Bản Tin Văn Bản Mới 25/08/2021 08:56 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 21/8 - 24/8/2021

25/08/2021 08:56 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 21/8 - 24/8/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (20/08/2021) Công văn 82/BCĐKTTT năm 2021 tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về về kinh tế tập thể, hợp tác xã do Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ban hành
2. (19/08/2021) Công văn 5753/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (17/08/2021) Thông tư 71/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa chưa truy thu theo Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4. (16/08/2021) Quyết định 28-QĐ/TW năm 2021 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
5. (12/08/2021) Công văn 31449/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn về xác định phí lãi vay được trừ đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/08/2021) Công văn 31451/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm có thay đổi địa điểm thực hiện dự án, gia hạn thời gian hoạt động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/07/2021) Công văn 2753/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản do Tổng cục Thuế ban hành
8. (12/07/2021) Quyết định 206/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (22/12/2020) Quyết định 1804/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
10. (16/11/2020) Quyết định 1632/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
Đầu tư
1. (23/08/2021) Quyết định 1562/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (20/08/2021) Quyết định 1420/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tân Tập, tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (20/08/2021) Công văn 1088/TTg-CN năm 2021 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (20/08/2021) Quyết định 1985/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
5. (16/08/2021) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2021 về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII
6. (13/08/2021) Công văn 8357/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đề xuất dự án mở rộng một số cầu, hầm trên Quốc lộ 1A, sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (16/07/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025
8. (15/07/2021) Quyết định 365/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi thực hiện của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
9. (02/07/2021) Công văn 6414/BGTVT-TC thực hiện kế hoạch quyết toán dự án hoàn thành năm 2021 và Chỉ thị 05/CT-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (10/06/2021) Công điện 05/CĐ-BKHĐT về đôn đốc phân bổ và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư điện
11. (04/06/2021) Quyết định 1100/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
12. (19/05/2021) Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
13. (18/05/2021) Quyết định 567/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ; quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
Thương mại
1. (24/08/2021) Quyết định 1425/QĐ-TTg năm 2021 về chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/08/2021) Chỉ thị 10/CT-BCT năm 2021 về tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước do Bộ Công thương ban hành
3. (20/08/2021) Quyết định 1992/QĐ-BCT năm 2021 phê duyệt khung Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (16/08/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục II kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (13/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (13/08/2021) Chỉ thị 21/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trên nền tảng số do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
7. (21/07/2021) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
8. (24/03/2021) Công văn 1615/BCT-TTTN năm 2021 thực hiện Quyết định 259/QĐ-TTg do Bộ Công thương ban hành
9. (31/12/2020) Quyết định 1878/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được sửa đổi, bổ sung áp dụng chung tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
10. (04/12/2020) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
Xuất nhập khẩu
1. (20/08/2021) Thông báo 4124/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng MEG-3 TM DHA rf Powder do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (20/08/2021) Công văn 4125/TCHQ-TXNK năm 2021 về tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (20/08/2021) Công văn 4122/TCHQ-TXNK năm 2021 về mã HS mặt hàng Nắp thùng xe bán tải do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (20/08/2021) Công văn 4120/TCHQ-GSQL năm 2021 về chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (ICD) thành cảng cạn do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (19/08/2021) Công văn 4108/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường kiểm tra xuất xứ điều thô nhập khẩu từ Campuchia do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (19/08/2021) Công văn 4113/TCHQ-TXNK năm 2021 về kính ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (19/08/2021) Công văn 4115/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại Bản lề ghế ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (11/08/2021) Thông báo 3994/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với L-TYROSINE do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (22/07/2021) Công văn 3699/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (08/07/2021) Công văn 3443/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D do Campuchia phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (08/07/2021) Công văn 3439/TCHQ-TXNK năm 2021 về kính ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (07/07/2021) Công văn 3424/TCHQ-GSQL năm 2021 về cấp mã cảng cho Bến cảng tổng hợp Long Sơn do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (05/07/2021) Công văn 3379/TCHQ-GSQL năm 2021 về nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (27/06/2019) Công văn 4200/TCHQ-GSQL năm 2019 về di chuyển trụ sở Chi cục Hải quan Gia Thụy do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (08/07/2021) Hướng dẫn 6199/HD-NHCS năm 2021 về nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (20/08/2021) Công văn 5799/VPCP-KTTH năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất que test nhanh kháng nguyên Covid-19 phục vụ phòng, chống dịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/08/2021) Công văn 32040/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản chi phí phòng chống dịch covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (18/08/2021) Công văn 8559/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về triển khai thu phí điện tử không dừng tại các dự án BOT quốc lộ 1 đoạn qua Bình Thuận, Sóc Trăng và Bạc Liêu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (18/08/2021) Quyết định 1975/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép hình chữ H có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (17/08/2021) Công văn 8462/BGTVT-TC năm 2021 về thu phí xét nghiệm test nhanh đối với người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh không có hoặc chưa được cấp thẻ nhận diện ưu tiên luồng xanh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (12/08/2021) Công văn 31448/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn xử lý hóa đơn thu tiền học phí sinh viên do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (12/08/2021) Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý và học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022
8. (12/08/2021) Công văn 31450/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (10/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 125/2020/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; học phí đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp của các trường công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2020-2021
10. (22/07/2021) Công văn 2731/TCT-QLN năm 2021 về hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp do Tổng cục Thuế ban hành
11. (22/07/2021) Công văn 2719/TCT-CS năm 2021 về giá đất tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành
12. (21/07/2021) Công văn 2701/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (20/07/2021) Công văn 2669/TCT-CS năm 2021 về xác định tiền thuê đất đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai do Tổng cục Thuế ban hành
14. (20/07/2021) Công văn 2674/TCT-CS năm 2021 về tính thu tiền sử dụng đất chuyển mục đích vượt hạn mức do Tổng cục Thuế ban hành
15. (15/07/2021) Công văn 2588/TCT-CS năm 2021 vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
16. (13/07/2021) Công văn 2560/TCT-CS năm 2021 về hướng dẫn chính sách miễn, giảm tiền thuê đất cho công ty nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
17. (13/07/2021) Công văn 2566/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
18. (12/07/2021) Công văn 2521/TCT-QLN năm 2021 về gia hạn nộp tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
19. (09/07/2021) Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021
20. (05/07/2021) Công văn 24838/CTHN-TTHT năm 2021 về hoàn thuế thu nhập cá nhân khi cá nhân thay đổi tình trạng cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (10/08/2021) Thông báo 3011/TB-BHXH năm 2021 về ban hành mới quy trình, hồ sơ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo cơ chế một cửa do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (24/08/2021) Quyết định 3089/QĐ-TLĐ năm 2021 về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (21/08/2021) Công văn 9296/SGTVT-KT năm 2021 hướng dẫn cấp Giấy đi đường cho người lao động tại các đơn vị thuộc ngành giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (17/08/2021) Quyết định 3426/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
4. (17/08/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, Phát thanh, Truyền hình, Thông tin điện tử, bản tin trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định 06/2015/QĐ-UBND
5. (10/08/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (09/08/2021) Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận
7. (09/08/2021) Quyết định 1678/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
8. (04/08/2021) Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp đặc thù đối với viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng
9. (21/07/2021) Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (19/07/2021) Kế hoạch 2456/KH-UBND năm 2021 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
11. (16/07/2021) Kế hoạch 2041/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (11/06/2021) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Việc làm, Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
13. (03/06/2021) Quyết định 632/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
14. (24/05/2021) Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Lao động, Tiền lương, Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
15. (04/12/2020) Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
Công nghệ thông tin
1. (13/08/2021) Công văn 4022/TCHQ-CNTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (10/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về Quy chế trao đổi, xử lý và lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
3. (09/08/2021) Quyết định 1575/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
4. (16/04/2021) Công văn 1122/BTTTT-CATTT năm 2021 về 04 lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng nghiêm trọng tới máy chủ thư điện tử Microsoft Exchange Server và hướng dẫn xử lý do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (20/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (17/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (16/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền Sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
4. (13/08/2021) Quyết định 260/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
5. (12/08/2021) Quyết định 669/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
6. (04/08/2021) Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 58/2017/NQ-HĐND quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Lâm Đồng
7. (27/07/2021) Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND bổ sung Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án có sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, dưới 20 héc ta đất rừng đặc dụng, dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (22/07/2021) Quyết định 225/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
9. (22/07/2021) Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
10. (22/07/2021) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
11. (22/07/2021) Quyết định 223/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
12. (22/07/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
13. (22/07/2021) Quyết định 222/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
14. (22/07/2021) Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
15. (21/07/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (06/07/2021) Quyết định 803/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
17. (08/06/2021) Quyết định 659/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
18. (08/06/2021) Quyết định 661/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Dịch vụ pháp lý
1. (02/08/2021) Quyết định 411/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2. (10/08/2020) Quyết định 1092/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu
Bộ máy hành chính
1. (23/08/2021) Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
2. (22/08/2021) Công văn 3551/SNV-CCHC năm 2021 hướng dẫn thực hiện thay đổi phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị nhà nước theo Công văn 2789/BCĐ-VX do Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (21/08/2021) Quyết định 4034/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
4. (20/08/2021) Công văn 2782/UBND-VX năm 2021 về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (20/08/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-KTNN bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
6. (20/08/2021) Quyết định 3981/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội
7. (19/08/2021) Quyết định 1348/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Du lịch được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu
8. (19/08/2021) Quyết định 1776/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Hòa Bình
9. (18/08/2021) Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường, chăn nuôi và bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
10. (18/08/2021) Quyết định 1484/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
11. (18/08/2021) Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
12. (18/08/2021) Quyết định 1764/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
13. (18/08/2021) Quyết định 3969/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch thành phố Hà Nội
14. (18/08/2021) Quyết định 3970/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
15. (18/08/2021) Quyết định 2339/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
16. (17/08/2021) Quyết định 3425/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định
17. (17/08/2021) Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
18. (17/08/2021) Quyết định 675/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
19. (17/08/2021) Quyết định 3423/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định
20. (16/08/2021) Quyết định 1811/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thành phố Cần Thơ
21. (16/08/2021) Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Xây dựng tỉnh Tiền Giang
22. (16/08/2021) Quyết định 2158/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang
23. (16/08/2021) Quyết định 2011/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (16/08/2021) Quyết định 2010/QĐ-UBND năm 2021 về quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
25. (14/08/2021) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
26. (12/08/2021) Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
27. (12/08/2021) Quyết định 668/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Thú y, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Lâm nghiệp, Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
28. (12/08/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang
29. (12/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam
30. (11/08/2021) Quyết định 1291/QĐ-BTP năm 2021 quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
31. (10/08/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2021-2026
32. (10/08/2021) Quyết định 3329/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Mỹ phẩm và Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
33. (10/08/2021) Quyết định 3328/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực: Khám bệnh, chữa bệnh và Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bình Định
34. (10/08/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
35. (09/08/2021) Quyết định 421/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh do tỉnh Kon Tum ban hành
36. (05/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
37. (04/08/2021) Nghị quyết 25/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Lâm Đồng ban hành
38. (30/07/2021) Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục và đào tạo áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu
39. (29/07/2021) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu
40. (29/07/2021) Quyết định 986/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
41. (28/07/2021) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
42. (28/07/2021) Quyết định 971/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
43. (28/07/2021) Quyết định 2693/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đánh giá kết quả lãnh đạo giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
44. (22/07/2021) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Lai Châu ban hành
45. (20/07/2021) Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
46. (16/07/2021) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
47. (15/07/2021) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2021 triển khai, thực hiện đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
48. (14/07/2021) Quyết định 363/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính liên thông giữa Cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Kon Tum trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp (cấp điện áp ≤ 35kV) áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
49. (12/07/2021) Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2021 về Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Lạng Sơn
50. (12/07/2021) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
51. (05/07/2021) Quyết định 1415/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
52. (29/06/2021) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng, tên gọi cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
53. (29/06/2021) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Ban Dân tộc, quyết định số lượng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
54. (24/06/2021) Quyết định 751/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công thương, Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
55. (18/06/2021) Quyết định 1199/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực: Lâm nghiệp, Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
56. (15/06/2021) Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
57. (04/06/2021) Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt thay thế một số quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
58. (04/06/2021) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Kinh doanh bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
59. (03/06/2021) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
60. (19/05/2021) Quyết định 574/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
61. (19/05/2021) Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
62. (17/05/2021) Quyết định 548/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính; phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
63. (13/05/2021) Quyết định 970/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Tài nguyên nước, Viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
64. (11/05/2021) Quyết định 953/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
65. (07/05/2021) Quyết định 925/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
66. (05/05/2021) Quyết định 913/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
67. (29/04/2021) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
68. (29/04/2021) Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
69. (24/04/2021) Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn
70. (15/04/2021) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
71. (07/04/2021) Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
72. (05/04/2021) Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính, Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
73. (31/03/2021) Quyết định 729/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
74. (09/03/2021) Quyết định 341/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt Đề án bình chọn, tôn vinh cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và thực hiện pháp luật (Gương sáng pháp luật) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
75. (02/03/2021) Quyết định 563/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
76. (23/02/2021) Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
77. (03/02/2021) Quyết định 456/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoá chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
78. (28/01/2021) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
79. (26/01/2021) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lai Châu
80. (26/01/2021) Quyết định 394/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản và phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Tin học, lĩnh vực Tài chính đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
81. (20/01/2021) Quyết định 62/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
82. (06/01/2021) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
83. (05/01/2021) Quyết định 08/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
84. (30/12/2020) Quyết định 1855/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
85. (21/12/2020) Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
86. (21/12/2020) Quyết định 1794/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
87. (21/12/2020) Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu
88. (19/11/2020) Quyết định 1658/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu do tỉnh Lai Châu ban hành
89. (19/11/2020) Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
90. (19/11/2020) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Cổ phần Nước sạch Lai Châu do tỉnh Lai Châu ban hành
91. (05/11/2020) Quyết định 1589/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
92. (02/10/2020) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu
93. (03/09/2020) Quyết định 1228/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
94. (14/08/2020) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
95. (12/08/2020) Quyết định 1106/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu
96. (10/08/2020) Quyết định 1085/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt bổ sung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu
97. (10/08/2020) Quyết định 1091/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu
98. (05/08/2020) Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu
99. (30/07/2020) Quyết định 1023/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu
100. (30/07/2020) Quyết định 1024/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu
101. (07/07/2020) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu
Vi phạm hành chính
1. (23/08/2021) Công văn 746/TTrB-P1 năm 2021 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 do Thanh tra Bộ Y tế ban hành
2. (17/08/2021) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Trách nhiệm hình sự
1. (16/08/2021) Kết luận 13-KL/TW năm 2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Tài chính nhà nước
1. (19/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (19/08/2021) Công văn 9449/BTC-QLCS năm 2021 về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do Bộ Tài chính ban hành
3. (19/08/2021) Công văn 8610/BGTVT-TC năm 2021 triển khai thực hiện Thông tư 65/2021/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (19/08/2021) Quyết định 1592/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (18/08/2021) Công văn 8754/BGTVT-TC năm 2021 về rà soát, sắp xếp xe ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (12/08/2021) Nghị quyết 39/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (12/08/2021) Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND về nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (12/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (12/08/2021) Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ tiền thưởng áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng
10. (12/08/2021) Nghị quyết 41/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 213/2018/NQ-HĐND về quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11. (11/08/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
12. (04/08/2021) Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
13. (04/08/2021) Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
14. (04/08/2021) Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND quy định về mức thưởng đối với vận động viên, các đội thi đấu thể thao đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao của tỉnh Lâm Đồng
15. (04/08/2021) Nghị quyết 21/2021/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý do tỉnh Lâm Đồng ban hành
16. (03/08/2021) Quyết định 1534/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt phương thức dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17. (03/08/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND quy định về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18. (03/08/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
19. (03/08/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
20. (26/07/2021) Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lai Châu
21. (23/07/2021) Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu
22. (21/07/2021) Kế hoạch 307/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
23. (13/07/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
24. (13/07/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam
25. (07/07/2021) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2021 về phát triển giáo dục và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch ngân sách 3 năm 2022-2024 do tỉnh Lạng Sơn ban hành
26. (09/12/2020) Nghị quyết 332/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
27. (19/07/2019) Quyết định 29/2019/QĐ-UBND quy định một về số nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bình Định
Xây dựng - Đô thị
1. (23/08/2021) Công văn 3373/BXD-GĐ năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trên công trường xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
2. (18/08/2021) Thông báo 215/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính buổi họp Thường trực Chính phủ về Quy hoạch mạng lưới đường bộ và Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Long An
4. (04/08/2021) Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
5. (21/07/2021) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (26/05/2021) Công văn 1888/BXD-HĐXD năm 2021 hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
7. (26/04/2021) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành xứ sở Mai vàng của Việt Nam” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (23/08/2021) Công văn 2850/UBND-VX năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung nội dung tăng cường kiểm soát nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (22/08/2021) Công văn 5909/SYT-VP năm 2021 về điều chỉnh đối tượng được cấp Giấy đi đường tại các cơ sở y tế do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (21/08/2021) Công văn 2796/UBND-VX năm 2021 về tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (20/08/2021) Công văn 3791/SGTVT-QLVT năm 2021 về tiếp tục triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong hoạt động vận tải do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
5. (20/08/2021) Công văn 3601/CHK-QLC năm 2021 về đào tạo huấn luyện nhân viên hàng không nhóm “Khai thác cảng hàng không, sân bay” trong thời gian giãn cách xã hội do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
6. (15/07/2021) Công văn 2829/CHHVN-VTDVHH năm 2021 về Phương án phòng chống dịch cho tàu thuyền ra vào cảng làm hàng do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
7. (17/06/2021) Quyết định 1177/QĐ-CHK năm 2021 quy định về vận chuyển hàng hóa trên khoang khách do Cục hàng không Việt Nam ban hành
Giáo dục
1. (24/08/2021) Chỉ thị 800/CT-BGDĐT năm 2021 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (20/08/2021) Công văn 3556/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2021 hướng dẫn đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Chuẩn, năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (20/08/2021) Công văn 1831/TCGDNN-NG năm 2021 thực hiện công tác chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
4. (20/08/2021) Công văn 3567/BGDĐT-GDĐH về tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (16/08/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Lạng Sơn ban hành
6. (16/08/2021) Quyết định 1059/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (12/08/2021) Nghị quyết 38/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục liên quan đến khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (30/06/2021) Quyết định 282/QĐ-BTCHGTQ quy định về tổ chức Hội giảng nhà giáo toàn quốc năm 2021 do Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 ban hành
9. (10/05/2021) Kế hoạch 455/KH-BGDĐT thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình công tác phòng chống HIV/ADIS, ma túy, mại dâm năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Tài nguyên - Môi trường
1. (20/08/2021) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (26/07/2021) Kế hoạch 164/KH-UBND năm 2021 về tổng thể phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030
3. (13/07/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy 27/2001/QH10 có hiệu lực
4. (30/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (12/12/2019) Quyết định 3693/QĐ-BCT năm 2019 về giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020 của Bộ Công Thương
Thể thao - Y tế
1. (24/08/2021) Công điện 1242/CĐ-BYT năm 2021 về chấn chỉnh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế điện
2. (24/08/2021) Quyết định 4067/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn phát hiện tích cực bệnh lao và điều trị lao tiềm ẩn ở người nhiễm HIV do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (24/08/2021) Công văn 6976/BYT-TB-CT năm 2021 về đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
4. (23/08/2021) Công văn 6929/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 7) do Bộ Y tế ban hành
5. (23/08/2021) Quyết định 4062/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế phối hợp triển khai hoạt động giữa Văn phòng thường trực với các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (23/08/2021) Công điện 1102/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ điện
7. (22/08/2021) Công điện 1099/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
8. (22/08/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (22/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân thuộc 11 phường trên địa bàn thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương để thực hiện phòng chống dịch Covid-19
10. (21/08/2021) Quyết định 4042/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11. (21/08/2021) Kế hoạch 2798/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trong giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết 86/NQ-CP
12. (21/08/2021) Công văn 2800/UBND-VX năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (21/08/2021) Công văn 6866/BYT-BMTE năm 2021 về ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
14. (21/08/2021) Quyết định 4038/QĐ-BYT năm 2021 "Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
15. (21/08/2021) Quyết định 4035/QĐ-BYT năm 2021 bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định 2908/QĐ-BYT phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
16. (21/08/2021) Công điện 19/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hà Nội điện
17. (21/08/2021) Công văn 8675/BGTVT-VT năm 2021 về phối hợp kiểm soát dịch Covid-19 trong địa bàn các tỉnh, thành phố do Bộ Giao thông vận tải ban hành
18. (20/08/2021) Công văn 3592/CHK-QLC năm 2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
19. (20/08/2021) Công văn 2789/BCĐ-VX năm 2021 về tăng cường biện pháp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (20/08/2021) Công văn 3511/SNV-CCHC năm 2021 về đề xuất giải pháp cấp bách thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo Kế hoạch 2715/KH-BCĐ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
21. (18/08/2021) Công văn 996/KCB-QLHN năm 2021 thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
22. (16/08/2021) Công văn 1185-CV/BTGTW năm 2021 về một số điểm cần tập trung thông tin, tuyên truyền trong phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
23. (13/08/2021) Quyết định 2002/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án ứng phó với dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
24. (02/08/2021) Kế hoạch 2280/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Lai Châu năm 2021-2022
25. (31/07/2021) Kế hoạch 2649/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022
26. (21/07/2021) Công văn 5838/BYT-KCB năm 2021 về bảo đảm sẵn sàng thu dung, điều trị COVID-19 khi dịch bệnh lan rộng tại địa phương do Bộ Y tế ban hành
27. (16/07/2021) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021-2022
28. (07/07/2021) Công điện 13/CĐ-UBND năm 2021 về tăng cường triển khai biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh do Thành phố Hà Nội điện
Văn hóa - Xã hội
1. (20/08/2021) Công văn 1154/UBDT-CSDT năm 2021 về kiểm tra, rà soát, đối chiếu thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
2. (18/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
3. (12/08/2021) Kế hoạch 529/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 tỉnh Bắc Ninh
4. (07/08/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm (2021-2025) do tỉnh Bắc Giang ban hành
5. (02/08/2021) Kế hoạch 2684/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (30/07/2021) Quyết định 994/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Trí thức Lai Châu tiêu biểu” do tỉnh Lai Châu ban hành
7. (28/07/2021) Quyết định 2692/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã, thành phố, các xã trong công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
8. (23/07/2021) Kế hoạch 2146/KH-UBND năm 2021 tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
9. (21/07/2021) Kế hoạch 2497/KH-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (23/04/2021) Công văn 456/UBDT-DTTS năm 2021 về báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg giai đoạn 2018-2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
Lĩnh vực khác
1. (17/08/2021) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030
2. (12/08/2021) Kết luận 12-KL/TW năm 2021 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3. (29/07/2021) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch Quốc gia phòng, chống một số dịch bệnh nguy hiểm trên thủy sản nuôi, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (17/06/2021) Kế hoạch 1736/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 34/NQ-CP và Kế hoạch 07-KH/TU về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành
5. (14/04/2021) Công văn 2173/BNN-TY năm 2021 về tổ chức triển khai Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030" do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (03/07/2019) Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi một số nội dung Quyết định 2690/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 787

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn