Bản Tin Văn Bản Mới 10/07/2021 08:46 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 07/7 - 09/7/2021

10/07/2021 08:46 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 07/7 - 09/7/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (01/07/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND quy định về cơ chế thu hút doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí cho người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
2. (11/06/2021) Quyết định 1410/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
3. (18/05/2021) Quyết định 1313/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
Đầu tư
1. (08/07/2021) Thông báo 178/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (08/07/2021) Quyết định 64/QĐ-BCĐCTMTQG năm 2021 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
3. (08/07/2021) Quyết định 65/QĐ-BCĐCTMTQG về Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
4. (30/06/2021) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 22/2021/QĐ-UBND “Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"
5. (29/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
6. (25/06/2021) Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C do thành phố Đà Nẵng ban hành
7. (24/05/2021) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (21/05/2021) Quyết định 1352/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa
9. (16/12/2020) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2021
10. (08/07/2020) Nghị quyết 309/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 do thành phố Đà Nẵng ban hành
Thương mại
1. (05/07/2021) Kế hoạch 191/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
2. (21/06/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (17/06/2021) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển nuôi biển theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2030
4. (11/06/2021) Quyết định 1578/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND phê duyệt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (09/06/2021) Kế hoạch 1889/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Kon Tum
6. (31/05/2021) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch Tuyên truyền Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (24/05/2021) Công văn 655/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
8. (13/05/2021) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển, nhân rộng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (13/01/2021) Kế hoạch 06/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
10. (30/11/2020) Quyết định 31/2020/QĐ-UBND quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội
Xuất nhập khẩu
1. (06/07/2021) Công văn 3384/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (08/07/2021) Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2021 về cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng các dự án thành phần thuộc Dự án "Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam", vay vốn Ngân hàng Thế giới do Chính phủ ban hành
2. (07/07/2021) Quyết định 1171/QĐ-NHNN năm 2021 về Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2021-2025
3. (07/07/2021) Quyết định 1172/QĐ-NHNN năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4. (06/07/2021) Thông tư 53/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực tài chính ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (30/06/2021) Thông tư 06/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2013/TT-NHNN quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6. (30/06/2021) Thông tư 07/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/07/2021) Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định về miễn thu phí thăm quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh núi Bà Đen tỉnh Tây Ninh
2. (01/07/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
3. (28/06/2021) Công văn 23624/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (24/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
5. (08/06/2021) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các tuyến đường có thu phí sử dụng lòng đường và danh mục tuyến đường có thu phí tạm thời vỉa hè trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (06/05/2021) Quyết định 1196/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Giao thông: Dịch vụ cấp giấy chứng nhận và thu lệ phí đường bộ, đường thủy nội địa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
7. (08/12/2020) Nghị quyết 253/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Bảo hiểm
1. (17/06/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (02/06/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 2269/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Kế toán - Kiểm toán
1. (03/07/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy định về bố trí người làm kế toán và phụ cấp kế toán do tỉnh Bắc Giang ban hành
2. (28/06/2021) Quyết định 1113/QĐ-KTNN năm 2021 về phân công nhiệm vụ của Tổng Kiểm toán nhà nước và các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (07/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/07/2021) Công văn 2525/BHXH-QLT năm 2021 hướng dẫn lập danh sách xác nhận người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 thuộc diện hỗ trợ theo Công văn 2209/UBND-KT do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (05/07/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4. (28/06/2021) Quyết định 1720/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (24/06/2021) Quyết định 1719/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
6. (24/06/2021) Hướng dẫn 28/HD-TLĐ năm 2021 về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
7. (07/06/2021) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
8. (03/06/2021) Quyết định 1351/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn; lao động làm việc trong khu, cụm công nghiệp và khu du lịch; lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (03/06/2021) Quyết định 1353/QĐ-UBND phê duyệt Định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn; lao động làm việc trong khu, cụm công nghiệp và khu du lịch; lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (01/06/2021) Quyết định 1445/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh Danh mục, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (24/05/2021) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12. (20/05/2021) Quyết định 1342/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (06/05/2021) Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Kiên Giang
14. (10/12/2020) Nghị quyết 284/NQ-HĐND năm 2020 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập; tổng biên chế làm việc tại các tổ chức hội tỉnh Gia Lai năm 2021
Công nghệ thông tin
1. (06/07/2021) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2021 triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến do tỉnh Kiên Giang ban hành
2. (30/06/2021) Thông tư 07/2021/TT-BTNMT quy định về kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (25/06/2021) Công văn 2278/BTTTT-THH năm 2021 về đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (14/06/2021) Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ đơn giá đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách sản xuất chương trình truyền hình tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
5. (24/03/2021) Quyết định 705/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
6. (05/01/2021) Công văn 09/TTCS-CS hướng dẫn triển khai công tác thông tin cơ sở năm 2021 do Cục thông tin cơ sở ban hành
7. (30/12/2020) Kế hoạch 13721/KH-UBND năm 2020 về triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (24/12/2020) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (24/03/2020) Quyết định 2028/QĐ-BCA-V03 năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 471/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021’’ của Bộ Công an
Bất động sản
1. (30/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (24/06/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
3. (18/06/2021) Công văn 3362/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (15/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2021
5. (24/02/2021) Công văn 222/TTg-CN năm 2021 điều chỉnh, bổ sung và áp dụng Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (07/07/2020) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 27/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2019 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7. (07/07/2020) Nghị quyết 25/NQ-HĐND bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2020 và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Sở hữu trí tuệ
1. (02/07/2021) Hướng dẫn 29/HD-VKSTC năm 2021 nội dung về xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Bộ máy hành chính
1. (08/07/2021) Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành
2. (08/07/2021) Quyết định 798/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia
3. (08/07/2021) Công văn 3308/BNV-CQĐP năm 2021 về bầu người đứng đầu cơ quan chuyên môn giữ chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành
4. (07/07/2021) Công văn 4499/VPCP-QHĐP năm 2021 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù đối với Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (07/07/2021) Quyết định 1116/QĐ-BTP năm 2021 về Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
6. (07/07/2021) Quyết định 1724/QĐ-BCT năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7. (07/07/2021) Công văn 6558/BGTVT-TCCB năm 2021 về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức do Bộ Giao thông vận tải ban hành
8. (05/07/2021) Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
9. (05/07/2021) Kế hoạch 1935/KH-BHXH năm 2021 về xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
10. (05/07/2021) Quyết định 1214/QĐ-BGTVT về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 06 tháng cuối năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
11. (05/07/2021) Quyết định 938/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1919/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
12. (01/07/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
13. (01/07/2021) Nghị quyết 66/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6 năm 2021 do Chính phủ ban hành
14. (30/06/2021) Nghị quyết 24/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
15. (29/06/2021) Quyết định 779/QĐ-BNV năm 2021 về quy trình ISO nội bộ, quy trình ISO giải quyết thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
16. (28/06/2021) Quyết định 1721/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
17. (25/06/2021) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
18. (25/06/2021) Nghị quyết 17/NQ-HĐND thông qua kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021
19. (24/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bến Tre
20. (18/06/2021) Quyết định 1635/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (14/06/2021) Quyết định 1642/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
22. (24/05/2021) Quyết định 1369/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
23. (24/05/2021) Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Hạt Kiểm lâm cấp huyện do tỉnh Khánh Hòa ban hành
24. (24/05/2021) Quyết định 1371/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
25. (24/05/2021) Quyết định 1372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ, tỉnh Khánh Hòa
26. (20/05/2021) Quyết định 1343/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
27. (20/05/2021) Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
28. (19/05/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Kiên Giang ban hành
29. (18/05/2021) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2021 công bố văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (thuộc lĩnh vực ngoại vụ) hết hiệu lực
30. (13/05/2021) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa
31. (12/05/2021) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa
32. (29/03/2021) Quyết định 738/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Sức khỏe bà mẹ- Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tiếp nhận, giải quyết và trả kết tại Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Vĩnh Phúc
33. (29/03/2021) Quyết định 739/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính; thay thế trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
34. (15/03/2021) Quyết định 637/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
35. (10/03/2021) Quyết định 592/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính và danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc
36. (19/01/2021) Quyết định 124/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
37. (06/01/2021) Quyết định 16/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công với cách mạng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
38. (31/12/2020) Quyết định 3413/QĐ-CT năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giao dịch bảo đảm thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đất đai chi nhánh cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
39. (10/12/2020) Quyết định 2516/QĐ-UBND năm 2020 về Bộ Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
40. (13/10/2020) Quyết định 1583/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
41. (17/06/2020) Quyết định 222/QĐ-VKSTC năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao
42. (04/06/2020) Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2020 về phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan hành chính nhà nước do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
43. (13/04/2020) Hướng dẫn 30-HD/BTCTW năm 2020 thực hiện Kết luận 58-KL/TW về độ tuổi tham gia công tác hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành
Vi phạm hành chính
1. (06/07/2021) Công văn 4456/VPCP-CN năm 2021 về báo cáo kết quả 01 năm thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (07/07/2021) Hướng dẫn 63/HD-HĐTVĐX thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 do Hội đồng tư vấn đặc xá ban hành
Tài chính nhà nước
1. (09/07/2021) Công văn 5452/BYT-KHTC năm 2021 về chấn chỉnh việc thực hiện thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (07/07/2021) Công văn 5378/BYT-KHTC năm 2021 hướng dẫn mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (06/07/2021) Quyết định 35/QĐ-VKSTC công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội
4. (06/07/2021) Thông tư 54/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 4 Điều 35 Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (02/07/2021) Công văn 6419/BGTVT-TC năm 2021 về đôn đốc việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2022-2024 (phần chi sự nghiệp) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (02/07/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định mức tự nguyện đóng góp các khoản chi phí đối với người cao tuổi, người khuyết tật có nhu cầu vào sống tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội do tỉnh Bình Định ban hành
7. (01/07/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang
8. (30/06/2021) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (30/06/2021) Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
10. (25/06/2021) Nghị quyết 13/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết, quy định kèm theo Nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ chi thường xuyên và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11. (29/04/2021) Quyết định 1159/QĐ-UBND năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản thuộc Đồ án số 01 của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
12. (14/01/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Vĩnh Phúc
13. (14/01/2021) Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2021 công bố công khai quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Vĩnh Phúc
14. (14/12/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc
15. (10/12/2020) Nghị quyết 278/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 do tỉnh Gia Lai ban hành
16. (30/10/2020) Quyết định 1942/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 1675/QĐ-UBND về thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn
17. (09/10/2020) Công văn 4072/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
18. (10/01/2020) Công văn 223/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (02/07/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (09/06/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2021 triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (24/08/2020) Công văn 5778/BNN-VPĐP năm 2020 về đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (28/07/2020) Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước do tỉnh Bạc Liêu ban hành
5. (27/05/2020) Quyết định 1197/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040 do tỉnh Bình Thuận ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (08/07/2021) Thông báo 238/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao thông vận tải với các địa phương khu vực phía nam về công tác vận tải hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp
2. (08/07/2021) Công điện 08/CĐ-BGTVT năm 2021 về áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải điện
3. (07/07/2021) Công văn 6570/BGTVT-VT năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (07/07/2021) Công văn 3098/SGTVT-QLVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (05/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 11/2018/QĐ-UBND quy định về sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An
6. (05/07/2021) Công văn 2895/CHK-QLC năm 2021 về kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị trong ngành hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
7. (05/07/2021) Công văn 2898/CHK-ANHK năm 2021 về biện pháp kiểm soát an ninh hàng không đối với các chuyến bay đi Nhật Bản do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
8. (05/07/2021) Công văn 6434/BGTVT-VT năm 2021 về phối hợp phân luồng phương tiện vận tải hàng hóa bảo đảm thông suốt 24/24 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
9. (05/07/2021) Công văn 6440/BGTVT-CQLXD năm 2021 về một số tồn tại Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện do Bộ Giao thông vận tải ban hành
10. (30/06/2021) Công văn 6238/BGTVT-VT 2021 về triển khai một số nhiệm vụ tại Thông báo kết luận 217/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
11. (31/05/2021) Công văn 3433/TCĐBVN-VT năm 2021 hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa do Tổng Cục đường bộ Việt Nam ban hành
12. (14/12/2020) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2020 thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
13. (25/03/2020) Kế hoạch 189/KH-BGDĐT triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Giáo dục
1. (17/05/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ năm học 2021-2022
2. (14/04/2021) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (18/03/2020) Quyết định 756/QĐ-BGDĐT năm 2020 phê duyệt bổ sung Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (09/07/2021) Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2021 về xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (06/07/2021) Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi
3. (06/07/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về sên, vét đất, bùn để cải tạo ao, đầm nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (05/07/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định
5. (02/07/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Khu Bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
6. (29/06/2021) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (09/06/2021) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025
8. (07/05/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
9. (07/05/2021) Kế hoạch 2616/KH-BNN-TCLN năm 2021 về triển khai Quyết định 524/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (06/05/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về hành động quản lý rác thải nhựa đại dương ngành thủy sản giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (29/03/2021) Quyết định 1055/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (08/03/2021) Công văn 1216/BCT-ĐL năm 2021 về rà soát, tổng hợp về phát triển điện mặt trời do Bộ Công thương ban hành
13. (28/01/2021) Công văn 111/TCLN-KL năm 2021 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
14. (30/12/2020) Công văn 7442/BTNMT-TCMT năm 2020 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
15. (07/12/2020) Công văn 2356/TCTL-NN về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 do Tổng cục Thủy lợi ban hành
16. (19/09/2020) Công điện 12/CĐ-TWPCTT năm 2020 về khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó với mưa lũ do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai điện
Thể thao - Y tế
1. (09/07/2021) Kế hoạch 1019/KH-BYT năm 2021 triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
2. (09/07/2021) Công văn 2292/UBND-VX năm 2021 hướng dẫn triển khai Công văn 2279/UBND-VX do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (08/07/2021) Quyết định 3355/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (08/07/2021) Quyết định 3348/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm cơ tim sau tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (08/07/2021) Công văn 1151/THH-CPĐT năm 2021 về hỗ trợ các địa phương sử dụng công nghệ và truy vết phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Tin hóa hóa ban hành
6. (08/07/2021) Công văn 2279/UBND-VX năm 2021 về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
7. (08/07/2021) Công văn 2149/UBND-KGVX năm 2021 về điều chỉnh biện pháp phòng để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (08/07/2021) Công văn 5441/BYT-DP năm 2021 về thiết lập Văn phòng thường trực Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại tỉnh, thành phố do Bộ Y tế ban hành
9. (07/07/2021) Công văn 4491/UBND-VX năm 2021 về kiểm soát chặt chẽ người về từ các địa phương đang có dịch do thành phố Hải Phòng ban hành
10. (07/07/2021) Công văn 5389/BYT-MT năm 2021 về tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương do Bộ Y tế ban hành
11. (06/07/2021) Công điện 914/CĐ-TTg năm 2021 về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép do Thủ tướng Chính phủ điện
12. (06/07/2021) Công văn 789/KCB-NV năm 2021 về quản lý người bệnh COVID-19 và người nhà người bệnh trong bệnh viện bị cách ly y tế do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
13. (06/07/2021) Công văn 4209/SYT-NVY năm 2021 về quy trình chuyển trường hợp mắc COVID-19 (F0) đến các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (06/07/2021) Thông báo 177/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 07 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
15. (05/07/2021) Công văn 4190/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn xử lý tình huống khi người dân sống ở khu vực phong tỏa có vấn đề sức khỏe (chưa xác định trường hợp nghi mắc COVID-19) do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (02/07/2021) Công văn 4125/SYT-NVY năm 2021 về lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (02/07/2021) Công văn 2105/UBND-KGVX năm 2021 về rà soát, đăng ký tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đối với người dân trên địa bàn các quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội
18. (29/06/2021) Công văn 7352/UBND-KGVX năm 2021 thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19. (01/06/2021) Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20. (16/03/2021) Nghị quyết 11/2021/NQ-HĐND quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
21. (30/12/2020) Công văn 10218/BCT-TTTN năm 2020 về triển khai bản đồ chung sống an toàn COVID-19 do Bộ Công Thương ban hành
22. (30/10/2020) Công văn 4594/BGDĐT-GDTC năm 2020 hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
23. (17/07/2020) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về An toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội
24. (23/06/2020) Chỉ thị 19/CT-BYT năm 2020 về tăng cường thực thi quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia trong ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
Quyền dân sự
1. (24/06/2021) Quyết định 1040/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 19 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (29/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (24/05/2021) Quyết định 1365/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
3. (17/05/2021) Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi một số điều của Quy chế về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm, khối thi đua thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 2342/QĐ-UBND
4. (12/05/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND năm 2021 thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
5. (06/05/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định 112/QĐ-TTg
6. (29/04/2021) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Lĩnh vực khác
1. (11/06/2021) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2021 về tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
2. (26/05/2021) Kế hoạch 4525/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 928

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn