Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19
Bản Tin Văn Bản Mới 19/08/2020 07:43 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 15/08 - 18/08/2020

19/08/2020 07:43 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 15/08 - 18/08/2020:

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (12/08/2020) Công văn 6671/VPCP-KGVX năm 2020 về hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh Covid-19 bùng phát trở lại do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (09/06/2020) Chỉ thị 10/CT-UBND về thực hiện biện pháp nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
3. (26/05/2020) Kế hoạch 154/KH-UBND về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lào Cai năm 2020
4. (14/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Điều 6 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Người đại diện phần vốn Nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm Chủ sở hữu tại doanh nghiệp kèm theo Quyết định 38/2018/QĐ-UBND; bãi bỏ một phần Điều 5 Quy định nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 37/2018/QĐ-UBND
5. (22/01/2020) Kế hoạch 12/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Đầu tư
1. (13/08/2020) Thông báo 294/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (13/08/2020) Công điện 15/CĐ-BGTVT về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (07/08/2020) Quyết định 33/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2017/QĐ-UBND về Chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017-2020
4. (04/08/2020) Quyết định 1560/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
5. (28/07/2020) Chương trình hành động 02/CTr-UBND về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
6. (23/07/2020) Nghị quyết 27/NQ-HĐND về thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
7. (23/07/2020) Nghị quyết 28/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
8. (23/07/2020) Nghị quyết 33/NQ-HĐND về giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 vốn ngân sách trung ương do tỉnh Ninh Bình ban hành
9. (17/07/2020) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Trà Vinh ban hành
10. (17/07/2020) Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
11. (17/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND về sửa đổi kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (17/07/2020) Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025
13. (17/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021
14. (17/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao của các xã, phường, thị trấn và khu thể thao ở các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
15. (17/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
16. (17/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 kèm theo Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND
17. (10/07/2020) Nghị quyết 20/NQ-HĐND thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng (Bổ sung) năm 2020, trên địa bàn tỉnh Hà Giang
18. (10/07/2020) Nghị quyết 284/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Hưng Yên ban hành
19. (09/07/2020) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành
20. (07/07/2020) Quyết định 1278/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn
21. (18/06/2020) Quyết định 1740/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên
22. (09/06/2020) Quyết định 14/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng theo đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
23. (05/06/2020) Chỉ thị 06/CT-CTUBND về tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
24. (14/05/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lĩnh vực bố trí dân cư và di dân, tái định cư thủy lợi, thủy điện do tỉnh Lạng Sơn ban hành
25. (13/05/2020) Quyết định 905/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
26. (07/05/2020) Nghị quyết 01/NQ-HĐND năm về thông qua phương án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Trà Vinh ban hành
27. (07/04/2020) Quyết định 844/QĐ-UBND năm 2020 về Định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
28. (05/12/2019) Nghị quyết 154/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
29. (14/12/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
30. (14/12/2017) Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2017 về Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đắk Nông ban hành
31. (08/12/2016) Nghị quyết 83/NQ-HĐND năm 2016 về nhiệm vụ năm 2017 do thành phố Đà Nẵng ban hành
Thương mại
1. (13/08/2020) Thông báo 298/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (12/08/2020) Thông báo 290/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (07/08/2020) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái
4. (07/08/2020) Công văn 3691/UBND-KT năm 2020 về tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép do thành phố Hà Nội ban hành
5. (04/08/2020) Kế hoạch 81/KH-UBND về thực hiện Đề án Mỗi vùng có sản phẩm đặc trưng, chất lượng, an toàn tỉnh Ninh Bình năm 2020
6. (03/08/2020) Công văn 3599/UBND-KT năm 2020 thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP về chương trình hành động về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do thành phố Hà Nội ban hành
7. (23/07/2020) Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Quảng Trị ban hành
8. (22/07/2020) Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
9. (21/07/2020) Thông báo 46/2020/TB-LPQT về hiệu lực Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Bộ Ngoại giao ban hành
10. (10/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
11. (09/07/2020) Nghị quyết 04/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Bắc Giang
12. (07/07/2020) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
13. (06/07/2020) Quyết định 29/2020/QĐ-UBND quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
14. (16/04/2020) Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2020 về tạm dừng hoạt động cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phục vụ phòng, chống dịch Covid-19
15. (08/04/2020) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 30/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do tỉnh Sơn La ban hành
16. (12/07/2018) Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
17. (07/06/2018) Kế hoạch 67A/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 25-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (07/08/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau
2. (29/07/2019) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (10/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình
2. (10/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (05/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ ra, vào bến xe Trung tâm Đà Nẵng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế và ngược lại do thành phố Đà Nẵng ban hành
4. (29/07/2020) Công văn 70286/CT-TTHT năm 2020 về dấu người bán trên hóa đơn điện tử chuyển đổi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (23/07/2020) Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND
6. (23/07/2020) Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 21/2018/NĐ-HĐND về sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND quy định về mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình
7. (22/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh giảm mức thu, nộp một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong thời gian chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
8. (20/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
9. (17/07/2020) Nghị quyết 27/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (17/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
11. (17/07/2020) Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Bình Định
12. (17/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về các loại phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
13. (17/07/2020) Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2020-2021
14. (15/07/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên
15. (10/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
16. (09/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý
17. (09/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
18. (12/06/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND về giảm mức thu một số loại phí và khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông, khắc phục môi trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong năm 2020
Chứng khoán
1. (12/08/2020) Công văn 5190/BKHĐT-TH thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ sang năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Bảo hiểm
1. (12/08/2020) Kế hoạch 2575/KH-BHXH năm 2020 thực hiện Nghị định 89/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2. (17/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn do tỉnh Trà Vinh ban hành
3. (17/07/2020) Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
4. (10/04/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phối hợp thực hiện nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
5. (23/03/2020) Kế hoạch 59/KH-UBND về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
6. (13/03/2020) Quyết định 522/QĐ-UBND năm 2020 công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (03/08/2020) Kế hoạch 158/KH-UBND về tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. (03/08/2020) Quyết định 1049/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; lĩnh vực Người có công, lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
3. (30/07/2020) Quyết định 01/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh
4. (10/07/2020) Quyết định 1644/QĐ-CT năm 2020 về ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020-2025
5. (09/07/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên
6. (18/06/2020) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2020 về thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết về “Một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025"
7. (17/06/2020) Quyết định 515/QĐ-UBND năm 2020 công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
8. (13/05/2020) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Dạy nghề, Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Giang
9. (11/05/2020) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 416/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành
10. (08/05/2020) Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (28/04/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2020 thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
12. (07/01/2020) Kế hoạch 03/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW và Kế hoạch 158-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Công nghệ thông tin
1. (14/08/2020) Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
2. (06/08/2020) Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Bưu chính, Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
3. (30/07/2020) Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Giang phiên bản 2.0
4. (29/07/2020) Quyết định 1439/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020
5. (09/06/2020) Quyết định 1061/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025
6. (26/05/2020) Kế hoạch 88/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
7. (12/05/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
8. (08/05/2020) Quyết định 10/2020/QĐ-UBND về Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
9. (29/04/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành
10. (09/04/2020) Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11. (05/02/2020) Quyết định 370/QĐ-BCT về phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí năm 2020 thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước của Bộ Công Thương
12. (31/12/2019) Kế hoạch 183/KH-UBND năm 2019 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
13. (20/05/2019) Kế hoạch 84/KH-UBND năm 2019 về đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin cho vận hành, khai thác, sử dụng Phần mềm một cửa điện tử tỉnh và Phần mềm một cửa hành chính công cấp tỉnh Vĩnh Phúc
Bất động sản
1. (13/08/2020) Công văn 6690/VPCP-NN năm 2020 về đề nghị hướng dẫn, bổ sung về xác định tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng hoàn trả đối với người sử dụng đất trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/08/2020) Quyết định 1323/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
3. (01/08/2020) Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (31/07/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về đơn giá sản phẩm: đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên
5. (20/07/2020) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 kèm theo Quyết định 1025/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Giang ban hành
6. (17/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 97/2019/NQ-HĐND do tỉnh Trà Vinh ban hành
7. (09/07/2020) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2030
8. (09/07/2020) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi Bảng giá đất kèm theo Nghị quyết 35/NQ-HĐND về thông qua bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 tỉnh Bắc Giang
9. (07/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10. (01/07/2020) Quyết định 06/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020–2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
11. (19/06/2020) Nghị quyết 10/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang
Dịch vụ pháp lý
1. (15/07/2020) Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; người giúp việc cho giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở hữu trí tuệ
1. (02/06/2020) Hướng dẫn 4098/HD-UBND thực hiện Nghị quyết 90/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (13/08/2020) Công văn 4315/BTNMT-PC năm 2020 bổ sung Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện pháp điển Đề mục Khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2. (13/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3. (13/08/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội
4. (07/08/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2014/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
5. (07/08/2020) Quyết định 1724/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Thể dục thể thao, Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái
6. (06/08/2020) Quyết định 3447/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
7. (05/08/2020) Kế hoạch 162/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, hành chính nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020
8. (04/08/2020) Quyết định 1553/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ
9. (03/08/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Hải Phòng ban hành
10. (31/07/2020) Quyết định 24/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 501/2016/QĐ-UBND
11. (29/07/2020) Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
12. (24/07/2020) Quyết định 2607/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
13. (24/07/2020) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
14. (23/07/2020) Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2020 về rà soát, điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang
15. (23/07/2020) Nghị quyết 25/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình năm 2021
16. (23/07/2020) Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
17. (21/07/2020) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
18. (20/07/2020) Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang
19. (20/07/2020) Quyết định 1377/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
20. (17/07/2020) Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành trong lĩnh vực Nội vụ
21. (17/07/2020) Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở xóm, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, số lượng người trực tiếp tham gia công việc của xóm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
22. (17/07/2020) Nghị quyết 08/2020/NQ-HĐND về trợ cấp nghỉ việc, dôi dư, thai sản, mai táng đối với Phó trưởng công an xã, công an viên; Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; ấp, khóm đội trưởng; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm; những người tốt nghiệp đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
23. (17/07/2020) Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021
24. (15/07/2020) Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên
25. (14/07/2020) Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Điều lệ Hội Người khuyết tật huyện Đông Anh thành phố Hà Nội
26. (13/07/2020) Quyết định 1449/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tỉnh Yên Bái
27. (11/07/2020) Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình
28. (11/07/2020) Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ cấp xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình
29. (10/07/2020) Quyết định 1616/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre
30. (09/07/2020) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2020 về nhập và đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
31. (09/07/2020) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang năm 2021
32. (09/07/2020) Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở xóm, tổ dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
33. (09/07/2020) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2021
34. (08/07/2020) Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
35. (07/07/2020) Quyết định 1273/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
36. (07/07/2020) Quyết định 1274/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
37. (07/07/2020) Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn
38. (07/07/2020) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
39. (07/07/2020) Quyết định 1279/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
40. (07/07/2020) Quyết định 1280/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
41. (07/07/2020) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
42. (07/07/2020) Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
43. (07/07/2020) Quyết định 1283/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
44. (07/07/2020) Quyết định 1272/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
45. (06/07/2020) Kế hoạch 148/KH-UBND về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020
46. (06/07/2020) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn
47. (03/07/2020) Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình
48. (03/07/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
49. (02/07/2020) Quyết định 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La
50. (01/07/2020) Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2020 công bố chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình năm 2019
51. (29/06/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 90/2016/QĐ-UBND
52. (24/06/2020) Kế hoạch 141/KH-UBND về tăng cường thực hiện giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
53. (16/06/2020) Quyết định 1125/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
54. (16/06/2020) Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
55. (03/06/2020) Quyết định 12/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 102/2016/QĐ-UBND
56. (02/06/2020) Kế hoạch 94/KH-UBND về triển khai nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh Lạng Sơn năm 2020
57. (28/05/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngành đào tạo, việc bố trí tăng thêm đối với chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
58. (26/05/2020) Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2020 về phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
59. (15/05/2020) Quyết định 11/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, khai thác, vận hành và sử dụng Cổng dịch vụ công của tỉnh Thái Nguyên
60. (21/04/2020) Quyết định 763/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
61. (20/04/2020) Chỉ thị 8/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
62. (17/04/2020) Quyết định 313/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch 79-KH/TU thực hiện Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do tỉnh Bắc Giang ban hành
63. (08/04/2020) Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2020 về thời giờ làm việc của các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
64. (28/02/2020) Kế hoạch 45/KH-UBND về chuyển đổi, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
65. (13/02/2020) Quyết định 282/QĐ-UBND năm 2020 về xác định khu vực cấm tạm thời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
66. (14/01/2020) Kế hoạch 06/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
67. (10/01/2020) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
68. (26/12/2019) Thông tư 27/2019/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP về Giải thưởng chất lượng quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
69. (11/12/2019) Kế hoạch 5763/KH-UBND năm 2019 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
70. (06/08/2019) Kế hoạch 130/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Quyết định 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
71. (02/08/2019) Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc
72. (29/07/2019) Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2019 về tuyển dụng công chức đối với trường hợp không qua thi tuyển do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
73. (11/06/2019) Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2019 về Quy trình Một cửa liên thông giữa cơ quan nhà nước và ngành điện trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh An Giang
Vi phạm hành chính
1. (02/07/2020) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2020 về tăng cường quản lý nhà nước trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Trách nhiệm hình sự
1. (07/08/2020) Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
2. (16/07/2020) Kế hoạch 124/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Tài chính nhà nước
1. (14/08/2020) Quyết định 23/2020/QĐ-TTg quy định về việc điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (04/08/2020) Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
3. (30/07/2020) Quyết định 17/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản khác có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên
4. (28/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai
5. (23/07/2020) Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6. (23/07/2020) Quyết định 2595/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh
7. (21/07/2020) Quyết định 21/2020/QĐ-UBND về Đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh Vĩnh Long
8. (17/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, chế độ hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bình Định
9. (17/07/2020) Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND quy định về mức ngân sách Nhà nước đảm bảo, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện; mức đóng góp của người cai nghiện ma túy tự nguyện (hoặc gia đình người cai nghiện ma túy) tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
10. (17/07/2020) Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định
11. (17/07/2020) Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 về kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2019
12. (17/07/2020) Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025
13. (17/07/2020) Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
14. (17/07/2020) Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
15. (15/07/2020) Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về việc cấp phát miễn phí Báo Điện Biên Phủ (thời sự) cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam
16. (23/06/2020) Quyết định 1165/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 1606/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cột mốc và an ninh biên giới do tỉnh Lạng Sơn
17. (05/06/2020) Quyết định 1132/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang thực hiện
18. (28/05/2020) Quyết định 15/2020/QĐ-UBND về danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
19. (15/05/2020) Quyết định 389/QĐ-UBND năm 2020 về giá dịch vụ nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
20. (12/05/2020) Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện mức thù lao chi trả kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
21. (07/05/2020) Quyết định 854/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020-2025
22. (04/05/2020) Quyết định 1066/QĐ-UBND năm 2020 về thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
23. (06/04/2020) Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc
24. (03/04/2020) Quyết định 862/QĐ-UBND công bố đơn giá Ca máy và Thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
25. (12/12/2019) Nghị quyết 227/NQ-HĐND năm 2019 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Thanh Hóa
26. (11/12/2019) Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2019 về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
27. (09/09/2019) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 39/2019/NQ-HĐND quy định mức đóng góp, hỗ trợ, chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Xây dựng - Đô thị
1. (06/08/2020) Công văn 8898/SXD-TT năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (27/04/2020) Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
3. (21/04/2020) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
4. (28/02/2020) Kế hoạch 108/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020
5. (06/12/2019) Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
Giao thông - Vận tải
1. (14/08/2020) Thông tư 18/2020/TT-BGTVT về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (14/08/2020) Thông tư 17/2020/TT-BGTVT công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (10/08/2020) Công văn 78/BATGT-VP năm 2020 về thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4. (28/07/2020) Quyết định 18/2020/QĐ-UBND quy định về tổ chức giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
5. (20/02/2020) Kế hoạch 32/KH-UBND về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
6. (11/07/2019) Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 12/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
Giáo dục
1. (14/08/2020) Quyết định 2082/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc
2. (14/08/2020) Công văn 3089/BGDĐT-GDTrH năm 2020 về triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (13/08/2020) Quyết định 2615/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
4. (12/08/2020) Quyết định 1198/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Đắk Nông ban hành
5. (12/08/2020) Quyết định 1367/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
6. (12/08/2020) Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
7. (11/08/2020) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (11/08/2020) Quyết định 2915/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
9. (11/08/2020) Quyết định 1324/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
10. (11/08/2020) Hướng dẫn 1228/HD-SGDĐT năm 2020 về thực hiện khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
11. (10/08/2020) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. (10/08/2020) Quyết định 2182/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam
13. (07/08/2020) Quyết định 2350/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hải Phòng
14. (07/08/2020) Công văn 708/SGDĐT-VP năm 2020 về thực hiện Khung thời gian năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên ban hành
15. (07/08/2020) Quyết định 1384/QĐ-UBND năm 2020 về Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Phú Yên ban hành
16. (07/08/2020) Quyết định 2752/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Quảng Bình ban hành
17. (06/08/2020) Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
18. (06/08/2020) Quyết định 3163/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Thanh Hóa ban hành
19. (05/08/2020) Quyết định 1388/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Cao Bằng
20. (05/08/2020) Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Hà Giang ban hành
21. (05/08/2020) Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Sơn La ban hành
22. (04/08/2020) Kế hoạch 132/KH-BCĐ về đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
23. (04/08/2020) Quyết định 696/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai
24. (30/07/2020) Quyết định 1799/QĐ-UBND năm 2020 về Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
25. (30/07/2020) Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do tỉnh Bắc Giang ban hành
26. (30/07/2020) Quyết định 3343/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ trường học do Tổ chức Hỗ trợ nhân đạo cho trẻ em Việt Nam (HSCV) tài trợ cho Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn, thành phố Hà Nội
27. (27/06/2020) Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 489/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28. (17/06/2020) Kế hoạch 2595/KH-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và xét công nhận tốt nghiệp năm học 2019-2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
29. (14/04/2020) Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2020 quy định về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Bắc Giang
Tài nguyên - Môi trường
1. (11/08/2020) Công văn 6596/VPCP-NN năm 2020 về xử lý thông tin báo nêu liên quan đến sạt lở bờ sông, bờ biển tại Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (03/08/2020) Công văn 3579/UBND-KT năm 2020 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội
3. (27/07/2020) Quyết định 2626/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
4. (09/07/2020) Kế hoạch 390/KH-UBND năm 2020 về ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng tỉnh Bắc Kạn
5. (28/05/2020) Kế hoạch 89/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
6. (06/05/2020) Kế hoạch 234/KH-UBND năm 2020 về hiệp đồng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn; phòng, chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
7. (29/04/2020) Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề điều năm 2020 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
8. (24/02/2020) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Bắc Giang ban hành
Thể thao - Y tế
1. (18/08/2020) Công văn 4393/BYT-KCB năm 2020 về tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (18/08/2020) Công điện 07/CĐ-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
3. (14/08/2020) Quyết định 1246/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (14/08/2020) Công điện 1280/CĐ-BYT năm 2020 về hỗ trợ ngành y tế tỉnh Hải Dương điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
5. (14/08/2020) Công văn 1078/KCB-QLCL&CĐT năm 2020 về tăng cường công tác sàng lọc, phân luồng và cách ly ca bệnh nghi ngờ tại bệnh viện do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành
6. (14/08/2020) Thông báo 300/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (14/08/2020) Công văn 3906/UBND-KGVX năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
8. (13/08/2020) Thông báo 11/TB-BCĐ năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 55)
9. (07/08/2020) Công văn 678/DP-TC năm 2020 về hướng dẫn thực hiện tiêm chủng thường xuyên do Cục Y tế dự phòng ban hành
10. (05/08/2020) Công văn 4931/UBND-VX năm 2020 về tiếp tục biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới do thành phố Hải Phòng ban hành
11. (20/07/2020) Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2020 về triển khai Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội
12. (09/07/2020) Nghị quyết 17/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch giường cách ly và giường bệnh theo cấp độ dịch để phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Nguyên
13. (02/06/2020) Kế hoạch 2305/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
14. (11/05/2020) Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025
15. (03/05/2020) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành
16. (06/03/2020) Kế hoạch 788/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành
17. (30/01/2020) Kế hoạch 17/KH-UBND năm 2020 về đáp ứng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
18. (17/01/2020) Kế hoạch 215/KH-UBND về chủ động phòng, chống dịch ở người của tỉnh Bắc Giang năm 2020
19. (30/12/2019) Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
20. (07/10/2019) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2019 sửa đổi Kế hoạch 6242/KH-UBND về lập hồ sơ, khám, quản lý sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyền dân sự
1. (30/07/2020) Quyết định 1300/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành
2. (30/07/2020) Quyết định 1301/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 17 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành
3. (26/06/2020) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Văn hóa - Xã hội
1. (07/08/2020) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Ninh Bình ban hành
2. (03/08/2020) Quyết định 22/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND quy định về quản lý về hoạt động kinh doanh du lịch đường biển quốc tế tại cảng biển khu vực Đà Nẵng
3. (30/07/2020) Quyết định 19/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (09/07/2020) Kế hoạch 140/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 630/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy do thành phố Hà Nội ban hành
5. (26/06/2020) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh và tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
6. (22/05/2020) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 về tổ chức hoạt động hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” do tỉnh Yên Bái ban hành
7. (12/05/2020) Kế hoạch 78/KH-UBND về kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
8. (05/05/2020) Kế hoạch 107/KH-UBND năm 2020 về phát triển du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2023
9. (07/04/2020) Kế hoạch 62/KH-UBND về thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
Lĩnh vực khác
1. (11/05/2020) Kế hoạch 244/KH-UBND về thực hiện thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành
2. (25/11/2019) Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,281

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn