Bản Tin Văn Bản Mới 14/08/2021 10:41 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 11/8 - 13/8/2021

14/08/2021 10:41 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 11/8 - 13/8/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/08/2021) Quyết định 80/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về thành lập Tổ Biên tập giúp việc cho Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
2. (06/08/2021) Quyết định 1567/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
3. (04/08/2021) Quyết định 1824/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
4. (03/08/2021) Công văn 1063/GSQL-GQ3 năm 2021 thực hiện công khai Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế do Cục Giám sát quản lý Hải quan ban hành
5. (29/07/2021) Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
6. (28/07/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (28/07/2021) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
8. (15/07/2021) Kế hoạch 6502/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (05/07/2021) Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (29/06/2021) Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh An Giang đến năm 2025
11. (31/05/2021) Kế hoạch 1671/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An
Đầu tư
1. (11/08/2021) Công văn 5503/VPCP-KTTH năm 2021 vướng mắc chính sách lãi vay và hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/08/2021) Công văn 5291/BKHĐT-TH năm 2021 triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 63/NQ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (09/08/2021) Công văn 5212/BKHĐT-TH năm 2021 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (09/08/2021) Quyết định 1392/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình" vay vốn ODA của Chính phủ Đan Mạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (06/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo Quyết định 09/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
6. (03/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7. (29/07/2021) Nghị quyết 57/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND quy định về tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C của tỉnh Cao Bằng
8. (28/07/2021) Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
9. (28/07/2021) Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025
10. (28/07/2021) Nghị quyết 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội ban hành
11. (27/07/2021) Nghị quyết 16/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do Quốc hội ban hành
12. (27/07/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2021 do tỉnh Hà Nam ban hành
13. (22/07/2021) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng Cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025
14. (16/07/2021) Nghị quyết 91/2021/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Quảng Trị ban hành
15. (16/07/2021) Nghị quyết 90/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
16. (16/07/2021) Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
17. (07/07/2021) Quyết định 1603/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và phê duyệt cung cấp Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Thọ
18. (05/07/2021) Quyết định 1458/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
19. (05/07/2021) Quyết định 1571/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ
20. (02/07/2021) Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long
21. (30/06/2021) Chỉ thị 11/CT-CTUBND về nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
22. (29/06/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
23. (24/06/2021) Quyết định 5910/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
24. (16/12/2020) Quyết định 3202/QĐ-UBND năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 2021-2025 do tỉnh Yên Bái ban hành
Thương mại
1. (11/08/2021) Công văn 4843/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (05/08/2021) Công văn 4728/BCT-TTTN năm 2021 hướng dẫn bố trí địa điểm tạm thời và mở lại chợ sau thời gian tạm thời đóng cửa để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Công thương ban hành
3. (05/08/2021) Công văn 8032/BGTVT-HTQT năm 2021 về tiếp tục triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (30/07/2021) Quyết định 2125/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực Công - Thương thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
5. (17/07/2021) Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
6. (16/07/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (14/06/2021) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực lao động, việc làm, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ
8. (27/04/2021) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 340/2020/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (28/07/2020) Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết 50/NQ-CP và Kế hoạch 175-KH/TU
Xuất nhập khẩu
1. (11/08/2021) Công văn 3980/TCHQ-GSQL năm 2021 về hỗ trợ thông quan hàng hóa phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/08/2021) Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (04/08/2021) Quyết định 2166/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
4. (25/05/2021) Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (10/08/2021) Quyết định 1393/QĐ-TTg phê duyệt hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/06/2021) Quyết định 1254/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
3. (26/05/2021) Quyết định 1118/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (10/08/2021) Công văn 2475/TLĐ năm 2021 bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
2. (05/08/2021) Thông tư 67/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (28/07/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (28/07/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (26/07/2021) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (17/07/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ học phí đối với giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (17/07/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
8. (17/07/2021) Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND do tỉnh Lạng Sơn ban hành
9. (30/06/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
10. (29/06/2021) Công văn 23944/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân với chi phí cách ly phòng chống Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (29/06/2021) Công văn 23998/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (29/06/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2021-2022
13. (29/06/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (29/06/2021) Công văn 23936/CTHN-TTHT năm 2021 về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
Bảo hiểm
1. (29/07/2021) Công văn 2259/BHXH-CSYT năm 2021 về khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn dịch bệnh COVID-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (17/07/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Kế toán - Kiểm toán
1. (17/12/2020) Công văn 7171/KBNN-KTNN hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên TABMIS do Kho bạc Nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (09/08/2021) Quyết định 3022/QĐ-TLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
2. (09/08/2021) Công văn 5438/VPCP-KSTT năm 2021 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/08/2021) Quyết định 327/QĐ-TCGDNN công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tính đến ngày 31/7/2021
4. (06/08/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền thuê nhà đối với người lao động đang ở trọ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (05/08/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định 06/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
6. (05/08/2021) Công văn 2558/LĐTBXH-VP năm 2021 về phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (04/08/2021) Quyết định 1478/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
8. (04/08/2021) Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND quy định về mức phụ cấp đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân khi làm nhiệm vụ do tỉnh Lâm Đồng ban hành
9. (01/08/2021) Quyết định 1939/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
10. (30/07/2021) Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
11. (26/07/2021) Quyết định 1867/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
12. (22/07/2021) Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (16/07/2021) Quyết định 2046/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Bảo hiểm xã hội tỉnh/ Ngân hàng Chính sách xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
14. (15/07/2021) Quyết định 1977/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
15. (13/07/2021) Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2021 quy định về đối tượng, định mức và thủ tục hỗ trợ cho người lao động không giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
16. (11/07/2021) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (25/06/2021) Chương trình 07/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
18. (16/06/2021) Quyết định 1363/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
19. (15/06/2021) Quyết định 2186/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh
20. (08/06/2021) Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
21. (03/06/2021) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
22. (03/06/2021) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ
23. (30/03/2021) Kế hoạch 463/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động 04-CTr/TU về nội dung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành
24. (31/12/2020) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Công nghệ thông tin
1. (09/08/2021) Quyết định 2231/QĐ-UBND năm 2021 quy định về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng thông qua điện thoại đường dây nóng
2. (06/08/2021) Công văn 1550/GSQL-GQ1 năm 2021 về hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
3. (06/08/2021) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2021 triển khai ứng dụng IPv6 cho cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
4. (30/07/2021) Quyết định 2124/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam
5. (30/07/2021) Quyết định 2123/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực dân tộc thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam
6. (30/07/2021) Quyết định 2122/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam
7. (29/07/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về đơn giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước sản xuất chương trình truyền hình tỉnh Tiền Giang
8. (14/07/2021) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và tuân thủ quét mã QR Code để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
9. (12/07/2021) Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10. (05/07/2021) Kế hoạch 5995/KH-UBND năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025
Bất động sản
1. (11/08/2021) Chỉ thị 22/CT-TTg năm 2021 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/08/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (02/08/2021) Quyết định 2214/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
4. (31/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
5. (29/07/2021) Nghị quyết 56/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2022
6. (28/07/2021) Quyết định 2172/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
7. (16/07/2021) Nghị quyết 95/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành
8. (02/07/2021) Quyết định 2402/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
9. (30/06/2021) Nghị quyết 11/NQ-HĐND về chấp thuận thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10. (30/06/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND bổ sung Khoản 2 Điều 2 của Quyết định 45/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
11. (30/06/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND về ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định giá thu tiền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (29/06/2021) Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
13. (23/06/2021) Quyết định 2268/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh
14. (23/06/2021) Quyết định 2267/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
15. (22/06/2021) Quyết định 2269/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
16. (18/06/2021) Quyết định 2208/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
1. (06/08/2021) Quyết định 1662/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
2. (05/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
3. (30/07/2021) Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ
4. (29/07/2021) Quyết định 1760/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
5. (27/07/2021) Quyết định 7454/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Long An
6. (26/07/2021) Quyết định 2143/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Tư pháp/Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (08/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
8. (06/07/2021) Quyết định 1498/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp và thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
Sở hữu trí tuệ
1. (19/07/2021) Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Bộ máy hành chính
1. (12/08/2021) Thông tư 5/2021/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
2. (12/08/2021) Nghị quyết 87/NQ-CP năm 2021 về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành
3. (10/08/2021) Quyết định 530/QĐ-UBDT năm 2021 Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc theo nhiệm kỳ Chính phủ 2021-2026 (theo trình tự, thủ tục rút gọn) do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (10/08/2021) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
5. (09/08/2021) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
6. (07/08/2021) Quyết định 3302/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
7. (06/08/2021) Quyết định 264/QĐ-TANDTC về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
8. (06/08/2021) Quyết định 2559/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9. (06/08/2021) Thông tư 02/2021/TT-BNG sửa đổi Thông tư 01/2019/TT-BNG quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao
10. (06/08/2021) Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong các lĩnh vực: Nghệ thuật biểu diễn; Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
11. (06/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hoà Bình
12. (06/08/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Mục III của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 16/2015/QĐ-UBND
13. (06/08/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND
14. (06/08/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình
15. (06/08/2021) Quyết định 646/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
16. (06/08/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải kèm theo Quyết định 17/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hòa Bình ban hành
17. (05/08/2021) Quyết định 35/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình
18. (05/08/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết một số Điều, Khoản, Điểm và biện pháp thi hành Thông tư 13/2019/TT-BNV hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
19. (05/08/2021) Quyết định 1840/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
20. (05/08/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
21. (05/08/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2, Mục III Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 43/2014/QĐ-UBND
22. (05/08/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND
23. (05/08/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
24. (05/08/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND sửa đổi Phần B của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 07/2015/QĐ-UBND
25. (05/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi nội dung Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 13/2016/QĐ-UBND
26. (05/08/2021) Quyết định 1454/QĐ-BGTVT năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
27. (05/08/2021) Quyết định 1665/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang
28. (05/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND
29. (05/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 3 của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 31/2016/QĐ-UBND
30. (05/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 18/2016/QĐ-UBND
31. (05/08/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-UBND
32. (04/08/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực môi trường
33. (04/08/2021) Công văn 3787/BNV-CCHC năm 2021 triển khai các nội dung sau Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
34. (04/08/2021) Kế hoạch 179/KH-UBND năm 2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
35. (03/08/2021) Quyết định 432/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số nội dung tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định 210/QĐ-UBND về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
36. (03/08/2021) Quyết định 2227/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP và Chương trình hành động 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Khánh Hòa ban hành
37. (03/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026
38. (03/08/2021) Quyết định 1652/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang
39. (30/07/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức, thôi giữ chức vụ đối với công chức, viên chức Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam
40. (30/07/2021) Quy định 24-QĐ/TW năm 2021 về thi hành Điều lệ Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
41. (29/07/2021) Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND về xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025
42. (29/07/2021) Quyết định 2184/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
43. (29/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
44. (28/07/2021) Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Nghị quyết 17/NQ-HĐND thực hiện Đề án thí điểm tăng cường người thuộc nguồn quy hoạch dự bị dài hạn của tỉnh về công tác tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa
45. (28/07/2021) Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
46. (28/07/2021) Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2022
47. (28/07/2021) Quy định 22-QĐ/TW năm 2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
48. (28/07/2021) Nghị quyết 20/2021/QH15 về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Quốc hội ban hành
49. (27/07/2021) Quyết định 1892/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
50. (27/07/2021) Nghị quyết 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 do Quốc hội ban hành
51. (25/07/2021) Nghị quyết 09/2021/QH15 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 do Quốc hội ban hành
52. (23/07/2021) Nghị quyết 08/2021/QH15 về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV do Quốc hội ban hành
53. (23/07/2021) Quyết định 2132/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
54. (23/07/2021) Quyết định 2133/QĐ-UBND năm 2021 về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
55. (21/07/2021) Quyết định 2074/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
56. (21/07/2021) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
57. (21/07/2021) Quyết định 2071/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa
58. (21/07/2021) Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực viên chức quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
59. (21/07/2021) Quyết định 2072/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công chức quy định tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
60. (21/07/2021) Quyết định 1834/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ
61. (21/07/2021) Quyết định 1833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Phú Thọ
62. (20/07/2021) Quyết định 2057/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
63. (19/07/2021) Quyết định 2050/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
64. (18/07/2021) Quyết định 1792/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính và Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Phú Thọ
65. (15/07/2021) Quyết định 1416/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026
66. (14/07/2021) Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa
67. (13/07/2021) Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Thọ
68. (13/07/2021) Quyết định 1727/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nội vụ, tỉnh Phú Thọ
69. (12/07/2021) Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
70. (12/07/2021) Quyết định 6681/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Long An
71. (09/07/2021) Quyết định 1878/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
72. (07/07/2021) Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
73. (06/07/2021) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Viễn thông; Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
74. (06/07/2021) Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực trẻ em; lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
75. (05/07/2021) Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
76. (05/07/2021) Quyết định 1460/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giả quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
77. (02/07/2021) Quyết định 1433/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang
78. (01/07/2021) Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
79. (01/07/2021) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
80. (01/07/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh
81. (30/06/2021) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng và cơ cấu Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
82. (30/06/2021) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ban Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
83. (30/06/2021) Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 2021 quy định về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
84. (29/06/2021) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
85. (29/06/2021) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
86. (29/06/2021) Quyết định 5375/QĐ-BCA năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
87. (29/06/2021) Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức tại Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Vị trí việc làm: Quản lý nuôi trồng thủy sản do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
88. (29/06/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết 76/2018/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành
89. (29/06/2021) Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
90. (29/06/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
91. (29/06/2021) Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 quyết định số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
92. (25/06/2021) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện điểm số và nâng cao vị trí xếp hạng các chỉ số: PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025”
93. (24/06/2021) Quyết định 5908/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Long An
94. (24/06/2021) Quyết định 5909/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Long An
95. (24/06/2021) Quyết định 5936/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An
96. (23/06/2021) Quyết định 1434/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các Cơ sở: trợ giúp xã hội, trợ giúp trẻ em trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
97. (23/06/2021) Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm quy trình “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
98. (22/06/2021) Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
99. (21/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
100. (18/06/2021) Quyết định 1405/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ
101. (18/06/2021) Quyết định 1316/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
102. (16/06/2021) Quyết định 2192/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
103. (15/06/2021) Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
104. (15/06/2021) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
105. (10/06/2021) Quyết định 1314/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tiêu chí phân loại, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ chức tự quản về an ninh, trật tự tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
106. (10/06/2021) Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định
107. (10/06/2021) Quyết định 1573/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam
108. (09/06/2021) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
109. (08/06/2021) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
110. (08/06/2021) Quyết định 5268/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ do Trung tâm hành chính công tỉnh Long An tiếp nhận và trả kết quả
111. (02/06/2021) Quyết định 4994/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Long An
112. (24/05/2021) Quyết định 1076/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
113. (27/04/2021) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Cà Mau ban hành
114. (26/03/2021) Nghị quyết 03/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai
115. (19/02/2021) Quyết định 359/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa cơ sở, lĩnh vực thư viện, lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
116. (27/05/2020) Kế hoạch 2289/KH-UBND năm 2020 về triển khai Quyết định 1291/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
117. (12/05/2020) Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
118. (25/12/2013) Quy định 29-QĐ/VPTW năm 2013 về công tác văn thư trong các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan, tổ chức đảng, trực thuộc Trung ương do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
119. (19/12/2013) Hướng dẫn 28-HD/VPTW năm 2013 về công tác tiếp công dân và xử lý đơn, thư ở văn phòng tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
120. (06/11/2009) Hướng dẫn 23-HD/VPTW năm 2009 về Quy chế làm việc của văn phòng tỉnh ủy, thành ủy do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
121. (06/02/1998) Hướng dẫn 03-HD/VPTW năm 1998 về xây dựng Chương trình công tác của cấp ủy do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (02/08/2021) Công văn 02/TANDTC-PC năm 2021 giải đáp vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (12/08/2021) Quyết định 1394/QĐ-TTg năm 2021 về xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (11/08/2021) Công văn 5515/VPCP-QHQT về báo cáo giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (08/08/2021) Quyết định 45/2021/QĐ-UBND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (06/08/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND hỗ trợ thêm tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế do Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
5. (06/08/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng phà Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
6. (29/07/2021) Nghị quyết 54/2021/NQ-HĐND quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (29/07/2021) Nghị quyết 30/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
8. (28/07/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (28/07/2021) Nghị quyết 76/NQ-HĐND năm 2021 quy định về chế độ hỗ trợ kinh phí chi tăng thêm mức phụ cấp cho đối tượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (20/07/2021) Quyết định 1373/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (17/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Hội thẩm Tòa án nhân dân các huyện, thành phố tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử các vụ án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (17/07/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên; chế độ chi tiêu tài chính; tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13. (17/07/2021) Nghị quyết 08/2021/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
14. (14/07/2021) Quyết định 1684/QĐ-UBND về cắt giảm kinh phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 do tỉnh Hưng Yên ban hành
15. (07/07/2021) Quyết định 1622/QĐ-UBND về cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
16. (01/07/2021) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh
17. (29/06/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
18. (29/06/2021) Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
19. (29/03/2021) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2019
20. (20/04/2017) Quyết định 11/2017/QĐ-UBND quy định về giá sản phẩm công ích dịch vụ môi trường đô thị trên địa bàn thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng - Đô thị
1. (06/08/2021) Công văn 3138/BXD-VLXD năm 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
2. (06/08/2021) Công văn 3148/BXD-VLXD năm 2021 thực hiện Thông tư 19/2019/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành
3. (06/08/2021) Quyết định 1283/QĐ-BTP năm 2021 phê duyệt Đề án giải thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4. (05/08/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (02/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình xây dựng khác nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (28/07/2021) Nghị quyết 25/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội ban hành
7. (20/07/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (16/07/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp việc lập quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9. (22/06/2021) Quyết định 2247/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
10. (18/06/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Giao thông - Vận tải
1. (11/08/2021) Công văn 8272/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ đưa người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế để thực hiện chuyến bay do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (10/08/2021) Công văn 3661/SGTVT-VP năm 2021 về cấp mã số xác nhận cho phương tiện tham gia giao thông bằng tin nhắn đối với hoạt động vận chuyển trong thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND do Sở Giao thông vận tải Thành phố Hà Nội ban hành
3. (10/08/2021) Công văn 8222/BGTVT-VT năm 2021 về hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (10/08/2021) Công văn 8242/BGTVT-VT năm 2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (06/08/2021) Công văn 8043/BGTVT-VT năm 2021 về kiến nghị quy tắc vận tải an toàn phòng chống dịch Covid-19 mà không cần xét nghiệm PCR do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (06/08/2021) Công văn 8114/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án: đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Bộ Giao thông vận tải ban hành
7. (06/08/2021) Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án hoàn thiện các biển báo giao thông để tăng cường kiểm soát tải trọng trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (06/08/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về xếp loại đường bộ đối với đường tỉnh, đường huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
9. (02/08/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Giáo dục
1. (10/08/2021) Công văn 3353/BGDĐT-GDĐH năm 2021 thông tin về số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (10/08/2021) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2021 về xây dựng trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
3. (10/08/2021) Quyết định 1158/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (06/08/2021) Công văn 3320/BGDĐT-GDTX năm 2021 triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (06/08/2021) Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình
6. (29/07/2021) Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, giáo viên mầm non và cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
7. (26/07/2021) Kế hoạch 6924/KH-UBND năm 2021 thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (25/06/2021) Chương trình 08/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Yên Bái ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/08/2021) Công văn 1075/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (10/08/2021) Quyết định 67/QĐ-ĐTĐL năm 2021 về Quy trình dự báo công suất, điện năng phát của các nguồn điện năng lượng tái tạo do Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực ban hành
3. (09/08/2021) Quyết định 461/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2035
4. (02/08/2021) Kế hoạch 7235/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” theo Quyết định 524/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (02/06/2021) Quyết định 1192/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án khung nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh An Giang ban hành
6. (08/03/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
7. (13/04/2020) Kế hoạch 2415/KH-UBND năm 2020 thực hiện Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTNMT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (13/08/2021) Công văn 6589/BYT-KCB năm 2021 thực hiện Công điện 1068/CĐ-TTg và bảo đảm duy trì công tác khám chữa bệnh thường quy do Bộ Y tế ban hành
2. (12/08/2021) Công văn 5553/VPCP-KGVX năm 2021 một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (12/08/2021) Công văn 6577/BYT-KCB năm 2021 về tuân thủ đúng các biện pháp vệ sinh môi trường bề mặt trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
4. (12/08/2021) Công văn 6565/BYT-MT năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh do Bộ Y tế ban hành
5. (12/08/2021) Quyết định 3855/QĐ-BYT năm 2021 về Biểu mẫu báo cáo hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6. (12/08/2021) Công văn 2696/UBND-VX năm 2021 về thiết lập và bảo vệ "vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7. (12/08/2021) Công văn 6573/BYT-KCB năm 2021 hướng dẫn triển khai sử dụng thuốc điều trị COVID-19 do Vingroup hỗ trợ do Bộ Y tế ban hành
8. (11/08/2021) Công văn 6547/BYT-TB-CT năm 2021 về đảm bảo sản xuất, kinh doanh và rà soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
9. (11/08/2021) Quyết định 3845/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục một số bệnh, tật bẩm sinh được tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh thuộc gói dịch vụ cơ bản do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (10/08/2021) Quyết định 478/QĐ-QLD năm 2021 hướng dẫn về việc tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
11. (10/08/2021) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2021 triển khai xét nghiệm diện rộng để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
12. (10/08/2021) Công văn 5473/VPCP-KGVX năm 2021 báo cáo về nghiên cứu vắc xin Nanocovax do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (10/08/2021) Công văn 5498/VPCP-KGVX năm 2021 về xây dựng Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam giai đoạn tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (09/08/2021) Công văn 6459/BYT-BH năm 2021 về điều chỉnh nội dung Gạch đầu dòng thứ Nhất Điểm b Khoản 3 Công văn 5825/BYT-BH do Bộ Y tế ban hành
15. (09/08/2021) Công văn 2595/LĐTBXH-VP năm 2021 thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở cơ quan, đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
16. (07/08/2021) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 về di chuyển F1 ra khỏi cơ sở cách ly tập trung có phát sinh nhiều F0 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (07/08/2021) Kế hoạch 181/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm và cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
18. (06/08/2021) Công văn 8113/BGTVT-VT năm 2021 về tiến độ triển khai hỗ trợ thực hiện test nhanh tại các tỉnh phía Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
19. (06/08/2021) Công văn 8108/BGTVT-VT năm 2021 về hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
20. (06/08/2021) Công văn 8106/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 203/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
21. (06/08/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ đối với Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
22. (06/08/2021) Hướng dẫn 20-HD/BTGTW năm 2021 thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
23. (01/08/2021) Công văn 1064/UBDT-VP năm 2021 về một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Dân tộc ban hành
24. (30/07/2021) Kế hoạch 2547/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 do tỉnh Tây Ninh ban hành
25. (29/07/2021) Nghị quyết 52/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 88/2016/NQ-HĐND về giá ngày giường điều trị tự nguyện có chi phí phụ cấp thường trực và tiền lương theo Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng
26. (28/07/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ kinh phí mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
27. (18/07/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
28. (29/06/2021) Quyết định 1654/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29. (29/06/2021) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
30. (28/06/2021) Kế hoạch 359/KH-UBND năm 2021 triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang
31. (24/06/2021) Quyết định 2297/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển y tế cộng đồng thực hiện bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030
32. (06/04/2020) Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2020 thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Văn hóa - Xã hội
1. (05/08/2021) Hướng dẫn 1617/HD-UBND năm 2021 thực hiện chính sách trợ giúp xã hội quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP do tỉnh Hà Giang ban hành
2. (29/07/2021) Nghị quyết 50/2021/NQ-HĐND quy định về tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Cao Bằng”
3. (29/07/2021) Nghị quyết 53/2021/NQ-HĐND quy định về một số chính sách hỗ trợ công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030
4. (29/07/2021) Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND quy định về cơ chế, chính sách xã hội hoá công tác dân số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2030
5. (28/07/2021) Nghị quyết 24/2021/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội ban hành
6. (06/07/2021) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Yên Bái
7. (13/01/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2 Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (06/12/2020) Nghị quyết 339/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2015-2020 về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực khác
1. (05/08/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (28/07/2021) Quyết định 3405/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (26/07/2021) Quyết định 2142/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (17/07/2021) Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND về Chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
5. (01/07/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030
6. (29/06/2021) Quyết định 1650/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án hình thành và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh trong cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (18/06/2021) Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn