Bản Tin Văn Bản Mới 07/07/2021 08:42 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 03/7 - 06/7/2021

07/07/2021 08:42 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 03/7 - 06/7/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (02/07/2021) Công văn 4400/VPCP-DMDN về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong tháng 5 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (02/07/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/07/2021) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng , lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
4. (30/06/2021) Công văn 4349/VPCP-KTTH năm 2021 về đề xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất ô tô do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (30/06/2021) Quyết định 855/QĐ-BKHĐT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
6. (28/06/2021) Kế hoạch 5673/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ xây dựng, phát triển và vận hành Hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025
7. (29/04/2021) Quyết định 1020/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp từ Nhật Bản tại tỉnh Vĩnh Phúc
8. (01/04/2021) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá giai đoạn 2021-2030 định hướng đến năm 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Đầu tư
1. (28/06/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (15/06/2021) Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định
3. (08/06/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư; phân cấp thẩm định dự án, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang
4. (08/06/2021) Quyết định 1494/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi; bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
5. (26/05/2021) Quyết định 947/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi trong các lĩnh vực: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
6. (21/05/2021) Quyết định 915/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái
7. (20/05/2021) Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
8. (15/12/2020) Nghị quyết 72/NQ-HĐND năm 2020 về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
9. (15/12/2020) Nghị quyết 81/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
10. (08/12/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh An Giang ban hành
11. (04/12/2020) Nghị quyết 51/NQ-HĐND năm 2020 về chủ trương lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách tỉnh và danh mục dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
12. (14/07/2020) Nghị quyết 74/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
13. (09/06/2020) Quyết định 1269/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
14. (03/04/2020) Nghị quyết 304/NQ-HĐND năm 2020 giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư một số dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
15. (06/01/2020) Quyết định 15/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long
Thương mại
1. (30/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (28/06/2021) Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
3. (28/06/2021) Công văn 850/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành
4. (23/06/2021) Kế hoạch 5567/KH-UBND năm 2021 về tổng thể nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
5. (11/06/2021) Thông tư 03/2021/TT-BCT hướng dẫn đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6. (07/06/2021) Kế hoạch 137/KH-UBND năm 2021 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (01/06/2021) Quyết định 671/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
8. (31/05/2021) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
9. (07/05/2021) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 do tỉnh Hưng Yên ban hành
10. (29/04/2021) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2021 về phát triển, củng cố hợp tác xã liên kết sản xuất, tiêu thụ gắn với truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
11. (26/04/2021) Quyết định 874/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục ngành hàng, sản phẩm ưu tiên hỗ trợ trong liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
12. (08/12/2020) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (29/06/2021) Công văn 3260/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (29/06/2021) Công văn 3261/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục tạm xuất, tái nhập hàng thay thế do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (15/06/2021) Công văn 2933/TCHQ-GSQL năm 2021 về di chuyển cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (21/05/2021) Công văn 1493/TĐC-QLCL năm 2021 về nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (01/07/2021) Quyết định 1054/QĐ-TCT năm 2021 quy định về quản lý, sử dụng trang phục và thẻ của ngành Thuế do Tổng cục Thuế ban hành
2. (30/06/2021) Công văn 6372/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (28/06/2021) Công văn 6309/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
4. (25/06/2021) Công văn 23122/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn và thuế giá tri gia tăng hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (24/06/2021) Công văn 22844/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 cho người lao động do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (24/06/2021) Công văn 22846/CTHN-TTHT năm 2021 về sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/06/2021) Công văn 6197/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (21/06/2021) Công văn 6139/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về hóa đơn do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (15/06/2021) Công văn 6006/CTTPHCM-TTHT năm 2021 về chính sách thuế do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (14/06/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi giá tính thuế tinh quặng đồng có hàm lượng Cu ≥20% (mã nhóm tài nguyên I1003) tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai
11. (21/12/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
12. (30/07/2020) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (10/04/2020) Quyết định 07/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên thiên nhiên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Chứng khoán
1. (09/06/2021) Kế hoạch 309/KH-UBND thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2021
Bảo hiểm
1. (02/07/2021) Quyết định 3283/QĐ-BYT năm 2021 về đính chính Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (02/07/2021) Công văn 1920/BHXH-CSYT năm 2021 hướng dẫn thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (14/05/2020) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện tỉnh Đồng Nai
Lao động - Tiền lương
1. (02/07/2021) Công văn 6396/BGTVT-TCCB năm 2021 thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (02/07/2021) Công văn 2059/LĐTBXH-TCGDNN năm 2021 về hỗ trợ đào tạo thí điểm 22 nghề chuyển giao từ Đức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (25/06/2021) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
4. (24/06/2021) Quyết định 1722/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
5. (16/06/2021) Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
6. (08/06/2021) Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
7. (07/06/2021) Quyết định 1226/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
8. (07/06/2021) Quyết định 1485/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh tỉnh Vĩnh Phúc
9. (19/05/2021) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
10. (14/05/2021) Quyết định 546/QĐ-UBND-HC năm 2021 về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
11. (12/05/2021) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
12. (27/04/2021) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động, tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
13. (02/04/2021) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2021 về Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
Công nghệ thông tin
1. (05/07/2021) Công văn 5329/BYT-CNTT năm 2021 về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (17/06/2021) Thông tư 05/2021/TT-BKHCN quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3. (04/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
4. (28/05/2021) Quyết định 1346/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (14/05/2021) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2021 về danh sách mã định danh điện tử các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (11/05/2021) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
7. (13/04/2021) Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
8. (31/03/2021) Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2021 về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
9. (24/03/2021) Kế hoạch 68/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ quan Nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
10. (25/09/2020) Kế hoạch 3636/KH-UBND năm 2020 triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của tỉnh Kon Tum theo mô hình “4 lớp”
Bất động sản
1. (05/07/2021) Công văn 6436/BGTVT-CQLXD năm 2021 về giải quyết chi phí giải phóng mặt bằng phục vụ cho thuê đất làm mặt bằng tạm phục vụ thi công dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (25/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND về Bộ đơn giá “Đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
3. (18/06/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong việc sử dụng công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4. (04/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
5. (03/06/2021) Quyết định 1277/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên
6. (31/05/2021) Quyết định 1256/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
7. (31/05/2021) Quyết định 1254/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
8. (31/05/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
9. (20/05/2021) Quyết định 1271/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
10. (19/05/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 64/2014/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
11. (15/05/2021) Nghị quyết 39/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
12. (13/05/2021) Quyết định 1173/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch trích đo địa chính thửa đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đơn lẻ, thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
13. (13/05/2021) Quyết định 1174/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
14. (07/05/2021) Quyết định 1095/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc
15. (27/04/2021) Quyết định 995/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
16. (14/04/2021) Quyết định 911/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Dịch vụ pháp lý
1. (29/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Sở hữu trí tuệ
1. (05/07/2021) Quyết định 790/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Bộ máy hành chính
1. (05/07/2021) Quyết định 62/QĐ-BCĐCCTLBHXH năm 2021 về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công
2. (02/07/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 17/2019/QĐ-UBND
3. (01/07/2021) Công văn 4379/VPCP-QHĐP năm 2021 đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với Thừa Thiên Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (30/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5. (30/06/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND
6. (30/06/2021) Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái
7. (30/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 12/2016/QĐ-UBND
8. (30/06/2021) Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
9. (30/06/2021) Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
10. (30/06/2021) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2021 về số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
11. (30/06/2021) Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
12. (29/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 56/2020/QĐ-UBND
13. (29/06/2021) Quyết định 829/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (28/06/2021) Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
15. (25/06/2021) Quyết định 1259/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Yên Bái
16. (25/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
17. (24/06/2021) Quyết định 1364/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
18. (24/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 38/2018/QĐ-UBND
19. (23/06/2021) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2021 quy định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026
20. (21/06/2021) Quyết định 1331/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
21. (21/06/2021) Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
22. (21/06/2021) Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
23. (21/06/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 58/2007/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc
24. (16/06/2021) Kế hoạch 5283/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25. (16/06/2021) Quyết định 1556/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
26. (14/06/2021) Quyết định 733/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
27. (10/06/2021) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái
28. (10/06/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang kèm theo Quyết định 68/2019/QĐ-UBND
29. (08/06/2021) Quyết định 1495/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
30. (08/06/2021) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
31. (07/06/2021) Quyết định 1486/QĐ-CT năm 2021 bãi bỏ Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngành Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc
32. (07/06/2021) Quyết định 1484/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh tỉnh Vĩnh Phúc
33. (04/06/2021) Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
34. (02/06/2021) Quyết định 1268/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ và lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên
35. (02/06/2021) Quyết định 1389/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc
36. (31/05/2021) Quyết định 655/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
37. (28/05/2021) Quyết định 1350/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
38. (28/05/2021) Quyết định 1347/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
39. (28/05/2021) Công văn 483/UBND-NC năm 2021 về đính chính Quyết định 68/2020/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
40. (26/05/2021) Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
41. (26/05/2021) Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị thay thế trong các lĩnh vực: Giáo dục mầm non; Quy chế thi, tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
42. (26/05/2021) Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
43. (26/05/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La
44. (26/05/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La
45. (25/05/2021) Quyết định 612/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp
46. (24/05/2021) Quyết định 1310/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc
47. (21/05/2021) Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
48. (21/05/2021) Quyết định 594/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
49. (21/05/2021) Quyết định 1069/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
50. (19/05/2021) Quyết định 884/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
51. (17/05/2021) Quyết định 1031/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
52. (17/05/2021) Quyết định 1032/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
53. (17/05/2021) Quyết định 1038/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
54. (13/05/2021) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
55. (13/05/2021) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
56. (12/05/2021) Quyết định 823/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Công chức, Viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
57. (12/05/2021) Quyết định 1246/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
58. (12/05/2021) Quyết định 1243/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
59. (12/05/2021) Quyết định 827/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
60. (12/05/2021) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Mỹ phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Yên Bái
61. (11/05/2021) Quyết định 1218/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
62. (11/05/2021) Quyết định 1219/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
63. (11/05/2021) Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
64. (11/05/2021) Quyết định 1235/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
65. (07/05/2021) Quyết định 1107/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
66. (07/05/2021) Quyết định 1108/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công nghiệp địa phương của Sở Công thương tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
67. (06/05/2021) Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái
68. (05/05/2021) Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế trong các lĩnh vực: Tổ chức biên chế; Tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
69. (05/05/2021) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án Giáo dục quốc phòng và an ninh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
70. (04/05/2021) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2021 về đưa ra khỏi danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
71. (29/04/2021) Quyết định 1023/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc; Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
72. (28/04/2021) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa
73. (28/04/2021) Quyết định 1148/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
74. (28/04/2021) Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa
75. (28/04/2021) Quyết định 1145/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
76. (27/04/2021) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái
77. (27/04/2021) Quyết định 1135/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
78. (27/04/2021) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
79. (27/04/2021) Kế hoạch 135/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
80. (26/04/2021) Quyết định 1126/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
81. (26/04/2021) Quyết định 1127/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
82. (26/04/2021) Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
83. (23/04/2021) Quyết định 969/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Nội vụ do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
84. (22/04/2021) Quyết định 949/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án "Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực phát thanh, truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025” của Đài Phát thanh-Truyền hình Vĩnh Phúc
85. (14/04/2021) Quyết định 940/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa
86. (08/04/2021) Quyết định 838/QĐ-CT năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
87. (08/04/2021) Quyết định 839/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc
88. (31/03/2021) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
89. (29/03/2021) Quyết định 737/QĐ-CT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc
90. (15/01/2021) Quyết định 83/QĐ-CT năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
91. (19/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
92. (13/08/2020) Quyết định 2328/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
93. (17/06/2020) Quyết định 1507/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
94. (10/04/2020) Quyết định 898/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long
95. (21/02/2020) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
96. (17/02/2020) Quyết định 321/QĐ-UBND năm 2020 công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
97. (04/02/2020) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2020 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1659/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
98. (21/01/2020) Thông báo 27/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
99. (13/01/2020) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long
100. (07/01/2020) Quyết định 30/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long
101. (13/12/2019) Quyết định 3123/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Vi phạm hành chính
1. (01/07/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 14/2018/QĐ-UBND
Trách nhiệm hình sự
1. (17/06/2021) Kế hoạch 96/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Hưng Yên ban hành
Tài chính nhà nước
1. (04/07/2021) Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Chính phủ ban hành
2. (02/07/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (02/07/2021) Công văn 1761/BKHCN-KHTC năm 2021 về đôn đốc xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2022 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (01/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục kèm theo Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình
5. (30/06/2021) Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
6. (29/06/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
7. (28/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định 52/2015/QĐ-UBND quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8. (28/06/2021) Thông tư 48/2021/TT-BTC hướng dẫn biểu mẫu báo cáo giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
9. (27/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 667/2016/QĐ-UBND quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và quản lý, sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10. (25/06/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
11. (20/06/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành
12. (11/06/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về chế độ tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh An Giang đạt thành tích tại các giải thể thao trong nước
13. (28/05/2021) Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
14. (26/05/2021) Quyết định 1393/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định 3284/QĐ-UBND phê duyệt Phương án hướng tuyến của 08 tuyến xe buýt có trợ giá, 01 tuyến xe buýt du lịch không trợ giá giai đoạn 2021-2025 và hồ sơ thiết kế vận hành 08 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15. (13/05/2021) Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái
16. (10/05/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo tài chính chấm dứt dịch bệnh AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vào năm 2030
17. (27/04/2021) Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về “Quy định chính sách thưởng cho học sinh đạt giải, giáo viên bồi dưỡng, huấn luyện học sinh đạt giải tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải thể thao học sinh toàn quốc; cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và cuộc thi Viết thư quốc tế UPU”
18. (21/12/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
19. (08/12/2020) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2021
20. (08/12/2020) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2019
21. (08/12/2020) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An giang năm 2021
22. (08/12/2020) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch vay, trả nợ 05 năm giai đoạn 2021-2025 của ngân sách tỉnh An Giang
23. (08/12/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 phê chuẩn kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025
24. (04/12/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định mức thu tối đa các khoản dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên đia bàn tỉnh Lào Cai
25. (27/07/2020) Quyết định 1881/QĐ-UBND năm 2020 về danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
26. (06/12/2012) Nghị quyết 53/2012/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm cho việc thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Xây dựng - Đô thị
1. (30/06/2021) Thông tư 05/2021/TT-BXD bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
2. (30/06/2021) Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
3. (24/06/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
4. (22/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định nội dung về Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5. (21/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 07/2019/QĐ-UBND
6. (13/05/2021) Kế hoạch 159/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (05/07/2021) Quyết định 1215/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố điều chỉnh, bổ sung Danh mục chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (02/07/2021) Công văn 6413/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng khai thác các đường bay đi/đến Cảng hàng không Thọ Xuân để hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (02/07/2021) Công văn 6422/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Huế và ngược lại nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (02/07/2021) Công văn 6425/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Nam và ngược lại nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
5. (01/07/2021) Công văn 6293/BGTVT-VT năm 2021 về tạm dừng các chuyến bay chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh - Vinh và ngược lại do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (05/07/2021) Công văn 2113/UBND-KGVX năm 2021 về đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng năm học 2021-2022 tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (01/07/2021) Công văn 1935/SGDĐT-KTKĐ hướng dẫn thực hiện một số nội dung trước Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
3. (01/07/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm a Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND quy định tạm thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (28/06/2021) Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5. (02/06/2021) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2021 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 1 (2021-2025) do tỉnh Hưng Yên ban hành
6. (25/05/2021) Quyết định 1321/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định chính sách đặc thù đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở trọng điểm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
7. (05/05/2021) Kế hoạch 3620/KH-UBND năm 2021 thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2020-2025
8. (29/04/2021) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
9. (29/04/2021) Quyết định 1167/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng từ năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (28/04/2021) Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm học 2021-2022
11. (27/04/2021) Quyết định 990/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về “Quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”
12. (09/04/2021) Kế hoạch 87/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025
13. (02/04/2021) Quyết định 414/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (02/04/2021) Quyết định 415/QĐ-UBND-HC năm 2021 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tài nguyên - Môi trường
1. (02/07/2021) Kế hoạch 98/KH-UBND về quản lý rừng bền vững tỉnh Ninh Bình năm 2021
2. (01/07/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
3. (28/06/2021) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2021 về cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
4. (16/06/2021) Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt và công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
5. (14/06/2021) Kế hoạch 185/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2020
6. (10/06/2021) Công văn 2291/CHHVN-KHCNMT năm 2021 phổ biến các Nghị quyết IMO và Quyết định 452/QĐ-BGTVT do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
7. (01/06/2021) Quyết định 1440/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Phụ nữ Khánh Hòa tham gia phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (13/05/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
9. (04/05/2021) Quyết định 507/QĐ-UBND.HC năm 2021 phê duyệt Đề án thí điểm mô hình phát triển điện mặt trời kết hợp trồng cây nông nghiệp, nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
10. (04/05/2021) Quyết định 504/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
11. (24/02/2021) Công văn 709/CHHVN-VPIMO năm 2021 về phổ biến các Nghị quyết IMO tại kỳ họp MEPC lần thứ 75 do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành
12. (05/02/2021) Công văn 1139/BGTVT-MT năm 201 về triển khai Nghị quyết của IMO tại kỳ họp MEPC lần thứ 75 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
13. (02/12/2020) Công văn 10124/VPCP-CN năm 2020 về Chương trình thí điểm cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (16/07/2019) Thông báo 247/TB-VPCP năm 2019 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành
Thể thao - Y tế
1. (05/07/2021) Công văn 5322/CV-BCĐ năm 2021 hướng dẫn chuyên gia nước ngoài, người nước ngoài nhập cảnh phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
2. (05/07/2021) Quyết định 789/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (05/07/2021) Công văn 6456/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 167/TB-VPCP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (02/07/2021) Công văn 5310/BYT-DP năm 2021 về thống kê, lập danh sách cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (02/07/2021) Công văn 5285/BYT-BH năm 2021 về báo cáo nhanh tình hình thực hiện Khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
6. (02/07/2021) Công văn 5284/BYT-KHTC năm 2021 về vật tư y tế, hóa chất được hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
7. (02/07/2021) Công văn 5288/BYT-TB-CT năm 2021 về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, cấp giấy phép nhập khẩu và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 3) do Bộ Y tế ban hành
8. (01/07/2021) Công văn 2209/UBND-KT năm 2021 triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 09/2021/NQ-HĐND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (01/07/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điểm, Khoản của Điều 3 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
10. (01/07/2021) Thông báo 174/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thúc đẩy sản xuất kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (25/06/2021) Công văn 23123/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí cách ly phòng chống dịch Covid-19 của chuyên gia nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (25/06/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 về mua thuốc Methadone từ nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025
13. (25/06/2021) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2021 về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong tình hình mới
14. (08/06/2021) Quyết định 1496/QĐ-UBND năm 2021 thông qua chính sách đặc thù phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
15. (31/05/2021) Quyết định 191/QĐ-BCĐ năm 2021 hướng dẫn tạm thời về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người lao động tại nơi lưu trú tập trung và ở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
16. (21/05/2021) Chỉ thị 08/CT-CTUBND năm 2021 về tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái, điều kiện mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
17. (19/05/2021) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử lý tình huống khi có ca mắc Covid-19 trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
18. (23/04/2021) Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 do tỉnh Yên Bái ban hành
Quyền dân sự
1. (29/06/2021) Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (30/06/2021) Kế hoạch 95/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (28/06/2021) Kế hoạch 197/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (25/06/2021) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030
4. (17/06/2021) Chỉ thị 09/CT-CTUBND năm 2021 về tăng cường quản lý, bảo vệ phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
5. (09/06/2021) Quyết định 1508/QĐ-UBND năm 2021 Phê duyệt Đề án: Phát triển du lịch huyện Tam Đảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Vĩnh Phúc
6. (09/06/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021
7. (08/06/2021) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
8. (07/06/2021) Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (07/06/2021) Kế hoạch 85/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam tỉnh Hưng Yên đến năm 2030
10. (04/06/2021) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án thực hiện chi trả trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11. (04/06/2021) Quyết định 1473/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Thực hiện mục tiêu không có người có hành vi lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố Nha Trang giai đoạn 2021-2025” do tỉnh Khánh Hòa ban hành
12. (27/05/2021) Kế hoạch 169/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2030
13. (25/05/2021) Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021–2030 tỉnh An Giang
14. (25/05/2021) Chương trình 05/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
15. (24/05/2021) Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Phiên âm, dịch nghĩa, bảo quản và phát huy nguồn tư liệu Hán, Nôm tại Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc”
16. (18/05/2021) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do tỉnh An Giang ban hành
17. (18/05/2021) Quyết định 1048/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do tỉnh An Giang ban hành
18. (06/05/2021) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2021 về điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
19. (05/05/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2030
20. (05/05/2021) Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025
21. (04/05/2021) Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2021 về điều chỉnh tiêu chí 5.1 trong nhóm tiêu chí số 5 về An ninh trật tự - Hành chính công tại Quyết định 2682/QĐ-UBND về tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020
22. (29/04/2021) Quyết định 1017/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030
23. (14/04/2021) Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
24. (14/04/2021) Quyết định 453/QĐ-UBND-HC năm 2021 về Đề án Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025
25. (13/04/2021) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án mở rộng đối tượng tiếp nhận vào nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Phúc
26. (14/10/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
27. (02/07/2020) Kế hoạch 2362/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2020-2025
Lĩnh vực khác
1. (01/07/2021) Kế hoạch 201/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (18/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025
3. (31/05/2021) Quyết định 1255/QĐ-UBND năm 2021 Bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
4. (11/05/2021) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2021 về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
5. (16/04/2021) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2021 về hỗ trợ phát triển và nâng cao chất lượng Hội quán trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 794

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn