Bản Tin Văn Bản Mới 18/09/2021 08:57 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/9 - 17/9/2021

18/09/2021 08:57 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/9 - 17/9/2021:

Doanh nghiệp
1. (14/09/2021) Công văn 6447/VPCP-NN năm 2021 về tình hình hợp tác xã không hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật hợp tác xã năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/09/2021) Quyết định 1938/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
3. (09/09/2021) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
4. (08/09/2021) Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
5. (07/09/2021) Quyết định 3487/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
6. (31/08/2021) Công văn 33231/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/08/2021) Công văn 33106/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (25/08/2021) Quyết định 2039/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 984/QĐ-TTg và Kế hoạch 11-KH/TU thực hiện Kết luận 82-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do tỉnh Sơn La ban hành
9. (20/08/2021) Kế hoạch 1167/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1318/QĐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (13/08/2021) Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “100 doanh nghiệp chuyển đổi số trong 100 ngày” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (06/08/2021) Công văn 2953/TCT-TTKT năm 2021 về xác định chi phí lãi vay trong doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Tổng cục Thuế ban hành
12. (04/08/2021) Quyết định 1877/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2026
13. (03/08/2021) Công văn 2921/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
14. (22/09/2020) Công văn 1274/TCTK-PPCĐ năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành
15. (27/04/2020) Công văn 1651/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (16/09/2021) Công văn 6547/VPCP-KTTH về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/09/2021) Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/09/2021) Công văn 1286/UBDT-CSDT năm 2021 về hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (13/09/2021) Công văn 6144/BKHĐT-QLĐT năm 2021 về thực hiện pháp luật đấu thầu và các Nghị quyết của Chính phủ về mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (09/09/2021) Quyết định 2425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
6. (06/09/2021) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2021 thông qua Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương giai đoạn 2021-2025
7. (04/09/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về cơ chế tài chính thực hiện dự án khu tái định cư do nhà đầu tư dự án có sử dụng đất tự nguyện ứng trước kinh phí để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (01/09/2021) Quyết định 2116/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La
9. (01/09/2021) Quyết định 2189/QĐ-UBND năm 2021 quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (30/08/2021) Nghị quyết 105/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11. (30/08/2021) Nghị quyết 137/NQ-HĐND năm 2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Trị
12. (26/08/2021) Nghị quyết 29/2021/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (18/08/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình
14. (16/08/2021) Quyết định 1181/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (16/08/2021) Quyết định 2143/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
16. (11/08/2021) Quyết định 2299/QĐ-UBND năm 2021 quy định về hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17. (10/08/2021) Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới; 49 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
18. (30/07/2021) Quyết định 1964/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị
19. (29/07/2021) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Thương mại
1. (15/09/2021) Công văn 1174/TTg-CN năm 2021 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/09/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
3. (07/09/2021) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (27/08/2021) Quyết định 3128/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030
5. (23/08/2021) Kế hoạch 1179/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (23/08/2021) Chỉ thị 26/CT-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 88/NQ-CP do tỉnh Sơn La ban hành
7. (18/08/2021) Kế hoạch 250/KH-UBND năm 2021 về xây dựng và phát triển thương hiệu các nông sản chủ lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
8. (16/08/2021) Kế hoạch 9763/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) của tỉnh Đồng Nai
9. (16/08/2021) Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025
10. (12/08/2021) Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
11. (05/08/2021) Kế hoạch 1082/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
12. (30/07/2021) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
13. (30/07/2021) Kế hoạch 1055/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 259/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Gia Lai
14. (28/07/2021) Kế hoạch 231/KH-UBND năm 2021 về quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
15. (09/07/2021) Công văn 4055/BCT-KH năm 2021 về đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (16/09/2021) Thông tư 13/2021/TT-BYT quy định về cấp số lưu hành, nhập khẩu trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (14/09/2021) Công văn 4416/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (13/09/2021) Thông báo 4386/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (13/09/2021) Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
5. (13/09/2021) Công văn 4395/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (13/09/2021) Công văn 4390/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để điều trị bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (13/09/2021) Công văn 4389/TCHQ-TXNK năm 2021 phân loại lốp dùng cho ô tô chở hàng, ô tô đầu kéo, sơ mi rơ moóc do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (13/09/2021) Công văn 4407/TCHQ-GSQL năm 2021 về công tác giám sát đối với hàng hóa là xăng dầu xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (10/09/2021) Công văn 4372/TCHQ-GSQL năm 2021 về đảm bảo hoạt động thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (10/09/2021) Công văn 4364/TCHQ-GSQL năm 2021 trả lời về cơ chế đặc thù của cụm cảng Cái Mép-Thị Vải do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (09/09/2021) Công văn 4352/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (09/09/2021) Công văn 4353/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (05/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (14/09/2021) Công văn 10569/BTC-TCT năm 2021 tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 40/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành
2. (01/09/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (30/08/2021) Công văn 33173/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (30/08/2021) Công văn 33105/CTHN-TTHT năm 2021 xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (26/08/2021) Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND về giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (17/08/2021) Công văn 3091/TCT-QLN năm 2021 vướng mắc về tính tiền chậm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do Tổng cục Thuế ban hành
7. (13/08/2021) Công văn 3061/TCT-KK năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
8. (11/08/2021) Công văn 3014/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
9. (06/08/2021) Công văn 2966/TCT-DNL năm 2021 về tiền chậm nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
10. (29/07/2021) Công văn 2876/TCT-DNL năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với doanh thu từ các hoạt động của Sàn giao dịch nợ VAMC do Tổng cục Thuế ban hành
11. (26/07/2021) Công văn 2769/TCT-QLN năm 2021 về nộp dần tiền thuế nợ do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (23/08/2021) Quyết định 110/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế hướng dẫn hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
2. (23/08/2021) Quyết định 111/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế đăng ký mã số giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
3. (23/08/2021) Quyết định 113/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế tổ chức hoạt động vay và cho vay chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
4. (23/08/2021) Quyết định 112/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế thành viên lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
5. (23/08/2021) Quyết định 114/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
6. (20/08/2021) Quyết định 106/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán trong nước và mã số định danh chứng khoán quốc tế tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
7. (20/08/2021) Quyết định 108/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về hoạt động đăng ký và chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
8. (20/08/2021) Quyết định 107/QĐ-VSD năm 2021 Quy chế về hoạt động cấp mã chứng khoán, đăng ký, lưu ký, hủy đăng ký đối với cổ phần bán lần đầu theo phương thức đấu giá/ phương thức dựng sổ của doanh nghiệp cổ phần hóa tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
9. (20/08/2021) Quyết định 105/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
10. (15/07/2021) Quyết định 458/QĐ-UBCK năm 2021 về Quy chế sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
11. (14/07/2021) Quyết định 450/QĐ-UBCK năm 2021 về Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
12. (08/04/2021) Quyết định 46/QĐ-VSD năm 2021 về Quy chế hoạt động giao dịch hoán đổi, đăng ký, lưu ký, thanh toán, bù trừ, thực hiện quyền đối với chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
Bảo hiểm
1. (27/08/2021) Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ gồm các thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Bảo hiểm xã hội các cấp; Sở Lao động, Thương binh - Xã hội tỉnh Gia Lai
2. (23/08/2021) Kế hoạch 10193/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
3. (19/08/2021) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị
Lao động - Tiền lương
1. (15/09/2021) Quyết định 1529/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nội dung thực hiện Dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các Khu kinh tế - quốc phòng" đến hết năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/09/2021) Công văn 5184/SLĐTBXH-VLATLĐ năm 2021 hướng dẫn một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
3. (13/09/2021) Công văn 3888/CHK-TCCB năm 2021 về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
4. (13/09/2021) Công văn 5178/SLĐTBXH-LĐTLBH năm 2021 về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội ban hành
5. (13/09/2021) Công văn 733/LĐLĐ-TC năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (10/09/2021) Công văn 3037/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về báo cáo, đề xuất biên chế công chức, số lượng người làm việc, giai đoạn 2022-2026 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (10/09/2021) Công văn 9414/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện Thông tư 09/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (09/09/2021) Quyết định 2150/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
9. (06/09/2021) Quyết định 2362/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
10. (06/09/2021) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
11. (05/09/2021) Công văn 9202/BGTVT-CYT năm 2021 về gửi danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 từ ngày 05/9/2021 đến ngày 09/9/2021 cho cán bộ, nhân viên, người lao động ngành giao thông vận tải do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành
12. (31/08/2021) Kế hoạch 10552/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (31/08/2021) Công văn 2930/LĐTBXH-TCGDNN hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
14. (19/08/2021) Quyết định 2818/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi/bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
15. (19/08/2021) Kế hoạch 254/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ phát triển thị trường lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
16. (19/08/2021) Quyết định 2187/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
17. (18/08/2021) Kế hoạch 266/KH-UBND năm 2021 về Đào tạo nghề nghiệp và tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025
18. (11/08/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thuộc lĩnh vực lao động - Thương binh và Xã hội
19. (10/08/2021) Kế hoạch 9490/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Công nghệ thông tin
1. (15/09/2021) Quyết định 730/QĐ-TCTHADS năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác phần mềm quản lý công chức Thi hành án dân sự do Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
2. (10/09/2021) Công văn 3493/BTTTT-CVT năm 2021 về phủ sóng di động tại các địa phương đang giãn cách theo Chỉ thị 16 để phục vụ giảng dạy và học tập trực tuyến của Ngành giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (31/08/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 5G" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (31/08/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối mạng thông tin di động 5G độc lập - Phần truy nhập vô tuyến" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (27/08/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
6. (26/08/2021) Kế hoạch 189/KH-UBND năm 2021 triển khai đồng bộ các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
7. (16/08/2021) Kế hoạch 186/KH-UBND năm 2021 về hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025
8. (11/08/2021) Kế hoạch 5179/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9. (09/08/2021) Kế hoạch 123/KH-UBND triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Bất động sản
1. (15/09/2021) Công văn 1171/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/09/2021) Công văn 6426/VPCP-CN về báo cáo tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tháng 7/2021) do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/09/2021) Công văn 2091/CĐSVN-KHTC năm 2021 về phối hợp, cung cấp số liệu sử dụng đất theo từng đơn vị hành chính cấp tỉnh của mạng lưới đường sắt hiện hữu do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
4. (13/09/2021) Công văn 1155/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (13/09/2021) Công văn 1154/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (13/09/2021) Quyết định 1039/QĐ-BXD năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
7. (09/09/2021) Quyết định 3520/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa
8. (09/09/2021) Quyết định 1732/QĐ-BTNMT năm 2021 về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
9. (07/09/2021) Quyết định 3470/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa
10. (07/09/2021) Quyết định 3467/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa
11. (06/09/2021) Quyết định 3458/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
12. (01/09/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
13. (01/09/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục và phương án quản lý, sử dụng các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; việc lấy ý kiến người dân và việc chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
14. (31/08/2021) Quyết định 2324/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
15. (31/08/2021) Quyết định 2325/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
16. (31/08/2021) Quyết định 2326/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị
17. (31/08/2021) Quyết định 2164/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
18. (30/08/2021) Nghị quyết 112/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND đến năm 2025
19. (30/08/2021) Nghị quyết 111/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
20. (30/08/2021) Nghị quyết 140/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, vào các mục đích trong năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
21. (25/08/2021) Chỉ thị 27/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030
22. (25/08/2021) Quyết định 49/2021/QĐ-UBND quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
23. (18/08/2021) Quyết định 2177/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
24. (16/08/2021) Quyết định 2139/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
25. (16/08/2021) Quyết định 2720/QĐ-UBND năm 2021 về bộ đơn giá điều tra, phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Quảng Ninh
26. (06/08/2021) Quyết định 2065/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
27. (03/08/2021) Công văn 2922/TCT-CS năm 2021 về chính sách tiền thuê đất đối với khu kinh tế do Tổng cục Thuế ban hành
28. (29/07/2021) Công văn 2867/TCT-QLN năm 2021 về xóa nợ tiền thuê đất tại huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên do Tổng cục Thuế ban hành
29. (27/07/2021) Công văn 2816/TCT-CS năm 2021 về chính sách miễn tiền thuê đất dự án chế biến thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành
30. (27/07/2021) Nghị quyết 33/NQ-HĐND về danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dự án chuyển mục đích dưới 50 ha đất rừng sản xuất điều chỉnh, bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Dịch vụ pháp lý
1. (23/08/2021) Quyết định 2974/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030
2. (05/08/2021) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2021 thực hiện dịch vụ công chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Bộ máy hành chính
1. (16/09/2021) Quyết định 4468/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Văn Phòng Bộ và Tổng cục thuộc Bộ Y tế
2. (15/09/2021) Công văn 4451/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/09/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội
4. (15/09/2021) Quyết định 1424/QĐ-BTP về phân công bổ sung thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
5. (14/09/2021) Quyết định 4167/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
6. (14/09/2021) Quyết định 309/QĐ-TANDTC-TĐKT về kế hoạch tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
7. (13/09/2021) Công văn 6410/VPCP-CN năm 2021 về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết 66/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (13/09/2021) Công văn 1156/TTg-TCCV năm 2021 về xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (11/09/2021) Quyết định 3769/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
10. (11/09/2021) Nghị quyết 107/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021
11. (10/09/2021) Quyết định 1407/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt Đề án giải thể Trung tâm Thông tin, hỗ trợ pháp luật thuộc Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
12. (10/09/2021) Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La
13. (10/09/2021) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội
14. (10/09/2021) Quyết định 4158/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hà Nội
15. (10/09/2021) Công văn 4363/TCHQ-CNTT năm 2021 triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (10/09/2021) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai
17. (10/09/2021) Quyết định 3545/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa
18. (09/09/2021) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
19. (09/09/2021) Quyết định 3185/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
20. (09/09/2021) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2021 quy định về thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do tỉnh Quảng Trị ban hành
21. (09/09/2021) Quyết định 2282/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
22. (09/09/2021) Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa
23. (09/09/2021) Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
24. (08/09/2021) Quyết định 1396/QĐ-BTP năm 2021 về Đề án "Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
25. (07/09/2021) Quyết định 571/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
26. (07/09/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt hình thức, nội dung, cơ cấu điểm phỏng vấn và cách xác định người đạt điểm phỏng vấn tiếp nhận vào làm công chức do tỉnh Sơn La ban hành
27. (06/09/2021) Quyết định 2361/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính Cấp điện trung áp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương thực hiện trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh Quảng Trị
28. (06/09/2021) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29. (06/09/2021) Quyết định 2151/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống thiên tai tại cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La
30. (06/09/2021) Quyết định 2203/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
31. (06/09/2021) Quyết định 2202/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
32. (04/09/2021) Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa
33. (01/09/2021) Quyết định 2652/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác; Đào tạo với nước ngoài; Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
34. (01/09/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
35. (01/09/2021) Quyết định 1701/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
36. (01/09/2021) Quyết định 1700/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
37. (31/08/2021) Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
38. (31/08/2021) Quyết định 2173/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
39. (31/08/2021) Nghị quyết 95/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập tổ dân phố mới của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
40. (30/08/2021) Quyết định 2085/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục đính chính một số sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày trong các Quyết định là văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thời điểm từ ngày 21 tháng 7 năm 2020 đến ngày 10 tháng 08 năm 2021
41. (30/08/2021) Nghị quyết 108/2021/NQ-HĐND quy định về một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
42. (28/08/2021) Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
43. (27/08/2021) Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
44. (27/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng
45. (27/08/2021) Quyết định 2954/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
46. (26/08/2021) Kế hoạch 192/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Chương trình hành động của Ban Dân vân Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV về công tác dân vận
47. (25/08/2021) Quyết định 2077/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình
48. (24/08/2021) Quyết định 2991/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
49. (24/08/2021) Quyết định 1817/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
50. (24/08/2021) Quyết định 780/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
51. (23/08/2021) Quyết định 2224/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
52. (23/08/2021) Quyết định 2883/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới, được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai
53. (20/08/2021) Quyết 1231/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
54. (19/08/2021) Quyết định 2190/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
55. (19/08/2021) Quyết định 2817/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
56. (13/08/2021) Quyết định 2769/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi/bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
57. (13/08/2021) Quyết định 1167/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
58. (13/08/2021) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (lĩnh vực tài nguyên nước và lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện) thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La
59. (12/08/2021) Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2021 về xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
60. (12/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 2 Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND
61. (11/08/2021) Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông
62. (11/08/2021) Quyết định 2103/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
63. (11/08/2021) Quyết định 2109/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh Quảng Trị
64. (09/08/2021) Quyết định 2081/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị
65. (06/08/2021) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 về bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
66. (05/08/2021) Quyết định 2661/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai
67. (05/08/2021) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
68. (03/08/2021) Quyết định 1067/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp
69. (03/08/2021) Quyết định 2038/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị
70. (29/07/2021) Quyết định 2573/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai
71. (29/07/2021) Quyết định 2572/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính ban hành mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
72. (29/07/2021) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
73. (21/07/2021) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII
Trách nhiệm hình sự
1. (13/09/2021) Công văn 156/TANDTC-PC năm 2021 ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (16/09/2021) Nghị quyết 108/NQ-CP bổ sung vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành
2. (09/09/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quy chế mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (09/09/2021) Công văn 1282/UBND-NL về hoàn thiện Kế hoạch truy thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2020 và Kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
4. (03/09/2021) Công văn 6277/SYT-KHTC năm 2021 triển khai Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (01/09/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND
6. (31/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (31/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (30/08/2021) Nghị quyết 107/2021/NQ-HĐND quy định về mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao
9. (30/08/2021) Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2021 về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025
10. (30/08/2021) Nghị quyết 110/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2018/NQ-HĐND “Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”
11. (30/08/2021) Nghị quyết 109/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
12. (26/08/2021) Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
13. (26/08/2021) Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND Quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (26/08/2021) Nghị quyết 28/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và định mức tiền ăn hàng tháng cho đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (24/08/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (23/08/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND bổ sung Điều 5 Định mức kinh tế - kỹ thuật thực hiện công tác chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 28/2020/QĐ-UBND
17. (20/08/2021) Kế hoạch 5481/KH-UBND năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của tỉnh Quảng Nam
18. (19/08/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (16/08/2021) Quyết định 2721/QĐ-UBND năm 2021 về bộ đơn giá duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
20. (16/08/2021) Quyết định 2141/QĐ-UBND năm 2021 về miễn, giảm mức thu giá nước sinh hoạt do tỉnh Quảng Trị ban hành
21. (04/08/2021) Quyết định 2042/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng Quyết định 2393/QĐ-UBND Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 đến hết năm 2021
22. (04/08/2021) Kế hoạch 235/KH-UBND năm 2021 về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
23. (27/07/2021) Quyết định 1904/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ thêm đối với người bán vé số lẻ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Xây dựng - Đô thị
1. (16/09/2021) Quyết định 1538/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/09/2021) Công văn 9592/BGTVT-CQLXD năm 2021 về đánh giá tồn tại, bất cập và đề xuất sửa đổi, bổ sung các Thông tư hướng dẫn về hợp đồng xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (14/09/2021) Quyết định 1672/QĐ-BGTVT năm 2021 quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Giao thông vận tải quản lý
4. (14/09/2021) Quyết định 1528/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (11/09/2021) Công văn 6364/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (11/09/2021) Công văn 6365/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương Quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc, tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (11/09/2021) Công văn 6368/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (08/09/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 về xác định các khu vực có ý nghĩa quan trọng trong các đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (06/09/2021) Kế hoạch 269/KH-UBND năm 2021 về phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030
10. (27/08/2021) Quyết định 2127/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình liên thông thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (25/08/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND.HC năm 2021 về Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước về biển báo, phao phân luồng và camera giám sát bảo vệ công trình kè trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (18/08/2021) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2021 về Xây dựng mô hình “Xã thông minh”, triển khai thí điểm tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (17/08/2021) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2021 quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14. (17/08/2021) Kế hoạch 248/KH-UBND năm 2021 thực hiện xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
15. (10/08/2021) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2021 thông qua nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng cao, biên giới tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (14/09/2021) Công văn 3941/SCT-QTLM năm 2021 về tuân thủ quy định vận chuyển hàng hóa bằng mô tô, xe hai bánh do Sở Công thương thành phố Hà Nội ban hành
2. (14/09/2021) Quyết định 1542/QĐ-CHK năm 2021 về Quy trình phối hợp xử lý theo dữ liệu hệ thống quản lý tàu bay đến, tàu bay khởi hành (AMAN/DMAN) tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
3. (14/09/2021) Công văn 9585/BGTVT-VT năm 2021 về phối hợp thúc đẩy lưu thông, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (14/09/2021) Quyết định 1541/QĐ-CHK năm 2021 về Danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang vào khu vực hạn chế, mang lên tàu bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5. (13/09/2021) Công văn 9472/BGTVT-KHĐT năm 2021 về lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Cảng hàng không Rạch Giá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (13/09/2021) Công văn 1153/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (10/09/2021) Công văn 3862/CHK-ANHK năm 2021 về gia hạn năng định, giấy phép đã cấp của nhân viên nhân viên kiểm soát an ninh hàng không và phương án tổ chức sát hạch, cấp giấy phép, năng định do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
8. (09/09/2021) Công văn 9350/BGTVT-KCHT năm 2021 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây 500 kV đến hệ thống thông tin tín hiệu tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (09/09/2021) Công văn 2060/CĐSVN-VTATGT năm 2021 về xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải để sẵn sàng mở lại các hoạt động vận tải đường sắt ngay sau khi Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh khác nới lỏng giãn cách trong thời gian tới do Cục Đường sắt Việt Nam ban hành
10. (09/09/2021) Công văn 9402/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom để xóa bỏ các lối đi tự mở qua đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
11. (01/09/2021) Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức giao thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (31/08/2021) Quyết định 1285/QĐ-UBND-HC năm 2021 về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (06/08/2021) Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Giáo dục
1. (16/09/2021) Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (10/09/2021) Công văn 3969/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (09/09/2021) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Khung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Gia Lai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT
4. (07/09/2021) Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU về phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
5. (30/08/2021) Quyết định 1278/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (30/08/2021) Nghị quyết 106/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị - giai đoạn 2021-2026
7. (26/08/2021) Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (23/08/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục (chủng loại, số lượng) cho trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình
9. (18/08/2021) Hướng dẫn 9907/HD-UBND năm 2021 thực hiện đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (17/08/2021) Quyết định 2152/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 2 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
11. (17/08/2021) Quyết định 2153/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
12. (12/08/2021) Quyết định 1153/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Quy chế phối hợp tiếp nhận, quản lý giáo viên người nước ngoài vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (20/11/2020) Chương trình phối hợp công tác 1480/CTr-BGDĐT-TWĐTN giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành
14. (19/11/2020) Chương trình phối hợp công tác 1468/CTr-BGDĐT-TWĐTN năm 2020 giữa ngành Giáo dục và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/09/2021) Quyết định 1532/QĐ-TTg năm 2021 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/09/2021) Công văn 1169/TTg-CN năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến Quy hoạch phát triển ngành than do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/09/2021) Thông báo 245/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (13/09/2021) Quyết định 1507/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thực thi các quy định Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển ngày 10 tháng 12 năm 1982 về bảo tồn và quản lý đàn cá lưỡng cư và di cư xa đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (10/09/2021) Công văn 6362/VPCP-CN năm 2021 về điều chỉnh cấp điện áp phía trung áp của máy biến áp 220 kV thuộc trạm biến áp nâng áp 35/220 kV tại nhà máy điện gió Nhơn Hòa 1, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (26/08/2021) Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (16/08/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quy hoạch tổng thể điều tra cơ bản tài nguyên nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (10/08/2021) Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050
9. (03/08/2021) Quyết định 473/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
10. (03/08/2021) Quyết định 2521/QĐ-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện chính sách đặc thù để khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND
11. (30/07/2021) Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
12. (29/07/2021) Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện và tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân để xử lý các tình huống cháy, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn tỉnh Sóc Trăng
Thể thao - Y tế
1. (16/09/2021) Công văn 7717/BYT-DP năm 2021 thực hiện nghiêm công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (16/09/2021) Thông báo 248/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm lâm sàng sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/09/2021) Thông báo 247/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Kiên Giang, tỉnh Tiền Giang về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (15/09/2021) Công văn 3074/BCĐ-VX năm 2021 về tiếp tục triển khai công tác xét nghiệm tại địa bàn dân cư từ nay đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (15/09/2021) Thông báo 3660/TB-CATP-PV01 về triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 16/9/2021 theo Công văn 3072/UBND-VX do Công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (15/09/2021) Công văn 14625/SYT-NVY năm 2021 đính chính thông tin về các quận, huyện, thị xã không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
7. (15/09/2021) Công điện 1409/CĐ-BYT năm 2021 về xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội do Bộ Y tế điện
8. (15/09/2021) Công văn 3084/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
9. (15/09/2021) Công văn 3072/UBND-VX năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021
10. (14/09/2021) Công văn 3885/TTKSBT-BTN năm 2021 hướng dẫn quản lý, giám sát người mắc COVID-19 (F0) tuân thủ cách ly tại nhà do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (14/09/2021) Quyết định 532/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 02 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
12. (13/09/2021) Thông báo 242/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (13/09/2021) Công văn 481/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 16
14. (12/09/2021) Công văn 6383/VPCP-KGVX năm 2021 về dư luận xã hội liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (12/09/2021) Công văn 6382/VPCP-KGVX năm 2021 về vụ mì ăn liền Hảo Hảo nhiễm etylen oxit bị thu hồi tại một số nước Châu Âu do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (12/09/2021) Thông báo 241/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
17. (12/09/2021) Công văn 5159/SLĐTBXH-BTXH năm 2021 về phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để hỗ trợ đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành
18. (12/09/2021) Công văn 6530/SYT-NVY năm 2021 về xin ý kiến rút ngắn khoảng cách giữa 02 mũi tiêm đối với vắc xin AstraZeneca do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (10/09/2021) Quyết định 528/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin tại Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
20. (10/09/2021) Quyết định 526/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 83 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 106 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
21. (10/09/2021) Công văn 464/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 14
22. (10/09/2021) Công văn 3009/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an sinh xã hội và an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố Hà Nội
23. (09/09/2021) Công văn 3031/LĐTBXH-VP năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
24. (08/09/2021) Công điện 1356/CĐ-BYT năm 2021 về kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Y tế điện
25. (07/09/2021) Công văn 9260/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho vận chuyển, tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
26. (03/09/2021) Công văn 9198/BGTVT-BCĐ năm 2021 về thống kê nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho cán bộ, công nhân, người lao động tham gia thi công các Dự án trọng điểm quốc gia do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Giao thông vận tải ban hành
27. (02/09/2021) Quyết định 3434/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án huy động xã hội hóa các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
28. (25/08/2021) Kế hoạch 257/KH-UBND năm 2021 thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29. (25/08/2021) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19 do tỉnh Thái Bình ban hành
30. (23/08/2021) Công văn 5349/BNN-TY năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
31. (18/08/2021) Kế hoạch 252/KH-UBND năm 2021 về bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp
32. (16/08/2021) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2021 thực hiện kiểm nghiệm chất lượng nông sản chủ lực hỗ trợ liên kết tiêu thụ trong tình hình dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
33. (14/08/2021) Kế hoạch 9722/KH-UBND năm 2021 về xét nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
34. (09/08/2021) Kế hoạch 9476/KH-UBND năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
35. (06/08/2021) Kế hoạch 9384/KH-UBND năm 2021 hỗ trợ công dân của các tỉnh/thành phố đang cư trú tại Đồng Nai có nhu cầu trở về địa phương nơi thường trú và đón công dân tỉnh Đồng Nai tại các vùng dịch của tỉnh/thành phố khác trở về tỉnh Đồng Nai
36. (05/08/2021) Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2021 về tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
37. (04/08/2021) Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
38. (04/08/2021) Quyết định 2560/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án Bảo đảm công tác y tế đối với tình huống khi có 1.000 người mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
39. (31/07/2021) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
40. (27/07/2021) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Quyền dân sự
1. (01/09/2021) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1252/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (18/12/2020) Công văn 4756/BTP-HTQTCT năm 2020 xử lý một số vướng mắc liên quan đến số định danh cá nhân của trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 01/01/2016 do Bộ Tư pháp ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (16/09/2021) Quyết định 1539/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/09/2021) Quyết định 1540/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (16/09/2021) Quyết định 2458/QÐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (15/09/2021) Quyết định 4429/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Vì sức khỏe nhân dân” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (14/09/2021) Quyết định 1515/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/09/2021) Thông báo 246/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với Đài Tiếng nói Việt Nam về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Đài trong giai đoạn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (13/09/2021) Quyết định 1509/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Dự án “Rà tìm và xử lý bom mìn, vật nổ nhằm giảm thiểu các mối nguy hiểm và hỗ trợ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị, giai đoạn X (2021-2025)” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (12/09/2021) Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
9. (11/09/2021) Công văn 6378/VPCP-NN năm 2021 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (01/09/2021) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2021 về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu kỳ; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
11. (01/09/2021) Kế hoạch 202/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030
12. (27/08/2021) Kế hoạch 10429/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (26/08/2021) Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2023
14. (23/08/2021) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2021 về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn tỉnh Thái Bình
15. (19/08/2021) Kế hoạch 268/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về đẩy mạnh công tác dân số và phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
16. (19/08/2021) Kế hoạch 298/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
17. (12/08/2021) Kế hoạch 5251/KH-UBND năm 2021 về tổ chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng không có chỗ ở ổn định, đang gặp khó khăn, có nguyện vọng về quê do tỉnh Quảng Nam ban hành
18. (10/08/2021) Kế hoạch 5177/KH-UBND năm 2021 về phát triển du lịch xanh Quảng Nam đến năm 2025
19. (10/08/2021) Kế hoạch 9491/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 54-KH/TU thực hiện Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (giai đoạn 2021-2025)
20. (09/08/2021) Kế hoạch 9424/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (06/08/2021) Kế hoạch 1098/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 15-KH/TU về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021-2025" do tỉnh Gia Lai ban hành
22. (06/08/2021) Kế hoạch 1097/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23. (04/08/2021) Kế hoạch 236/KH-UBND triển khai chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long năm 2021 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
24. (30/07/2021) Kế hoạch 9004/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
25. (29/07/2021) Kế hoạch 8994/KH-UBND năm 2021 thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030
Lĩnh vực khác
1. (06/09/2021) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình Quốc gia Phát triển công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
2. (06/09/2021) Kế hoạch 1258/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2021-2030
3. (23/08/2021) Quyết định 2867/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
4. (23/08/2021) Kế hoạch 1178/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (13/08/2021) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2021 về Khuyến nông cấp tỉnh năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
6. (13/08/2021) Quyết định 2134/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030
7. (10/08/2021) Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (09/08/2021) Quyết định 2240/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
9. (03/08/2021) Quyết định 1864/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn