Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021
Bản Tin Văn Bản Mới 23/02/2019 08:14 AM

Bản tin văn bản mới, ngày 20/02 - 22/02/2019

23/02/2019 08:14 AM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 20 - 22/02/2019.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (19/02/2019) Công văn 213/TTg-ĐMDN năm 2019 về tỷ lệ Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (16/02/2019) Công văn 1302/VPCP-ĐMDN năm 2019 hướng dẫn quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (15/02/2019) Kế hoạch 16/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
4. (28/01/2019) Quyết định 287/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế quản lý tài chính của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam
5. (25/01/2019) Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6. (23/01/2019) Quyết định 400/QĐ-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phố Đà Nẵng
7. (06/12/2018) Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (22/11/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Đầu tư
1. (20/02/2019) Công văn 1400/VPCP-CN năm 2019 về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (19/02/2019) Quyết định 294/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
3. (18/02/2019) Quyết định 198/QĐ-TTg năm 2019 về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 vốn nước ngoài cho các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (28/12/2018) Quyết định 6146/QĐ-UBND năm 2018 về giao kế hoạch đầu tư công năm 2019 nguồn vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh
5. (19/12/2018) Nghị quyết 207/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành
6. (19/12/2018) Nghị quyết 220/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành
7. (07/12/2018) Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hà Nam ban hành
8. (01/11/2018) Quyết định 5198/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình chuẩn bị đầu tư đối với dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện ngoài Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
9. (19/07/2018) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 38/NQ-HĐND về xử lý ưu đãi đầu tư của tỉnh vượt quy định của Chính phủ đối với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 31 tháng 12 năm 2005 trở về trước do tỉnh Quảng Nam ban hành
Thương mại
1. (18/02/2019) Công văn 1341/VPCP-KTTH năm 2019 về triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
3. (30/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
4. (30/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
5. (29/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
6. (24/01/2019) Kế hoạch 37/KH-UBND về tăng trưởng kinh tế năm 2019 tỉnh An Giang
7. (18/01/2019) Quyết định 135/QĐ-UBND năm 2019 về danh sách tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá
8. (14/01/2019) Kế hoạch 312/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chỉ thị 12-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" do thành phố Đà Nẵng ban hành
9. (11/01/2019) Quyết định 51/QĐ-BTTTT về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
10. (02/01/2019) Quyết định 01/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
11. (19/12/2018) Quyết định 3804/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 30/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Văn phòng Quốc hội ban hành
13. (06/12/2018) Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2018 về phát triển kinh tế - xã hội xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019-2025
14. (06/12/2018) Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành
15. (26/11/2018) Quyết định 2099/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16. (21/11/2018) Quyết định 5556/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xây dựng mô hình chợ đảm bảo đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
17. (13/11/2018) Quyết định 3420/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do tỉnh Quảng Nam ban hành
18. (28/09/2018) Nghị quyết 31/2018/NQ-HĐND sửa đổi một số khoản của Điều 1, Điều 2 Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND về phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Xuất nhập khẩu
1. (18/02/2019) Công văn 932/TCHQ-GSQL năm 2019 về C/O mẫu AANZ cấp sau do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (18/02/2019) Công văn 933/TCHQ-GSQL năm 2019 về đưa hàng về bảo quản đối với phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (18/02/2019) Công văn 931/TCHQ-GSQL năm 2019 về xử lý lô hàng nhập khẩu của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (18/02/2019) Công văn 1787/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (18/02/2019) Công văn 1788/QLD-ĐK năm 2019 công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
6. (15/02/2019) Công văn 912/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả lại đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Vải dành cho giày thể thao do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (15/02/2019) Công văn 917/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc liên quan đến C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
8. (15/02/2019) Công văn 918/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (15/02/2019) Công văn 927/TCHQ-GSQL năm 2018 về địa điểm làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
10. (15/02/2019) Công văn 1744/QLD-ĐK năm 2019 công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành
11. (12/02/2019) Công văn 867/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng Chế phẩm chất màu vô cơ, dạng lỏng do Tổng cục Hải quan ban hành
12. (12/02/2019) Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2019 về trả hồ sơ xác định trước mã số mặt hàng DK Ester F-50 do Tổng cục Hải quan ban hành
13. (01/02/2019) Công văn 808/TCHQ-QLRR năm 2019 về giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành
14. (01/02/2019) Công văn 831/TCHQ-GSQL năm 2019 về kiểm tra, giám sát hải quan tại khu cách ly sân bay do Tổng cục Hải quan ban hành
15. (01/02/2019) Công văn 1481/QLD-KD năm 2019 về nhập khẩu vắc xin đã có giấy đăng ký lưu hành do Cục Quản lý Dược ban hành
16. (30/01/2019) Công văn 116/XNK-XXHH năm 2019 quy định về C/O mẫu AANZ tại Thông tư 31/2015/TT-BCT do Cục Xuất nhập khẩu ban hành
17. (30/01/2019) Công văn 679/TCHQ-GSQL năm 2019 về vướng mắc nộp C/O đối với lô hàng than do Tổng cục Hải quan ban hành
18. (29/01/2019) Công văn 332/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành
19. (29/01/2019) Công văn 90/CXBIPH-QLPH năm 2019 về chính sách mặt hàng đối với hàng hóa mua từ nội địa vào khu vực hải quan riêng do Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (19/02/2019) Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
2. (11/01/2019) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
3. (11/01/2019) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4. (11/01/2019) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
5. (11/01/2019) Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (14/02/2019) Công văn 1797/BTC-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu xử lý, dầu trắng do Bộ Tài chính ban hành
2. (14/02/2019) Công văn 1809/BTC-CST năm 2019 về thuế bảo vệ môi trường đối với dầu gốc do Bộ Tài chính ban hành
3. (29/01/2019) Công văn 327/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
4. (29/01/2019) Công văn 328/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
5. (29/01/2019) Công văn 329/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với chi phí thuê tư vấn quản lý dự án do Tổng cục Thuế ban hành
6. (29/01/2019) Công văn 330/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
7. (29/01/2019) Công văn 333/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
8. (29/01/2019) Công văn 334/TCT-CS năm 2019 đính chính công văn 5125/TCT-CS do Tổng cục Thuế ban hành
9. (29/01/2019) Công văn 335/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
10. (29/01/2019) Công văn 336/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
11. (29/01/2019) Công văn 324/TCT-CS năm 2019 về mất hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
12. (29/01/2019) Công văn 325/TCT-CS năm 2019 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
13. (29/01/2019) Công văn 337/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
14. (29/01/2019) Công văn 339/TCT-DNL năm 2019 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành
15. (25/01/2019) Công văn 284/TCT-DNL năm 2019 về hóa đơn hoàn trả phí bảo hiểm do Tổng cục Thuế ban hành
16. (25/01/2019) Công văn 289/TCT-KK năm 2019 về xử lý vi phạm hành chính chậm nộp, không nộp hồ sơ khai thuế do Tổng cục Thuế ban hành
17. (25/01/2019) Công văn 292/TCT-KK năm 2019 về kê khai điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành
18. (24/01/2019) Công văn 271/TCT-CS năm 2019 về thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành
19. (24/01/2019) Công văn 272/TCT-CS năm 2019 về lập hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
20. (24/01/2019) Công văn 273/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
21. (24/01/2019) Công văn 275/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành
22. (14/01/2019) Công văn 188/TCT-KK năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
23. (11/01/2019) Công văn 152/TCT-CS năm 2019 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
24. (11/01/2019) Công văn 153/TCT-CS năm 2019 về thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
25. (11/01/2019) Công văn 156/TCT-CS năm 2019 xử lý hóa đơn hết giá trị sử dụng do Tổng cục Thuế ban hành
26. (10/01/2019) Công văn 126/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
27. (10/01/2019) Công văn 127/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành
28. (10/01/2019) Công văn 135/TCT-CS năm 2019 về thuế nhà thầu đối với giải thưởng cuộc thi trình bày dự án khởi nghiệp của Công ty Nhật Bản do Tổng cục Thuế ban hành
Bảo hiểm
1. (18/02/2019) Công văn 744/BYT-BH năm 2019 về Công văn 4996/BHXH-CSYT và 5219/BHXH-CSYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
2. (25/12/2018) Thông báo 5729/BHXH-TB năm 2018 về mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (14/01/2019) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật kế toán do Bộ Tài chính ban hành
2. (14/01/2019) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (28/01/2019) Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020
2. (26/12/2018) Quyết định 1856/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3. (06/12/2018) Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021
Công nghệ thông tin
1. (12/02/2019) Kế hoạch 39/KH-UBND về công nghệ thông tin thành phố Hà Nội năm 2019
2. (24/01/2019) Chỉ thị 07/CT-BTTTT năm 2019 về tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông
3. (28/12/2018) Quyết định 3932/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
4. (28/12/2018) Quyết định 4094/QĐ-BKHCN năm 2018 về phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019
5. (18/12/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6. (23/10/2018) Quyết định 4865/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp về báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Bất động sản
1. (18/02/2019) Công văn 210/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (15/02/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3. (31/01/2019) Quyết định 06/2019/QĐ-UBND sửa đổi quy định về giá đất kèm theo Quyết định 46/2016/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
4. (24/01/2019) Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2019 về triển khai Nghị quyết 57/NQ-HĐND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
5. (22/01/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (22/01/2019) Quyết định 56/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
7. (17/01/2019) Quyết định 149/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 40/NQ-HĐND về danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành
8. (15/01/2019) Quyết định 114/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
9. (28/12/2018) Quyết định 3945/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (27/12/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND
11. (26/12/2018) Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12. (21/12/2018) Quyết định 56/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2019
13. (19/12/2018) Nghị quyết 203/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng
14. (06/12/2018) Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15. (13/11/2018) Quyết định 3431/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16. (19/07/2018) Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17. (19/07/2018) Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 132/2014/NQ-HĐND về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Bộ máy hành chính
1. (19/02/2019) Quyết định 559/QĐ-BNN-BVTV năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. (19/02/2019) Quyết định 199/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (19/02/2019) Quyết định 633/QĐ-BYT năm 2019 về giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (18/02/2019) Quyết định 437/QĐ-BTP năm 2019 sửa đổi Điều 3 Quyết định 760/QĐ-BTP về phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng của Bộ Tư pháp
5. (14/02/2019) Quyết định 182/QĐ-TTg năm 2019 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/02/2019) Quyết định 163/QĐ-BTTTT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018
7. (13/02/2019) Quyết định 57/QĐ-UBDT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2014-2018
8. (12/02/2019) Quyết định 407/QĐ-BTP về phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
9. (01/02/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
10. (01/02/2019) Công văn 36/HĐND-TH năm 2019 về đính chính, bổ sung Nghị quyết 36/2018/NQ-HĐND do tỉnh Quảng Trị ban hành
11. (01/02/2019) Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2019 về tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12. (01/02/2019) Thông báo 51/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (30/01/2019) Kế hoạch 619/KH-UBND về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
14. (30/01/2019) Quyết định 244/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018
15. (30/01/2019) Quyết định 69/QĐ-BXD năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018
16. (29/01/2019) Quyết định 12/2019/QĐ-UBND về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường do tỉnh Hưng Yên ban hành
17. (29/01/2019) Quyết định 301/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 do tỉnh Quảng Nam ban hành
18. (24/01/2019) Quyết định 489/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Nữ doanh nhân thành phố Hà Nội
19. (20/01/2019) Quyết định 329/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
20. (16/01/2019) Quyết định 122/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (14/01/2019) Kế hoạch 05/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
22. (02/01/2019) Quyết định 06/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23. (01/01/2019) Quyết định 01/QĐ-BNV về Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2019
24. (28/12/2018) Quyết định 7850/QĐ-BYT năm 2018 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
25. (27/12/2018) Quyết định 2393/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi
26. (20/12/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND quy định về đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện đảm bảo cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
27. (19/12/2018) Nghị quyết 199/NQ-HĐND năm 2018 về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2019 của thành phố Đà Nẵng
28. (19/12/2018) Nghị quyết 201/NQ-HĐND năm 2018 về thí điểm thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
29. (14/12/2018) Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII
30. (14/12/2018) Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII
31. (13/12/2018) Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
32. (13/12/2018) Quyết định 6114/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của thành phố Đà Nẵng
33. (10/12/2018) Quyết định 6020/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
34. (06/12/2018) Nghị quyết 52/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
35. (06/12/2018) Nghị quyết 60/NQ-HĐND năm 2018 về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
36. (06/12/2018) Nghị quyết 44/2018/NQ-HĐND bãi bỏ tiết 3, điểm 2 khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
37. (06/12/2018) Nghị quyết 55/2018/NQ-HĐND bổ sung điểm d, khoản 6, Điều 11 Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Nam
38. (06/12/2018) Nghị quyết 58/NQ-HĐND năm 2018 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2019
39. (06/12/2018) Nghị quyết 59/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX
40. (23/11/2018) Quyết định 2091/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi
41. (19/11/2018) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BCA năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về phân công Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, thẩm quyền điều tra hình sự trong Công an nhân dân và các đội điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện do Bộ Công an ban hành
42. (14/11/2018) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
43. (14/11/2018) Quyết định 961/QĐ-UBND năm 2018 quy định về kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
44. (13/11/2018) Quyết định 5373/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại thành phố Đà Nẵng
45. (29/10/2018) Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2018 quy định về đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
46. (15/10/2018) Quyết định 4679/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
47. (11/10/2018) Quyết định 3753/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
48. (26/09/2018) Thông báo 53/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng giữa Việt Nam - Liên hợp quốc
49. (19/07/2018) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2019
50. (19/07/2018) Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
51. (02/07/2018) Thông báo 52/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao giữa Việt Nam - Hy Lạp
Trách nhiệm hình sự
1. (20/02/2019) Công văn 1413/VPCP-NC năm 2019 về vụ án nữ sinh bị hãm hiếp, giết hại tại tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (11/01/2019) Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
3. (29/03/2018) Thông báo 55/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Cu-ba
Tài chính nhà nước
1. (15/02/2019) Quyết định 03/2019/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
2. (13/02/2019) Quyết định 45/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt giá dịch vụ xe ô tô ra, vào bến tại Bến xe khách huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
3. (12/02/2019) Quyết định 281/QĐ-BCT về khung giá phát điện năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (31/01/2019) Quyết định 226/QĐ-BCT về biểu giá chi phí tránh được năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (29/01/2019) Chỉ thị 04/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (14/01/2019) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành
7. (27/12/2018) Quyết định 2382/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi năm 2018 và những năm tiếp theo
8. (19/12/2018) Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành
9. (07/12/2018) Quyết định 3683/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt giá dịch vụ xe ra, vào bến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10. (07/12/2018) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2018 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Kon Tum năm 2019
11. (06/12/2018) Nghị quyết 54/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức chi và định mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (06/12/2018) Nghị quyết 53/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
13. (14/11/2018) Quyết định 2037/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14. (09/11/2018) Thông báo 56/2018/TB-LPQT hiệu lực Nghị định thư tài chính về giải ngân và quản lý tài chính dự án hợp tác phát triển sản xuất lúa gạo Việt Nam - Cuba giai đoạn 2019 -2023
15. (07/12/2017) Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp do tỉnh Quảng Nam ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (19/02/2019) Công văn 1379/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - khu vực phía Tây thành phố Hạ Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (16/02/2019) Công văn 1292/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (16/02/2019) Công văn 1293/VPCP-CN năm 2019 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/12/2018) Nghị quyết 205/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Giao thông - Vận tải
1. (19/02/2019) Nghị quyết 12/NQ-CP năm 2019 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021 do Chính phủ ban hành
2. (19/02/2019) Công văn 1405/BGTVT-VT năm 2019 về tạo khung khổ pháp lý đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (19/02/2019) Công văn 1386/VPCP-CN năm 2019 về dự án hầm đường bộ qua vịnh Cửa Lục, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (19/02/2019) Công văn 1355/VPCP-CN năm 2019 về nghiên cứu quy hoạch, đầu tư đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (19/02/2019) Công văn 1368/VPCP-CN năm 2019 về dự án đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
6. (18/02/2019) Thông báo 64/TB-VPCP năm 2019 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (15/02/2019) Thông báo 61/TB-VPCP năm 2019 về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp báo cáo giữa kỳ báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 24/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đường sắt do Văn phòng Quốc hội ban hành
9. (07/12/2018) Thông báo 58/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030 giữa Việt Nam và Cam-pu-chia
10. (12/11/2018) Quyết định 2013/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch ứng phó sự cố tai nạn giao thông đường thủy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
11. (05/10/2018) Quyết định 4491/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng, bến thủy nội địa có hành trình hoạt động qua vùng nước cảng biển Đà Nẵng
12. (07/12/2017) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2017 sửa đổi Nghị quyết 133/2014/NQ-HĐND về Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Giáo dục
1. (15/02/2019) Công văn 1250/VPCP-KGVX năm 2019 về chế độ đối với giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (23/01/2019) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2019 về dạy và học ngoại ngữ trong trường phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025
3. (06/12/2018) Nghị quyết 50/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2021
4. (19/07/2018) Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyển sinh, đào tạo, sử dụng kinh phí đào tạo của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc tỉnh Quảng Nam quản lý
Tài nguyên - Môi trường
1. (31/01/2019) Quyết định 04/2019/QĐ-UBND quy định về phạm vi bảo vệ công trình kè bảo vệ bờ sông, bờ biển và đê bao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
2. (30/01/2019) Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai do tỉnh Thanh Hóa ban hành
3. (28/01/2019) Kế hoạch 574/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Nghị định 160/2018/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4. (24/01/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
5. (24/01/2019) Quyết định 261/QĐ-UBND về Kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2019
6. (18/01/2019) Quyết định 140/QĐ-BTNMT về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 1 năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
7. (19/12/2018) Nghị quyết 204/NQ-HĐND năm 2018 về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
8. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn do Văn phòng Quôc hội ban hành
9. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đa dạng sinh học do Văn phòng Quốc hội ban hành
10. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 33/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do Văn phòng Quốc hội ban hành
11. (14/10/2016) Thông báo 54/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về chuyển nhượng khoản vay ưu đãi cho Dự án thu gom và xử lý nước thải Tây Ninh - giai đoạn 1 giữa Việt Nam và I-ta-li-a
Thể thao - Y tế
1. (15/02/2019) Công văn 1784/QLD-CL năm 2019 về thu hồi thuốc Pneumorel do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (01/02/2019) Kế hoạch 38/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại thành phố Hà Nội
3. (28/12/2018) Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (29/11/2018) Quyết định 3574/QĐ-UBND năm 2018 về "Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam"
Quyền dân sự
1. (18/02/2019) Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (19/02/2019) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư do tỉnh Tuyên Quang ban hành
2. (15/02/2019) Công văn 1239/VPCP-V.I năm 2019 về kiểm tra phản ánh của báo Thanh niên về tình trạng vi phạm tại Khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt) do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (14/02/2019) Công văn 595/LĐTBXH-BĐG năm 2019 về báo cáo tình hình triển khai Mô hình Cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (31/01/2019) Quyết định 277/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
5. (30/01/2019) Kế hoạch 620/KH-UBND thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
6. (29/01/2019) Kế hoạch 11/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em vì sự phát triển toàn diện trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2025
7. (29/01/2019) Kế hoạch 598/KH-UBND thực hiện công tác trẻ em năm 2019 do thành phố Đà Nẵng ban hành
8. (11/12/2018) Quyết định 1149/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019-2020
9. (21/11/2018) Quyết định 980/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020
10. (23/10/2018) Quyết định 3180/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh nội dung Bộ tiêu chí “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định 2663/QĐ-UBND
11. (20/09/2018) Thông báo 57/2018/TB-LPQT hiệu lực Chương trình hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và I-ta-li-a giai đoạn 2018-2021
Lĩnh vực khác
1. (20/02/2019) Chỉ thị 04/CT-TTg năm 2019 về triển khai đồng bộ giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu phi do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (21/01/2019) Quyết định 437/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
3. (21/01/2019) Quyết định 439/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch Phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
4. (18/01/2019) Kế hoạch 26/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
5. (28/12/2018) Quyết định 3116/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất mía tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
6. (28/12/2018) Quyết định 3118/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
7. (19/12/2018) Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành
8. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 35/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Văn phòng Quốc hội ban hành
9. (10/12/2018) Văn bản hợp nhất 37/VBHN-VPQH năm 2018 hợp nhất Luật Đo lường do Văn phòng Quốc hội ban hành
10. (07/12/2018) Quyết định 1134/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn