Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 01/01/2021 17:22 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 30/12/2020 - 01/01/2021

01/01/2021 17:22 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 30/12/2020 - 01/01/2021:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (31/12/2020) Công văn 11010/VPCP-KSTT năm 2020 về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/12/2020) Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (24/12/2020) Công văn 8054/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (23/12/2020) Công văn 8049/TCHQ-TXNK năm 2020 về chuyển doanh nghiệp chế xuất sang doanh nghiệp không hưởng chế độ chính sách doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (23/12/2020) Công văn 8050/TCHQ-TXNK năm 2020 về việc doanh nghiệp thực hiện loại hình gia công thuê gia công lại toàn bộ do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (16/11/2020) Thông tư 99/2020/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (16/11/2020) Thông tư 97/2020/TT-BTC hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đầu tư
1. (30/12/2020) Thông tư 40/2020/TT-BGTVT quy định về việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách trung ương
2. (25/12/2020) Công văn 1823/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (25/12/2020) Công văn 1824/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (25/12/2020) Công văn 1829/UBDT-ĐPI về phối hợp thực hiện dự án môi trường năm 2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (25/12/2020) Công văn 1832/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định 1010/QĐ-TTg đến năm 2025, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (25/12/2020) Công văn 1833/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về triển khai các chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 88/2019/QH14 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
7. (25/12/2020) Công văn 1825/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
8. (25/12/2020) Công văn 1836/TTg-CN về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (24/12/2020) Quyết định 4900/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
10. (24/12/2020) Công văn 10825/VPCP-KTTH năm 2020 về rà soát dự án có nội dung chuyển giao không bồi hoàn do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (16/12/2020) Nghị quyết 43/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 6) và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Cao Bằng
12. (16/12/2020) Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Cao Bằng
13. (15/12/2020) Quyết định 4741/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
14. (13/12/2020) Nghị quyết 96/NQ-HĐND năm 2020 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (13/12/2020) Nghị quyết 97/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
16. (09/12/2020) Quyết định 4689/QĐ-UBND năm 2020 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17. (04/12/2020) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai
18. (04/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
19. (04/12/2020) Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2021-2025
20. (04/12/2020) Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2020 cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (04/12/2020) Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
22. (19/10/2020) Quyết định 3166/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ thuộc lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
23. (12/10/2020) Quyết định 3730/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chiến lược phát triển 5 năm giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai
24. (21/09/2020) Quyết định 2850/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (21/08/2020) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đồng Nai
26. (03/08/2020) Kế hoạch 9019/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành
27. (01/07/2020) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thương mại
1. (29/12/2020) Thông báo 410/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020; tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 83/NQ-CP về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; triển khai Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng Khu vực 1 di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (29/12/2020) Nghị quyết 188/NQ-CP năm 2020 về ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Chính phủ ban hành
3. (28/12/2020) Công văn 1840/TTg-CN năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (25/12/2020) Quyết định 3460/QĐ-BCT năm 2020 về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (25/12/2020) Công văn 1837/TTg-CN về bổ sung quy hoạch mở rộng khu công nghiệp Thăng Long II (giai đoạn 3) và khu công nghiệp Yên Mỹ II vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (18/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020
7. (09/12/2020) Quyết định 4690/QĐ-UBND năm 2020 về tổ chức triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đồng Nai
8. (03/12/2020) Công văn 7659/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (02/12/2020) Công văn 7633/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (27/11/2020) Quyết định 4521/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 3196/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xác định kinh tế trang trại, thủ tục cấp, cấp đổi và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại và Quyết định 1847/QĐ-UBND bổ sung quy định về tiêu chí trang trại, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại Quyết định 3196/QĐ-UBND
11. (17/11/2020) Kế hoạch 153/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
12. (10/11/2020) Quyết định 4238/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt dự án truy xuất nguồn gốc thực phẩm thiết yếu có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025
13. (28/10/2020) Quyết định 4025/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
14. (19/10/2020) Quyết định 3165/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bị bãi bỏ trong lĩnh vực trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (01/10/2020) Kế hoạch 11724/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình bình ổn giá mặt hàng thiết yếu năm 2020-2021 và phục vụ Tết Nguyên đán năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
16. (28/09/2020) Kế hoạch 11538/KH-UBND năm 2020 hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17. (22/09/2020) Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
18. (16/09/2020) Kế hoạch 11028/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Đồng Nai
19. (03/09/2020) Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20. (26/08/2020) Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
21. (20/08/2020) Quyết định 2463/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (14/07/2020) Quyết định 2426/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
23. (12/06/2020) Quyết định 1558/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
24. (12/06/2020) Quyết định 1557/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực An toàn thực phẩm; Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; Lĩnh vực Hóa chất; Lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (15/01/2020) Quyết định 158/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Bình
Xuất nhập khẩu
1. (24/12/2020) Công văn 8055/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý thuế giá trị gia tăng máy thở nhập khẩu viện trợ nhân đạo do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (24/12/2020) Công văn 8058/TCHQ-GSQL năm 2020 về tái xuất phế liệu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (24/12/2020) Thông tư 52/2020/TT-BCT quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (24/12/2020) Công văn 8059/TCHQ-GSQL năm 2020 về xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế do Tổng cục Hải quan ban hành
5. (24/12/2020) Công văn 8064/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (24/12/2020) Công văn 8069/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai chỉ tiêu thông phương tiện giao thông nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (15/12/2020) Công văn 7886/TCHQ-GSQL năm 2020 về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định ATIGA do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (14/12/2020) Công văn 7871/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (09/12/2020) Công văn 7760/TCHQ-TXNK năm 2020 về thực hiện chương trình ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện ô tô (Điều 7a) do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (09/12/2020) Công văn 7768/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
11. (09/12/2020) Công văn 7769/TCHQ-GSQL năm 2020 về nộp bổ sung C/O đối với mặt hàng khung giá đỡ tấm pin quang điện do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (09/12/2020) Công văn 7780/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (08/12/2020) Công văn 7736/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc trong công tác thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với phương tiện vận tải đường bộ, đường biển xuất nhập cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (08/12/2020) Công văn 7743/TCHQ-TXNK năm 2020 trả lời vướng mắc về áp dụng Biểu thuế xuất khẩu và khai báo thuế suất do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (08/12/2020) Công văn 7746/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc C/O mẫu JV do Tổng cục Hải quan ban hành
16. (07/12/2020) Công văn 7690/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
17. (03/12/2020) Công văn 7652/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục tái xuất xăng dầu do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (03/12/2020) Công văn 7654/TCHQ-GSQL năm 2020 về theo dõi trừ lùi giấy phép trên Hệ thống V5 do Tổng cục Hải quan ban hành
19. (02/12/2020) Công văn 7628/TCHQ-TXNK năm 2020 về trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số cho mặt hàng “Máy xay nấu đa năng” do Tổng cục Hải quan ban hành
20. (02/12/2020) Công văn 7632/TCHQ-GSQL năm 2020 vướng mắc ô số 3 trên C/O mẫu D điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành
21. (02/12/2020) Công văn 7616/TCHQ-PC năm 2020 về vướng mắc lập biên bản khi người vi phạm bỏ trốn do Tổng cục Hải quan ban hành
22. (02/12/2020) Công văn 7622/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại hàng hóa đối với các mặt hàng “Polyol Blend Sanex RG 4000” và “Polyol Blend Sanex RG 3051” do Tổng cục Hải quan ban hành
23. (02/12/2020) Công văn 7625/TCHQ-TXNK năm 2020 về kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
24. (26/11/2020) Công văn 5689/BXD-KHCN năm 2020 về miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu nằm trong QCVN 16:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
25. (25/11/2020) Công văn 7476/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo thông tin số vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành
26. (25/11/2020) Công văn 7525/TCHQ-GSQL năm 2020 về từ chối công nhận kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành
27. (23/11/2020) Công văn 1355/XNK-THCS năm 2020 về kinh doanh tạm nhập, tái xuất xăng dầu do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
28. (20/10/2020) Công văn 11399/TXNK-PL năm 2020 về kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (30/12/2020) Thông tư 18/2020/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (30/12/2020) Thông tư 19/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 26/2013/TT-NHNN về Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3. (28/12/2020) Quyết định 2250/QĐ-NHNN năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
4. (25/12/2020) Quyết định 2178/QĐ-BTC năm 2020 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
5. (17/12/2020) Quyết định 2158/QĐ-NHNN năm 2020 về đính chính Thông tư 16/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6. (11/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 43/2014/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
7. (11/12/2020) Quyết định 2134/QĐ-NHNN năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động công nghệ thông tin ngân hàng thực hiện tại bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (28/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2. (25/12/2020) Công văn 15881/BTC-CST năm 2020 về thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay do Bộ Tài chính ban hành
3. (21/12/2020) Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 sửa đổi Tiểu mục 2 mục 1 Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 979/2020/UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
4. (16/12/2020) Công văn 5235/TCT-DNNCN năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành
5. (08/12/2020) Công văn 7745/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/12/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (04/12/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
8. (10/11/2020) Quyết định 3371/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
9. (09/11/2020) Quyết định 4201/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế, lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
Chứng khoán
1. (31/12/2020) Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
2. (31/12/2020) Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
3. (31/12/2020) Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
4. (21/12/2020) Thông tư 107/2020/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (31/12/2020) Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (25/12/2020) Quyết định 2422/QĐ-BHXH năm 2020 về Chương trình hành động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết 134/NQ-CP
3. (11/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
4. (04/06/2020) Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Kế toán - Kiểm toán
1. (14/12/2020) Quyết định 04/2020/QĐ-KTNN quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (30/12/2020) Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
2. (13/12/2020) Nghị quyết 105/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
3. (13/12/2020) Nghị quyết 106/NQ-HĐND năm 2020 về quyết định biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
4. (13/12/2020) Nghị quyết 107/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động đối với Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
5. (11/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2014-2020
6. (10/12/2020) Quyết định 3708/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (07/12/2020) Công văn 7699/TCHQ-TCCB năm 2020 về trả lời vướng mắc trong việc thực hiện trợ cấp một lần khi chuyển ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (27/11/2020) Thông tư 12/2020/TT-BLĐTBXH quy định về cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
9. (12/11/2020) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2020 về vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
10. (12/06/2020) Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
11. (12/06/2020) Quyết định 1562/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm, Tiền lương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công nghệ thông tin
1. (30/12/2020) Quyết định 38/2020/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/12/2020) Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (29/12/2020) Quyết định 2326/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
4. (28/12/2020) Quyết định 2310/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
5. (15/12/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh Lai Châu
6. (19/11/2020) Kế hoạch 160/KH-UBND năm 2020 về công tác thông tin đối ngoại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
7. (10/11/2020) Quyết định 3376/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (12/10/2020) Quyết định 3732/QĐ-UBND năm 2020 Quy chế về tổ chức, hoạt động của Trang thông tin điện tử về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai
9. (29/09/2020) Quyết định 3529/QĐ-UBND năm 2020 về Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đồng Nai, phiên bản 2.0
10. (04/08/2020) Quyết định 2233/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bất động sản
1. (23/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định cách xác định vị trí và giá đất đối với trường hợp khi áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
2. (04/12/2020) Nghị quyết 30/NQ-HĐND năm 2020 về thống nhất hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (17/09/2020) Quyết định 2823/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp quản lý về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (24/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
5. (18/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định Bảng giá đất 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Phụ lục kèm theo Quyết định 56/2019/QĐ-UBND
Dịch vụ pháp lý
1. (21/12/2020) Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 45/2017/TT-BTC quy định về khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành
2. (10/11/2020) Quyết định 3368/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (10/11/2020) Quyết định 3374/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (03/08/2020) Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (03/08/2020) Quyết định 2215/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Sở hữu trí tuệ
1. (06/08/2020) Quyết định 2256/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bộ máy hành chính
1. (31/12/2020) Quyết định 5423/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (31/12/2020) Quyết định 2282/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/12/2020) Quyết định 834/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban Dân tộc
4. (30/12/2020) Quyết định 837/QĐ-UBDT năm 2020 về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc năm 2021
5. (30/12/2020) Quyết định 2379/QĐ-BTTTT năm 2020 sửa đổi Quyết định 1355/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6. (30/12/2020) Quyết định 560/QĐ-BCĐTKCLQG về Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) do Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng ban hành
7. (30/12/2020) Quyết định 1149/QĐ-BNV năm 2020 về phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
8. (30/12/2020) Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (30/12/2020) Nghị định 151/2020/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
10. (29/12/2020) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11. (29/12/2020) Quyết định 2343/QĐ-BTTTT năm 2020 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021
12. (23/12/2020) Quyết định 1605/QĐ-BXD năm 2020 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 do Bộ Xây dựng ban hành
13. (21/12/2020) Quyết định 2179/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
14. (21/12/2020) Quyết định 4806/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai
15. (21/12/2020) Quyết định 4804/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
16. (21/12/2020) Quyết định 4805/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17. (16/12/2020) Nghị quyết 59/2020/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án “Xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025”
18. (15/12/2020) Quyết định 3757/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Đường bộ, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
19. (14/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
20. (13/12/2020) Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2020 về sắp xếp, sáp nhập các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hỗ trợ thôi việc do dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập
21. (13/12/2020) Nghị quyết 111/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (11/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về tổ chức lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
23. (10/12/2020) Quyết định 3707/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
24. (08/12/2020) Thông tư 129/2020/TT-BCA quy định về quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
25. (04/12/2020) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt tổng biên chế công chức, số người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
26. (04/12/2020) Quyết định 5444/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2020
27. (04/12/2020) Quyết định 3623/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục tiểu học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân nhân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
28. (01/12/2020) Nghị quyết 1095/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
29. (01/12/2020) Nghị quyết 1096/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
30. (01/12/2020) Nghị quyết 1097/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
31. (01/12/2020) Nghị quyết 1098/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
32. (01/12/2020) Nghị quyết 1099/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
33. (01/12/2020) Nghị quyết 1100/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
34. (01/12/2020) Nghị quyết 1101/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
35. (01/12/2020) Nghị quyết 1102/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc cho thôi làm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV đối với đại biểu Trần Hồng Hà do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
36. (01/12/2020) Quyết định 4552/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
37. (27/11/2020) Nghị quyết 1084/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
38. (27/11/2020) Nghị quyết 1085/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
39. (27/11/2020) Nghị quyết 1086/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
40. (27/11/2020) Nghị quyết 1087/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
41. (27/11/2020) Nghị quyết 1088/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
42. (27/11/2020) Nghị quyết 1089/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
43. (27/11/2020) Nghị quyết 1092/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
44. (27/11/2020) Nghị quyết 1093/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
45. (27/11/2020) Nghị quyết 1091/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
46. (27/11/2020) Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47. (27/11/2020) Nghị quyết 1090/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
48. (26/11/2020) Quyết định 4501/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
49. (17/11/2020) Quyết định 3469/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
50. (17/11/2020) Quyết định 3467/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
51. (11/11/2020) Luật Biên phòng Việt Nam 2020
52. (11/11/2020) Quyết định 3391/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
53. (10/11/2020) Quyết định 3373/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
54. (10/11/2020) Quyết định 3370/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
55. (10/11/2020) Quyết định 3375/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
56. (09/11/2020) Quyết định 4200/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và quy trình thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
57. (04/11/2020) Kế hoạch 13324/KH-UBND năm 2020 về triển khai công tác ngành thanh tra năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
58. (30/10/2020) Quyết định 2950/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
59. (26/10/2020) Kế hoạch 143/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
60. (26/10/2020) Kế hoạch 144/KH-UBND năm 2020 về tổ chức thực hiện quy trình “4 tại chỗ” trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
61. (23/10/2020) Quyết định 3913/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tỉnh Đồng Nai
62. (22/10/2020) Quyết định 3211/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
63. (21/10/2020) Quyết định 2881/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
64. (21/10/2020) Quyết định 2882/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
65. (20/10/2020) Quyết định 2852/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
66. (07/10/2020) Quyết định 3650/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
67. (05/10/2020) Quyết định 3606/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, tỉnh Đồng Nai
68. (05/10/2020) Quyết định 3066/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
69. (05/10/2020) Quyết định 3062/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
70. (05/10/2020) Quyết định 3065/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
71. (23/09/2020) Quyết định 2906/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
72. (22/09/2020) Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
73. (22/09/2020) Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, thi và tuyển sinh; bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
74. (21/09/2020) Quyết định 2849/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
75. (21/09/2020) Quyết định 3411/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Tư pháp tỉnh Đồng Nai
76. (21/09/2020) Quyết định 3412/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai
77. (16/09/2020) Quyết định 3342/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi nội dung quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai
78. (14/09/2020) Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
79. (11/09/2020) Quyết định 3306/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
80. (10/09/2020) Quyết định 2744/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
81. (10/09/2020) Quyết định 2749/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
82. (10/09/2020) Quyết định 2747/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực quản lý công sản; tài chính doanh nghiệp, tài chính-ngân sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
83. (03/09/2020) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
84. (26/08/2020) Quyết định 3112/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ, Quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Công an tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Bộ phận một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
85. (26/08/2020) Quyết định 2544/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
86. (25/08/2020) Quyết định 3094/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
87. (19/08/2020) Quyết định 2165/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
88. (19/08/2020) Quyết định 2989/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính “cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Ủy ban nhân dân cấp huyện; trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
89. (17/08/2020) Quyết định 2932/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai
90. (14/08/2020) Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
91. (13/08/2020) Quyết định 2872/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai
92. (07/08/2020) Kế hoạch 9357/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nội dung cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung tâm hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
93. (07/08/2020) Quyết định 2030/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
94. (06/08/2020) Quyết định 2257/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
95. (04/08/2020) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
96. (04/08/2020) Quyết định 1975/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Khánh Hòa
97. (03/08/2020) Quyết định 2211/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
98. (03/08/2020) Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
99. (03/08/2020) Quyết định 2213/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
100. (21/07/2020) Quyết định 2042/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
101. (13/07/2020) Quyết định 2416/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Nai
102. (10/07/2020) Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên, giải thể, thành lập ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
103. (01/07/2020) Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
104. (01/07/2020) Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
105. (18/06/2020) Quyết định 1659/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
106. (18/06/2020) Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
107. (05/01/2017) Quyết định 05/QĐ-UBND năm 2017 quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, tỉnh Hoà Bình
Trách nhiệm hình sự
1. (30/12/2020) Công văn 646/CP-NC năm 2020 đính chính Nghị định 133/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
2. (07/07/2020) Quyết định 1826/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Kế hoạch hành động về "Phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025"
Thủ tục Tố tụng
1. (31/12/2020) Nghị định 157/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giám định tư pháp
2. (15/12/2020) Quyết định 429/QĐ-TANDTC năm 2020 về Kế hoạch tuyên truyền việc triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/12/2020) Nghị quyết 189/NQ-CP năm 2020 về ký Thỏa thuận tài chính ASEAN - EU về thành phố xanh thông minh ASEAN do Chính phủ ban hành
2. (31/12/2020) Quyết định 2276/QĐ-TTg năm 2020 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/12/2020) Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (30/12/2020) Quyết định 2254/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (28/12/2020) Quyết định 47/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND quy định về mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật do tỉnh Lai Châu ban hành
6. (25/12/2020) Thông tư 109/2020/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành
7. (22/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
8. (21/12/2020) Quyết định 90/2020/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi từ ngân sách nhà nước để xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (18/12/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai (bổ sung lần 2)
10. (16/12/2020) Nghị quyết 54/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước có sử dụng ngân sách tỉnh Cao Bằng
11. (13/12/2020) Nghị quyết 101/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
12. (11/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
13. (11/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
14. (09/12/2020) Nghị quyết 22/NQ-HĐND về cho phép các quận sử dụng ngân sách cấp quận để hỗ trợ huyện khó khăn thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 115/2020/QH14; cập nhật kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 cấp thành phố Hà Nội
15. (04/12/2020) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2020 về giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2021
16. (04/12/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
17. (04/12/2020) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019
18. (11/11/2020) Quyết định 4242/QĐ-UBND năm 2020 về giá bán lẻ điện tại Khu công nghiệp Amata (Biên Hòa) do tỉnh Đồng Nai ban hành
19. (16/10/2020) Quyết định 3794/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá trần xử lý rác sinh hoạt năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
20. (31/07/2020) Quyết định 1928/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt bổ sung danh mục quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa
21. (22/06/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng quỹ đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Xây dựng - Đô thị
1. (28/12/2020) Công văn 6242/BXD-KHCN năm 2020 về phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà” do Bộ Xây dựng ban hành
2. (18/12/2020) Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
3. (13/12/2020) Nghị quyết 116/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021
4. (11/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020
5. (11/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (05/10/2020) Quyết định 3605/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình dịch vụ công cấp số nhà thuộc Lĩnh vực Nhà ở Ngành Xây dựng thực hiện tiếp nhận và xử lý theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Giao thông - Vận tải
1. (28/12/2020) Thông tư 37/2020/TT-BGTVT về 02 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị phục vụ quản lý đào tạo lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (24/12/2020) Quyết định 59/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
3. (22/12/2020) Kế hoạch 15609/KH-UBND năm 2020 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển khách đi lại trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
4. (17/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai
5. (14/12/2020) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BGTVT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về bảo trì công trình hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
6. (11/12/2020) Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (20/11/2020) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình bảo trì hệ thống cầu trên đường địa phương do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quản lý
Giáo dục
1. (31/12/2020) Quyết định 2644/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1521/QĐ-TTg thực hiện Kết luận 80-KL/TW do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2. (31/12/2020) Quyết định 2658/QĐ-BTP năm 2020 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3. (11/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông
4. (10/07/2020) Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2020 bãi bỏ Nghị quyết 121/NQ-HĐND về đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai
5. (20/03/2019) Công văn 1106/BGDĐT-GDTrH năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/12/2020) Chỉ thị 45/CT-TTg năm 2020 về tổ chức phong trào "Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (30/12/2020) Thông tư 18/2020/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (22/12/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4. (22/12/2020) Công văn 10715/VPCP-NN năm 2020 về Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/12/2020) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
6. (07/12/2020) Công văn 7700/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc thực hiện giám sát việc bơm xăng dầu từ kho lên phương tiện vận chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (13/11/2020) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy mùa khô và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (19/10/2020) Quyết định 3810/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
9. (31/07/2020) Quyết định 2676/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030
10. (18/06/2020) Quyết định 1668/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (31/12/2020) Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (31/12/2020) Chỉ thị 26/CT-BYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
3. (31/12/2020) Quyết định 5609/QĐ-BYT năm 2020 về Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hoặc nghi ngờ bị xâm hại tình dục và Quy trình giám định pháp y đối với trẻ em bị hành hạ, ngược đãi, đánh đập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (31/12/2020) Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5. (31/12/2020) Công văn 5050/BVHTTDL-VHCS năm 2020 về triển khai biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
6. (30/12/2020) Chỉ thị 9294/CT-BNN-QLCL năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
7. (30/12/2020) Quyết định 5481/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (30/12/2020) Quyết định 5480/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành
9. (29/12/2020) Công văn 7312/BYT-BH năm 2020 về thống kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
10. (28/12/2020) Công văn 7286/CV-BCĐ năm 2020 về điều tra đối tượng, tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
11. (17/12/2020) Quyết định 4637/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện do người được cách ly tự nguyện chi trả và thành viên tổ bay do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (17/12/2020) Kế hoạch 15421/KH-UBND năm 2020 về Kiểm tra công tác tổ chức và thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
13. (02/12/2020) Thông tư 23/2020/TT-BYT quy định về việc xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
14. (23/09/2020) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2020 về triển khai tiêm bổ sung vắc xin uốn ván - bạch hầu giảm liều (TD) năm 2020-2021 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
15. (20/03/2017) Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2017 về xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế trong chương trình dân số-kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
Quyền dân sự
1. (10/11/2020) Kế hoạch 13588/KH-UBND năm 2020 về tăng cường phối hợp thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
2. (09/09/2020) Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. (07/08/2020) Quyết định 2025/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Văn hóa - Xã hội
1. (31/12/2020) Thông báo 2078/TB-VPB4 năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong dịp Tết dương lịch năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
2. (28/12/2020) Công văn 1850/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về quan tâm chỉ đạo công tác dân tộc, tôn giáo do Ủy ban Dân tộc ban hành
3. (25/12/2020) Công văn 1831/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về quy định thống nhất cách viết tên dân tộc Mông do Ủy ban Dân tộc ban hành
4. (25/12/2020) Công văn 1826/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành
5. (25/12/2020) Công văn 1830/UBDT-CSDT năm 2020 về trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
6. (24/12/2020) Quyết định 2215/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Kết luận 76-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (22/12/2020) Thông báo 405/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (10/12/2020) Quyết định 3717/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030
9. (13/11/2020) Quyết định 4272/QĐ-UBND năm 2020 về Đề án tập trung, giải quyết đối tượng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (05/11/2020) Kế hoạch 13406/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025
11. (04/11/2020) Kế hoạch 13335/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
12. (30/10/2020) Kế hoạch 13151/KH-UBND năm 2020 về trang bị dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao nơi công cộng năm 2020-2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
13. (26/10/2020) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
14. (14/08/2020) Kế hoạch 9719/KH-UBND năm 2020 tiếp tục thực hiện Chỉ thị 07/CT-BCA-V28 về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới” giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành
15. (07/08/2020) Kế hoạch 9353/KH-UBND năm 2020 về hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2025
Lĩnh vực khác
1. (07/12/2020) Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2020 về tổ chức cộng đồng quản lý chuột hại bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2021 do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (06/11/2020) Quyết định 4162/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2030
3. (28/10/2020) Quyết định 4000/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nghiên cứu khả thi về phát triển bền vững nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030
4. (21/10/2020) Quyết định 3852/QĐ-UBND năm 2020 thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2024
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,771

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn