Bản Tin Văn Bản Mới 06/11/2018 17:28 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 03/11 - 06/11/2018

06/11/2018 17:28 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 03/11 - 06/11/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (30/10/2018) Công văn 1491/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (29/10/2018) Công văn 13245/BTC-TCDN năm 2018 về chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex do Bộ Tài chính ban hành
3. (04/10/2018) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BQP năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu
4. (05/07/2018) Quyết định 67/QĐ-UBND-TL năm 2018 về thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
5. (09/05/2018) Quyết định 1607/QĐ-BNN-KTHT năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (18/12/2017) Quyết định 4396/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2025”
7. (22/05/2017) Kế hoạch 1326/KH-UBND năm 2017 về "nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum” giai đoạn 2017-2020
8. (11/04/2017) Thông báo 22-TB/TW năm 2017 về tiếp tục thực hiện Kết luận 80-KL/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Đầu tư
1. (15/10/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre
2. (27/08/2018) Quyết định 2031/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk
3. (12/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND do tỉnh Thái Bình ban hành
4. (08/12/2017) Nghị quyết 87/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 và năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (05/12/2017) Quyết định 1438/QĐ-UBND năm 2017 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Tuyên Quang
6. (12/10/2017) Quyết định 4398/QĐ-UBND năm 2017 công bố 28 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, áp dụng giải quyết tại cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
7. (19/12/2016) Quyết định 1113/QĐ-UBND năm 2016 công bố 01 thủ tục hành chính mới, 03 thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai
Thương mại
1. (02/11/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La
2. (29/10/2018) Quyết định 60/2018/QĐ-UBND sửa đổi Phụ lục V kèm theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định về giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (23/10/2018) Công văn 916/PVTM-P2 năm 2018 về vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định 1931/QĐ-BCT do Cục Phòng vệ thương mại ban hành
4. (16/10/2018) Văn bản hợp nhất 23/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
5. (11/10/2018) Quyết định 3684/QĐ-BCT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
6. (21/09/2018) Quyết định 969/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 31 thủ tục hành chính mới và 11 bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai
7. (18/09/2018) Quyết định 2600/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (10/09/2018) Kế hoạch 1991/KH-UBND về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 và các năm tiếp theo của tỉnh Gia Lai
9. (31/08/2018) Quyết định 2120/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10. (27/08/2018) Quyết định 895/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai
11. (27/08/2018) Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh và 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
12. (15/08/2018) Kế hoạch 6842/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk năm 2019
13. (14/08/2018) Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030
14. (10/07/2018) Quyết định 2454/QĐ-BCT năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
15. (29/12/2017) Kế hoạch 10611/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Chương trình 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Đắk Lắk ban hành
16. (28/12/2017) Quyết định 4092/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên
17. (22/12/2017) Quyết định 3668/QĐ-UBND năm 2017 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
18. (15/12/2017) Kế hoạch 3398/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và Chương trình 41-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" do tỉnh Kon Tum ban hành
19. (14/12/2017) Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP, Chương trình hành động 17-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do tỉnh Tuyên Quang ban hành
20. (01/11/2017) Kế hoạch 175/KH-UBND năm 2017 triển khai Chương trình hành động 17-CTr/TU về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên
21. (16/10/2017) Quyết định 2871/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
22. (10/07/2017) Kế hoạch 61/KH-UBND cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2017
23. (30/06/2017) Quyết định 1297/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận
24. (26/06/2017) Quyết định 2160/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ “Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”
25. (04/05/2017) Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Thí điểm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, gắn với xây dựng nông thôn mới các xã biên giới Việt - Trung trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”
26. (24/04/2017) Quyết định 366/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế quản lý hoạt động mua bán, tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Xuất nhập khẩu
1. (31/10/2018) Công văn 6394/TCHQ-TXNK năm 2018 về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (31/10/2018) Công văn 20710/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (31/10/2018) Công văn 20711/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
4. (31/10/2018) Công văn 20761/QLD-ĐK năm 2018 đính chính công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (30/10/2018) Thông tư 39/2018/TT-BCT quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
6. (26/10/2018) Công văn 6314/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
7. (24/10/2018) Công văn 20196/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
8. (17/10/2018) Công văn 2590/BXD-VLXD năm 2018 hướng dẫn xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu cát do Bộ Xây dựng ban hành
9. (15/06/2018) Quyết định 1811/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy chế xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu trị giá hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành
10. (30/08/2017) Quyết định 1549/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch giám sát dịch bệnh trên tôm phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (01/11/2018) Công văn 10576/VPCP-ĐMDN năm 2018 về danh mục đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/10/2018) Thông báo 5362/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành
3. (11/10/2018) Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/09/2018) Quyết định 2366/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý và chống thất thu thuế, phí trong lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2. (01/11/2016) Quyết định 32/2016/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
Bảo hiểm
1. (28/02/2018) Công văn 658/BHXH-CSYT năm 2018 về thanh toán chi phí Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (05/11/2018) Công văn 6638/BYT-BM-TE năm 2018 trả lời kiến nghị về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ Y tế ban hành
2. (01/11/2018) Công văn 10605/VPCP-KGVX năm 2018 về xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (01/10/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bến Tre
4. (22/08/2018) Kế hoạch 8899/KH-UBND năm 2018 thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Công nghệ thông tin
1. (16/10/2018) Quyết định 2916/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2025 của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam
2. (16/10/2018) Quyết định 2917/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 của Tổng công ty viễn thông Mobifone
3. (06/09/2018) Quyết định 1394/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử; lĩnh vực Xuất bản, in và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông
4. (10/02/2018) Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
5. (29/12/2017) Kế hoạch 340/KH-UBND năm 2017 về phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2018
Bất động sản
1. (26/10/2018) Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (10/08/2018) Quyết định 382/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Gia Lai giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
3. (18/07/2018) Nghị quyết 88/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
4. (12/12/2017) Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5. (12/12/2017) Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước
6. (06/12/2017) Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2017 về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
7. (17/11/2017) Quyết định 2513/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
8. (14/11/2017) Quyết định 3076/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 trên địa bàn quận Lê Trân và huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng
9. (11/04/2017) Quyết định 808/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
10. (19/12/2016) Quyết định 1117/QĐ-UBND năm 2016 công bố 10 thủ tục hành chính mới, 13 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai
Dịch vụ pháp lý
1. (07/03/2017) Kế hoạch 1571/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Bộ máy hành chính
1. (19/10/2018) Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
2. (16/10/2018) Nghị quyết 587/NQ-UBTVQH14 năm 2018 về thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành
3. (15/10/2018) Quyết định 2881/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực dược phẩm, y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (12/10/2018) Quyết định 479/QĐ-UBND năm 2018 về Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2019-2023
5. (04/10/2018) Quyết định 2770/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo; Quy chế thi, tuyển sinh và Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý của của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
6. (04/10/2018) Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
7. (03/10/2018) Quyết định 2758/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (02/10/2018) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai
9. (02/10/2018) Quyết định 2442/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025" do tỉnh Đắk Lắk ban hành
10. (02/10/2018) Quyết định 1007/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
11. (28/09/2018) Quyết định 2408/QĐ-UBND năm 2018 về biểu mẫu (bổ sung) thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh do tỉnh Đắk Lắk ban hành
12. (28/09/2018) Quyết định 86/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2015/QĐ-UBND quy định về thôn, xã đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng bãi ngang để thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Ninh Thuận
13. (25/09/2018) Quyết định 976/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
14. (21/09/2018) Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
15. (21/09/2018) Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
16. (20/09/2018) Quyết định 2284/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
17. (14/09/2018) Quyết định 2244/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025
18. (05/09/2018) Quyết định 2144/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
19. (30/08/2018) Quyết định 2080/QĐ-UBND 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
20. (27/08/2018) Quyết định 894/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông thôn mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
21. (24/08/2018) Quyết định 890/QĐ-UBND năm 2018 công bố bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
22. (24/08/2018) Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 36 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai
23. (23/08/2018) Kế hoạch 1857/KH-UBND năm 2018 về triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai
24. (21/08/2018) Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai
25. (21/08/2018) Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 11 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tỉnh Gia Lai
26. (13/08/2018) Quyết định 835/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
27. (13/08/2018) Quyết định 836/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
28. (13/08/2018) Quyết định 837/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, tỉnh Gia Lai
29. (16/07/2018) Quyết định 09/QĐ-TWPCTT về phân công nhiệm vụ thành viên tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai năm 2018
30. (06/07/2018) Nghị quyết 120/2018/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo nguyện vọng thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị được sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị Quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
31. (02/07/2018) Công văn 2670/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 về báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đề nghị số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
32. (06/06/2018) Kế hoạch 10-KH/TW năm 2018 thực hiện Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
33. (04/05/2018) Công văn 1252/BKHCN-TTra về đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2018 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
34. (04/05/2018) Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
35. (13/03/2018) Kế hoạch 1874/KH-UBND năm 2018 về tinh giản biên chế công chức, viên chức giai đoạn 2018-2021 của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Đắk Lắk
36. (29/12/2017) Quyết định 2870/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
37. (19/12/2017) Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
38. (04/12/2017) Quyết định 611/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Điều lệ Hội Sâm Ngọc Linh tỉnh Kon Tum
39. (30/11/2017) Quyết định 2604/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
40. (22/11/2017) Kết luận 23-KL/TW năm 2017 về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
41. (17/11/2017) Quyết định 2514/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng
42. (08/11/2017) Quyết định 4279/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa; bị bãi bỏ lĩnh vực thể dục thể thao và lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa
43. (16/10/2017) Quyết định 2218/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng
44. (16/10/2017) Quyết định 151/QĐ-BCHUPSC năm 2017 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Kon Tum
45. (12/09/2017) Kế hoạch 139/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
46. (16/08/2017) Quyết định 2168/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2020
47. (08/08/2017) Quyết định 2208/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
48. (28/07/2017) Quyết định 1961/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
49. (19/07/2017) Kế hoạch 121/KH-UBND thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Thái Nguyên năm 2017
50. (13/07/2017) Quyết định 386/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum
51. (30/06/2017) Quyết định 16/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 2009/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
52. (30/06/2017) Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
53. (30/06/2017) Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận
54. (30/06/2017) Quyết định 1286/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận
55. (30/06/2017) Quyết định 1292/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận
56. (20/06/2017) Quyết định 1174/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Giám định y khoa thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận
57. (13/06/2017) Kế hoạch 352/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 25/NQ-CP; Chương trình hành động 11-CTr/TU về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do tỉnh An Giang ban hành
58. (12/06/2017) Kế hoạch 1573/KH-UBND năm 2017 về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hải Dương
59. (25/05/2017) Quyết định 440/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
60. (19/05/2017) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
61. (18/05/2017) Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai giải pháp đột phá cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
62. (08/05/2017) Quyết định 447/QĐ-UBND-HC năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (đợt 1) do tỉnh Đồng Tháp ban hành
63. (13/04/2017) Quyết định 1152/QĐ-UBND về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo lộ trình Đề án 1648, năm 2017 do tỉnh Lào Cai ban hành
64. (07/04/2017) Kế hoạch 25/KH-UBND năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
65. (13/03/2017) Kế hoạch 873/KH-UBND năm 2017 về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020
66. (10/02/2017) Kế hoạch 284/KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2017
67. (24/01/2017) Kế hoạch 19/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 732/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
68. (19/12/2016) Quyết định 1114/QĐ-UBND năm 2016 công bố 09 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Gia Lai
69. (19/12/2016) Quyết định 1116/QĐ-UBND năm 2016 công bố 09 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh Gia Lai
Vi phạm hành chính
1. (02/11/2018) Công văn 10625/VPCP-NC năm 2018 về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành
Trách nhiệm hình sự
1. (05/11/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (30/10/2018) Thông tư 97/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2. (29/10/2018) Quyết định 40/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3. (24/09/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
4. (22/08/2018) Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2018 công bố giá và tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống xuất vườn của các loài cây trồng rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
5. (25/05/2018) Quyết định 455/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
6. (23/05/2018) Thông tư 51/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định 2080/QĐ-TTg về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017–2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (02/05/2018) Quyết định 565/QĐ-BCĐĐMG năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng do Ban chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành
8. (08/12/2017) Quyết định 2469/QĐ-UBND năm 2017 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 do tỉnh Hòa Bình ban hành
9. (29/09/2017) Quyết định 1915/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi tỉnh Phú Yên quản lý
10. (30/08/2017) Kế hoạch 1624/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kết luận 10-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do tỉnh Lai Châu ban hành
11. (24/08/2017) Quyết định 3076/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12. (14/07/2017) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2017 quy định về mức hỗ trợ kinh phí duy trì hoạt động nghiệp vụ và phục vụ nhiệm vụ chính trị của thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
13. (22/05/2017) Quyết định 1796/QĐ-UBND về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 do tỉnh Quảng Nam ban hành
14. (18/05/2017) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2017 bổ sung danh mục và định mức giống cây trồng của quy định về mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP tại huyện nghèo của tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 372/QĐ-UBND
15. (04/05/2017) Quyết định 322/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
16. (07/04/2017) Quyết định 580/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016-2020
17. (21/12/2015) Quyết định 2709/QĐ-UBND năm 2015 về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (10/10/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
2. (23/07/2018) Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 13/2018/QĐ-UBND và 14/2018/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành
3. (31/05/2018) Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vui chơi và công viên biển (HAB Park), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (19/12/2017) Quyết định 3962/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
5. (14/08/2017) Quyết định 3594/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai đến năm 2030
6. (04/07/2017) Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Hải Dương ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (17/10/2018) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (04/05/2018) Kế hoạch 163/KH-UBATGTQG về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2018 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành
Giáo dục
1. (24/09/2018) Kế hoạch 8098/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW và Kế hoạch 72-KH/TU về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng do tỉnh Đắk Lắk ban hành
2. (12/09/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
3. (07/09/2018) Chỉ thị 19/CT-UBND năm 2018 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
4. (03/08/2018) Kế hoạch 8179/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 522/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành
5. (29/12/2017) Kế hoạch 734/KH-UBND năm 2017 về triển khai Đề án "Tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
6. (14/07/2017) Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7. (12/07/2017) Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
8. (30/06/2017) Quyết định 1622/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg về Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tài nguyên - Môi trường
1. (30/10/2018) Quyết định 37/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 07/2011/CT-UBND về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện do tỉnh Hòa Bình ban hành
2. (25/10/2018) Thông tư 15/2018/TT-BTNMT về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác phân tích XRF bằng thiết bị cầm tay hoặc di động để xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học trong mẫu đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3. (16/10/2018) Quyết định 3080/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (15/10/2018) Quyết định 31/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2013/QĐ-UBND quy định về huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân khai thác, tiêu thụ, lưu thông khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
5. (11/10/2018) Quyết định 2522/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đầu tư và quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025
6. (08/10/2018) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quyết định 491/QĐ-TTg
7. (24/09/2018) Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững kết hợp với kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
8. (14/09/2018) Quyết định 51/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 35 của quy định về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 71/2014/QĐ-UBND
9. (27/08/2018) Kế hoạch 1889/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng chống thiên tai do tỉnh Gia Lai ban hành
10. (05/04/2018) Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang
11. (16/03/2018) Quyết định 829/QĐ-BTNMT năm 2018 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12. (11/01/2017) Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008-2020, định hướng đến năm 2030
Thể thao - Y tế
1. (02/11/2018) Quyết định 6685/QĐ-BYT năm 2018 về phân công chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (02/11/2018) Công văn 6629/BYT-BH năm 2018 sửa đổi Công văn 5388/BYT-BH thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
3. (29/10/2018) Thông tư 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4. (12/09/2018) Công văn 5388/BYT-BH năm 2018 về thực hiện dịch vụ xét nghiệm đường máu mao mạch tại cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
5. (20/08/2018) Kế hoạch 6991/KH-UBND năm 2018 hành động về dinh dưỡng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
6. (10/05/2018) Kế hoạch 402/KH-BYT về triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế năm 2018
7. (19/12/2017) Hướng dẫn 1383/HD-BYT năm 2017 về triển khai mô hình điểm tại 26 trạm y tế xã giai đoạn 2018-2020 do Bộ Y tế ban hành
8. (25/10/2017) Kế hoạch 101/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kế hoạch 57-KH/TU do tỉnh Cà Mau ban hành
9. (12/01/2017) Kế hoạch liên tịch 06/KHLT/UBND-UBMTTQ năm 2017 về thực hiện Chương trình phối hợp vận động và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Quyền dân sự
1. (18/10/2018) Quyết định 1848/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Ông Hsu, Shou-Sheng do Chủ tịch nước ban hành
2. (18/10/2018) Quyết định 1849/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Collin usage Lamorlette Pierrette do Chủ tịch nước ban hành
3. (17/10/2018) Quyết định 1839/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Đài Loan (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
4. (17/10/2018) Quyết định 1840/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) do Chủ tịch nước ban hành
5. (17/10/2018) Quyết định 1841/QĐ-CTN năm 2018 về thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Serbia do Chủ tịch nước ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (01/11/2018) Công văn 10588/VPCP-KGVX năm 2018 nghiên cứu, báo cáo về vấn đề chỉ số cam kết giảm bất bình đẳng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (26/10/2018) Quyết định 58/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (26/10/2018) Quyết định 59/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế
4. (18/10/2018) Công văn 1466/TCDL-LH năm 2018 về bằng nghề hướng dẫn du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành
5. (09/10/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND về định mức và quy trình thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, chuồng gia súc hợp vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
6. (27/09/2018) Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
7. (25/09/2018) Kế hoạch 8157/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1898/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
8. (13/09/2018) Quyết định 2227/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020
9. (06/09/2018) Kế hoạch 9453/KH-UBND năm 2018 xây dựng mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy” tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
10. (31/08/2018) Kế hoạch 1939/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 773/QĐ-TTg thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do tỉnh Gia Lai ban hành
11. (30/08/2018) Kế hoạch 1915/KH-UBND năm 2018 về hành động thực hiện Chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025
12. (22/08/2018) Kế hoạch 1854/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020
13. (20/04/2018) Công văn 392a/UBDT-DTTS năm 2018 hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định 12/2018/QĐ-TTg do Ủy ban Dân tộc ban hành
14. (01/02/2018) Công văn 505/LĐTBXH-TE hướng dẫn công tác trẻ em năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
15. (29/12/2017) Quyết định 3562/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
16. (19/10/2017) Quyết định 2700/QĐ-UBND năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết 103/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW; Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết 15/NQ-HĐND về “Nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030” do thành phố Hải Phòng ban hành
17. (09/10/2017) Kế hoạch 4573/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình hành động 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do tỉnh Bến Tre ban hành
18. (26/09/2017) Quyết định 2664/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
19. (01/08/2017) Kế hoạch 208/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20. (06/06/2017) Kế hoạch 4222/KH-UBND năm 2017 về nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
21. (19/04/2017) Quyết định 322/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
22. (17/03/2017) Quyết định 849/QĐ-UBND năm 2017 về Bộ tiêu chí tạm thời xây dựng vườn mẫu nông thôn mới áp dụng trên địa bàn các thôn thuộc tỉnh Quảng Ninh
23. (08/03/2017) Quyết định 530/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
24. (02/03/2017) Kế hoạch 1035/KH-UBND vế triển khai công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy năm 2017 và những năm tiếp theo do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
25. (28/02/2017) Kế hoạch 1336/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020
Lĩnh vực khác
1. (28/09/2018) Quyết định 454/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2019

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn