ trên cơ sở Nghị định thư này;

 (c) "cơ quan nhận yêu cầu" là cơ quan hành chính có thẩm quyền đã được chỉ định bởi một Bên ký kết cho mục đích này và nhận yêu cầu hỗ trợ trên cơ sở Nghị định thư này;

(d) "dữ liệu cá nhân" là tất cả các thông tin liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể xác định;  

 (e) "vi phạm hải quan" là bất kỳ vi phạm hoặc hành vi cố gắng vi phạm pháp luật hải quan.

Điều 2

Phạm vi

1. Các Bên ký kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hải quan phù hợp với luật pháp của mình và theo cách thức và điều kiện quy định tại Nghị định thư này, để đảm bảo áp dụng đúng pháp luật hải quan, đặc biệt bằng cách ngăn chặn, điều tra và đấu tranh chống các vi phạm hải quan .

2. Việc hỗ trợ các vấn đề hải quan như quy định tại Nghị định thư này sẽ áp dụng cho bất kỳ cơ quan hành chính của các Bên ký kết có thẩm quyền trong việc thực hiện Nghị định thư này.  Việc hỗ trợ này không ảnh hưởng đến các quy định về hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề hình sự.  Việc hỗ trợ này không bao gồm các thông tin nhận được trong quyền hạn thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tư pháp, trừ trường hợp việc cung cấp thông tin đó được ủy quyền bởi cơ quan đó.

3. Tất cả các hỗ trợ được đưa ra trong khuôn khổ Nghị định thư sẽ được thực hiện phù hợp với pháp luật và các quy định của mỗi Bên ký kết.

4.       Các hỗ trợ cho việc hoàn lại thuế, thuế, tiền phạt không được điều chỉnh bởi Nghị định thư này.

Hỗ trợ theo yêu cầu

1. Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu phải cung cấp cho cơ quan yêu cầu tất cả các thông tin có liên quan cho phép cơ quan đó đảm bảo rằng pháp luật hải quan được áp dụng một cách chính xác, bao gồm thông tin về các hoạt động được ghi nhận hoặc được lên kế hoạch hoặc có thể là vi phạm hải quan.

2.       Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu phải thông báo:

 (a) liệu hàng hóa xuất khẩu từ lãnh thổ của một trong các Bên ký kết đã được nhập khẩu đúng vào lãnh thổ của Bên ký kết bên kia, quy định cụ thể thủ tục hải quan áp dụng đối với hàng hoá, nếu thích hợp;

 (b) liệu hàng hóa nhập khẩu vào lãnh thổ của một trong các Bên ký kết đã được xuất khẩu đúng vào lãnh thổ của Bên ký kết bên kia, quy định cụ thể thủ tục hải quan áp dụng đối với hàng hoá, nếu thích hợp.

3. Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu phải trong khuôn khổ pháp luật hoặc các quy định của mình thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo giám sát đặc biệt đối với:

 (a) các thể nhân hoặc pháp nhân đối với người có căn cứ hợp lý để tin rằng họ đang hoặc đã tham gia vào hành vi vi phạm hải quan;

 (b) những nơi mà nguồn của hàng hoá đã hoặc có thể được lắp ráp theo cách mà có căn cứ hợp lý để tin rằng những hàng hóa này dự định sẽ được dùng cho hành vi vi phạm hải quan;

 (c) các mặt hàng đã hoặc có thể sẽ được vận chuyển theo một cách mà có lý do hợp lý để tin rằng chúng dự định sẽ được dùng cho hành vi vi phạm hải quan;

 (d) phương tiện vận tải được sử dụng hoặc có thể được sử dụng theo một cách mà có lý do hợp lý để tin rằng chúng dự định sẽ được dùng cho hành vi vi phạm hải quan.

Điều 4

Hỗ trợ tự nguyện

Các Bên ký kết sẽ hỗ trợ lẫn nhau, theo sáng kiến ​​riêng của mình và phù hợp với pháp luật hoặc quy định của mình, nếu các Bên xét thấy cần thiết cho việc áp dụng đúng pháp luật hải quan, đặc biệt bằng cách cung cấp các thông tin thu được liên quan đến:

- các hoạt động vi phạm hải quan hoặc có dấu hiệu vi phạm hải quan và có thể liên quan đến lợi ích của Bên ký kết bên kia;

- phương tiện hoặc phương pháp mới được sử dụng trong việc thực hiện hành vi vi phạm hải quan;

- các mặt hàng được biết là đối tượng vi phạm hải quan;

- các thể nhân hoặc pháp nhân đối với người có căn cứ hợp lý để tin rằng họ đang hoặc đã tham gia vào hành vi vi phạm hải quan;

- phương tiện vận tải mà có căn cứ hợp lý để tin rằng đã, đang, hoặc có thể được dùng cho hành vi vi phạm hải quan.

Giao nhận, Thông báo

Theo yêu cầu của cơ quan yêu cầu, cơ quan nhận yêu cầu, phù hợp với quy định pháp luật hoặc quy định áp dụng cho cơ quan nhận yêu cầu, phải áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo thứ tự:

–   cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc

–   thông báo bất kỳ quyết định, ban hành từ cơ quan yêu cầu và thuộc phạm vi của Nghị định thư này, đến người nhận cư trú hoặc thành lập trên lãnh thổ của các cơ quan nhận yêu cầu.

Yêu cầu cung cấp các tài liệu hoặc thông báo các quyết định phải được lập thành văn bản bằng một ngôn ngữ chính thức của cơ quan nhận yêu cầu hoặc bằng một ngôn ngữ mà cơ quan đó chấp nhận.

Điều 6

Hình thức và nội dung yêu cầu hỗ trợ

1. Các yêu cầu theo quy định của Nghị định thư này phải được lập thành văn bản.  Các yêu cầu này phải kèm theo các tài liệu cần thiết để chứng minh yêu cầu. Khi cần thiết vì tính cấp bách của tình huống, yêu cầu bằng miệng có thể được chấp nhận, nhưng phải được xác nhận bằng văn bản ngay lập tức.

2. Các yêu cầu theo quy định tại khoản 1 phải bao gồm các thông tin sau:  

 (a) cơ quan yêu cầu;

 (b) biện pháp được yêu cầu;

 (c) đối tượng và lý do yêu cầu;

 (d) các điều khoản pháp luật và quy định và các yếu tố pháp luật khác có liên quan;

 (e) chỉ ra chính xác và toàn diện nhất về các thể nhân hoặc pháp nhân là đối tượng của các cuộc điều tra;

 (f) tóm tắt các sự kiện có liên quan và các yêu cầu đã được thực hiện.

3. Các yêu cầu sẽ được đệ trình bằng một ngôn ngữ chính thức của cơ quan nhận yêu cầu hoặc bằng một ngôn ngữ được cơ quan đó chấp nhận. Yêu cầu này không áp dụng cho bất kỳ tài liệu đi kèm với các yêu cầu quy định tại khoản 1.

4. Nếu một yêu cầu không đáp ứng được yêu cầu chính thức đặt ra ở trên, có thể yêu cầu sửa chữa hoặc hoàn thiện yêu cầu đó; trong khi chờ đợi, các biện pháp phòng ngừa có thể được yêu cầu.

Điều 7

Thực hiện các yêu cầu

1. Để thực hiện theo đề nghị hỗ trợ, cơ quan nhận yêu cầu phải tiến hành trong phạm vi thẩm quyền và nguồn lực sẵn có của mình, như thể nó đã hành động theo kế hoạch của chính mình hoặc theo yêu cầu của các cơ quan khác của Bên ký kết đó, bằng cách cung cấp thông tin đã sở hữu, bằng cách thực hiện các cuộc điều tra thích hợp hoặc bằng cách sắp xếp các cuộc điều tra.   Quy định này cũng áp dụng đối với bất kỳ cơ quan nào mà các yêu cầu đã được giải quyết bởi các cơ quan nhận yêu cầu khi cơ quan nhận yêu cầu không thể tự hành động.

2. Các yêu cầu hỗ trợ phải được thực hiện theo các điều khoản pháp luật hoặc quy định của Bên ký kết nhận yêu cầu.

3. Với sự thỏa thuận của Bên ký kết bên kia có liên quan đến và phụ thuộc vào các điều kiện đặt ra bởi Bên ký kết bên kia, cán bộ có thẩm quyền hợp lệ của một Bên ký kết có thể có mặt tại các văn phòng của cơ quan nhận yêu cầu hoặc bất kỳ cơ quan có liên quan khác theo quy định tại khoản 1 để nhận thông tin liên quan đến các hoạt động có hành vi hoặc co thể có hành vi vi phạm hải quan mà cơ quan yêu cầu cần thiết đối với các mục đích của nghị định thư này.

4. Cán bộ có thẩm quyền hợp lệ của một Bên ký kết có liên quan có thể, với sự thỏa thuận của Bên ký kết bên kia có liên quan tới và phụ thuộc vào các điều kiện đặt ra bởi Bên ký kết bên kia, có mặt tại nơi các cuộc điều tra được thực hiện ở lãnh thổ của Bên ký kết bên kia.

Điều 8

Hình thức truyền đạt thông tin

1. Cơ quan nhận yêu cầu phải thông báo kết quả các yêu cầu cho cơ quan đề nghị bằng văn bản kèm theo các tài liệu có liên quan, bản sao chứng thực hoặc các tài liệu khác.

2.       Thông tin này có thể được ở định dạng điện tử.

Điều 9

Ngoại lệ đối với nghĩa vụ hỗ trợ

1. Hỗ trợ có thể bị từ chối hoặc có thể có đủ các điều kiện hoặc yêu cầu nhất định nếu hợp một Bên cho rằng hỗ trợ theo Nghị định thư này sẽ:

 (a) có khả năng gây phương hại đến chủ quyền của Việt Nam hoặc của một nước thành viên mà đã được yêu cầu thực hiện hỗ trợ theo Nghị định thư này; hoặc là

 (b) có khả năng làm ảnh hưởng đến chính sách công cộng, an ninh, lợi ích thiết yếu khác, đặc biệt trong các trường hợp nêu tại Điều 10 (2); hoặc

 (c) vi phạm một bí mật công nghiệp, bí mật thương nghiệp hoặc bí mật nghề nghiệp.

2. Hỗ trợ có thể được hoãn bởi cơ quan nhận yêu cầu khi có căn cứ rằng điều đó sẽ can thiệp với một cuộc điều tra, truy tố hoặc tố tụng đang diễn ra. Trong trường hợp này, cơ quan nhận yêu cầu phải tham khảo ý kiến của các cơ quan yêu cầu để xác định liệu hỗ trợ có thể được thực hiện theo các điều khoản hoặc điều kiện mà cơ quan nhận yêu cầu có thể yêu cầu.

3. Trường hợp cơ quan yêu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ mà bản thân không thể thực hiện nếu có yêu cầu, cơ quan đó sẽ nhấn mạnh chi tiết đó trong yêu cầu của mình. Sau đó cơ quan nhận yêu cầu sẽ quyết định cách phản hồi yêu cầu này.

4. Đối với các trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2, các quyết định của cơ quan có yêu cầu và lý do của những yêu cầu đó phải được thông báo cho cơ quan yêu cầu sớm nhất.

Điều 10

Trao đổi và bảo mật thông tin

1. Bất kỳ thông tin được truyền đạt dưới bất kỳ hình thức nào theo Nghị định thư này sẽ có tính chất bí mật hoặc hạn chế, tùy thuộc vào các quy tắc áp dụng trong mỗi Bên ký kết. Thông tin này được đảm bảo bởi nghĩa vụ giữ bí mật chính thức và được hưởng sự bảo vệ mở rộng đến các thông tin tương tự theo pháp luật có liên quan của Bên ký kết nhận được thông tin đó và các quy định tương ứng áp dụng cho các tổ chức của Liên minh châu Âu.

2. Dữ liệu cá nhân chỉ có thể được trao đổi khi Bên ký kết nhận chúng cam kết bảo vệ dữ liệu đó theo cách thức mà Bên ký kết cung cấp thông tin cho là phù hợp.

3. Trong tố tụng hành chính hoặc thủ tục phúc thẩm sau đó được thực hiện đối với các hành vi vi phạm hải quan, việc sử dụng các thông tin thu được theo Nghị định thư này được coi là phục vụ cho các mục đích của Nghị định thư này.  Do đó, trong hồ sơ của mình về bằng chứng, báo cáo, lời khai, trong tố tụng, các Bên ký kết có thể sử dụng như bằng chứng những thông tin thu được và bằng chứng và tài liệu tham khảo phù hợp với các quy định của Nghị định thư này. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin đó hoặc đã truy cập vào các tài liệu đó phải được thông báo về việc sử dụng các thông tin, bằng chứng và tài liệu đó.

4. Thông tin thu được sẽ được sử dụng chỉ duy nhất cho mục đích của Nghị định thư này. Trường hợp một trong các bên ký kết có nhu cầu sử dụng thông tin đó cho mục đích khác thì phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của cơ quan đã cung cấp các thông tin. Việc sử dụng phải chịu bất kỳ hạn chế đặt ra bởi các cơ quan đó.

Điều 11

Chi phí hỗ trợ

Các Bên ký kết sẽ từ bỏ mọi yêu cầu hoàn lại chi phí đối với nhau theo Nghị định thư này, ngoại trừ, khi thích hợp, chi phí đối với phiên dịch viên không phải là nhân viên dịch vụ công cộng.

Điều 12

Thực hiện

1. Việc thực hiện Nghị định thư này sẽ được giao phó một mặt cho cơ quan hải quan của Việt Nam và mặt khác cho các cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban châu Âu và các cơ quan hải quan của các nước thành viên khi phù hợp.  Các cơ quan đó quyết định tất cả các biện pháp thiết thực và những sắp xếp cần thiết cho các ứng dụng của nó, có tính đến các quy tắc trong lực lượng đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu.

2. Các Bên ký kết sẽ tham vấn lẫn nhau và sau đó thông báo cho nhau về quy định chi tiết thực hiện được thông qua theo các quy định của Nghị định thư này.

Điều 13

Các thỏa thuận khác

1. Xem xét thẩm quyền riêng của Liên minh châu Âu và các nước thành viên của Liên minh châu Âu, các quy định của Nghị định thư phải:

- Không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của các Bên ký kết tại bất kỳ thỏa thuận quốc tế hoặc công ước quốc tế khác;

- Được coi là bổ sung cho Hiệp định về tương trợ lẫn nhau đã được hoặc có thể được ký kết giữa các cá nhân nước thành viên của Liên minh châu Âu và Việt Nam; và

- Không ảnh hưởng đến các quy định của Liên minh châu Âu điều chỉnh việc thông tin giữa các cơ quan có thẩm quyền của Ủy ban châu Âu và các cơ quan hải quan của các nước thành viên của Liên minh châu Âu của bất kỳ thông tin thu thập được theo Nghị định thư này có thể có ích cho Liên minh.

2. Bất kể các quy định của khoản 1, các quy định của Nghị định thư này sẽ được ưu tiên hơn các quy định của bất kỳ Hiệp định song phương về tương trợ lẫn nhau đã được hoặc có thể được ký kết giữa các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và Việt Nam nếu các quy định của các Hiệp định song phương này không phù hợp với quy định tại Nghị định thư này.

3. Đối với các câu hỏi liên quan đến việc áp dụng Nghị định thư này, các Bên ký kết sẽ tham vấn lẫn nhau để giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ của Ủy ban XXX [được thành lập theo Điều XXX của Hiệp định này].

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,811

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn