Bản Tin Văn Bản Mới 17/02/2021 09:51 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 06/02 - 16/02/2021

17/02/2021 09:51 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 06/02 - 16/02/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (09/02/2021) Quyết định 188/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (02/02/2021) Quyết định 598/QĐ-UBND năm 2021 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội giai đoạn năm 2021-2025
3. (30/10/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (29/09/2020) Kế hoạch 148/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025
5. (08/04/2020) Công văn 2314/BKHĐT-ĐKKD năm 2020 về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chưa đăng ký mã số thuế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6. (30/03/2020) Công Văn 1080/BTTTT-CNTT năm 2020 triển khai Chỉ thị 01/CT-TTg về phát triển doanh nghiệp công nghệ số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Đầu tư
1. (09/02/2021) Công văn 35/TANDTC-KHTC hướng dẫn triển khai các dự án năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
2. (04/02/2021) Quyết định 22/QĐ-TANDTC-KHTC về công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (04/02/2021) Công văn 909/VPCP-CN năm 2021 về đầu tư xây dựng cấp bách công trình cầu Sông Giăng, huyện Thanh Chương, Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (04/02/2021) Quyết định 173/QĐ-TTg năm 2021 về sửa đổi một số nội dung về chỉ tiêu quy hoạch tại Quyết định số 1438/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng đến năm 2025
5. (01/02/2021) Công văn 118/UBDT-CSDT năm 2021 về chuẩn bị thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (29/01/2021) Hướng dẫn 171/HD-BTGTW về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
7. (10/12/2020) Kế hoạch 1983/KH-UBND năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021-2025
8. (09/12/2020) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Cà Mau ban hành
9. (08/12/2020) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
10. (08/12/2020) Nghị quyết 39/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020, một phần vốn kết dư ngân sách cấp tỉnh niên độ năm 2018 do tỉnh Bạc Liêu ban hành
11. (30/06/2020) Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử đối với thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
12. (17/10/2018) Quyết định 1539/QĐ-BKHĐT về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (10/02/2021) Công văn 856/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (09/02/2021) Quyết định 194/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030 di Chính phủ ban hành
3. (29/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về Quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (29/01/2021) Quyết định 206/QĐ-BGTVT về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
5. (19/01/2021) Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xăng dầu, Thuốc lá, Lưu thông hàng hóa trong nước và Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
6. (15/01/2021) Quyết định 90/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
7. (21/10/2020) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP triển khai Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
8. (21/10/2020) Kế hoạch 157/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Kiên Giang ban hành
9. (07/08/2020) Công văn 6495/VPCP-QHQT năm 2020 về xây dựng văn bản pháp luật để thực thi Hiệp định EVFTA do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (23/06/2020) Quyết định 1142/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
11. (23/06/2020) Quyết định 1140/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
12. (23/06/2020) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuốc lá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
Xuất nhập khẩu
1. (05/02/2021) Quyết định 174/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (01/02/2021) Công văn 936/BGTVT-VT năm 2021 về tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (08/02/2021) Quyết định 110/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Điều lệ Hội nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành
2. (04/02/2021) Quyết định 171/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương điều chỉnh Dự án Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội tại Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (08/02/2021) Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tâng đường sắt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (08/02/2021) Công văn 388/TCT-DNNCN năm 2021 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Tổng Cục thuế ban hành
3. (20/01/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
4. (20/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
5. (17/12/2020) Công văn 5353/TCT-CS năm 2020 trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành
6. (15/07/2020) Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thuế (Phí bảo vệ môi trường) được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố tại Quyết định 1241/QĐ-UBND
7. (07/07/2020) Quyết định 1241/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thuế (Phí bảo vệ môi trường) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau
8. (03/07/2020) Công văn 4494/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế do đã giải thể doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (25/01/2021) Thông tư 8/2021/TT-BTC về chuẩn mực kiểm toán nội bộ Việt Nam và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (05/02/2021) Quyết định 176/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/02/2021) Công văn 288/LĐTBXH-KHTC năm 2021 về chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (05/02/2021) Công văn 1623/TLĐ năm 2021 về tạo điều kiện hoàn vé phương tiện vận tải cho công nhân viên chức lao động về quê ăn tết Nguyên đán Tân Sửu do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
4. (03/02/2021) Công văn 1612/TLĐ năm 2021 về tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành
5. (20/01/2021) Quyết định 131/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau
6. (19/11/2020) Quyết định 2666/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Đề án thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025
Công nghệ thông tin
1. (11/02/2021) Quyết định 206/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt "Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (31/12/2020) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Kiên Giang năm 2021
3. (30/12/2020) Quyết định 2504/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hậu Giang, phiên bản 2.0
4. (25/12/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số tỉnh Cà Mau năm 2021
5. (24/12/2020) Quyết định 2454/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
6. (21/10/2020) Quyết định 2470/QĐ-UBND năm 2020 về Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7. (29/06/2020) Công văn 2390/BTTTT-THH năm 2020 triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (20/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
2. (31/12/2020) Quyết định 2538/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
3. (31/12/2020) Quyết định 2539/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
4. (31/12/2020) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
5. (31/12/2020) Quyết định 2541/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
6. (31/12/2020) Quyết định 2543/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
7. (09/12/2020) Nghị quyết 24/NQ-HĐND năm 2020 về Danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Cà Mau
8. (09/12/2020) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
9. (04/12/2020) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hậu Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
10. (10/07/2020) Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Phương án đơn giản hóa để triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai, Môi trường, Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
11. (30/01/2019) Công văn 731/BKHĐT-KTNN năm 2019 thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do cấp bách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
12. (09/12/2016) Nghị quyết 122/NQ-HĐND năm 2016 về phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
1. (21/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng và chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (20/10/2020) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
3. (01/07/2020) Quyết định 1190/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
Bộ máy hành chính
1. (10/02/2021) Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2021 về dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành do Chính phủ ban hành
2. (10/02/2021) Công văn 641/BNV-BCĐ về hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
3. (10/02/2021) Nghị quyết 19/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021
4. (08/02/2021) Quyết định 1145/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dược thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
5. (04/02/2021) Quyết định 631/QĐ-BVHTTDL năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
6. (04/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Nam
7. (03/02/2021) Quyết định 629/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội
8. (01/02/2021) Quyết định 726/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
9. (01/02/2021) Quyết định 732/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2021 do Bộ Công an ban hành
10. (01/02/2021) Quyết định 733/QĐ-BCA-V03 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 do Bộ Công an ban hành
11. (29/01/2021) Quyết định 189/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau
12. (27/01/2021) Quyết định 176/QĐ-UBND năm 2021 về phân loại lại đơn vị hành chính cấp xã do tỉnh Cà Mau ban hành
13. (21/01/2021) Quyết định 153/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
14. (21/01/2021) Quyết định 151/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
15. (20/01/2021) Quyết định 134/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
16. (20/01/2021) Quyết định 133/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
17. (20/01/2021) Quyết định 132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
18. (20/01/2021) Quyết định 130/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau
19. (18/01/2021) Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công Thương, Lưu thông hàng hóa trong nước và Kinh doanh khí áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
20. (15/01/2021) Quyết định 105/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quy định chi tiết hết hiệu lực toàn bộ và một phần
21. (15/01/2021) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lữ hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
22. (15/01/2021) Quyết định 83/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Quản lý chất lượng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
23. (13/01/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
24. (31/12/2020) Nghị quyết 1170/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Điện Biên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
25. (31/12/2020) Nghị quyết 1171/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
26. (31/12/2020) Nghị quyết 1172/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
27. (31/12/2020) Nghị quyết 1173/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
28. (31/12/2020) Nghị quyết 1174/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
29. (31/12/2020) Nghị quyết 1175/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
30. (31/12/2020) Nghị quyết 1176/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
31. (31/12/2020) Quyết định 2936/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực năm 2020 do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (25/12/2020) Nghị quyết 1165/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
33. (25/12/2020) Nghị quyết 1167/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
34. (25/12/2020) Nghị quyết 1161/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
35. (25/12/2020) Nghị quyết 1162/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
36. (25/12/2020) Nghị quyết 1163/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
37. (25/12/2020) Nghị quyết 1164/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
38. (25/12/2020) Nghị quyết 1166/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
39. (25/12/2020) Nghị quyết 1160/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
40. (23/12/2020) Nghị quyết 1159/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
41. (22/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành
42. (21/12/2020) Nghị quyết 1158/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
43. (21/12/2020) Nghị quyết 1156/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
44. (21/12/2020) Nghị quyết 1157/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
45. (21/12/2020) Nghị quyết 1154/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
46. (21/12/2020) Nghị quyết 1155/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47. (21/12/2020) Nghị quyết 1144/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
48. (21/12/2020) Nghị quyết 1147/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
49. (21/12/2020) Nghị quyết 1150/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
50. (21/12/2020) Nghị quyết 1151/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
51. (21/12/2020) Nghị quyết 1152/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
52. (21/12/2020) Nghị quyết 1153/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
53. (21/12/2020) Nghị quyết 1145/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
54. (21/12/2020) Nghị quyết 1146/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
55. (21/12/2020) Nghị quyết 1140/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
56. (21/12/2020) Nghị quyết 1141/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
57. (21/12/2020) Nghị quyết 1142/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
58. (21/12/2020) Nghị quyết 1137/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
59. (21/12/2020) Nghị quyết 1138/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
60. (21/12/2020) Nghị quyết 1139/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
61. (21/12/2020) Nghị quyết 1143/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
62. (18/12/2020) Nghị quyết 1136/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
63. (17/12/2020) Nghị quyết 1131/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
64. (17/12/2020) Nghị quyết 1125/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
65. (17/12/2020) Nghị quyết 1126/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
66. (17/12/2020) Nghị quyết 1127/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
67. (17/12/2020) Nghị quyết 1128/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hanh
68. (17/12/2020) Nghị quyết 1129/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
69. (17/12/2020) Nghị quyết 1130/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
70. (17/12/2020) Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
71. (17/12/2020) Nghị quyết 1133/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
72. (17/12/2020) Nghị quyết 1134/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
73. (17/12/2020) Nghị quyết 1135/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
74. (09/12/2020) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2021
75. (09/12/2020) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, điều chỉnh, sáp nhập và đặt tên mới một số ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
76. (26/11/2020) Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giải quyết liên thông các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
77. (18/11/2020) Quyết định 1958/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang
78. (11/11/2020) Quyết định 1907/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang
79. (11/11/2020) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giải quyết liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giữa các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
80. (26/10/2020) Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang
81. (01/09/2020) Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
82. (22/07/2020) Quyết định 1366/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thủy sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
83. (15/07/2020) Quyết định 1317/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau
84. (15/07/2020) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau công bố tại Quyết định 1240/QĐ-UBND
85. (13/07/2020) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
86. (13/07/2020) Quyết định 1293/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Quản lý chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Y tế tỉnh Cà Mau
87. (10/07/2020) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
88. (10/07/2020) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
89. (09/07/2020) Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
90. (08/07/2020) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau
91. (08/07/2020) Quyết định 1252/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Năng lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Cà Mau
92. (03/07/2020) Quyết định 1201/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau
93. (03/07/2020) Quyết định 1200/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau
94. (02/07/2020) Quyết định 1195/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
95. (26/06/2020) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau
96. (24/06/2020) Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
97. (23/06/2020) Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau
98. (08/11/2019) Kết luận 66-KL/TW năm 2019 về tổng kết việc thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
99. (29/12/2017) Quyết định 3499/QĐ-BTNMT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
100. (22/12/2015) Quyết định 03/QĐ-VKSTC-V15 năm 2015 quy định về cơ cấu bộ máy làm việc, cơ cấu lãnh đạo, quản lý và công chức, viên chức của Viện kiểm sát nhân dân các cấp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Vi phạm hành chính
1. (05/02/2021) Quyết định 831/QĐ-BCA-V03 về Chương trình công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
2. (03/06/2020) Công văn 3569/TCHQ-PC năm 2020 về không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do Tổng cục hải quan ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (09/02/2021) Quyết định 193/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Thủ tục Tố tụng
1. (15/11/1965) Công ước về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại
Tài chính nhà nước
1. (09/02/2021) Nghị quyết 17/NQ-CP về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên đán năm Tân Sửu 2021 do Chính phủ ban hành
2. (08/02/2021) Công văn 34/TANDTC-KHTC năm 2021 hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (08/02/2021) Công văn 594/BNV-TCPCP năm 2021 về tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ do Bộ Nội vụ ban hành
4. (08/02/2021) Quyết định 107/QĐ-BNV năm 2021 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
5. (04/02/2021) Quyết định 245/QĐ-BGTVT năm 2021 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (02/02/2021) Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi Quyết định 1633/QĐ-UBND về thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai thành phố Hà Nội
7. (09/12/2020) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2019
8. (09/12/2020) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2021
9. (13/10/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
10. (29/09/2020) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
11. (01/07/2020) Quyết định 1505/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kiên Giang
12. (13/03/2020) Quyết định 343/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành
13. (19/02/2020) Quyết định 213/QĐ-BTC năm 2020 công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài Chính
14. (14/02/2020) Quyết định 407/QĐ-BVHTTDL năm 2020 quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (09/02/2021) Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
2. (09/02/2021) Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
3. (08/02/2021) Quyết định 5/2021/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (29/01/2021) Quyết định 95/QĐ-BXD năm 2021 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2020
5. (08/12/2020) Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2020 về kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016-2020
Giao thông - Vận tải
1. (15/02/2021) Công điện 45/CĐ-UBATGTQG về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngày cuối đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia điện
2. (12/02/2021) Công văn 1305/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 tại các Cảng Hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (07/02/2021) Công văn 898/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa do Bộ Y tế ban hành
4. (05/02/2021) Công văn 43/CV-UBATGTQG năm 2021 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác vận tải trong dịp nghỉ Tết và lễ hội mùa xuân Tân Sửu gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
5. (04/02/2021) Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (04/02/2021) Công văn 908/VPCP-CN năm 2021 về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (22/01/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
8. (21/01/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý người, phương tiện thủy đến, đi và hoạt động tại các cảng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19
9. (16/06/2020) Quyết định 1389/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Giáo dục
1. (09/02/2021) Quyết định 718/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (09/02/2021) Quyết định 709/QĐ-BGDĐT năm 2021 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (28/01/2021) Công văn 405/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (18/02/2020) Công văn 297/TCGDNN-VP năm 2020 về cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (10/02/2021) Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
2. (05/02/2021) Quyết định 175/QĐ-TTg năm 2021 về Phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (12/01/2021) Công văn 273/VPCP-NN về tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (03/08/2020) Quyết định 1329/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch Truyền thông về phòng, chống thiên tai - Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu từ cộng đồng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (22/01/2019) Công văn 374/BTNMT-TNN năm 2019 triển khai Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Thể thao - Y tế
1. (15/02/2021) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2021 về biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
2. (11/02/2021) Công văn 981/BYT-DP năm 2021 về tăng cường xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
3. (09/02/2021) Công văn 955/BYT-KH-TC năm 2021 về bảo đảm cung ứng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
4. (09/02/2021) Quyết định 1207/QĐ-BYT năm 2021 về phê duyệt Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023 do Bộ Y tế ban hành
5. (09/02/2021) Quyết định 1210/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 do COVAX Facility hỗ trợ do Bộ Y tế ban hành
6. (08/02/2021) Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
7. (08/02/2021) Công văn 459/UBND-VX về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (08/02/2021) Thông báo 26/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (08/02/2021) Quyết định 109/QĐ-BNV năm 2021 về phê duyệt Điều lệ Hội nuôi dưỡng đường tĩnh mạch và đường tiêu hóa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
10. (08/02/2021) Công điện 163/CĐ-TTg năm 2021 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ giải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người do Thủ tướng Chính phủ điện
11. (08/02/2021) Quyết định 1125/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chăm sóc người bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
12. (07/02/2021) Công văn 897/BYT-MT năm 2021 về hướng dẫn cách ly y tế cho trẻ em dưới 15 tuổi do Bộ Y tế ban hành
13. (06/02/2021) Quyết định 1053/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng do Bộ Y tế ban hành
14. (06/02/2021) Quyết định 1070/QĐ-BYT về Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
15. (05/02/2021) Công văn 871/BYT-DP năm 2021 về hướng dẫn bổ sung gộp mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
16. (04/02/2021) Công văn 275/LĐTBXH-TE năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
17. (04/02/2021) Công văn 828/BYT-DP năm 2021 về Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai do Bộ Y tế ban hành
18. (04/02/2021) Công văn 736/BNN-CBTTNS năm 2021 về báo cáo nhanh tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trước diễn biến mới của dịch Covid-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
19. (04/02/2021) Thông báo 05/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hà Nội
20. (03/02/2021) Công văn 117/KCB-NV năm 2021 về tăng cường quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19 và báo cáo diễn biến ca bệnh hàng ngày do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
21. (03/02/2021) Công văn 88/DP-DT năm 2021 về hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết phòng, chống dịch COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
22. (21/08/2020) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2020 về triển khai hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2025
23. (24/03/2020) Quyết định 1314/QĐ-BYT năm 2020 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao do Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (09/02/2021) Công văn 617/BNV-TGCP năm 2021 về thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu do Bộ Nội vụ ban hành
2. (05/02/2021) Công văn 452/BVHTTDL-GĐ về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (03/12/2020) Hướng dẫn 160-HD/BTGTW năm 2020 về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành
4. (23/11/2020) Công văn 1625/UBDT-CSDT năm 2020 thực hiện Quyết định 33/2020/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
Lĩnh vực khác
1. (04/02/2021) Công văn 770/BNN-TCTL năm 2021 về tăng cường lấy nước đảm bảo phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (03/02/2021) Quyết định 94/QĐ-BNV về Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2021
3. (01/02/2021) Thông báo 674/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị “Quản lý giống tôm nước lợ và ký quy chế phối hợp năm 2021” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4. (20/01/2021) Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030
5. (30/11/2020) Thông báo 8278/TB-BNN-TCTL năm 2020 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn