Bản Tin Văn Bản Mới 06/03/2021 10:20 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 03/03 - 05/03/2021

06/03/2021 10:20 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 03/03 - 05/03/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (25/02/2021) Công văn 5793/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (24/02/2021) Công văn 5723/CTHN-TTHT năm 2021 về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (19/02/2021) Công văn 5316/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (08/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức quản lý các nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang
5. (15/01/2021) Thông báo 11/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (28/06/2019) Công văn 2626/TCT-CS năm 2019 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng do Tổng cục Thuế ban hành
Đầu tư
1. (02/03/2021) Quyết định 289/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng diện tích 92,5 ha do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/02/2021) Công văn 483/UBND-KH&ĐT triển khai Kế hoạch đầu tư năm 2021 và hoàn thiện xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố Hà Nội
3. (08/02/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025"
4. (05/02/2021) Công văn 675/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2021 về lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (29/01/2021) Công văn 1023/BTC-ĐT về tình hình thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 lũy kế 12 tháng, ước 13 tháng và tình hình triển khai, thanh toán tháng 01 kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
6. (27/01/2021) Công văn 398/BGDĐT-HTQT năm 2021 báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và sửa đổi, bổ sung Nghị định 86/2018/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7. (05/12/2019) Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
8. (11/07/2019) Nghị quyết 256/NQ-HĐND về thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2019 của thành phố Đà Nẵng
9. (15/10/2018) Quyết định 1356/QĐ-TTg về giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thương mại
1. (02/03/2021) Công văn 255/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (26/02/2021) Công văn 570/UBND-KT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội
3. (25/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
4. (27/01/2021) Công văn 661/VPCP-KTTH năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (21/01/2021) Quyết định 82/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (21/01/2021) Quyết định 26/QĐ-TCTS-PCTTr năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP và 68/NQ-CP do Tổng cục Thủy sản ban hành
7. (20/01/2021) Quyết định 109/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
8. (04/01/2021) Công văn 2/TTg-CN năm 2021 về Đề án bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Khai Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (02/03/2021) Công văn 974/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (02/03/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-TTg quy định việc chuyển cửa khẩu đối với hàng nhập khẩu về làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Mỹ Đình, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/03/2021) Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/02/2021) Quyết định 169/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 38/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021-2023 do Bộ Tài chính ban hành
5. (05/02/2021) Công văn 693/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế hàng gia công đã xuất khẩu phải tái nhập do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (05/02/2021) Công văn 691/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (11/01/2021) Công điện 169/CĐ-BNN-TY năm 2021 về tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (03/03/2021) Công văn 539/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
2. (03/03/2021) Công văn 540/TCT-KTNB năm 2021 về rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành
3. (03/03/2021) Công văn 538/TCT-KTNB năm 2021 về chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành
4. (26/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
5. (26/02/2021) Công văn 5911/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (26/02/2021) Công văn 1938/BTC-TCT năm 2021 thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác do Bộ Tài chính ban hành
7. (24/02/2021) Công văn 5718/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ công cụ dụng cụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (19/02/2021) Công văn 5314/CTHN-TTHT năm 2021 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (19/02/2021) Công văn 5334/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng, hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (05/02/2021) Công văn 692/TCHQ-TXNK năm 2021 về tạm hoãn xuất nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (16/12/2020) Công văn 5333/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (24/02/2021) Kế hoạch 414/KH-BHXH về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (04/01/2021) Công văn 01/BHXH-TĐKT về phát động phong trào thi đua ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (28/01/2021) Quyết định 99/QĐ-KTNN năm 2021 về Quy trình Thanh tra của Kiểm toán nhà nước
2. (18/01/2021) Quyết định 57/QĐ-KTNN năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ib
Lao động - Tiền lương
1. (22/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (16/02/2021) Quyết định 572/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở lao động do Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 tỉnh Hải Dương ban hành
3. (13/02/2021) Công văn 448/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở lao động và khu công nghiệp do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành
4. (03/02/2021) Quyết định 129/QĐ-BTTTT năm 2021 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Công nghệ thông tin
1. (19/02/2021) Quyết định 402/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên
2. (05/02/2021) Công văn 642/BTNMT-TCMT năm 2021 thực hiện Dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (03/02/2021) Thông báo 234/TB-BKHCN năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng tại Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4. (03/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế
5. (25/01/2021) Quyết định 91/QĐ-BTTTT năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số và An toàn, An ninh mạng Bộ Thông tin và Truyền thông
6. (11/01/2021) Chỉ thị 01/CT-BTTTT về định hướng phát triển ngành thông tin và truyền thông năm 2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
7. (08/08/2019) Quyết định 999/QĐ-BHXH năm 2019 về Phần mềm Quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra phiên bản 1.0 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Bất động sản
1. (26/02/2021) Kế hoạch 929/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (26/02/2021) Quyết định 72/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
3. (26/02/2021) Quyết định 67/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
4. (26/02/2021) Quyết định 70/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
5. (26/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
6. (26/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
7. (26/02/2021) Quyết định 66/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
8. (25/02/2021) Quyết định 384/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
9. (24/02/2021) Quyết định 279/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
10. (17/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2014/QĐ-UBND quy định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất mặt nước do thành phố Cần Thơ ban hành
11. (09/02/2021) Quyết định 331/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
12. (09/02/2021) Quyết định 325/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
13. (01/02/2021) Công văn 144/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (01/02/2021) Công văn 145/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (14/08/2018) Quyết định 1036/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Dịch vụ pháp lý
1. (26/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
2. (02/02/2021) Văn bản hợp nhất 293/VBHN-BTP năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (04/03/2021) Công văn 1376/VPCP-TCCV năm 2021 bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/03/2021) Quyết định 1435/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP
3. (04/03/2021) Quyết định 24/QĐ-UBQGTKCN năm 2021 về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn 5 năm (2021-2025)
4. (03/03/2021) Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG năm 2021 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành
5. (02/03/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
6. (02/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Địa phương III do Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (02/03/2021) Quyết định 110/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương I do Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (02/03/2021) Quyết định 286/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10. (26/02/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
11. (26/02/2021) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
12. (25/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
13. (25/02/2021) Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ bãi bỏ lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa
14. (24/02/2021) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
15. (24/02/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
16. (24/02/2021) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
17. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
18. (24/02/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của cấp huyện, tỉnh Gia Lai
19. (24/02/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 07 bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai
20. (23/02/2021) Quyết định 259/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021
21. (22/02/2021) Quyết định 252/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
22. (22/02/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh
23. (22/02/2021) Quyết định 397/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ; Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
24. (22/02/2021) Quyết định 398/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
25. (19/02/2021) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
26. (17/02/2021) Công văn 82/TANDTC-TCCB năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri về điều kiện để tham gia thi tuyển vào ngành Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
27. (09/02/2021) Quyết định 191/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực thư viện thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
28. (08/02/2021) Quyết định 341/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên
29. (08/02/2021) Quyết định 195/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Bồi thường nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành
30. (08/02/2021) Quyết định 191/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
31. (05/02/2021) Quyết định 173/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp ban hành
32. (05/02/2021) Quyết định 180/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ Tư pháp ban hành
33. (05/02/2021) Quyết định 176/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Cục Trợ giúp pháp lý do Bộ Tư pháp ban hành
34. (05/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai do tỉnh Đắk Lắk ban hành
35. (05/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm; kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
36. (05/02/2021) Quyết định 291/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang
37. (05/02/2021) Quyết định 296/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang
38. (05/02/2021) Quyết định 168/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
39. (04/02/2021) Quyết định 161/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực y tế dự phòng thuộc chức năng quản lý của Sở Y tế Bắc Ninh
40. (04/02/2021) Quyết định 162/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh
41. (04/02/2021) Quyết định 163/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh
42. (04/02/2021) Quyết định 164/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" giai đoạn 2021-2022
43. (04/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
44. (02/02/2021) Quyết định 221/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La
45. (02/02/2021) Quyết định 447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
46. (26/01/2021) Công văn 638/VPCP-TCCV năm 2021 về bổ sung biên chế công chức đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành
47. (26/01/2021) Quyết định 88/QĐ-KTNN năm 2021 về Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II
48. (26/01/2021) Quyết định 480/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo
49. (25/01/2021) Nghị quyết 1194/NQ-UBTVQH14 năm 2021 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
50. (22/01/2021) Quyết định 123/QĐ-BTNMT về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
51. (20/01/2021) Công văn 251/BVHTTDL-PC về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
52. (20/01/2021) Kế hoạch 170/KH-BHXH về rà soát văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2021
53. (18/01/2021) Quyết định 71/QĐ-BKHĐT về Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
54. (15/01/2021) Quyết định 76/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
55. (12/01/2021) Công văn 263/VPCP-TCCV năm 2021 về điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành
56. (08/01/2021) Hướng dẫn 04/HD-VKSTC công tác kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
57. (30/09/2019) Quyết định 879/QĐ-BNV năm 2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
58. (06/05/2019) Thông tri 36/TT-MTTW-BTT năm 2019 về quy định, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành
Vi phạm hành chính
1. (02/03/2021) Quyết định 321/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi của Bộ Giao thông vận tải
2. (18/02/2021) Quyết định 239/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi do Bộ Tư pháp ban hành
3. (05/02/2021) Quyết định 183/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP) do Bộ Tư pháp ban hành
4. (05/02/2021) Quyết định 178/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn do Bộ Tư pháp ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (12/01/2021) Hướng dẫn 11/HD-VKSTC về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (03/03/2021) Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án
2. (19/02/2021) Thông báo 05/TB-BTP năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
Tài chính nhà nước
1. (05/03/2021) Quyết định 305/QĐ-TTg năm 2021 quy định về phạm vi, đối tượng, nội dung chi và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (03/03/2021) Nghị quyết 27/NQ-CP năm 2021 phê duyệt nội dung sửa đổi và gia hạn Biên bản ghi nhớ giữa Việt Nam - Italia về khoản vay ưu đãi cho Dự án “Cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau” do Chính phủ ban hành
3. (01/03/2021) Công văn 1298/VPCP-QHQT năm 2021 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (26/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang
5. (22/02/2021) Quyết định 491/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bình Thuận năm 2021
6. (19/02/2021) Quyết định 503/QĐ-UBND năm 2021 về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 do tỉnh Lào Cai ban hành
7. (19/02/2021) Công văn 359/LĐTBXH-KHTC năm 2021 về báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
8. (17/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 30/2016/QĐ-UBND về mức trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
9. (09/02/2021) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2021 bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu thuộc lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La
10. (08/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về ủy quyền thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
11. (05/02/2021) Quyết định 148/QĐ-BTTTT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Cục Báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
12. (05/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số K thành phần làm cơ sở xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
13. (04/02/2021) Quyết định 649/QĐ-UBND năm 2021 về đơn giá duy trì công viên, cây xanh và chăn nuôi động vật trưng bày trên địa bàn thành phố Hà Nội
14. (04/02/2021) Quyết định 293/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành
15. (04/02/2021) Công văn 891/VPCP-KTTH năm 2021 về xuất cấp, quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (22/01/2021) Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2021 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công do Chính phủ ban hành
17. (15/01/2021) Quyết định 335/QĐ-BGDĐT năm 2021 quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
18. (14/01/2021) Quyết định 45/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính
19. (25/11/2019) Công văn 6235/BTNMT-KHTC năm 2019 về tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (05/03/2021) Quyết định 301/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/03/2021) Quyết định 287/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
4. (25/02/2021) Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (18/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng đối với hệ thống đường tỉnh và đường huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
6. (08/02/2021) Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025
7. (08/02/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND thực hiện Đề án phát triển nông, lâm nghiệp, sắp xếp dân cư, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lào Cai, năm 2021
8. (04/02/2021) Công văn 155/TTg-CN năm 2021 về chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (19/01/2021) Công văn 394/BNN-VPĐP về tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
10. (09/01/2021) Công văn 18/TTg-CN năm 2021 về bổ sung khu vực mỏ laterit làm phụ gia xi măng tại tỉnh Quảng Bình vào quy hoạch khoáng sản làm xi măng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (02/03/2021) Công văn 602/LS-BHCD năm 2021 về đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 01/03 đến 08/03/2021 do Cục Lãnh sự ban hành
2. (26/02/2021) Thông tư 04/2021/TT-BGTVT năm 2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (21/02/2021) Thông báo 519/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
4. (18/02/2021) Công văn 234/SGTVT-ATGT năm 2021 về tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh ban hành
5. (04/02/2021) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (26/01/2021) Công văn 647/VPCP-CN năm 2021 về tăng cường, cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (08/01/2021) Công văn 197/VPCP-QHQT năm 2021 về cầu đường bộ qua sông Hồng thuộc khu vực biên giới Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc) do Văn phòng Chính phủ ban hành
Giáo dục
1. (25/02/2021) Hướng dẫn 922/HD-UBND năm 2021 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (19/02/2021) Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (04/02/2021) Công văn 401/SGDĐT-GDMN năm 2021 về đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
4. (29/01/2021) Công văn 336/SGDĐT-CTTT năm 2021 triển khai biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
5. (26/01/2021) Kế hoạch 294/KH-SGDĐT về triển khai công tác y tế trường học ngành giáo dục và đào tạo năm 2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
6. (15/01/2021) Công văn 156/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về triển khai Chương trình “Điều ước cho em” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (01/03/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND về Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
2. (24/02/2021) Công văn 414/ĐCKS-ĐC năm 2021 về phối hợp thực hiện Đề án “Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc” do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
3. (04/02/2021) Công văn 897/VPCP-QHQT năm 2021 kết quả Hội nghị các giải pháp về chất thải nhựa khu vực các Biển Đông Á năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (21/01/2021) Công văn 515/VPCP-NN năm 2021 về theo dõi diễn biến xâm nhập mặn và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (15/01/2021) Nghị quyết 05/NQ-CP năm 2021 phê duyệt chủ trương Việt Nam ủng hộ Cam kết của các Nhà Lãnh đạo thế giới về Thiên nhiên nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh về Đa dạng sinh học trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 75 của Đại hội đồng Liên hợp quốc do Chính phủ ban hành
6. (12/01/2021) Công văn 179/BNN-TCTL năm 2021 về tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời nguy cơ xảy ra sự cố công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thể thao - Y tế
1. (05/03/2021) Quyết định 1462/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên y tế tại một số tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế ban hành
2. (05/03/2021) Quyết định 1464/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
3. (04/03/2021) Thông tư 03/2021/TT-BYT bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 48/2018/TT-BYT về Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
4. (04/03/2021) Quyết định 1436/QĐ-BYT năm 2021 về tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ "xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn)" do Bộ Y tế ban hành
5. (02/03/2021) Công văn 1686/BGTVT-VT năm 2021 thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (02/03/2021) Quyết định 679/QĐ-UBND năm 2021 về kết thúc cách ly xã hội toàn tỉnh và tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do tỉnh Hải Dương ban hành
7. (26/02/2021) Công văn 1040/BKHĐT-TH năm 2021 về chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8. (23/02/2021) Công văn 539/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 thực hiện Kế hoạch 570/KH-BCĐ do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành
9. (23/02/2021) Công văn 532/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa) do Sở Y tế tỉnh Hải Dương
10. (20/02/2021) Công văn 556/BCĐ năm 2021 hướng dẫn điều kiện hoàn thành cách ly y tế vùng có dịch để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương
11. (19/02/2021) Kế hoạch 69/KH-UBND về phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Lào Cai năm 2021
12. (19/02/2021) Quyết định 524/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
13. (13/02/2021) Công văn 450/BCĐ-PCD năm 2021 về hướng dẫn đánh giá chỉ số nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nơi làm việc cho người lao động do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
14. (07/02/2021) Công văn 859/UBND-VX năm 2021 điều chỉnh, bổ sung nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hải Phòng ban hành
15. (06/02/2021) Quyết định 1069/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam (đợt 01/2021) do Bộ Y tế ban hành
16. (05/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ
17. (04/02/2021) Công văn 840/BYT-KHTC năm 2021 về xây dựng kế hoạch thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
18. (04/02/2021) Công văn 844/BYT-DP năm 2021 về chuẩn bị sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
19. (02/02/2021) Công văn 550/BTNMT-VP năm 2021 về đẩy mạnh thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
20. (02/02/2021) Công văn 93/AIDS-DP năm 2021 thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở điều trị Methadone do Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
21. (29/01/2021) Công văn 887/BGTVT-CYT năm 2021 về khẩn trương tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
22. (28/01/2021) Chỉ thị 405/CT-CHK năm 2021 tăng cường biện pháp cấp bách về cách ly và phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
23. (28/01/2021) Công văn 229/LĐTBXH-VP năm 2021 về yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Quyền dân sự
1. (23/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2. (05/02/2021) Quyết định 135/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 06 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
3. (05/02/2021) Quyết định 136/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
4. (05/02/2021) Quyết định 137/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
5. (05/02/2021) Quyết định 138/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông do Chủ tịch nước ban hành
6. (05/02/2021) Quyết định 139/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Đào Thị Mão do Chủ tịch nước ban hành
7. (05/02/2021) Quyết định 140/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Trần Thị Lý do Chủ tịch nước ban hành
8. (05/02/2021) Quyết định 141/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Trần Phương Mai do Chủ tịch nước ban hành
9. (05/02/2021) Quyết định 132/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
10. (05/02/2021) Quyết định 133/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Áo do Chủ tịch nước ban hành
11. (05/02/2021) Quyết định 134/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Lít-va do Chủ tịch nước ban hành
12. (03/02/2021) Quyết định 125/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Yoon Trần do Chủ tịch nước ban hành
13. (03/02/2021) Quyết định 126/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Kim Ha Na do Chủ tịch nước ban hành
14. (03/02/2021) Quyết định 127/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Jang Minh Đạt do Chủ tịch nước ban hành
15. (03/02/2021) Quyết định 128/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với bà Nguyễn Thảo Trang do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (03/03/2021) Nghị quyết 28/NQ-CP năm 2021 Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
2. (01/03/2021) Quyết định 271/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021
3. (24/02/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND về điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
4. (09/02/2021) Kế hoạch 781/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kế hoạch 14-KH/TU về triển khai Kết luận 92-KL/TW về tiếp tục thực hiện nghị quyết về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Bến Tre ban hành
5. (09/02/2021) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kinh tế Hà Nội
6. (03/02/2021) Quyết định 164/QĐ-TTg năm 2021 về công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (03/02/2021) Quyết định 152/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
8. (25/01/2021) Công văn 201/LĐTBXH-ATLĐ năm 2021 về tăng cường quản lý công tác an toàn tại các công trình vui chơi công cộng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (21/01/2021) Công văn 518/VPCP-KGVX năm 2021 về báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (18/01/2021) Công văn 403/VPCP-QHQT năm 2021 về Đánh giá sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 161 do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (14/01/2021) Quyết định 118/QĐ-BVHTTDL năm 2021 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức Liên hoan Phim, Tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh trong nước và quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
12. (08/01/2021) Công văn 179/VPCP-TCCV năm 2021 về Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực khác
1. (23/02/2021) Chỉ thị 05/CT-UBND về tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
2. (05/02/2021) Quyết định 172/QĐ-UBND về Phương án phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
3. (11/01/2021) Công điện 170/CĐ-BNN-TY năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh cúm gia cầm lây lan diện rộng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn điện
4. (08/01/2021) Công văn 187/VPCP-DMDN năm 2021 về kiến nghị của Hội Nghề cá Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn trong sản xuất cá tầm do Văn phòng Chính phủ ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 481

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn