Bản Tin Văn Bản Mới 11/08/2021 09:47 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 07/8 - 10/8/2021

11/08/2021 09:47 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 07/8 - 10/8/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/08/2021) Quyết định 79/QĐ-BCĐKTTT năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
2. (06/08/2021) Công văn 5385/VPCP-DMDN năm 2021 về chuẩn bị Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (06/08/2021) Quyết định 1078/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Đề cương và Danh mục Báo cáo chuyên đề tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (02/08/2021) Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
5. (29/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2016/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (29/07/2021) Quyết định 2014/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7. (29/07/2021) Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
8. (29/07/2021) Quyết định 2017/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang
9. (26/07/2021) Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa
10. (02/07/2021) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
11. (30/06/2021) Công văn 2373/TCT-CS năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng điều chuyển tài sản khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
12. (30/06/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
13. (01/06/2021) Công văn 1883/TCT-CS năm 2021 về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết 116/2020/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành
14. (28/05/2021) Công văn 1784/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp di chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
15. (08/12/2020) Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND năm 2020 về chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025
Đầu tư
1. (07/08/2021) Công văn 5413/VPCP-CN năm 2021 về tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (05/08/2021) Công văn 5347/VPCP-CN năm 2021 về bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (05/08/2021) Công văn 5359/VPCP-KGVX năm 2021 về chủ trương xây dựng Khu công nghệ cao Hà Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (02/08/2021) Công văn 7861/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về xây dựng dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho các dự án PPP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (29/07/2021) Kế hoạch 271/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (28/07/2021) Quyết định 2841/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa
7. (27/07/2021) Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
8. (21/07/2021) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
9. (17/07/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Thanh Hóa
10. (16/07/2021) Hướng dẫn 06/HD-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
11. (14/07/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung danh mục công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất và các công trình, dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 (lần 3)
12. (12/07/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2021 về phương án kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương
13. (07/07/2021) Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2021 triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
14. (26/06/2021) Quyết định 1561/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (16/12/2020) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Yên Bái ban hành
16. (11/12/2020) Nghi ̣quyết 276/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Tỉnh Vĩnh Long ban hành
17. (08/12/2020) Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành
18. (08/12/2020) Nghị quyết 249/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
19. (20/07/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 điều chỉnh nội dung của Nghị quyết 23/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bình Dương ban hành
Thương mại
1. (09/08/2021) Công văn 2653/UBND-KT năm 2021 về tăng cường thực hiện nghiêm các giải pháp đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. (06/08/2021) Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
3. (04/08/2021) Quyết định 2250/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch Tổng kết thi hành Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
4. (02/08/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
5. (02/08/2021) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021-2022 của thành phố Hải Phòng
6. (29/07/2021) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
7. (21/07/2021) Công văn 2685/BTTTT-QLDN năm 2021 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong đại dịch do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8. (21/07/2021) Quyết định 1035/QĐ-BTTTT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của doanh nghiệp bưu chính lớn tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
9. (12/07/2021) Quyết định 1689/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (29/04/2021) Công văn 2414/BCT-TTTN năm 2021 về thực hiện Quyết định 194/QĐ-TTg do Bộ Công Thương ban hành
11. (08/12/2020) Nghị quyết 260/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Điều 5 Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
12. (18/09/2020) Quyết định 1956/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
13. (21/07/2020) Quyết định 1907/QĐ-BCT năm 2020 Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 82/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
14. (01/06/2020) Quyết định 803/QĐ-BTC về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Bộ Tài chính
Xuất nhập khẩu
1. (30/07/2021) Công văn 4567/BCT-AP năm 2021 về Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long tại cửa khẩu Hà Khẩu, Thiên Bảo (Trung Quốc) do Bộ Công thương ban hành
2. (22/05/2020) Quyết định 1802/QĐ-BNN-QLCL năm 2020 “Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm cá và các sản phẩm cá bộ Siluriformes xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (27/07/2021) Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cho vay đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (16/07/2021) Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (16/07/2021) Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về nghiệp vụ thị trường mở do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (02/02/2021) Công văn 148/TTg-QHQT năm 2021 phê duyệt Đề xuất Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (06/08/2021) Thông tư 68/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (03/08/2021) Quyết định 1650/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang
3. (27/07/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện mức thu học phí năm học 2021-2022 như theo Nghị quyết 33/2015/NQ-HĐND do tỉnh Bình Định ban hành
4. (20/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy trình thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5. (17/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND sửa đổi Điểm e Khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ Khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết 253/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6. (12/07/2021) Công văn 2532/TCT-DNNCN năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
7. (09/07/2021) Công văn 2514/TCT-CS năm 2021 về xác định tính hợp pháp của hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
8. (05/07/2021) Công văn 2428/TCT-CS năm 2021 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
9. (02/07/2021) Công văn 2410/TCT-DNL năm 2021 vướng mắc về xuất hóa đơn quà tặng, khuyến mại cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (30/06/2021) Công văn 2370/TCT-CS năm 2021 hướng dẫn về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
11. (29/06/2021) Công văn 23821/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (28/06/2021) Công văn 2312/TCT-CS năm 2021 về chi phí chế biến được trừ xác định giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành
13. (21/06/2021) Công văn 2212/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế đối với phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiện xã hội hoá do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (06/08/2021) Công văn 2396/BHXH-TST năm 2021 thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (29/07/2021) Quyết định 2015/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, đưa ra khỏi danh mục công bố trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
3. (08/12/2020) Nghị quyết 263/2020/NQ-HĐND thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Lao động - Tiền lương
1. (06/08/2021) Công văn 2582/LĐTBXH-VP năm 2021 triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (04/08/2021) Quyết định 1101/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
3. (03/08/2021) Quyết định 320/QĐ-TCGDNN năm 2021 về chỉ tiêu theo dõi, giám sát và mẫu đề cương kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
4. (02/08/2021) Quyết định 2903/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
5. (30/07/2021) Quyết định 633/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình
6. (28/07/2021) Kế hoạch 267/KH-UBND năm 2021 triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
7. (27/07/2021) Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định
8. (21/07/2021) Quyết định 1932/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
9. (21/07/2021) Quyết định 1934/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
10. (21/07/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 triển khai Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Hưng Yên ban hành
11. (20/07/2021) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng
12. (18/07/2021) Quyết định 1873/QĐ-UBND năm 2021 về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành
13. (16/07/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định về số lượng và chế độ phụ cấp đối với Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mức phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (15/07/2021) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2021 về Chương trình việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
15. (15/07/2021) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021-2025”
16. (09/07/2021) Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
17. (30/06/2021) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18. (14/12/2020) Quyết định 3971/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng
19. (08/12/2020) Nghị quyết 264/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp, giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và mức hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
20. (08/12/2020) Nghị quyết 262/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21. (26/06/2020) Công văn 4330/BNN-KTHT năm 2020 về tổng kết 10 năm công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 và định hướng xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22. (17/06/2020) Quyết định 2246/QĐ-BNN-KTHT năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 1033-NQ/BCSĐ về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Công nghệ thông tin
1. (09/08/2021) Công văn 6445/BYT-DP năm 2021 triển khai ứng dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (04/08/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND về hợp nhất Trung tâm Tin học - Công báo và Trung tâm Hội nghị tỉnh thành Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
3. (29/07/2021) Quyết định 2021/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TU về phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
4. (28/07/2021) Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (28/07/2021) Quyết định 1784/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
6. (23/07/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND triển khai cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
7. (22/07/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Thái Nguyên
8. (19/07/2021) Kế hoạch 244/KH-UBND năm 2021 triển khai chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế qua hệ thống Bưu điện và đẩy mạnh giải pháp không dùng tiền mặt
9. (14/07/2021) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục mã định danh điện tử của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (07/07/2021) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2021 về ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
11. (02/07/2021) Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh cho các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
12. (29/06/2021) Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
13. (11/09/2020) Kế hoạch 165/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2020-2025”
14. (04/06/2020) Công văn 2051/BTTTT-THH năm 2020 hướng dẫn triển khai nhiệm vụ thực thi Nghị định 47/2020/NĐ-CP do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (06/08/2021) Thông tư 11/2021/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (04/08/2021) Quyết định 2074/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở, lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (19/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết định 40/2014/QĐ-UBND
4. (19/07/2021) Quyết định 1875/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý chuyên ngành tỉnh Vĩnh Long
5. (16/07/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND về áp dụng giá đất đối với các phường thành lập mới; các phường, xã sáp nhập vào thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khi triển khai Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14
6. (07/07/2021) Quyết định 982/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đăng ký biện pháp bảo đảm do hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thực hiện trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi
7. (16/12/2020) Nghị quyết 63/NQ-HĐND năm 2020 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2021 và sửa đổi Nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ do tỉnh Yên Bái ban hành
8. (02/10/2020) Quyết định 3345/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
9. (22/05/2020) Công văn 2743/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Dịch vụ pháp lý
1. (03/08/2021) Quyết định 2062/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công chứng, lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
2. (02/08/2021) Quyết định 2907/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
3. (29/07/2021) Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
4. (26/07/2021) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
5. (23/07/2021) Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
6. (23/07/2021) Quyết định 1959/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng, lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
7. (15/07/2021) Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa
8. (14/07/2021) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên
9. (14/07/2021) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
10. (06/07/2021) Quyết định 1754/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng, lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long
11. (02/07/2021) Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
12. (01/07/2021) Quyết định 1605/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Sở hữu trí tuệ
1. (03/08/2021) Công văn 7900/BGTVT-KHCN năm 2021 triển khai chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Bộ máy hành chính
1. (04/08/2021) Quyết định 1104/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của các phòng và tương đương thuộc Sở; bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
2. (04/08/2021) Quyết định 429/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
3. (04/08/2021) Quyết định 3461/QĐ-BNN-PCTT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4. (04/08/2021) Quyết định 2075/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
5. (04/08/2021) Quyết định 1466/QĐ-BTC năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (04/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên
7. (04/08/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do tỉnh Hưng Yên ban hành
8. (04/08/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hưng Yên
9. (02/08/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026
10. (02/08/2021) Quyết định 2129/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
11. (30/07/2021) Quyết định 23-QĐ/TW năm 2021 về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
12. (29/07/2021) Quyết định 2016/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
13. (28/07/2021) Kế hoạch 116/KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Tuyên Quang năm 2021 và các năm tiếp theo
14. (28/07/2021) Quyết định 2845/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
15. (28/07/2021) Quyết định 2851/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
16. (27/07/2021) Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định (áp dụng thực hiện nhiệm kỳ 2021-2026)
17. (27/07/2021) Nghị quyết 20/2021/NQ-HĐND về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026
18. (27/07/2021) Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
19. (27/07/2021) Nghị quyết 19/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành" do Quốc hội ban hành
20. (27/07/2021) Nghị quyết 18/2021/QH15 về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021" do Quốc hội ban hành
21. (27/07/2021) Quyết định 2504/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên
22. (26/07/2021) Quyết định 1961/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
23. (26/07/2021) Quyết định 2066/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam
24. (23/07/2021) Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25. (22/07/2021) Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án thực hiện sắp xếp bộ máy, số lượng cấp phó theo quy định tại Nghị định 120/2020/NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành
26. (22/07/2021) Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
27. (21/07/2021) Quyết định 1470/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái
28. (20/07/2021) Quyết định 1466/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng cấp phó theo quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP và phương án sắp xếp công chức có trình độ, chuyên ngành chưa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
29. (17/07/2021) Nghị quyết 18/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa 6 tháng cuối năm 2021 và năm 2022
30. (17/07/2021) Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
31. (16/07/2021) Văn bản hợp nhất 10/VBHN-NHNN năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
32. (15/07/2021) Quyết định 1203/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
33. (15/07/2021) Quyết định 1204/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
34. (14/07/2021) Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026
35. (14/07/2021) Quyết định 1726/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế
36. (14/07/2021) Quyết định 1708/QĐ-UBND năm 2021 quy định về xác định Chỉ số cải cách hành chính và Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
37. (14/07/2021) Quyết định 1707/QĐ-UBND năm 2021 quy định về xác định Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
38. (14/07/2021) Quyết định 1687/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
39. (13/07/2021) Quyết định 2034/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
40. (08/07/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
41. (02/07/2021) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang
42. (02/07/2021) Quyết định 2309/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên
43. (01/07/2021) Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ Ủy ban nhân dân cấp xã đến Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
44. (30/06/2021) Kế hoạch 223/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
45. (30/06/2021) Quyết định 1595/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2021-2026
46. (30/06/2021) Kế hoạch 224/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
47. (30/06/2021) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi
48. (29/06/2021) Quyết định 1515/QĐ-UBND quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
49. (28/06/2021) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập và số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
50. (26/06/2021) Quyết định 1562/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
51. (26/06/2021) Quyết định 1563/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
52. (25/06/2021) Quyết định 1676/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
53. (25/06/2021) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương
54. (24/06/2021) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
55. (21/06/2021) Kế hoạch 218/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
56. (21/06/2021) Quyết định 1484/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ và lĩnh vực Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
57. (21/06/2021) Quyết định 1485/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế (bổ sung mới)
58. (18/06/2021) Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
59. (18/06/2021) Quyết định 2036/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
60. (09/06/2021) Quyết định 1839/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên
61. (08/06/2021) Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam
62. (02/06/2021) Quyết định 863/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam
63. (27/05/2021) Quyết định 1692/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên
64. (26/05/2021) Quyết định 812/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được thay thế lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam
65. (21/05/2021) Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
66. (21/05/2021) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
67. (20/04/2021) Quyết định 1203/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
68. (19/04/2021) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ
69. (31/03/2021) Quyết định 951/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên
70. (18/03/2021) Nghị quyết 271/2021/NQ-HĐND về Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
71. (18/03/2021) Nghị quyết 268/2021/NQ-HĐND quy định một số nội dung về kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
72. (01/03/2021) Quyết định 107/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
73. (30/12/2020) Quyết định 2638/QĐ-BTP năm 2020 về Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tư pháp
74. (16/12/2020) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái
75. (08/12/2020) Nghị quyết 266/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố tại thị xã Kỳ Anh và các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
76. (08/12/2020) Nghị quyết 267/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
77. (30/11/2020) Kế hoạch 7858/KH-UBND năm 2020 triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do Thành phố Đà Nẵng ban hành
78. (11/11/2020) Quyết định 2454/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2020
79. (06/11/2020) Quyết định 3335/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương
80. (16/09/2020) Nghị quyết 04/2020/HĐBCQG về Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia
81. (07/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Thủ tục Tố tụng
1. (06/08/2021) Chỉ thị 07/CT-VKSTC năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (05/07/2021) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2021 về tăng cường phối hợp thực hiện công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong tình hình mới
3. (01/09/2020) Quyết định 1852/QĐ-BTP năm 2020 về Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (07/08/2021) Công văn 6407/BYT-BH năm 2021 về không giảm trừ chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 theo Nghị quyết 30/NQ-CP và tạm ứng theo quy định do Bộ Y tế ban hành
2. (07/08/2021) Công văn 5412/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo kết quả hoạt động và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/08/2021) Công văn 5418/VPCP-QHQT năm 2021 thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về quản lý nợ công do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (06/08/2021) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2021 thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do Thành phố Hà Nội ban hành
5. (06/08/2021) Công văn 4748/BCT-ĐTĐL năm 2021 về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đợt 4 do Bộ Công thương ban hành
6. (05/08/2021) Quyết định 3831/QĐ-UBND năm 2021 về tạm thời áp dụng mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR hướng dẫn của Bộ Y tế tại Mục III Công văn 4356/BYT-KHTC do thành phố Hà Nội ban hành
7. (30/07/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (28/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
9. (28/07/2021) Nghị quyết 22/2021/QH15 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Quốc hội ban hành
10. (28/07/2021) Nghị quyết 23/2021/QH15 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 do Quốc hội ban hành
11. (27/07/2021) Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (23/07/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
13. (20/07/2021) Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt giá dịch vụ tại một số nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
14. (20/07/2021) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2021 quy định tạm thời mức giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
15. (17/07/2021) Nghị quyết 117/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 64/2013/NQ-HĐND về thành lập Quỹ quốc phòng - an ninh do tỉnh Thanh Hóa ban hành
16. (16/07/2021) Quyết định 2612/QĐ-UBND năm 2021 hủy bỏ Quyết định 3446/QĐ-UBND công bố định mức, đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (bổ sung) do tỉnh Thanh Hóa ban hành
17. (13/07/2021) Quyết định 1703/QĐ-UBND về cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước; tiết kiệm thêm 10% kinh phí chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
18. (02/07/2021) Quyết định 1545/QĐ-UBND năm 2021 quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
19. (30/06/2021) Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2021 quy định về mức giá tạm thời đối với dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
20. (23/06/2021) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (23/06/2021) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
22. (19/03/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BKHCN năm 2021 hợp nhất Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
23. (16/12/2020) Nghị quyết 62/NQ-HĐND năm 2020 về giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Yên Bái ban hành
24. (08/12/2020) Nghị quyết 246/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang thực hiện đến hết năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
25. (08/12/2020) Nghị quyết 250/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều thuộc hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
26. (08/12/2020) Nghị quyết 248/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
27. (08/12/2020) Nghị quyết 247/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
28. (06/12/2020) Nghị quyết 333/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2019
29. (06/12/2020) Nghị quyết 332/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Thanh Hóa
Xây dựng - Đô thị
1. (30/07/2021) Kế hoạch 180/KH-UBND năm 2021 thực hiện lập quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chung, quy hoạch phân khu các đô thị; quy hoạch chung các xã định hướng thành đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
2. (30/07/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
3. (29/07/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng và quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (27/07/2021) Quyết định 1991/QĐ-UBND năm 2021 quy định về trình tự, thủ tục công nhận và công bố Khu dân cư (Ấp) nông thôn mới, Khu dân cư (Ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
5. (21/07/2021) Quyết định 1927/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi bổ sung Quyết định 856/QĐ-UBND về tiêu chí xây dựng Khu dân cư (ấp) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (09/07/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
7. (02/07/2021) Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung danh mục Ngân hàng dữ liệu đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
8. (08/12/2020) Nghị quyết 255/2020/NQ-HĐND quy định về việc tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh
9. (22/06/2020) Quyết định 1643/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (07/08/2021) Công văn 2562/UBND-KT năm 2021 về siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện 18/CĐ-UBND do Thành phố Hà Nội ban hành
2. (07/08/2021) Công văn 5409/VPCP-CN năm 2021 xử lý những vướng mắc để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa ở Cảng Cát Lái do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/08/2021) Công văn 5410/VPCP-CN năm 2021 vướng mắc trong thực hiện Dự án tuyến số 1, đường nội ô thành phố Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (05/08/2021) Công văn 5366/VPCP-CN năm 2021 về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/07/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thực hiện thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (23/07/2021) Thông tư 103/2021/TT-BQP quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng
7. (19/07/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
8. (12/07/2021) Kế hoạch 236/KH-UBND năm 2021 về phát triển phương tiện và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2030
9. (06/07/2021) Công văn 5567/TCĐBVN-VT năm 2021 về đề xuất một số giải pháp cấp bách trong quản lý hoạt động vận tải hàng hóa trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
10. (15/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
11. (28/04/2021) Nghị quyết 276/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo dục
1. (06/08/2021) Công văn 3319/BGDĐT-GDTH năm 2021 về kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học tại thành phố Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (03/08/2021) Văn bản hợp nhất 2513/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (27/07/2021) Quyết định 2820/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025
4. (29/06/2021) Quyết định 1576/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt khung Chương trình giáo dục địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (16/12/2020) Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
6. (08/12/2020) Nghị quyết 261/2020/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 143/2015/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (09/08/2021) Quyết định 1560/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 41/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (03/08/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang đá dăm các loại trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (28/07/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật, chim hoang dã do tỉnh Phú Thọ ban hành
4. (28/07/2021) Kế hoạch 265/KH-UBND năm 2021 về huy động lực lượng, phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có quy mô lớn, diễn biến phức tạp
5. (28/07/2021) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chí lựa chọn các chương trình, dự án bảo vệ môi trường được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Bảo vệ môi trường Thanh Hóa
6. (14/07/2021) Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý các hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
7. (14/07/2021) Quyết định 1720/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
8. (11/07/2021) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2021 về tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
9. (08/07/2021) Kế hoạch 230/KH-UBND năm 2021 triển khai Kế hoạch 152-KH/TU thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
10. (02/07/2021) Kế hoạch 227/KH-UBND năm 2021 về thu gom, lưu giữ, chuyển giao xử lý chất thải nguy hại đối với các chủ nguồn thải chất thải nguy hại phát sinh số lượng dưới 600kg/năm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11. (02/07/2021) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2021-2025
12. (26/06/2021) Quyết định 1566/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đề án Hưởng ứng trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
13. (12/12/2020) Công điện 39/CĐ-TW năm 2020 về chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn điện
Thể thao - Y tế
1. (10/08/2021) Thông báo 577/TB-UBND năm 2021 về triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tại Công văn 2562/UBND-KT
2. (10/08/2021) Quyết định 3802/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (09/08/2021) Công văn 1092/UBDT-TT năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (09/08/2021) Công văn 5426/SYT-NVY năm 2021 về cập nhật "Hướng dẫn chăm sóc người mắc COVID-19 cách ly tại nhà" do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
5. (09/08/2021) Công văn 8124/BGTVT-CYT năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (07/08/2021) Công văn 6401/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
7. (07/08/2021) Công điện 1168/CĐ-BYT năm 2021 thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế điện
8. (06/08/2021) Nghị quyết 86/NQ-CP năm 2021 về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 do Chính phủ ban hành
9. (06/08/2021) Công văn 2974/LS-PL năm 2021 hướng dẫn việc kiểm tra và công nhận Giấy chứng nhận tiêm chủng và Giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của nước ngoài do Cục Lãnh sự ban hành
10. (06/08/2021) Công văn 6363/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương tiếp nhận vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
11. (06/08/2021) Công văn 6386/BYT-MT năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (06/08/2021) Công điện 18/CĐ-UBND năm 2021 về tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19
13. (06/08/2021) Công văn 5407/VPCP-KGVX năm 2021 về hiến máu tình nguyện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (06/08/2021) Nghị quyết 268/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
15. (05/08/2021) Công văn 315/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng và tăng tốc độ, diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
16. (04/08/2021) Công văn 925/KCB-QLCL&CDT năm 2021 về phối hợp tiếp nhận hỗ trợ triển khai lắp đặt, kết nối trung tâm hội chẩn, tư vấn, khám chữa bệnh từ xa do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
17. (30/07/2021) Công văn 2276/BHXH-CSYT năm 2021 về mã hóa tạm thời vật tư y tế chưa có mã trong bộ mã danh mục dùng chung do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
18. (28/07/2021) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 về đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới
19. (22/07/2021) Kế hoạch 2658/KH-UBND năm 2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do tỉnh Hải Dương ban hành
20. (21/07/2021) Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2021 triển khai biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
21. (18/07/2021) Công văn 245/SYT-NVY năm 2021 về tiếp tục rà soát, xét nghiệm sàng lọc cho đối tượng nguy cơ tại cộng đồng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
22. (08/07/2021) Kế hoạch 905/KH-UBND năm 2021 về tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
23. (28/06/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong tình hình mới
24. (17/06/2021) Quyết định 2977/QĐ-BYT năm 2021 về điều chỉnh phân bổ Vacxin phòng COVID-19 đợt 4 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
25. (18/03/2021) Nghị quyết 272/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 198/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết 209/2020/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
26. (08/12/2020) Nghị quyết 265/2020/NQ-HĐND quy định chính sách xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
27. (23/06/2020) Kế hoạch 2757/KH-UBND năm 2020 về tổ chức giải pháp, hoạt động kích cầu du lịch khắc phục hậu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
28. (17/03/2020) Thông báo 195/TB-VKSTC năm 2020 ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phòng, chống dịch covid-19
Quyền dân sự
1. (14/07/2021) Quyết định 1247/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Lào do Chủ tịch nước ban hành
2. (14/07/2021) Quyết định 1248/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
3. (14/07/2021) Quyết định 1249/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Đức do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (09/08/2021) Công văn 5446/VPCP-KGVX năm 2021 về bảo đảm an toàn đối với các trò chơi mạo hiểm tại các khu vui chơi, giải trí do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (27/07/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (16/07/2021) Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
4. (13/07/2021) Kế hoạch 108/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
5. (13/07/2021) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (12/07/2021) Quyết định 1691/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Phát triển ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thành ngành kinh tế mũi nhọn”
7. (07/07/2021) Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát huy giá trị và xây dựng Ca Huế trở thành sản phẩm dịch vụ văn hóa du lịch đặc sắc giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
8. (28/06/2021) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
9. (08/03/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021-2030” do tỉnh Lào Cai ban hành
Lĩnh vực khác
1. (06/08/2021) Công văn 5396/VPCP-NN năm 2021 về tình hình dịch bệnh và kết quả nghiên cứu vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (17/07/2021) Nghị quyết 116/2021/NQ-HĐND về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023 theo Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND
3. (30/06/2021) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Hậu Giang ban hành
4. (26/04/2021) Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2023
5. (16/12/2020) Công văn 8832/BNN-TCTL năm 2020 về bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh vụ Đông Xuân năm 2020-2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 946

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn