Bản Tin Văn Bản Mới 30/12/2020 08:50 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 26/12 - 29/12/2020

30/12/2020 08:50 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 26/12 - 29/12/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (25/12/2020) Nghị định 150/2020/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
2. (30/11/2020) Quyết định 5110/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa
3. (18/09/2020) Quyết định 2305/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND về chính sách tiếp cận, hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
4. (31/12/2019) Quyết định 5224/QĐ-UBND năm 2019 về Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Bình đến năm 2025
Đầu tư
1. (22/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về chuyển giao, tiếp nhận dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
2. (10/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021
3. (10/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
4. (10/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tây Ninh ban hành
5. (10/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Phước ban hành
6. (10/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh Bình Phước được đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển Bình Phước giai đoạn 2021-2025
7. (10/12/2020) Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh Bình Phước ban hành
8. (10/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đợt 2 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
9. (09/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành
10. (09/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND về thông qua danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu hồi đất; danh mục dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND; danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do tỉnh Phú Thọ ban hành
11. (09/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Phú Thọ ban hành
12. (06/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND về Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và Danh mục công trình, dự án sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, dưới 50 héc ta đất rừng sản xuất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định
13. (04/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Hậu Giang ban hành
14. (04/12/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) do tỉnh Hậu Giang ban hành
15. (04/12/2020) Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Bình Thuận ban hành
16. (04/12/2020) Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Thuận ban hành
17. (04/12/2020) Nghị quyết 52/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công và danh mục dự án trọng điểm của tỉnh năm 2021 do tỉnh Bình Thuận ban hành
18. (03/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025
19. (03/12/2020) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thực hiện năm 2021 do tỉnh Bình Thuận ban hành
20. (29/10/2020) Quyết định 2656/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
21. (21/08/2020) Công văn 77556/CT-TTHT năm 2020 về chi phí cho dự án đầu tư ngừng thực hiện do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành
22. (10/07/2020) Nghị quyết 220/NQ-HĐND về thông qua danh mục các công trình, dự án phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất; danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
23. (11/02/2020) Kế hoạch 44/KH-UBND về giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2020
Thương mại
1. (29/12/2020) Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
2. (26/12/2020) Công văn 10034/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (21/12/2020) Thông tư 48/2020/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (21/12/2020) Thông tư 49/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) do Bộ Công thương ban hành
5. (21/12/2020) Thông tư 45/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hàm lượng thủy ngân trong đèn huỳnh quang do Bộ Công thương ban hành
6. (21/12/2020) Thông tư 46/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
7. (18/12/2020) Quyết định 46/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
8. (16/12/2020) Kế hoạch 3986/KH-BHXH năm 2020 về thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
9. (10/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Bình Phước ban hành
10. (10/12/2020) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Bình Phước ban hành
11. (10/12/2020) Thông tư 06/2020/TT-BKHCN hướng dẫn và biện pháp thi hành Nghị định 132/2008/NĐ-CP, 74/2018/NĐ-CP, 154/2018/NĐ-CP và 119/2017/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
12. (18/11/2020) Kế hoạch 222/KH-UBND năm 2020 về phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
13. (29/10/2020) Quyết định 2657/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
14. (28/08/2020) Kế hoạch 3280/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020-2025
15. (28/08/2020) Quyết định 2101/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề cương “Phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại của tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”
16. (28/08/2020) Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
17. (14/03/2019) Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Xuất nhập khẩu
1. (22/12/2020) Công văn 8019/TCHQ-TXNK năm 2020 về phân loại mặt hàng Đá xây dựng, Đá vôi xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (07/12/2020) Quyết định 5472/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Phát triển sản xuất chuối theo tiêu chuẩn xuất khẩu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (23/12/2020) Quyết định 3855/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh danh mục các tuyến đường thu phí sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (16/12/2020) Công văn 7897/TCHQ-TXNK năm 2020 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công lại do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (14/12/2020) Công văn 7874/TCHQ-TXNK năm 2020 về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (14/12/2020) Nghị quyết 11/2020/NQ-HĐND bãi bỏ nội dung về lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực kèm theo Nghị quyết 03/2009/NQ-HĐND do tỉnh Lạng Sơn ban hành
5. (13/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (10/12/2020) Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
7. (10/12/2020) Nghị quyết 33/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước
8. (09/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu phí, tỷ lệ phần trăm để lại cho tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
9. (02/11/2020) Quyết định 2487/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
10. (23/09/2020) Quyết định 2346/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
11. (18/06/2020) Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2020 về công bố danh sách tuyến đường có thu phí xe ô tô đậu trên lòng đường và danh sách các tuyến đường tổ chức thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Chứng khoán
1. (23/12/2020) Quyết định 37/2020/QĐ-TTg về thành lập, tổ chức và hoạt động của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Bảo hiểm
1. (24/12/2020) Quyết định 2418/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2. (23/12/2020) Công văn 4055/BHXH-CSYT năm 2020 về thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3. (16/12/2020) Quyết định 2871/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
4. (09/12/2020) Nghị quyết 49/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Lao động - Tiền lương
1. (22/12/2020) Quyết định 92/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên Cổng thông tin điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
2. (10/12/2020) Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND về Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021-2025
3. (09/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cà Mau
4. (04/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
5. (26/11/2020) Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ được thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID 19 (lĩnh vực Lao động - Tiền lương) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
6. (24/11/2020) Quyết định 3139/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa
7. (02/07/2020) Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2020 quy định về hệ số điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm do tỉnh Bình Thuận ban hành
Công nghệ thông tin
1. (28/12/2020) Kế hoạch 2045/KH-BYT năm 2020 về tăng cường công tác thông tin, truyền thông cải cách hành chính năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
2. (24/12/2020) Thông tư 41/2020/TT-BTTTT hướng dẫn về việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san do Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành
3. (21/12/2020) Quyết định 2140/QĐ-BTC năm 2020 về Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Bộ Tài chính
4. (15/12/2020) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTTTT năm 2020 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5. (30/11/2020) Thông tư 42/2020/TT-BCT quy định về việc khai báo, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công thương do Bộ Công thương ban hành
6. (29/10/2020) Kế hoạch 4230/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2020-2025"
7. (13/10/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý, giám sát hoạt động tàu cá qua thiết bị giám sát hành trình tàu cá do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
8. (06/10/2020) Kế hoạch 134/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 458/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
9. (30/09/2020) Quyết định 1285/QĐ-BXD năm 2020 về Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên bản 2.0
10. (22/09/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh cơ sở hạ tầng trong hoạt động bưu chính, viễn thông và internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
11. (20/08/2020) Kế hoạch 3164/KH-UBND năm 2020 về thực hiện nâng cao tần suất sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Bất động sản
1. (21/12/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm trong Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh
2. (17/12/2020) Quyết định 2888/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (10/12/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất quy định tại số thứ tự thứ 1.1, 1.3, 2.3, 2.7, 2.12, 2.13 Phụ lục điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước kèm theo Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND
4. (10/12/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2021, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 và hủy danh mục dự án thu hồi đất quá 03 năm chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (10/12/2020) Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (09/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh
7. (13/07/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024
Dịch vụ pháp lý
1. (12/11/2020) Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2020 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
2. (06/11/2020) Quyết định 2527/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các lĩnh vực trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
3. (25/08/2020) Quyết định 2210/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; bị bãi bỏ lĩnh vực: Luật sư, Tư vấn pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Bộ máy hành chính
1. (28/12/2020) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (28/12/2020) Quyết định 5444/QĐ-BYT năm 2020 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
3. (27/12/2020) Quyết định 5443/QĐ-BYT năm 2020 về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Y tế
4. (21/12/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và phân loại thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (21/12/2020) Quyết định 64/2020/QĐ-UBND về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (18/12/2020) Quyết định 55/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Khoản 9 Điều 4 Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh kèm theo Quyết định 44/2020/QĐ-UBND
7. (16/12/2020) Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (16/12/2020) Công văn 7911/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (15/12/2020) Quyết định 34/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Nội vụ
10. (14/12/2020) Quyết định 63/2020/QĐ-UBND quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (10/12/2020) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
12. (10/12/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố kèm theo Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND do tỉnh Bình Phước ban hành
13. (10/12/2020) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn ở các xã: Bù Nho, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phú Trung thuộc huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước
14. (09/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn và một số chế độ, chính sách đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (09/12/2020) Kế hoạch 4830/KH-UBND năm 2020 về triển khai hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Bình Thuận năm 2021
16. (09/12/2020) Quyế định 23/2020/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình
17. (08/12/2020) Quyết định 39/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp xử lý các vấn đề về lãnh sự liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
18. (08/12/2020) Quyết định 3090/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong Lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
19. (04/12/2020) Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
20. (03/12/2020) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế các tổ chức hội năm 2021 của tỉnh Bình Thuận
21. (01/12/2020) Kế hoạch 232/KH-UBND năm 2020 về rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP, 120/2020/NĐ-CP
22. (30/11/2020) Quyết định 2954/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
23. (27/11/2020) Lệnh công bố Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020
24. (25/11/2020) Lệnh công bố Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020
25. (23/11/2020) Quyết định 2885/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
26. (10/11/2020) Quyết định 3362/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
27. (05/11/2020) Quyết định 32/2020/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
28. (02/11/2020) Quyết định 2492/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
29. (02/11/2020) Công văn 7630/TCHQ-CNTT năm 2020 về triển khai các thủ tục của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
30. (20/10/2020) Quyết định 3174/QĐ-UBND năm 2020 về quy chế Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
31. (07/10/2020) Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
32. (06/10/2020) Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
33. (24/09/2020) Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
34. (21/09/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác pháp chế do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
35. (01/09/2020) Quyết định 2077/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công do tỉnh An Giang
36. (31/08/2020) Quyết định 2614/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, lâm nghiệp, bảo vệ thực vật, trồng trọt, chăn nuôi, nông nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, quản lý xây dựng công trình và phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
37. (13/08/2020) Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
38. (03/08/2020) Quyết định 1766/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
39. (03/08/2020) Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính điều chỉnh, bổ sung và thay thế được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
40. (20/07/2020) Quyết định 1672/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
41. (20/07/2020) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận
42. (13/07/2020) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2020 về sáp nhập thôn, ấp để thành lập thôn, ấp "Mới" ở các xã thuộc huyện Bù Đăng và huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
43. (13/07/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2021
44. (25/06/2020) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
45. (22/06/2020) Quyết định 1675/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án tăng gia sản xuất của Bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025
46. (11/06/2020) Quyết định 1328/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
47. (11/06/2020) Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa
48. (26/05/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
49. (17/04/2020) Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
50. (10/03/2020) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2020 bổ sung thủ tục hành chính vào bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
51. (19/02/2020) Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La
52. (05/11/2019) Quyết định 4549/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
53. (04/04/2019) Quyết định 820/QĐ-CT năm 2019 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng
54. (17/05/2017) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
55. (17/05/2017) Quyết định 1147/QĐ-UBND năm 2017 công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk
Vi phạm hành chính
1. (21/12/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2. (27/11/2020) Lệnh công bố Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020
3. (17/11/2020) Quyết định 3474/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Tài chính nhà nước
1. (21/12/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hòa Bình
2. (14/12/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND do tỉnh Lạng Sơn ban hành
3. (14/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4. (14/12/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
5. (14/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
6. (13/12/2020) Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (10/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, cấp huyện của học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
8. (10/12/2020) Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND và 16/2016/NQ-HĐND sang năm 2021 do tỉnh Bình Phước ban hành
9. (10/12/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu và sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021-2022 đến năm học 2025-2026
10. (10/12/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2021, tỉnh Bình Phước
11. (10/12/2020) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Bình Phước năm 2019
12. (10/12/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND quy định về mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
13. (09/12/2020) Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
14. (09/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
15. (08/12/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội
16. (07/12/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
17. (03/12/2020) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn Tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2019
18. (03/12/2020) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2021
19. (30/11/2020) Quyết định 3204/QĐ-UBND năm 2020 về Định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá vận hành vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
20. (27/11/2020) Quyết định 40/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Giang
21. (21/10/2020) Quyết định 3189/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt dự toán chi phí lập “Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"
22. (14/07/2020) Quyết định 1901/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
23. (14/07/2020) Quyết định 1902/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
24. (14/07/2020) Quyết định 1905/QĐ-UBND năm 2020 về đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
25. (14/07/2020) Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Xây dựng - Đô thị
1. (28/12/2020) Quyết định 2231/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/12/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
3. (09/12/2020) Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020
4. (07/12/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND quy định nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
5. (04/12/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND thông qua Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
6. (28/08/2020) Quyết định 2102/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề cương Phương án phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp, làng nghề tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
7. (04/08/2020) Quyết định 1775/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề cương phương án quy hoạch phát triển những khu vực có vai trò là động lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
8. (20/07/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Giao thông - Vận tải
1. (24/12/2020) Thông tư 36/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (23/12/2020) Thông tư 34/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (23/12/2020) Thông tư 35/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
4. (16/12/2020) Quyết định 43/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 166/2003/QĐ-UB, 12/2007/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
5. (14/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về phê chuẩn Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
6. (09/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về đặt tên 17 tuyến đường trên địa bàn thành phố Cà Mau, huyện U Minh và huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
7. (06/12/2020) Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND phê duyệt Đề án sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Bình Định ban hành
Giáo dục
1. (27/10/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ học sinh người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025
2. (27/10/2020) Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về xây dựng hệ thống trường học thông minh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025
3. (15/10/2020) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
4. (23/09/2020) Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2020 triển khai Nghị quyết 05/2020/NQ-UBND về chính sách hỗ trợ khám sức khỏe chuyên khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (11/08/2020) Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (19/06/2020) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giai đoạn 2020-2024
Tài nguyên - Môi trường
1. (28/12/2020) Quyết định 2233/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/12/2020) Quyết định 4216/QÐ-BVHTTDL năm 2020 về Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
3. (10/12/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về phòng chống hạn, mặn và cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
4. (09/12/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Phú Thọ ban hành
5. (04/12/2020) Quyết định 5443/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm, cán bộ quản lý các cấp và các chủ rừng, cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội"
6. (30/11/2020) Lệnh công bố Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
7. (07/10/2020) Kế hoạch 3891/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 1055/QĐ-TTg về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
8. (24/09/2020) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (27/08/2020) Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác quặng titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
10. (16/07/2020) Kế hoạch 7089/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Nghị quyết và Quyết định về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do tỉnh Khánh Hòa ban hành
11. (13/07/2020) Kế hoạch 2580/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 1788/CT-BNN-TCLN về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Thể thao - Y tế
1. (28/12/2020) Thông tư 25/2020/TT-BYT quy định về việc xét tặng Giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành
2. (28/12/2020) Công điện 2055/CĐ-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát và quản lý người nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 điện
3. (28/12/2020) Thông tư 24/2020/TT-BYT quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
4. (27/12/2020) Công văn 7272/BYT-KHTC năm 2020 về triển khai giải pháp để duy trì và nâng cao các kết quả của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trong giai đoạn tới do Bộ Y tế ban hành
5. (27/12/2020) Công điện 1838/CĐ-TTg năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ điện
6. (23/12/2020) Công văn 7376/UBND-KGVX năm 2020 về đính chính Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (17/12/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Cà Mau
8. (15/12/2020) Quyết định 45/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
9. (14/12/2020) Nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed phục vụ chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý
10. (10/12/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030 kèm theo Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND
11. (07/12/2020) Quyết định 2788/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
12. (30/11/2020) Lệnh công bố Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi năm 2020
13. (29/09/2020) Quyết định 2966/QĐ-UBND năm 2020 về công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
14. (17/09/2020) Kế hoạch 126/KH-UBND năm 2020 về kiểm tra, giám sát công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
15. (02/02/2020) Kế hoạch 21/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) tại tỉnh Bình Phước
Quyền dân sự
1. (27/11/2020) Lệnh công bố Luật Cư trú năm 2020
Văn hóa - Xã hội
1. (28/12/2020) Quyết định 2232/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/12/2020) Quyết định 2584/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
3. (21/12/2020) Thông báo 585/TB-VP năm 2020 về nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (18/12/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, phát triển du lịch tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, tỉnh Quảng Nam
5. (18/12/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ Di sản văn hóa thế giới Khu phố cổ Hội An do tỉnh Quảng Nam ban hành
6. (16/12/2020) Quyết định 3131/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Thuận
7. (14/12/2020) Quyết định 62/2020/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
8. (14/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi giải thưởng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn
9. (14/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
10. (10/12/2020) Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đặc thù cho người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11. (10/12/2020) Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 181/2000/NQ-HĐ về phát động triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa do tỉnh Bình Phước ban hành
12. (09/12/2020) Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020
13. (07/12/2020) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2020 về tặng quà người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do thành phố Hà Nội ban hành
14. (07/12/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
15. (07/12/2020) Nghị quyết 17/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
16. (20/10/2020) Kế hoạch 4053/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh tỉnh Bình Thuận đến năm 2030
17. (16/10/2020) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2020 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
18. (16/10/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2021 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
19. (13/10/2020) Quyết định 3120/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
20. (14/09/2020) Quyết định 2777/QĐ-UBND năm 2020 về đính chính Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định biện pháp giải quyết tình trạng lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
21. (14/09/2020) Quyết định 2778/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Truyền thông Dân số đến năm 2030 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
22. (14/08/2020) Kế hoạch 3074/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 39/CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật do tỉnh Bình Thuận ban hành
23. (09/01/2020) Quyết định 56/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực khác
1. (25/12/2020) Thông tư 15/2020/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (04/12/2020) Quyết định 3010/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục đề án khuyến công địa phương năm 2021 do tỉnh Bình Thuận ban hành
3. (09/09/2020) Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về khoa học và công nghệ 05 năm 2021-2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (15/07/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
5. (09/06/2020) Quyết định 1299/QĐ-UBND năm 2020 về Thể lệ tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII (2020-2021) do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 

Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin văn bản, mời bạn bấm vào đây.
Hoặc gửi email đến info@thuvienphapluat.vn

To unsubscribe visit: unsubscribe
Or send email to info@thuvienphapluat.vn

Giấy chứng nhận bản quyền số : 1802/2006/QTG, thuộc THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn