Bản dịch này thuộc bản quyền THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn được khai thác sử dụng cho công việc của riêng mình, nhưng không được sao chép, đăng lại trên bất cứ phương tiện nào.

HỢP TÁC VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC

ĐIỀU 1

Mục tiêu và phạm vi điều chỉnh

1. Các Bên khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác và xây dựng năng lực trong việc góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Hiệp định này, hỗ trợ việc mở rộng liên tục các hoạt động thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU và tạo ra cơ hội mới cho thương mại và đầu tư.

2. Các Bên cam kết tăng cường các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, cân nhắc các mức độ phát triển khác nhau giữa EU và Việt Nam.

ĐIỀU 2

Hình thức, lĩnh vực và phương tiện hợp tác

1. Các Bên thừa nhận rằng việc hợp tác sẽ được thực hiện trong khuôn khổ pháp lý và thể chế hiện hành và theo các quy tắc và thủ tục quản lý các mối quan hệ giữa các Bên, mục tiêu chủ yếu là để thúc đẩy phát triển bền vững trong tất cả các khía cạnh, bao gồm tăng trưởng bền vững và xoá đói giảm nghèo.

2. Để đạt được các mục tiêu nêu tại Điều 1, các Bên đặc biệt chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực sau:

 (a) Hợp tác và hội nhập trong khu vực;

 (b) Tạo thuận lợi cho thương mại;

 (c) Chính sách các quy định về thương mại;

 (d) Các khía cạnh liên quan đến thương mại của nông, lâm và ngư nghiệp;

 (e) Phát triển bền vững, đặc biệt là ở khía cạnh môi trường và lao động của mình;

 (f) Các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

 (g) Các lĩnh vực khác được xác định theo các chương cụ thể của Hiệp định này;

 (h) Các lĩnh vực có cùng mối liên quan khác liên quan đến Hiệp định này;

3. Các hoạt động hợp tác giữa các Bên chủ yếu được thực hiện bằng các phương tiện trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hành tốt nhất, cũng như hợp tác về chính sách. Nếu có liên quan, hội thảo, chuyên đề, đào tạo, nghiên cứu, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cũng có thể được xem xét.

4. Các Bên thừa nhận vai trò tiềm năng quan trọng của khu vực tư nhân trong hoạt động hợp tác và hỗ trợ sự tham gia của mình trong đó để đóng góp vào việc tối đa hóa lợi ích của Hiệp định về tăng trưởng kinh tế và phát triển của nhau.

Điều 3

Phúc lợi động vật

Các Bên đồng ý hợp tác về quyền lợi động vật khi cần thiết, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho sự phát triển của các tiêu chuẩn phúc lợi động vật. Ủy ban SPS nêu tại Điều [X] của Chương về các biện pháp vệ sinh dịch tễ sẽ được tư vấn để chuẩn bị cần thiết cho việc thực hiện Điều này.

Điều 4

Mối quan hệ với các chương khác

Các quy định của Chương này áp dụng cho tất cả các quy định về hợp tác trong các chương cụ thể khác của Hiệp định này.

ĐIỀU 5

Cơ chế thể chế

1. Các vấn đề liên quan đến hợp tác được thảo luận trong các phân ban chuyên môn có liên quan được thành lập theo Hiệp định này. Đối với lĩnh vực hợp tác mà không có phân ban chuyên môn, các vấn đề này sẽ được thảo luận trong Ủy ban Thương mại.

2. Mỗi Bên chỉ định một cơ quan đầu mối trong chính phủ của mình để giữ liên lạc với bên kia về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chương này.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,519

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn