Bản Tin Văn Bản Mới 17/07/2021 11:27 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 14/7 - 16/7/2021

17/07/2021 11:27 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 14/7 - 16/7/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (13/07/2021) Công văn 4623/UBND-VP năm 2021 về tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
2. (13/07/2021) Quyết định 1146/QĐ-BTP về Kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2021 của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (13/07/2021) Công văn 2337/UBND-TH năm 2021 về dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (13/07/2021) Thông báo 615/TB-VP năm 2021 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
5. (09/07/2021) Công văn 3469/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (09/07/2021) Công văn 3460/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế trường hợp không đáp ứng điều kiện doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (08/07/2021) Thông tư 80/2021/TT-BQP quy định về thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng
8. (02/07/2021) Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ 01 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
9. (25/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 65/2017/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
10. (24/06/2021) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (21/06/2021) Kế hoạch 272/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 695/QĐ-TTg về Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp Nhà nước” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12. (11/05/2021) Kế hoạch 219/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 70- KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể do tỉnh Lào Cai ban hành
13. (09/12/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 thông qua chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
14. (26/06/2020) Quyết định 1247/QĐ-BGTVT năm 2020 về Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận tải làm đại diện chủ sở hữu
15. (26/06/2020) Quyết định 1649/QĐ-TCHQ năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Tổng cục Hải quan
16. (13/05/2020) Công văn 3746/VPCP-KSTT năm 2020 về cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
Đầu tư
1. (13/07/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm định và phê duyệt: Dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (10/07/2021) Công văn 4611/VPCP-PL năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/07/2021) Chỉ thị 01/CT-BXD về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành
4. (05/07/2021) Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ 22 thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre
5. (11/06/2021) Quyết định 688/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (11/06/2021) Quyết định 1574/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (08/06/2021) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
8. (09/04/2021) Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
9. (30/12/2020) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2020 về giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021, tỉnh Điện Biên
10. (13/12/2020) Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (09/12/2020) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2020 về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành
12. (09/12/2020) Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành
13. (09/12/2020) Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Giang ban hành
14. (04/12/2020) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 tỉnh Lào Cai
15. (05/08/2020) Quyết định 2180/QĐ-UBND năm 2020 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn 2016-2020 (lần 3) do tỉnh Bình Dương ban hành
16. (12/06/2020) Quyết định 826/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Điều chỉnh chủ trương đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (14/07/2021) Công văn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM năm 2021 về tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ban hành
2. (13/07/2021) Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/07/2021) Quyết định 1162/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/07/2021) Quyết định 1640/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre
5. (02/07/2021) Kế hoạch 1964/KH-UBND năm 2021 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Ninh ban hành
6. (05/06/2021) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025”
7. (29/05/2021) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 về phòng ngừa, đấu tranh các hoạt động kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
8. (20/05/2021) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2021 về tăng cường quản lý hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (19/05/2021) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
10. (13/05/2021) Quyết định 977/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
11. (28/11/2020) Công văn 9992/VPCP-QHQT năm 2020 về tình hình triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (12/11/2020) Quyết định 2920/QĐ-BCT năm 2020 về gia hạn thời hạn ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm Sorbitol có xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
13. (28/05/2020) Quyết định 1403/QĐ-BCT năm 2020 về Quy chế xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (09/07/2021) Công văn 3475/TCHQ-GSQL năm 2021 về tăng cường công tác quản lý hàng gửi kho ngoại quan, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (09/07/2021) Công văn 3468/TCHQ-TXNK năm 2021 vướng mắc liên quan mặt hàng hạt giống dưa, bí do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (09/07/2021) Công văn 3461/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc khai báo hàng hóa sau 30 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (08/07/2021) Công văn 3454/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (08/07/2021) Công văn 3436/TCHQ-PC năm 2021 về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (07/07/2021) Công văn 3425/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O mẫu D do Malaysia phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (12/07/2021) Công văn 4639/VPCP-KTTH năm 2021 về ban hành Nghị định thay Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (06/07/2021) Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (29/11/2019) Thông báo 6735/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12 năm 2019 do Kho bạc Nhà nước ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (12/07/2021) Công văn 26524/CTHN-TTHT năm 2021 về thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (09/07/2021) Công văn 26248/CTHN-TTHT năm 2021 về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (09/07/2021) Công văn 26250/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (09/07/2021) Công văn 26247/CTHN-TTHT năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động đã chết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (29/06/2021) Công văn 23820/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (27/10/2020) Công văn 8947/VPCP-KTTH năm 2020 về phí, lệ phí liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (21/09/2020) Công văn 11523/BTC-CST năm 2020 về phí, lệ phí liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tài chính ban hành
Chứng khoán
1. (12/07/2021) Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (12/07/2021) Thông tư 57/2021/TT-BTC quy định về lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (15/07/2021) Chỉ thị 07/CT-BYT năm 2021 về kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh Lao, đáp ứng các điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (15/07/2021) Nghị quyết 77/NQ-CP năm 2021 về dừng triển khai thí điểm bảo hiểm vi mô của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do Chính phủ ban hành
3. (12/07/2021) Quyết định 688/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (05/07/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 60/2010/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành
5. (01/07/2021) Kết hoạch 284/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lao động - Tiền lương
1. (14/07/2021) Công văn 2665/BHXH-QLT năm 2021 về điều chỉnh thời hạn giải quyết hồ sơ tại Công văn 2645/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (13/07/2021) Kế hoạch 297/KH-UBND năm 2021 triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
3. (05/07/2021) Kế hoạch 288/KH-UBND năm 2021 truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (15/06/2021) Quyết định 304/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (14/06/2021) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 02 quy trình mới, sửa đổi 06 quy trình, bãi bỏ 01 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
6. (14/06/2021) Quyết định 1344/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 02 quy trình ban hành mới, sửa đổi 03 quy trình, bãi bỏ 02 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
7. (11/06/2021) Quyết định 1307/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình ban hành mới, sửa đổi 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
8. (31/05/2021) Quyết định 192/QĐ-BCĐ năm 2021 về Quy chế phối hợp tạm thời Quản lý lao động và người nước ngoài ở lại/ở tạm, làm việc trong các nhà máy/doanh nghiệp và đi lại giữa nơi lưu trú tập trung và cơ sở sản xuất/doanh nghiệp để phòng chống covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
9. (21/05/2021) Quyết định 1357/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
10. (15/05/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 về triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (23/06/2020) Quyết định 1477/QĐ-CT năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
Công nghệ thông tin
1. (13/07/2021) Quyết định 1159/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc "Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/07/2021) Công văn 367/TTCNTT-AT năm 2021 về gán tín nhiệm mạng cho các website/tên miền công khai trên Internet do Trung tâm Công nghệ thông tin ban hành
3. (06/07/2021) Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn
4. (05/07/2021) Kế hoạch 3764/KH-UBND về tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tích hợp, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021 do tỉnh Bến Tre ban hành
5. (01/07/2021) Kế hoạch 3705/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương phục vụ chuyển đổi số tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre”
6. (25/06/2021) Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025
7. (27/05/2021) Quyết định 607/QĐ-UBND năm 2021 về quy chế hoạt động Fanpage “Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu” trên mạng xã hội Facebook
8. (20/05/2021) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm, thông tin đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai
9. (17/05/2021) Quyết định 1634/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
10. (31/12/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
11. (16/12/2020) Công văn 12866/BGTVT-KHCN năm 2020 về lắp đặt camera lên phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP và Thông tư 12/2020/TT-BGTVT do Giao thông vận tải ban hành
12. (08/10/2020) Công văn 3890/BTTTT-TTĐN năm 2020 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1191/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13. (10/09/2020) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Bất động sản
1. (15/07/2021) Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
2. (07/07/2021) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3. (06/07/2021) Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
4. (06/07/2021) Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
5. (06/07/2021) Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
6. (06/07/2021) Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
7. (02/07/2021) Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
8. (29/06/2021) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
9. (28/06/2021) Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
10. (18/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về giá dịch công thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (19/05/2021) Quyết định 1247/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
12. (09/04/2021) Nghị quyết 08/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác bổ sung năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13. (09/12/2020) Nghị quyết 46/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh quy mô, địa điểm, số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Giang; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất; danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành
14. (18/05/2020) Quyết định 1155/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch vụ pháp lý
1. (09/07/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (09/07/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (08/07/2021) Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hoá, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công chứng, tư vấn pháp luật, lý lịch tư pháp, giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
4. (01/07/2021) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 19 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
5. (17/06/2021) Quyết định 2043/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030
6. (19/05/2021) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng
7. (09/09/2020) Quyết định 2272/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chứng thực được sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
Sở hữu trí tuệ
1. (12/05/2021) Quyết định 965/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nhiệm vụ hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ đối với một số sản phẩm của tỉnh thuộc Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, thực hiện từ năm 2021
Bộ máy hành chính
1. (15/07/2021) Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
2. (15/07/2021) Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
3. (15/07/2021) Quyết định 1307/QĐ-BGTVT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (14/07/2021) Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
5. (14/07/2021) Quyết định 3428/QĐ-BCĐ năm 2021 về Quy chế hoạt động của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc
6. (14/07/2021) Nghị quyết 75/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
7. (13/07/2021) Công điện 1046/CĐ-BYT năm 2021 về triển khai phòng chống dịch COVID-19 phục vụ Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV do Bộ Y tế điện
8. (13/07/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
9. (13/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 44/2017/QĐ-UBND Quy định về công tác lễ tân ngoại giao trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
10. (10/07/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (10/07/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (09/07/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố 04 quy trình nội bộ mới và 04 quy trình nội bộ sửa đổi trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
13. (09/07/2021) Thông tư 01/2021/TT-BNG bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành, liên tịch ban hành
14. (09/07/2021) Kết luận 09-KL/TW năm 2021 về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
15. (09/07/2021) Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
16. (09/07/2021) Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2021 về sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu
17. (06/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân quận và Quy chế làm việc mẫu của Ủy ban nhân dân phường thuộc thành phố Đà Nẵng
18. (06/07/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
19. (02/07/2021) Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
20. (02/07/2021) Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 20 quy trình nội bộ mới, 12 quy trình nội bộ sửa đổi, 12 quy trình nội bộ bãi bỏ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre
21. (02/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 29/2018/QĐ-UBND (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 14/2020/QĐUBND)
22. (02/07/2021) Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
23. (01/07/2021) Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bãi bỏ một số điều, phụ lục của Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 928/QĐ-UBND
24. (30/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong việc quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định 45/2016/QĐ-UBND
25. (28/06/2021) Quyết định 333/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
26. (28/06/2021) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
27. (28/06/2021) Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục tên thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
28. (28/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND
29. (28/06/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Lào Cai
30. (25/06/2021) Quyết định 1462/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ được thay thế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
31. (21/06/2021) Quyết định 314/QĐ-UBND năm 2021 phê quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32. (18/06/2021) Quyết định 311/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
33. (18/06/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 43/2008/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum
34. (16/06/2021) Quyết định 1359/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 09 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre
35. (15/06/2021) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2021 về Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
36. (14/06/2021) Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bến Tre
37. (11/06/2021) Quyết định 301/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
38. (11/06/2021) Quyết định 1573/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
39. (10/06/2021) Quyết định 295/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
40. (09/06/2021) Quyết định 1290/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
41. (09/06/2021) Quyết định 1289/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 04 thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Thanh tra tỉnh Bến Tre
42. (04/06/2021) Quyết định 1064/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
43. (03/06/2021) Quyết định 1225/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết 04 thủ tục hành chính lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre
44. (03/06/2021) Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2021 công bố mới 02 quy trình nội bộ và sửa đổi, bổ sung 01 quy trình nội bộ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre
45. (01/06/2021) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46. (27/05/2021) Quyết định 1046/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn mới hình thành sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
47. (27/05/2021) Quyết định 997/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang
48. (26/05/2021) Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo phương án 5 tại chỗ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lai Châu
49. (26/05/2021) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai
50. (25/05/2021) Quyết định 261/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
51. (22/05/2021) Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Kon Tum
52. (21/05/2021) Kế hoạch 1379/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" trên địa bàn tỉnh Lai Châu
53. (19/05/2021) Quyết định 242/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
54. (14/05/2021) Quyết định 237/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
55. (13/05/2021) Quyết định 236/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
56. (12/05/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
57. (10/05/2021) Quyết định 231/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung các thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
58. (05/05/2021) Quyết định 224/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
59. (29/03/2021) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2021 về đổi tên thôn Tân Tiến thành thôn Bóm, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
60. (29/03/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
61. (01/02/2021) Công văn 437/BNV-TCBC năm 2021 về hướng dẫn vị trí việc làm và biên chế công chức do Bộ Nội vụ ban hành
62. (29/12/2020) Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của tỉnh Kon Tum
63. (24/12/2020) Quyết định 3074/QĐ-UBND năm 2020 về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định
64. (09/12/2020) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 về nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang
65. (09/12/2020) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
66. (04/12/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn và đổi tên tổ dân phố của các xã, thị trấn thuộc huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai
67. (04/12/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn của các xã thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
68. (04/12/2020) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai
69. (27/11/2020) Quyết định 2942/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
70. (23/11/2020) Công văn 14300/BTC-CST năm 2020 bổ sung tài liệu gửi kèm công văn 13706/BTC-CST do Bộ Tài chính ban hành
71. (21/09/2020) Quyết định 2638/QĐ-BVHTTDL năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
72. (31/08/2020) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
73. (28/08/2020) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
74. (29/07/2020) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2020 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ
75. (27/07/2020) Kế hoạch 1503/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” tại tỉnh Lai Châu
76. (10/07/2020) Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
77. (10/07/2020) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2020 thực hiện Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Sơn La
78. (24/06/2020) Quyết định 1490/QĐ-CT năm 2020 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính tiếp nhận giải quyết và trả kết quả tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
79. (18/06/2020) Quyết định 1446/QĐ-CT năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc
80. (18/06/2020) Quyết định 1447/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyết giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc
81. (27/04/2020) Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
82. (12/03/2020) Quyết định 345/QĐ-UBND năm 2020 về công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
83. (12/02/2020) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long
84. (29/06/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2018 về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tòa án” do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Vi phạm hành chính
1. (17/05/2021) Kế hoạch 233/KH-UBND năm 2021 cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Trách nhiệm hình sự
1. (12/07/2021) Hướng dẫn 248/TANDTC-V1 thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tói cao ban hành
2. (21/06/2021) Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
Thủ tục Tố tụng
1. (14/07/2021) Công văn 92/TANDTC-TH năm 2021 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (15/07/2021) Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
2. (15/07/2021) Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ công do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
3. (13/07/2021) Quyết định 1165/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực cho Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)" do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (12/07/2021) Công văn 10537/SYT-KHTC năm 2021 thực hiện mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19 do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
5. (07/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6. (07/07/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về bổ sung định mức, hình thức quản lý và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Phú Thọ
7. (05/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND về đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Long An
8. (01/07/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn năm 2022
9. (01/07/2021) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Lạng Sơn ban hành
10. (01/07/2021) Kế hoạch 286/KH-UBND năm 2021 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 do tỉnh Lào Cai ban hành
11. (30/06/2021) Kế hoạch 387/KH-UBND năm 2021 về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn
12. (17/06/2021) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá nạo vét hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
13. (07/06/2021) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2021 về giá dịch vụ duy trì chăm sóc cây xanh tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh do Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn quản lý
14. (25/05/2021) Quyết định 171/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá sản phẩm hoạt động quan trắc môi trường của các trạm quan trắc môi trường tự động liên tục tỉnh Bắc Ninh
15. (13/05/2021) Quyết định 367/QĐ-UBND năm 2021 về mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16. (13/12/2020) Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021
17. (13/12/2020) Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
18. (09/12/2020) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành
19. (09/12/2020) Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bắc Giang
20. (09/12/2020) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Bắc Giang ban hành
21. (04/12/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2021
22. (04/12/2020) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2019
23. (17/11/2020) Kế hoạch 4311/KH-UBND năm 2020 về tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm (2021-2023) tỉnh Kon Tum
24. (10/08/2020) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
25. (06/02/2020) Công văn 388/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về thỏa thuận định mức xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (13/07/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
2. (12/07/2021) Kế hoạch 295/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030” được phê duyệt tại Quyết định 438/QĐ-TTg do tỉnh Lào Cai ban hành
3. (17/07/2020) Quyết định 1669/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
Giao thông - Vận tải
1. (15/07/2021) Công văn 4884/TCĐBVN-ATGT năm 2021 bổ sung phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông quá cảnh qua các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
2. (15/07/2021) Công văn 6870/BGTVT-CYT năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (15/07/2021) Công văn 4916/TCĐBVN-ATGT năm 2021 hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
4. (13/07/2021) Công văn 6779/BGTVT-VT năm 2021 về đề nghị ưu tiên xét nghiệm COVID-19 cho người điều khiển phương tiện vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (13/07/2021) Công văn 230/SYT-NVY năm 2021 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ lớn, đường ngang, ngõ tắt, đường nhánh, bến thủy nội địa ra vào Thành phố và các bến tàu, bến xe liên tỉnh do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
6. (12/07/2021) Công văn 4628/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương triển khai các dự án trọng điểm kết nối hạ tầng giao thông tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (09/07/2021) Thông báo 180/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc về triển khai dự án thành phần trên tuyến Vành đai 3, Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (02/07/2021) Công văn 2986/SGTVT-QLVT năm 2021 về tăng cường phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 cho người điều khiển, người đi trên phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách liên tỉnh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
9. (08/06/2021) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung tuyến buýt ven biển vào Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (12/07/2021) Công văn 2438/BVHTTDL-ĐT về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong tuyển sinh, thi tốt nghiệp năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (07/07/2021) Thông tư 05/2021/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (28/06/2021) Quyết định 331/QĐ-UBND năm 2021 quy định số học sinh trong mỗi lớp học ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4. (14/05/2021) Quyết định 657/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/07/2021) Kế hoạch 303/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
2. (30/06/2021) Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (07/06/2021) Kế hoạch 258/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
4. (25/05/2021) Quy chế phối hợp 587/QCPH-UBND năm 2021 trong công tác quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên
5. (28/09/2020) Công văn 6707/BNN-TCTL năm 2020 về thực hiện cấp nước an toàn nông thôn theo Chỉ thị 34/CT-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (09/07/2020) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2020 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (16/07/2021) Công văn 5679/BYT-MT năm 2021 về tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (15/07/2021) Quyết định 3445/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (15/07/2021) Công văn 1209/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về tài liệu sổ tay "Hướng dẫn thực hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19" do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
4. (15/07/2021) Quyết định 3448/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt có điều kiện vắc xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (15/07/2021) Công văn 4615/SYT-NVY năm 2021 triển khai Quyết định 3416/QĐ-BYT về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (14/07/2021) Công văn 10661/SYT-NVD năm 2021 về đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19 do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
7. (14/07/2021) Thông báo 183/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (14/07/2021) Công văn 7814/SXD-TT năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
9. (14/07/2021) Quyết định 3416/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
10. (14/07/2021) Quyết định 3429/QĐ-BYT năm 2021 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
11. (14/07/2021) Công văn 5599/BYT-MT năm 2021 về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
12. (14/07/2021) Công văn 1354/ATTP-NĐTT năm 2021 về bảo đảm an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng cho người lao động, cán bộ tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu cách ly do Cục An toàn thực phẩm ban hành
13. (14/07/2021) Quyết định 3436/QĐ-BYT năm 2021 về Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (13/07/2021) Công văn 4516/SYT-NVY năm 2021 về đảm bảo an toàn người bệnh mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (13/07/2021) Quyết định 3410/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 02 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 được cấp số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
16. (13/07/2021) Công văn 2538/SGDĐT-CTTT năm 2021 thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình dịch đang có diễn biến phức tạp do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
17. (13/07/2021) Công văn 225/SYT-NVY năm 2021 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người về từ vùng dịch do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành
18. (13/07/2021) Công văn 4534/SYT-NVY năm 2021 về triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (12/07/2021) Công văn 3175/SGTVT-QLVT năm 2021 triển khai biện pháp phòng chống, dịch Covid-19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước do Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội ban hành
20. (12/07/2021) Quyết định 3398/QĐ-BYT về phân bổ 746.460 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162b2 (Comirnaty) được cung ứng trong tháng 07/2021 đợt 8 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
21. (12/07/2021) Công văn 5534/BYT-MT năm 2021 về triển khai thí điểm Hướng dẫn cách ly y tế đối với người nhập cảnh chuyến bay chặng Macau - Vân Đồn do Bộ Y tế ban hành
22. (12/07/2021) Công văn 4345/BNN-VP năm 2021 triển khai chỉ đạo về đảm bảo lương thực, thực phẩm trong dịch bệnh Covid-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
23. (09/07/2021) Công văn 3132/SGTVT-QLVT năm 2021 về điều chỉnh biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
24. (09/07/2021) Công văn 8025/QLD-ĐK năm 2021 bổ sung hồ sơ gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
25. (08/07/2021) Công văn 4556/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp số liệu báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
26. (06/07/2021) Chỉ thị 07-CT/TW năm 2021 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
27. (01/07/2021) Quyết định 400/QĐ-QLD năm 2021 về danh mục 01 thuốc hóa dược sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 169.3 do Cục Quản lý Dược ban hành
28. (30/06/2021) Thông tư 10/2021/TT-BYT quy định về Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
29. (08/06/2021) Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2021 về phối hợp, hiệp đồng phun hóa chất phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
30. (04/06/2021) Kế hoạch 355/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030
31. (02/06/2021) Chỉ thị 9/CT-UBND năm 2021 về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
32. (30/05/2021) Quyết định 1031/QĐ-BCĐ năm 2021 ban hành "Hướng dẫn thí điểm Khu cách ly, theo dõi y tế đối với người nhiễm SARS-CoV-2 chưa có triệu chứng tại Bắc Giang" do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang ban hành
Quyền dân sự
1. (28/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Văn hóa - Xã hội
1. (15/07/2021) Quyết định 1230/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/07/2021) Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (13/07/2021) Công văn 942/UBDT-ĐPI năm 2021 về đánh giá thực trạng sử dụng tiếng nói, chữ viết các dân tộc thiểu số do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (13/07/2021) Quyết định 1160/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hành động về tuyên truyền, quảng bá ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (13/07/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định về công nhận tuyến đường, phố tại các phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (13/07/2021) Công văn 4658/VPCP-NC năm 2021 về phóng viên Tạp chí Giao thông vận tải bị các đối tượng hành hung ở tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (12/07/2021) Kế hoạch 296/KH-UBND năm 2021 xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị do tỉnh Lào Cai ban hành
8. (07/07/2021) Kế hoạch 290/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống tai nạn thương tích tại cộng đồng của tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025
9. (07/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (02/07/2021) Kế hoạch 3723/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025
11. (29/06/2021) Kế hoạch 147/KH-UBND năm 2021 thực hiện Công ước chống tra tấn, giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (29/06/2021) Kế hoạch 282/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13. (26/05/2021) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
14. (25/05/2021) Kế hoạch 1415/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
15. (12/05/2021) Quyết định 1258/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030
16. (05/05/2021) Kế hoạch 212/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Quyết định 1848/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17. (28/12/2020) Công văn 9166/BNN-VPĐP năm 2020 về đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
18. (01/07/2020) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 thành phố Hải Phòng
19. (22/01/2020) Kế hoạch 256/KH-UBND năm 2020 về hành động giai đoạn 2020-2025 tỉnh Kon Tum thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến 2030
Lĩnh vực khác
1. (29/06/2021) Kế hoạch 384/KH-UBND năm 2021 về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022 tỉnh Bắc Kạn
2. (28/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum được kèm theo Quyết định 31/2019/QĐ-UBND
3. (26/06/2021) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (25/06/2021) Công văn 3955/BNN-CBTTNS năm 2021 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về triển khai các giải pháp phát triển mía đường Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (02/06/2021) Công văn 3293/BNN-HTQT năm 2021 về danh mục dự án kêu gọi FDI vào lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
6. (27/05/2021) Kế hoạch 247/KH-UBND năm 2021 về Bảo tồn và phát triển giống nông nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế cao vùng Tây Bắc tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
7. (20/05/2021) Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 12/QĐ-UBND quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh thảo quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai
8. (11/12/2020) Quyết định 3458/QĐ-BKHCN năm 2020 công bố 03 tiêu chuẩn quốc gia về Sản phẩm thuốc lá làm nóng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9. (07/09/2020) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp phòng, chống bệnh dại ở động vật do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 682

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn