Bản Tin Văn Bản Mới 27/02/2021 08:24 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 24/02 - 26/02/2021

27/02/2021 08:24 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 24/02 - 26/02/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (24/02/2021) Công văn 1211/VPCP-NN về chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2021) Công văn 1184/VPCP-KTTH năm 2021 về tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (09/02/2021) Công văn 5161/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (05/02/2021) Công văn 368/TCT-TTHT năm 2021 về tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhận cá nhân năm 2020 do Tổng cục Thuế ban hành
5. (04/02/2021) Công văn 353/TCT-KK năm 2021 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh do Tổng cục Thuế ban hành
6. (03/02/2021) Kế hoạch 436/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
7. (03/02/2021) Kế hoạch 51/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
8. (02/01/2021) Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
9. (24/06/2020) Quyết định 1797/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
Đầu tư
1. (23/02/2021) Quyết định 226/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2021) Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (23/02/2021) Quyết định 230/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (22/02/2021) Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/02/2021) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (09/02/2021) Công văn 5179/CTHN-TTHT năm 2021 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (05/02/2021) Quyết định 326/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang năm 2021
8. (03/02/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt kế hoạch đầu tư chiến lược phát triển chuỗi giá trị Dong riềng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2023
9. (02/02/2021) Quyết định 272/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang năm 2021
10. (28/01/2021) Quyết định 220/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang năm 2021
11. (26/01/2021) Công văn 642/VPCP-KTTH về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (25/01/2021) Quyết định 54/QĐ-UBND về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
13. (13/01/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND quy định về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
14. (06/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (22/06/2020) Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
Thương mại
1. (25/02/2021) Công văn 992/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (25/02/2021) Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/02/2021) Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (23/02/2021) Công văn 216/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (19/02/2021) Chỉ thị 04/CT-BCT năm 2021 về đẩy mạnh hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Công thương ban hành
6. (05/02/2021) Quyết định 95/QĐ-UBND về Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (05/02/2021) Quyết định 165/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Bắc Kạn
8. (14/01/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025
9. (11/01/2021) Quyết định 27/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
10. (23/06/2020) Quyết định 1139/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
11. (22/06/2020) Quyết định 1129/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công Thương và Kinh doanh khí áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
12. (22/06/2020) Quyết định 1130/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xăng dầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
13. (18/05/2020) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP và Kế hoạch 271-KH/TU về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
14. (13/05/2020) Quyết định 1173/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 52-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (23/02/2021) Công văn 878/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại "tủ đông lạnh" do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (23/02/2021) Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (18/02/2021) Công văn 1523/BTC-TCHQ năm 2021 về ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành
4. (18/02/2021) Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành
5. (18/02/2021) Công văn 739/BTNMT-TCMT năm 2021 về báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
6. (09/02/2021) Công văn 779/TCHQ-PC năm 2021 hướng dẫn thực hiện Nghị định 128/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (09/02/2021) Công văn 796/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hệ thống giá đỡ xoay và thiết bị điều khiển, giám sát đồng bộ do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (09/02/2021) Công văn 784/TCHQ-TXNK năm 2021 về miễn thuế nhập khẩu đối với 02 pho Tượng Phật ngọc cho chùa Vĩnh Nghiêm do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (09/02/2021) Công văn 800/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất ô tô và cụm linh kiện xuất khẩu để phục vụ mục đích kiểm nghiệm, thử nghiệm do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (09/02/2021) Công văn 797/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế nhập khẩu hàng hóa của dự án BOT Mông Dương 2 do Tổng cục Thuế ban hành
11. (09/02/2021) Công văn 794/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn mã số HS đối với mặt hàng gọi tên Bông rửa mặt, Bông tắm Konjac (Konjac Sponge) do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (08/02/2021) Công văn 761/TCHQ-TXNK năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4246/TB-TCHQ đối với mặt hàng có tên khai báo “Hyfoama DS (Protein) nguyên liệu thực phẩm” do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (08/02/2021) Công văn 764/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hóa, chính sách thuế, điều kiện, thủ tục đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (08/02/2021) Công văn 769/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn phân loại mặt hàng mỹ phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (08/02/2021) Công văn 768/TCHQ-TXNK năm 2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng, nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (08/02/2021) Công văn 763/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn mã số giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (08/02/2021) Công văn 762/TCHQ-TXNK năm 2021 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 4299/TB-TCHQ đối với mặt hàng có tên khai báo “Casein Protein Hydrolysate 75-80 Powder - casein thủy phân từ đạm- nguyên liệu thực phẩm” do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (08/02/2021) Công văn 466/BXD-VLXD năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc trong việc xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi do Bộ Xây dựng ban hành
19. (05/02/2021) Công văn 676/TCHQ-TXNK năm 2021 về chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để bảo hành do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (05/02/2021) Công văn 677/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (05/02/2021) Công văn 686/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu hàng hóa của các dự án điện mặt trời do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (05/02/2021) Công văn 690/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng đá do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (03/04/2020) Công văn 2164/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9" do Tổng cục Hải quan
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (09/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về kéo dài thời hạn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (24/02/2021) Công văn 459/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
2. (22/02/2021) Công văn 428/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
3. (22/02/2021) Công văn 429/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
4. (19/02/2021) Công văn 5335/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế nhà thầu dịch vụ giao nhận, kho vận do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (19/02/2021) Công văn 5336/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (18/02/2021) Công văn 813/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (09/02/2021) Công văn 5174/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn lập hóa đơn khi chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (09/02/2021) Công văn 5172/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (09/02/2021) Công văn 5178/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí khấu hao tài sản cố định và chi phí cải tạo sửa chữa văn phòng đi thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (09/02/2021) Công văn 5175/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (09/02/2021) Công văn 5176/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ lợi thế kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (09/02/2021) Công văn 5177/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế với tài sản đảm bảo do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (09/02/2021) Công văn 5180/CTHN-TTHT năm 2021 về việc sử dụng chữ ký điện tử trên hóa đơn thương mại và hợp đồng kinh tế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (09/02/2021) Công văn 5169/CTHN-TTHT năm 2021 về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
15. (09/02/2021) Công văn 5166/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (09/02/2021) Công văn 5171/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (09/02/2021) Công văn 5167/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, nộp thuế đối với thu nhập nhận được từ cung cấp dịch vụ trực tuyến do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (09/02/2021) Công văn 5162/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với việc hoàn trả tiền đầu tư trên đất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (05/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên và Hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
20. (03/02/2021) Công văn 345/TCT-DNNCN năm 2021 về việc xác định khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
21. (21/12/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Bảo hiểm
1. (25/02/2021) Thông báo 427/TB-BHXH năm 2021 về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (23/02/2021) Công văn 396/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (22/02/2021) Công văn 362/LĐTBXH-BHXH năm 2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3. (17/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 3, Điều 1, Quyết định 13/2015/QĐ-UBND thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020
4. (08/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, số lượng, quy trình xét chọn, chế độ chính sách, cơ quan quản lý đối với nhân viên y tế khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (11/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND về giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
6. (07/01/2021) Kế hoạch 45/KH-BCĐTƯ về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành
Công nghệ thông tin
1. (26/02/2021) Quyết định 279/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (18/02/2021) Kế hoạch 74/KH-UBND năm 2021 về cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2022
3. (09/02/2021) Quyết định 153/QĐ-BTTTT năm 2021 sửa đổi Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Kon Tum, Nam Định, Lào Cai, Hải Dương, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
4. (08/02/2021) Quyết định 2/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
5. (03/02/2021) Quyết định 268/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Trục kết nối, liên thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
6. (22/01/2021) Kế hoạch 281/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (06/01/2021) Quyết định 12/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (21/05/2020) Công văn 3998/VPCP-KSTT năm 2020 về tiếp tục thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (20/04/2020) Kế hoạch 2586/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình 37-CTr/TU triển khai chuyên đề “Tập trung đầu tư phát triển, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông phù hợp với xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh” do thành phố Đà Nẵng ban hành
Bất động sản
1. (23/02/2021) Công văn 1166/VPCP-NN năm 2021 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
3. (26/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND sửa đổi Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020 kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND
4. (25/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 53/2019/QĐ-UBND về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 05 năm (2020-2024)
5. (13/01/2021) Quyết định 30/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
6. (13/01/2021) Kế hoạch 114/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
7. (31/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Cao Bằng
8. (27/08/2020) Công văn 10420/BTC-QLCS năm 2020 về giao đất, thu hồi đất thuộc trụ sở làm việc do Bộ Tài chính ban hành
9. (12/06/2020) Quyết định 1955/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Hoàn chỉnh đường trục chính phù hợp với tiêu chuẩn đường cao tốc và xây dựng tuyến đường gom từ đường cao tốc đến sân bay Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
10. (18/04/2020) Nghị quyết 193/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án nhà nước thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2020 trên địa bàn huyện Mộc Châu và huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La
Dịch vụ pháp lý
1. (08/02/2021) Kế hoạch 60/KH-UBND thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
2. (03/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BTP hướng dẫn Luật Công chứng do Tư pháp ban hành
Bộ máy hành chính
1. (26/02/2021) Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/02/2021) Quyết định 27/QĐ-TANDTC năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (25/02/2021) Công văn 1250/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-BNV về tuyển dụng và phân công nhiệm vụ Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
5. (24/02/2021) Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (24/02/2021) Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (24/02/2021) Quyết định 101/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (24/02/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
9. (23/02/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
10. (23/02/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
11. (20/02/2021) Quyết định 124/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
12. (19/02/2021) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2021 về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025
13. (19/02/2021) Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật
14. (05/02/2021) Nghị quyết 384/NQ-HĐND năm 2021 bãi bỏ Sở Ngoại vụ tỉnh Hoà Bình
15. (05/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về mức chi, thời gian hỗ trợ phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
16. (05/02/2021) Nghị quyết 385/2021/NQ-HĐND quy định về Mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Hòa Bình
17. (05/02/2021) Nghị quyết 386/NQ-HĐND năm 2021 về thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình
18. (04/02/2021) Quyết định 159/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn
19. (04/02/2021) Quyết định 160/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
20. (03/02/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
21. (02/02/2021) Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính đã sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
22. (01/02/2021) Quyết định 76/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính đã bãi bỏ của ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
23. (29/01/2021) Quyết định 75/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
24. (28/01/2021) Quyết định 72/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở giáo dục và Đào tạo áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
25. (26/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Quy chế công tác thi đua, khen thưởng đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Yên
26. (25/01/2021) Kế hoạch 287/KH-UBND về triển khai công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27. (25/01/2021) Kế hoạch 288/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
28. (23/01/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 về sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự Thanh tra tỉnh Bắc Giang
29. (22/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (21/01/2021) Quyết định 57/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt điều chỉnh, bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
31. (21/01/2021) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính bổ sung; bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32. (20/01/2021) Quyết định 43/QĐ-UBND phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
33. (20/01/2021) Kế hoạch 211/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
34. (20/01/2021) Quyết định 52/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
35. (14/01/2021) Thông tư 05/2021/TT-BCA quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
36. (13/01/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho viên chức sự nghiệp y tế công lập tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2021
37. (11/01/2021) Quyết định 29/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
38. (08/01/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-UBND
39. (06/01/2021) Quyết định 07/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nâng cấp mức độ dịch vụ công và bãi bỏ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40. (04/01/2021) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
41. (31/12/2020) Quyết định 4855/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
42. (30/12/2020) Quyết định 2437/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021
43. (30/12/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh
44. (30/12/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh
45. (30/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh
46. (30/12/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND quy định về cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh
47. (25/06/2020) Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
48. (23/06/2020) Quyết định 1138/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
49. (12/06/2020) Công văn 4699/VPCP-KSTT năm 2020 triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
50. (15/05/2020) Quyết định 2236/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 kèm theo Quyết định 2148/QĐ-UBND do tỉnh Trà Vinh ban hành
51. (14/05/2020) Quyết định 1492/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công an tại Trung tâm hành chính công tỉnh, địa bàn tỉnh Đồng Nai
52. (14/05/2020) Quyết định 1494/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai
53. (12/05/2020) Quyết định 1481/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
54. (13/03/2018) Quyết định 300/QĐ-TTg năm 2018 về kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Vi phạm hành chính
1. (26/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong công tác xử lý hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác, thi công công trình trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND
Trách nhiệm hình sự
1. (04/02/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
2. (19/01/2021) Kế hoạch 194/KH-UBND năm 2021 thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tài chính nhà nước
1. (24/02/2021) Công văn 1485/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (24/02/2021) Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
3. (19/02/2021) Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
4. (19/02/2021) Công văn 252/TTCP-C.IV năm 2021 về kiểm soát tài sản, thu nhập do Thanh tra Chính phủ ban hành
5. (18/02/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An
6. (17/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tự nguyện đóng góp đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
7. (09/02/2021) Công văn 994/QLD-GT năm 2021 về thực hiện kê khai, kê khai lại giá thuốc do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (08/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma tuý tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị
9. (08/02/2021) Quyết định 286/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Giang năm 2021
10. (05/02/2021) Quyết định 93/QĐ-UBND về Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Kon Tum ban hành
11. (04/02/2021) Công văn 669/TCHQ-TXNK năm 2021 về thông tin thu ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (04/02/2021) Công văn 1235/BTC-PC về xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
13. (04/02/2021) Quyết định 10/QĐ-VKSTC năm 2021 công bố, công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
14. (03/02/2021) Quyết định 236/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Bắc Giang ban hành
15. (15/01/2021) Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
16. (13/01/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
17. (12/01/2021) Quyết định 50/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng (Phần sửa đổi và bổ sung) và Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thái Nguyên
Xây dựng - Đô thị
1. (24/02/2021) Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
3. (22/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (19/02/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An
5. (19/02/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
6. (03/02/2021) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa địa bàn tỉnh Lai Châu
7. (18/01/2021) Quyết định 119/QĐ-UBND năm 2021 về phân công các tổ chức, cơ quan tham gia xây dựng nội dung đề xuất phát triển ngành, lĩnh vực, địa bàn để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (31/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
9. (17/04/2020) Kế hoạch 1447/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Giao thông - Vận tải
1. (18/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
2. (18/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
3. (08/02/2021) Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (04/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Giáo dục
1. (26/02/2021) Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2021 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (24/02/2021) Công văn 546/UBND-VX về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021
3. (22/02/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
4. (09/02/2021) Kế hoạch 65/KH-UBND về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
5. (04/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng kèm theo Quyết định 11/2013/QĐ-UBND
6. (01/02/2021) Kế hoạch 396/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Kon Tum ban hành
7. (28/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum
8. (02/06/2020) Kế hoạch 1960/KH-UBND năm 2020 thực hiện về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Ninh Thuận ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (24/02/2021) Công văn 1199/VPCP-NN năm 2021 về giao chuẩn bị “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/02/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do tỉnh Ninh Bình ban hành
3. (22/02/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về quản lý chất lượng không khí tỉnh Hà Giang
4. (09/02/2021) Quyết định 478/QĐ-BCT năm 2021 về dịch chuyển giờ phát điện cao điểm nhà máy thủy điện nhỏ do Bộ Công thương ban hành
5. (08/02/2021) Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại tỉnh Bắc Kạn
6. (04/02/2021) Quyết định 90/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum năm 2021
7. (02/02/2021) Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025
8. (22/01/2021) Quyết định 98/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030
9. (18/01/2021) Quyết định 203/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020-2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030
10. (11/01/2021) Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11. (08/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
12. (18/09/2020) Quyết định 2455/QĐ-BCT năm 2020 phê duyệt bổ sung Dự án thủy điện Long Hà vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Bộ Công thương ban hành
13. (18/05/2020) Công văn 2696/BYT-MT năm 2020 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch do Bộ Y tế ban hành
14. (23/04/2020) Công văn 479/TTg-CN năm 2020 về bổ sung các Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná và Long Sơn vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (15/04/2020) Quyết định 1423/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành
16. (14/01/2020) Công điện 51/CĐ-TCLN-KL năm 2020 về tăng cường xử lý các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Canh Tý do Tổng cục Lâm nghiệp điện
Thể thao - Y tế
1. (26/02/2021) Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Chính phủ ban hành
2. (26/02/2021) Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
3. (25/02/2021) Thông báo 31/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (24/02/2021) Công văn 1193/VPCP-KTTH năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (24/02/2021) Công văn 549/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
6. (23/02/2021) Công văn 1113/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
7. (05/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8. (05/02/2021) Kế hoạch 59/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
9. (29/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
10. (29/01/2021) Chỉ thị 03/CT-BCT năm 2021 thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống, xử lý dịch bệnh COVID-19 do Bộ Công thương ban hành
11. (29/01/2021) Quyết định 117/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (28/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về phân cấp quản lý nhà nước đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
13. (28/01/2021) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Kon Tum ban hành
14. (18/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 45/2019/QĐ-UBND
15. (08/01/2021) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Lai Châu ban hành
16. (26/06/2020) Kế hoạch 341/KH-UBND triển khai hoạt động đáp ứng phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020
Quyền dân sự
1. (29/01/2021) Quyết định 1/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Văn hóa - Xã hội
1. (25/02/2021) Quyết định 718/QÐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch sản xuất các Chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2. (25/02/2021) Quyết định 148/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
3. (02/02/2021) Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 2215/QĐ-TTg về triển khai Kết luận 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do tỉnh Bắc Kạn ban hành
4. (27/01/2021) Kế hoạch 327/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (22/01/2021) Chỉ thị 02/CT-UBND về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
6. (22/01/2021) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (15/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích; di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (12/01/2021) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
9. (07/01/2021) Quyết định 20/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh hàng năm do tỉnh Kon Tum ban hành
10. (28/11/2020) Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc thực hiện quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
11. (12/06/2020) Quyết định 1476/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch Hành động giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Vĩnh Long thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030
12. (30/12/2019) Quyết định 4831/QĐ-BVHTTDL năm 2019 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế-kỹ thuật trong hoạt động xử lý kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu các loại tài liệu tại các thư viện công lập do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Lĩnh vực khác
1. (26/02/2021) Quyết định 794/QĐ-BNN-TCTS công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác (đợt II năm 2021) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (25/02/2021) Quyết định 255/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/02/2021) Công văn 1076/BNN-TY năm 2021 về tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (29/01/2021) Kế hoạch 353/KH-UBND năm 2021 về sử dụng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân năm 2020-2021 và phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (22/01/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số mô hình khuyến nông chủ yếu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
6. (02/01/2021) Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2021 thực hiện "Chương trình quốc gia phòng chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
7. (12/06/2020) Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB năm 2020 về Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông Trung ương và nhiệm vụ khuyến nông thường xuyên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,397

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn