Bản Tin Văn Bản Mới 12/04/2022 09:52 AM

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 06/4 - 11/4/2022

12/04/2022 09:52 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 06/4 - 11/4/2022:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (08/04/2022) Công văn 3231/BTC-TCDN năm 2022 về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tài chính ban hành
2. (07/04/2022) Công điện 304/CĐ-TTg năm 2022 về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (05/04/2022) Nghị định 23/2022/NĐ-CP về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
4. (31/03/2022) Công văn 2938/BTC-TCDN năm 2022 triển khai Nghị định 148/2021/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
5. (07/02/2022) Quyết định 207/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của Tổ hợp tác)
6. (07/02/2022) Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã; Thành lập và Hoạt động của Hộ kinh doanh)
7. (14/12/2021) Nghị quyết 74/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (14/12/2021) Nghị quyết 73/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum
9. (04/10/2021) Quyết định 1528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh)
10. (05/05/2021) Quyết định 866/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025
Đầu tư
1. (07/04/2022) Thông báo 105/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/04/2022) Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (06/04/2022) Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
4. (06/04/2022) Quyết định 426/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (05/04/2022) Thông báo 97/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (04/04/2022) Quyết định 423/QĐ-TTg năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn và sông Hoàng Mai" sử dụng vốn vay hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (30/03/2022) Quyết định 15/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội
8. (30/03/2022) Công văn 1064/BXD-HĐXD năm 2022 về liên quan đến việc ủy quyền thẩm định các dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
9. (28/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến Tre
10. (21/03/2022) Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
11. (15/03/2022) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn
12. (20/02/2022) Quyết định 251/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
13. (11/02/2022) Quyết định 63/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành Kế hoạch và Đầu tư, thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
14. (11/02/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp về quản lý, tổ chức thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
15. (12/01/2022) Quyết định 15/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc cấp tỉnh quản lý do tỉnh Kon Tum ban hành
16. (28/12/2021) Quyết định 3022/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”
17. (27/12/2021) Chỉ thị 30/CT-UBND năm 2021 thực hiện đầu tư công năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
18. (09/12/2021) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2021 thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
19. (12/11/2021) Kế hoạch 12031/HĐTĐKT-BGTVT về phát động Phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021” do Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
20. (16/07/2021) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2021 về dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 (lần 2)
21. (16/03/2021) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
22. (04/02/2021) Công văn 28/TANDTC-KHTC năm 2021 thực hiện điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thương mại
1. (08/04/2022) Công văn 2185/VPCP-KTTH năm 2022 về tình hình triển khai Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2022) Công văn 2255/BKHĐT-TH về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (06/04/2022) Quyết định 927/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Quảng Nam
4. (06/04/2022) Quyết định 320/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (05/04/2022) Thông báo 99/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (05/04/2022) Quyết định 663/QĐ-CT năm 2022 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương trong lĩnh vực công nghiệp địa phương do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
7. (03/04/2022) Thông báo 95/TB-VPCP về kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, Kế hoạch đầu tư công năm 2021; tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2022; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, 3 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (01/04/2022) Công văn 1118/TCHQ-GSQL năm 2022 về kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (31/03/2022) Quyết định 596/QĐ-BCT năm 2022 bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
10. (25/03/2022) Kế hoạch 35/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình
11. (15/03/2022) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
12. (15/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về ủy quyền cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (14/03/2022) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2022 thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình do tỉnh An Giang ban hành
14. (03/03/2022) Quyết định 351/QĐ-UBND về điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Quyết định 2388/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
15. (01/03/2022) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt mới; sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc Ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16. (15/02/2022) Quyết định 207/QĐ-UBND về điều chỉnh nhiệm vụ tại Quyết định 50/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
17. (28/01/2022) Kế hoạch 307/KH-BHXH thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
18. (27/01/2022) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2022 thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
19. (24/01/2022) Quyết định 309/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20. (19/01/2022) Quyết định 31/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
21. (14/01/2022) Quyết định 50/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
22. (14/01/2022) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu
23. (14/01/2022) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương/Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Thương mại quốc tế)
24. (14/01/2022) Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực: Công nghiệp địa phương; Lưu thông hàng hóa trong nước; Kinh doanh khí)
25. (22/12/2021) Công văn 6102/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới phía Bắc do Tổng cục hải quan ban hành
26. (10/12/2021) Nghị quyết 185/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2022
27. (09/12/2021) Quyết định 3088/QĐ-UBND năm 2021 về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
28. (08/12/2021) Nghị quyết 37/2021/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
29. (07/12/2021) Kế hoạch 6676/KH-UBND năm 2021 về phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
30. (18/08/2021) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
31. (26/03/2021) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BCT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương
32. (28/08/2020) Văn bản hợp nhất 65/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
33. (25/03/2020) Văn bản hợp nhất 1073/VBHN-BTP năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Trọng tài thương mại do Bộ Tư pháp ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (07/04/2022) Công văn 1201/TCHQ-TXNK năm 2022 về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (05/04/2022) Công văn 1175/TCHQ-TXNK năm 2022 về kiểm tra, rà soát các lô hàng nhập khẩu hàng hóa phục vụ phòng chống dịch Covid-19 được áp dụng chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (31/03/2022) Công văn 1099/TCHQ-GSQL năm 2022 về lỗi hệ thống đối với C/O mẫu D điện tử từ Malaysia do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (31/03/2022) Công văn 1102/TCHQ-TXNK năm 2022 về việc xác định hàng hóa nhập khẩu có thuộc máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp và thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (28/01/2022) Công văn 1005/BTC-TCHQ năm 2022 về lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 65/2017/-BTC và 09/2019/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
6. (26/01/2022) Kế hoạch 258/KH-UBND năm 2022 về xúc tiến xuất khẩu của tỉnh Hải Dương trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19
7. (05/01/2022) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2022 triển khai giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa giai đoạn sau dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
8. (16/12/2021) Công văn 5943/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng lưu giữ quá thời hạn do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (03/12/2021) Kế hoạch 6577/KH-UBND năm 2021 về khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu và đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sau COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (04/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/03/2022) Thông tư 02/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (13/01/2022) Thông báo 89/TB-BHXH năm 2022 về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng do Bảo hiểm xã hội ban hành
4. (19/08/2021) Quyết định 2095/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2021-2025
5. (21/10/2020) Văn bản hợp nhất 4165/VBHN-BLĐTBXH năm 2020 hợp nhất Quyết định về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
6. (22/08/2017) Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (08/04/2022) Công văn 2173/VPCP-CN năm 2022 về triển khai thu phí điện tử không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/04/2022) Công văn 1163/TCHQ-TXNK năm 2022 về chấn chỉnh thực hiện công tác hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (05/04/2022) Công văn 1024/TCT-VP năm 2022 thông tin về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với tinh bột sắn do Tổng cục Thuế ban hành
4. (05/04/2022) Công văn 1021/TCT-KK năm 2022 về hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành
5. (31/03/2022) Công văn 1088/TCHQ-TXNK năm 2022 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (22/03/2022) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2022 triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (17/03/2022) Công văn 8876/CTHN-TTHT năm 2022 hướng dẫn về lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành
8. (31/12/2021) Quyết định 1828/QĐ-UBND năm 2021 quy định về phân công cơ quan thuế quản lý đối với người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (31/12/2021) Quyết định 2711/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (23/12/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá tính thuế các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
11. (21/12/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (14/12/2021) Công văn 4899/TCT-CNTT năm 2021 về triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile 1.0) do Tổng cục Thuế ban hành
13. (14/12/2021) Nghị quyết 80/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Bảo hiểm
1. (30/03/2022) Thông báo 1511/TB-BHXH năm 2022 về điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa (Mã số 600o, 605b) do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (30/03/2022) Quyết định 688/QĐ-BHXH năm 2022 phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2020 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (29/03/2022) Quyết định 666/QĐ-BHXH về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Lao động - Tiền lương
1. (06/04/2022) Quyết định 924/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Sóc Trăng ban hành
2. (05/04/2022) Thông tư 05/2022/TT-BLĐTBXH quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (05/04/2022) Quyết định 838/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn An toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (04/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông nhóm thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (04/04/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục, cách thức thực hiện chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
6. (04/04/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
7. (02/04/2022) Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
8. (01/04/2022) Công văn 1003/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2022 về thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (01/04/2022) Công văn 988/LĐTBXH-TCGDNN năm 2022 về tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (31/03/2022) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (30/03/2022) Công văn 2901/BTC-NSNN năm 2022 về báo cáo kết quả thực hiện chi phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đến hết năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
12. (28/03/2022) Quyết định 257/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
13. (25/03/2022) Quyết định 800/QĐ-UBND phê duyệt danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn; lao động làm việc trong khu, cụm công nghiệp và khu du lịch; lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, năm 2022
14. (24/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn
15. (17/02/2022) Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
16. (15/02/2022) Quyết định 108/QĐ-LĐTBXH năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ về lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
17. (15/02/2022) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
18. (14/02/2022) Quyết định 217/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
19. (26/01/2022) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội)
20. (26/01/2022) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Việc làm; Lao động; Quản lý lao động ngoài nước)
21. (31/12/2021) Quyết định 1265/QĐ-SXD năm 2021 công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội
22. (30/12/2021) Kế hoạch 204/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 416/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Hưng Yên ban hành
23. (28/12/2021) Kế hoạch 177/KH-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, 126/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, 33/2021/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
24. (14/12/2021) Nghị quyết 70/2021/NQ-HĐND quy định về mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25. (03/12/2021) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2021 về kết nối, phục hồi thị trường lao động và hỗ trợ lao động tìm kiếm việc làm sau đại dịch COVID-19 do tỉnh Cà Mau ban hành
26. (28/10/2021) Hướng dẫn 38/HD-TLĐ năm 2021 quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
Công nghệ thông tin
1. (06/04/2022) Chỉ thị 02/CT-BXD năm 2022 về đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (04/04/2022) Quyết định 422/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/04/2022) Kế hoạch 73/KH-TANDTC năm 2022 về tổ chức Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức phiên tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
4. (04/04/2022) Thông tư 23/2022/TT-BQP về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
5. (01/04/2022) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Lạng Sơn
6. (31/03/2022) Công văn 1149/BTTTT-VNNIC năm 2022 về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của các địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (28/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu số của cơ sở dữ liệu tỉnh Bến Tre
8. (10/02/2022) Quyết định 182/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam” giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (26/01/2022) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2022 về Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Cổng Thông tin du lịch thông minh tỉnh Bắc Kạn
10. (21/12/2021) Công văn 9318/VPCP-KSTT năm 2021 hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (28/08/2021) Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Bất động sản
1. (07/04/2022) Quyết định 663/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
2. (06/04/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đầu nguồn dưới 50ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/04/2022) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/sửa đổi, bổ sung/bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
4. (04/04/2022) Quyết định 2925/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
5. (04/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bến Tre
6. (04/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND về Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
7. (04/04/2022) Quyết định 555/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng
8. (04/04/2022) Quyết định 556/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng
9. (31/03/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND quy định về giá cho thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
10. (30/03/2022) Quyết định 650/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
11. (29/03/2022) Quyết định 782/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Xây dựng tỉnh Đồng Nai
12. (29/03/2022) Quyết định 662/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
13. (25/03/2022) Quyết định 885/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực lĩnh vực môi trường và lĩnh vực đo đạc, bản đồ trên địa bàn thành phố Hải Phòng
14. (24/03/2022) Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
15. (04/03/2022) Quyết định 286/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
16. (01/03/2022) Quyết định 96/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
17. (01/03/2022) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
18. (01/03/2022) Quyết định 100/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum
19. (01/03/2022) Quyết định 101/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum
20. (28/02/2022) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
21. (25/02/2022) Quyết định 291/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
22. (17/02/2022) Quyết định 221/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
23. (08/02/2022) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
24. (28/01/2022) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2022 hợp nhất Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
25. (27/01/2022) Quyết định 33/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
26. (27/01/2022) Quyết định 34/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
27. (21/01/2022) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
28. (31/12/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29. (30/12/2021) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu
30. (30/12/2021) Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
31. (30/12/2021) Quyết định 1799/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
32. (30/12/2021) Quyết định 1798/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
33. (28/12/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết về giá một số loại đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34. (19/12/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
35. (14/10/2021) Quyết định 1587/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đất đai)
36. (14/10/2021) Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đất đai)
37. (14/10/2021) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: Đất đai)
38. (14/10/2021) Quyết định 1588/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đất đai)
39. (14/10/2021) Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đất đai)
40. (08/10/2021) Quyết định 2324/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
41. (08/10/2021) Quyết định 2321/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
42. (12/08/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án quốc phòng, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND; danh mục các dự án điều chỉnh, bổ sung tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục các dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do tỉnh Phú Thọ ban hành
43. (13/01/2021) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 về Đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026
Dịch vụ pháp lý
1. (30/03/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2114/2013/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2. (24/01/2022) Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (26/10/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (22/07/2021) Văn bản hợp nhất 2435/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (21/03/2022) Công văn 1421/BTNMT-KHCN năm 2022 tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (16/03/2022) Công văn 539/BKHCN-TCCB năm 2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (08/04/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, thị trấn; quy định áp dụng Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, thi trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
2. (08/04/2022) Quyết định 644/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
3. (07/04/2022) Quyết định 740/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
4. (07/04/2022) Quyết định 739/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình
5. (06/04/2022) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
6. (06/04/2022) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
7. (06/04/2022) Quyết định 174/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8. (06/04/2022) Công văn 301/TTg-PL năm 2022 về công tác xây dựng thể chế, pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (06/04/2022) Quyết định 7/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
10. (06/04/2022) Quyết định 175/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
11. (06/04/2022) Quyết định 941/QĐ-BGDĐT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12. (06/04/2022) Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC về Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
13. (05/04/2022) Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
14. (05/04/2022) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
15. (04/04/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái
16. (04/04/2022) Quyết định 12/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
17. (04/04/2022) Quyết định 14/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
18. (04/04/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, cử người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã do thành phố Hà Nội ban hành
19. (04/04/2022) Quyết định 13/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2016/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
20. (04/04/2022) Quyết định 612/QĐ-BCT năm 2022 về đính chính Thông tư 04/2022/TT-BCT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
21. (04/04/2022) Thông báo 96/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Dương do Văn phòng Chính phủ ban hành
22. (04/04/2022) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An
23. (01/04/2022) Quyết định 1124/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Lưu trữ lịch sử Thành phố phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội”
24. (01/04/2022) Công văn 1091/BVHTTDL-PC về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
25. (01/04/2022) Quyết định 40/QĐ-HĐTV về Kế hoạch hoạt động của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ năm 2022
26. (01/04/2022) Quyết định 307/QĐ-UBND-HC năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp
27. (01/04/2022) Kết luận 33-KL/TW năm 2022 về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ giữ chức vụ hàm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
28. (31/03/2022) Quyết định 17/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Long An
29. (31/03/2022) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh
30. (31/03/2022) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế (Bổ sung mới)
31. (31/03/2022) Quyết định 797/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế (sửa đổi)
32. (31/03/2022) Quyết định 943/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
33. (31/03/2022) Quyết định 942/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (30/03/2022) Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
35. (30/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
36. (30/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
37. (30/03/2022) Quyết định 578/QĐ-BTTTT về Khung tiêu chí, thành lập Hội đồng và quy trình xác định thí điểm nền tảng số phục vụ người dân năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
38. (28/03/2022) Quyết định 622/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre
39. (28/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh lĩnh vực tài chính
40. (28/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bến Tre
41. (25/03/2022) Quyết định 601/QĐ-UBND năm 2022 công bố mới và bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
42. (25/03/2022) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Quy trình nội bộ thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
43. (25/03/2022) Quyết định 615/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
44. (25/03/2022) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt mới, thay thế, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
45. (24/03/2022) Quyết định 451/QĐ-BTP năm 2022 về Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Bộ Tư pháp
46. (24/03/2022) Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
47. (23/03/2022) Quyết định 448/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn
48. (22/03/2022) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Khánh Hòa
49. (21/03/2022) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2022 về quy tắc ứng xử của người làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
50. (21/03/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
51. (11/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn
52. (10/03/2022) Quyết định 684/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
53. (10/03/2022) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang
54. (09/03/2022) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt mới, sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
55. (04/03/2022) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang
56. (23/02/2022) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ về lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
57. (21/02/2022) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
58. (21/02/2022) Quyết định 535/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
59. (18/02/2022) Quyết định 233/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
60. (10/02/2022) Quyết định 344/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đặc thù mới ban hành lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
61. (07/02/2022) Quyết định 208/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư- tỉnh Bạc Liêu
62. (27/01/2022) Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2021
63. (27/01/2022) Quyết định 47/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2021
64. (27/01/2022) Quyết định 53/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
65. (26/01/2022) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
66. (26/01/2022) Quyết định 165/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu
67. (25/01/2022) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2021
68. (25/01/2022) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa và mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu
69. (25/01/2022) Quyết định 41/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
70. (24/01/2022) Quyết định 04/2022/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
71. (24/01/2022) Quyết định 306/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
72. (21/01/2022) Quyết định 125/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu
73. (19/01/2022) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án “Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”
74. (19/01/2022) Quyết định 97/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế)
75. (18/01/2022) Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
76. (18/01/2022) Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tư pháp)
77. (18/01/2022) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực Tư pháp)
78. (18/01/2022) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa, thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Chứng thực; Hộ tịch)
79. (17/01/2022) Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2021
80. (14/01/2022) Quyết định 59/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu
81. (14/01/2022) Quyết định 51/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
82. (14/01/2022) Quyết định 58/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (lĩnh vực: đường thủy nội địa)
83. (14/01/2022) Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu
84. (13/01/2022) Quyết định 190/QĐ-UBND năm 2022 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Kiên Giang hết hiệu lực năm 2021
85. (29/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
86. (27/12/2021) Kế hoạch 4716/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hải Dương
87. (23/12/2021) Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu
88. (23/12/2021) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu
89. (23/12/2021) Quyết định 2519/QĐ-UBND năm 2021 về giao biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
90. (22/12/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn
91. (16/12/2021) Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu
92. (16/12/2021) Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bạc Liêu
93. (14/12/2021) Nghị quyết 82/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
94. (10/12/2021) Nghị quyết 197/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho lực lượng Công an xã, thị trấn giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
95. (08/12/2021) Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2021 về Kỳ họp thứ tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
96. (01/12/2021) Kế hoạch 03-KH/TW năm 2021 thực hiện Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
97. (05/11/2021) Quyết định 3863/QĐ-BQP năm 2021 phê duyệt Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025" do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
98. (11/10/2021) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã do tỉnh Thái Bình ban hành
99. (05/10/2021) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ được ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu
100. (30/08/2021) Quyết định 2585/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
101. (19/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình
102. (22/06/2021) Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
103. (31/03/2021) Quyết định 1005/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
104. (14/01/2021) Quyết định 168/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
105. (26/10/2020) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
106. (09/07/2020) Văn bản hợp nhất 30/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
107. (03/06/2020) Văn bản hợp nhất 5/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
108. (14/05/2020) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BCA năm 2020 hợp nhất Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Vi phạm hành chính
1. (31/03/2022) Quyết định 607/QĐ-BTTTT Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
2. (28/03/2022) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNNPTNT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (23/03/2022) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (16/03/2022) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCT năm 2022 hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (28/03/2022) Lệnh công bố Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
2. (24/03/2022) Pháp lệnh Trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Tài chính nhà nước
1. (10/04/2022) Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2022 về Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Chính phủ ban hành
2. (08/04/2022) Công điện 307/CĐ-TTg năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài do Thủ tướng Chính phủ điện
3. (08/04/2022) Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2022 về thông qua dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
4. (07/04/2022) Công văn 3192/BTC-KBNN năm 2022 về đôn đốc thực hiện, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các năm trước do Bộ Tài chính ban hành
5. (06/04/2022) Thông tư 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (05/04/2022) Quyết định 844/QĐ-BYT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7. (04/04/2022) Quyết định 557/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (01/04/2022) Công văn 1001/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I/2022 và ước giải ngân quý II/2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (01/04/2022) Công văn 1672/BYT-TB-CT năm 2022 về triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành
10. (31/03/2022) Quyết định 08/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2013/QĐ-UBND về mức chi hỗ trợ công tác tập trung, giải quyết các đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quyết định 14/2016/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 29/2013/QĐ-UBND
11. (30/03/2022) Thông tư 22/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (23/03/2022) Quyết định 283/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt giá cước phát hành các ấn phẩm Báo Bắc Giang
13. (23/03/2022) Quyết định 16/2022/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (16/03/2022) Quyết định 123/QĐ-UBND năm 2022 về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
15. (25/02/2022) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2022 về bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế có giá mua tài sản từ 500 triệu đồng trở lên trên 01 đơn vị tài sản do tỉnh Bắc Kạn ban hành
16. (14/02/2022) Quyết định 02/2022/QĐ-UBND quy định về hình thức chi trả trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu thông qua tổ chức dịch vụ chi trả và mức chi phí chi trả cho tổ chức thực hiện dịch vụ chi trả
17. (10/02/2022) Quyết định 264/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (26/01/2022) Quyết định 128/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
19. (25/01/2022) Quyết định 324/QĐ-UBND về Chương trình tổng thể của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do tỉnh Kiên Giang ban hành
20. (18/01/2022) Quyết định 53/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do tỉnh Lai Châu ban hành
21. (10/01/2022) Quyết định 24/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (31/12/2021) Quyết định 4542/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Quảng Trị
23. (29/12/2021) Quyết định 4232/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
24. (28/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
25. (22/12/2021) Công văn 14504/BTC-QLCS năm 2021 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công do Bộ Tài chính ban hành
26. (21/12/2021) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2022 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
27. (21/12/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND về Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
28. (21/12/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND về ngưng hiệu lực một số giá dịch vụ tại các chợ trên địa bàn tỉnh quy định tại Biểu số 01, 02 Quyết định 18/2017/QĐ-UBND quy định giá một số dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
29. (14/12/2021) Nghị quyết 72/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điều 2 Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. (14/12/2021) Nghị quyết 69/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31. (14/12/2021) Nghị quyết 71/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
32. (14/12/2021) Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33. (14/12/2021) Nghị quyết 79/2021/NQ-HĐND về Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34. (14/12/2021) Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35. (09/12/2021) Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND năm 2021 quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025
36. (09/12/2021) Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Long An
37. (09/12/2021) Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38. (18/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp pháp dành cho tỉnh Bình Thuận
Xây dựng - Đô thị
1. (06/04/2022) Thông báo 101/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Thường trực Chính phủ về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2022) Thông báo 100/TB-VPCP năm 2022 kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/04/2022) Quyết định 11/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quy định quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND
4. (04/04/2022) Công văn 1311/BNV-TH năm 2022 về hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nội vụ ban hành
5. (01/04/2022) Quyết định 05/2022/QĐ-UBND quy định về phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam
6. (31/03/2022) Công văn 1070/BXD-GĐ năm 2022 về tăng cường công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì các công trình phục vụ Seagame lần thứ 31 do Bộ Xây dựng ban hành
7. (28/03/2022) Quyết định 10/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 24/2015/QĐ-UBND quy định một số thủ tục rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (25/03/2022) Quyết định 07/2022/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quyết định 36/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (02/03/2022) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (26/01/2022) Quyết định 06/2022/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp về bảo trì công trình và quy trình quản lý, khai thác, sử dụng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (17/08/2021) Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (05/04/2022) Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2022 về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022–2025 do Chính phủ ban hành
2. (29/03/2022) Quyết định 09/2022/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2012/QĐ-UBND quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3. (23/03/2022) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2022 hợp nhất Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (26/02/2022) Công điện 202/CĐ-TTg năm 2022 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
5. (26/02/2022) Công điện 04/CĐ-BGTVT năm 2022 về khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam ngày 26/02/2022 do Bộ Giao thông vận tải điện
6. (23/04/2019) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (23/04/2019) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGTVT năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (08/04/2022) Công văn 1052/UBND-KGVX năm 2022 về cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp và cho phép các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận, huyện, thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục do Thành phố Hà Nội ban hành
2. (07/04/2022) Quyết định 831/QÐ-BVHTTDL năm 2022 về khảo sát xây dựng Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ đến năm 2030” do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (06/04/2022) Quyết định 737/QĐ-UBND phê duyệt phương án xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở và tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai - năm 2022
4. (06/04/2022) Quyết định 945/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 85/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình y tế trường học trong cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (04/04/2022) Công văn 1239/BGDĐT-GDTC năm 2022 về tổ chức dạy học trực tiếp bảo đảm an toàn cho trẻ mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6. (01/04/2022) Quyết định 912/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (30/03/2022) Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH quy định về việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (24/03/2022) Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu giao nhiệm vụ, đặt hàng đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ khóa tuyển sinh năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026
9. (23/03/2022) Quyết định 426/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo
10. (27/01/2022) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2022 về tổ chức hoạt động dạy và học trực tiếp đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (22/03/2021) Công văn 1108/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 về xây dựng Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/04/2022) Chỉ thị 02/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (07/04/2022) Chỉ thị 07/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi; quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, bão năm 2022 do tỉnh Yên Bái ban hành
3. (06/04/2022) Công văn 2079/BNN-TCLN năm 2022 về hoàn thiện Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (01/04/2022) Công văn 1685/BCT-DL năm 2022 về kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn do Bộ Công thương ban hành
5. (31/03/2022) Công văn 948/UBND-ĐT năm 2022 về tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà do thành phố Hà Nội ban hành
6. (04/03/2022) Quyết định 354/QĐ-UBND năm 2022 công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (04/03/2022) Chỉ thị 1/CT-UBND về diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 do tỉnh Bắc Giang ban hành
8. (01/03/2022) Quyết định 319/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua, bán, tiêu thụ, vận chuyển, tàng trữ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
9. (24/02/2022) Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2022 về Phương án huy động các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (15/02/2022) Chỉ thị 04/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 do tỉnh Lai Châu ban hành
11. (12/02/2022) Quyết định 278/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (24/01/2022) Quyết định 110/QĐ-UBND năm 2022 về Đề án “Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025"
13. (14/12/2021) Nghị quyết 78/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 26/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
14. (03/11/2021) Công văn 6683/BTNMT-TNN năm 2021 sửa đổi nội dung Văn bản 1799/BTNMT-TNN do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. (09/03/2021) Quyết định 413/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường
16. (22/01/2021) Quyết định 467/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025
17. (07/02/2020) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNNPTNT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Thể thao - Y tế
1. (08/04/2022) Công văn 1815/BYT-CNTT năm 2022 về chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
2. (07/04/2022) Kế hoạch 999/KH-UBND năm 2022 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
3. (06/04/2022) Công văn 1011/UBND-KGVX năm 2022 về điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội
4. (05/04/2022) Công văn 1709/BYT-MT năm 2022 về tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn do Bộ Y tế ban hành
5. (04/04/2022) Kế hoạch 108/KH-UBND triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022
6. (04/04/2022) Công văn 2143/SYT-NVY năm 2022 cập nhật "Hướng dẫn gói Chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0" (phiên bản 2.0) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (04/04/2022) Quyết định 828/QĐ-BYT năm 2022 phê duyệt Đề án xây dựng Nền tảng quản lý, điều hành hệ thống y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (04/04/2022) Thông báo 461/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn tại Hội thảo triển khai giấy chứng nhận tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
9. (04/04/2022) Công văn 1697/BYT-QLD năm 2022 về mua bán thuốc điều trị Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
10. (02/04/2022) Thông báo 455/TB-BYT năm 2022 về kết luận của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế tại buổi họp về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch cung ứng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi do Bộ Y tế ban hành
11. (02/04/2022) Thông báo 456/TB-BYT năm 2022 về kết luận của Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị trực tuyến về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (31/03/2022) Quyết định 755/QĐ-BVHTTDL năm 2022 phê duyệt Đề án tổ chức Triển lãm văn hóa, nghệ thuật ASEAN chào mừng 55 năm ngày thành lập ASEAN do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
13. (31/03/2022) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2022 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (31/03/2022) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2022 về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Thành phố Hà Nội ban hành
15. (26/03/2022) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2022 về khẩn trương hoàn thành tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
16. (24/03/2022) Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với tổ chức và cá nhân làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
17. (21/03/2022) Quyết định 126/QĐ-UBND năm 2022 về Hướng dẫn tạm thời quản lý, thu dung, điều trị người mắc COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
18. (18/03/2022) Kế hoạch 106/KH-UBND về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19. (03/03/2022) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2022 về quản lý, bảo vệ người mắc thuộc nhóm người nguy cơ cao và trọng điểm trong dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
20. (16/02/2022) Kế hoạch 39/KH-UBND năm 2022 về phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
21. (28/01/2022) Quyết định 61/QĐ-UBND năm 2022 về Hướng dẫn tạm thời chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
22. (25/01/2022) Kế hoạch 18/KH-UBND năm 2022 về phòng chống dịch COVID-19 ứng phó với biến thể Omicron SARS-COV-2 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
23. (21/01/2022) Kế hoạch 23/KH-UBND năm 2022 về tổ chức quản lý, điều trị, chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2 trong tình huống có đến 10.000 người nhiễm /ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong 14 ngày (tương đương 10% dân số nhiễm Covid-19)
24. (21/01/2022) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2022 về triển khai thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do dịch COVID-19 theo Khoản 21 Điều 1 Quyết định 33/2021/QĐ-TTg do thành phố Đà Nẵng ban hành
25. (18/01/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 36/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
26. (30/12/2021) Kế hoạch 225/KH-UBND năm 2021 thực hiện quản lý, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
27. (28/12/2021) Kế hoạch 522/KH-UBND năm 2021 về bảo đảm khả năng khám, chữa bệnh thường quy và thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
28. (24/12/2021) Kế hoạch 899/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
29. (23/12/2021) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2021 về tiêm chủng diện rộng vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 (mũi tăng cường) cho người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021-2022
30. (21/12/2021) Kế hoạch 215/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng năm 2021-2022
31. (16/12/2021) Kế hoạch 287/KH-UBND năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2022
32. (14/12/2021) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021-2022
33. (13/12/2021) Kế hoạch 6760/KH-UBND năm 2021 về tổ chức hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
34. (10/12/2021) Kế hoạch 343/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại giai đoạn 2021-2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
35. (09/12/2021) Kế hoạch 6695/KH-UBND năm 2021 về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
36. (05/12/2021) Kế hoạch 466/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
37. (23/11/2021) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2021 triển khai giải pháp phục hồi hoạt động du lịch Quảng Trị trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do tỉnh Quảng Trị ban hành
38. (08/11/2021) Quyết định 2023/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Điện Biên ban hành
39. (30/10/2021) Kế hoạch 188/KH-UBND năm 2021 triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tại thành phố Đà Nẵng
40. (26/10/2021) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2021 về phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do thành phố Đà Nẵng ban hành
41. (22/10/2021) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
42. (18/10/2021) Quyết định 2780/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời về các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo từng cấp độ dịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
43. (08/10/2021) Quyết định 572/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 35 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 171 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
44. (23/07/2021) Kế hoạch 1363/KH-UBND năm 2021 về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Quảng Bình năm 2021-2022
45. (07/01/2021) Công văn 16/KCB-QLCL&CĐT năm 2021 hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
46. (14/09/2020) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phòng thí nghiệm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
47. (14/09/2020) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BYT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (24/03/2022) Quyết định 362/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 64 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
2. (24/03/2022) Quyết định 358/QĐ-CTN năm 2022 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Lam Kim Da Vy do Chủ tịch nước ban hành
3. (24/03/2022) Quyết định 359/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 69 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành
4. (24/03/2022) Quyết định 360/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Bích Bảo Trân do Chủ tịch nước ban hành
5. (24/03/2022) Quyết định 361/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Vũ Ngọc Minh do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (06/04/2022) Thông báo 102/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/04/2022) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa, thể thao tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025
3. (05/04/2022) Quyết định 260/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
4. (04/04/2022) Công văn 1194/BTTTT-CATTT năm 2022 triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (31/03/2022) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2022 quy định về tiêu chí công nhận xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục kiểu mẫu về an ninh, trật tự; phường, thị trấn kiểu mẫu về an ninh, trật tự và đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (30/03/2022) Công văn 1571/BYT-MT năm 2022 thực hiện Thông tư 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng do Bộ Y tế ban hành
7. (09/03/2022) Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
8. (07/03/2022) Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang
9. (02/03/2022) Quyết định 335/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10. (01/03/2022) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La
11. (22/02/2022) Kế hoạch 971/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (18/02/2022) Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2022 triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành
13. (09/02/2022) Quyết định 188/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Hội Nông sản tỉnh Lai Châu
14. (08/02/2022) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 2074/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
15. (28/01/2022) Kế hoạch 304/KH-UBND triển khai hoạt động kích cầu và phục hồi du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022
16. (28/01/2022) Kế hoạch 21/KH-UBND về phục hồi và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2022
17. (27/01/2022) Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
18. (26/01/2022) Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2022 về tổ chức triển khai Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Sơn La ban hành
19. (26/01/2022) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2026
20. (25/01/2022) Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh An Giang ban hành
21. (19/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2022-2030) do tỉnh Hậu Giang ban hành
22. (10/01/2022) Kế hoạch 08/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kết luận 13-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
23. (06/01/2022) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 1944/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Quảng Bình ban hành
24. (23/03/2021) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chuẩn nghèo đa chiều Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025
25. (14/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2015/QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Lĩnh vực khác
1. (05/04/2022) Công văn 2051/BNN-TY năm 2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (04/04/2022) Quyết định 902/QĐ-UBND năm 2022 về Bộ tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới, ấp văn hóa nông thôn mới và tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (04/04/2022) Quyết định 1133/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch phát triển bò cái nền trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025
4. (25/03/2022) Chỉ thị 2/CT-UBND năm 2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (24/03/2022) Quyết định 493/QĐ-UBND về Kế hoạch phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh đạo ôn trên lúa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (25/02/2022) Quyết định 292/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt “Chương trình phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2022-2030”
7. (09/02/2022) Quyết định 170/QĐ-UBND về Phương án Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022
8. (27/01/2022) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Chương trình Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2024
9. (08/10/2021) Công điện 33/CĐ-UBND năm 2021 triển khai cấp bách giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Nghệ An
10. (30/03/2020) Văn bản hợp nhất 41/VBHN-BCT năm 2020 hợp nhất Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Amôni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,123

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn