Bản dịch này thuộc bản quyền THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn được khai thác sử dụng cho công việc của riêng mình, nhưng không được sao chép, đăng lại trên bất cứ phương tiện nào.

 

 

CHƯƠNG 22

TẠO THUẬN LỢI TRONG KINH DOANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Điều 22.1: Các định nghĩa

Trong Chương này:

Chuỗi cung ứng một mạng lưới xuyên biên giới của các doanh nghiệp hoạt động cùng nhau như một hệ thống tích hợp phục vụ cho việc thiết kế, phát triển, sản xuất, mua bán, phân phối, vận chuyển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng.

Điều 22.2: Ủy ban về Năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi trong kinh doanh

1. Các Bên thừa nhận rằng, để nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế của các Bên trong nước, trong khu vực và trên toàn cầu và để thúc đẩy hội nhập kinh tế và phát triển trong khu vực thương mại tự do, môi trường kinh doanh của các bên phải đáp ứng được những phát triển của thị trường.

2. Theo đó, các Bên đồng thành lập một Ủy ban về năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi trong kinh doanh (sau đây gọi tắt là Ủy ban), bao gồm các đại diện chính phủ của mỗi Bên.

3. Trách nhiệm của Ủy ban:

(a) thảo luận về các cách tiếp cận hiệu quả và phát triển các hoạt động chia sẻ thông tin để hỗ trợ các nỗ lực nhằm xây dựng một môi trường cạnh tranh có lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các bên, và thúc đẩy hội nhập kinh tế và phát triển trong khu vực thương mại tự do;

(b) tìm cách để tận dụng các cơ hội thương mại và đầu tư mà Hiệp định này tạo ra;

(c) cố vấn và kiến ​​nghị lên Ủy ban về các cách thức để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế của các bên, bao gồm cả các kiến nghị nhằm tăng cường sự tham gia của các DNVVN trong chuỗi cung ứng khu vực;

(d) tìm cách để thúc đẩy sự phát triển và sự tăng cường các chuỗi cung ứng trong khu vực thương mại tự do theo quy định tại Điều 22.3 (Chuỗi cung ứng); và

(e) tham gia vào các hoạt động khác mà các bên quyết định.

4. Ủy ban sẽ tổ chức họp trong vòng 1 năm từ ngày Hiệp định này có hiệu lực và sẽ tổ chức các cuộc họp sau đó nếu cần thiết.

5. Khi thực hiện chức năng của mình, Ủy ban có thể làm việc với các ủy ban khác, các nhóm làm việc và các cơ quan phụ trợ khác được thành lập theo Hiệp định này. Ủy ban cũng có thể tìm kiếm lời khuyên và xem xét công việc của các chuyên gia thích hợp, chẳng hạn như các tổ chức tài trợ quốc tế, các doanh nghiệp và các tổ chức phi chính phủ.

Điều 22.3: Chuỗi cung ứng

1. Ủy ban sẽ tìm hiểu cách thức thực hiện Hiệp định này để thúc đẩy sự phát triển và sự tăng cường các chuỗi cung ứng để tích hợp sản xuất, tạo thuận lợi cho thương mại và giảm chi phí kinh doanh trong khu vực thương mại tự do.

2. Ủy ban sẽ phát triển các kiến nghị và thúc đẩy các cuộc hội thảo hay các hoạt động xây dựng năng lực khác với các chuyên gia thích hợp, bao gồm cả khu vực tư nhân và các tổ chức viện trợ quốc tế, để hỗ trợ sự tham gia của các DNVVN trong chuỗi cung ứng trong khu vực thương mại tự do.

3. Khi thích hợp, Ủy ban này cần làm việc với các ủy ban khác, các nhóm làm việc và các cơ quan phụ trợ được thành lập theo Hiệp định này, bao gồm cả thông qua các cuộc họp chung, để xác định và thảo luận về các biện pháp ảnh hưởng đến sự phát triển và sự tăng cường các dây chuyền cung ứng. Ủy ban sẽ đảm bảo rằng các hoạt động của Ủy ban sẽ không bị trùng lặp với các hoạt động của các cơ quan khác.

4. Ủy ban sẽ xác định và tìm hiểu thực tiễn và kinh nghiệm liên quan đến sự phát triển và sự tăng cường các chuỗi cung ứng giữa các Bên.

5. Ủy ban sẽ bắt đầu xem xét lại những điều kiện mà Hiệp định này đã tạo ra đối với sự phát triển, sự tăng cường và hoạt động của chuỗi cung ứng trong lĩnh vực thương mại tự do trong năm thứ tư kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.  Sau đó, trừ khi các bên có thoả thuận khác, Ủy ban sẽ tiến hành đánh giá them 5 năm một lần.

6. Khi tiến hành bài đánh giá của mình, Ủy ban sẽ xem xét quan điểm của những người quan tâm mà một Bên đã nhận được theo quy định tại Điều 22.4 (Sự gắn kết với những người có quan tâm) và cung cấp cho Ủy ban.

7. Không quá 2 năm sau khi bắt đầu xem xét lại theo quy định khoản 5, Ủy ban sẽ trình báo cáo lên Ủy ban TPP với những số liệu điều tra và kiến nghị của Ủy ban về cách thức mà các bên có thể thúc đẩy và tăng cường sự phát triển của chuỗi cung ứng trong tự do khu vực thương mại.

8. Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban, Ủy ban phải công bố công khai báo cáo, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Điều 22.4: Sự gắn kết với những người có quan tâm

Ủy ban sẽ thành lập cơ chế thích hợp để cung cấp các cơ hội liên tục cho những người quan tâm của các bên tham gia để đóng góp ý kiến về các vấn đề liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi trong kinh doanh.

Điều 22.5: Miễn áp dụng quy định về giải quyết tranh chấp

Không Bên nào phải áp dụng các quy định về giải quyết tranh chấp theo Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) cho các vấn đề phát sinh theo Chương này.

 

 

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,591

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn