Bản Tin Văn Bản Mới 07/09/2018 17:11 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 05/09 - 07/09/2018

07/09/2018 17:11 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 05/09 - 07/09/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (05/09/2018) Công văn 8406/VPCP-ĐMDN năm 2018 về điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định 1232/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/09/2018) Thông báo 336/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98/2018/NĐ-CP và Quyết định 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (31/08/2018) Công văn 1128/TTg-ĐMDN năm 2018 về thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các nguồn trong và ngoài nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (31/08/2018) Công văn 1129/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (24/08/2018) Quyết định 993/QĐ-UBND-HC năm 2018 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp
6. (01/08/2018) Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7. (20/07/2018) Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 143/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn
8. (28/06/2018) Kế hoạch 384/KH-UBND năm 2018 triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018–2020
9. (20/06/2018) Quyết định 1378/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Đắk Lắk gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm 2030
10. (14/06/2018) Kế hoạch 3629/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
11. (30/05/2018) Kế hoạch 270/KH-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang
12. (20/04/2018) Quyết định 807/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch đổi mới, phát triển hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020
13. (20/04/2018) Kế hoạch 209/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 97/NQ-CP "về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước" do tỉnh An Giang ban hành
Đầu tư
1. (05/09/2018) Công văn 1153/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/09/2018) Công văn 1154/TTg-CN về lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/08/2018) Công văn 8268/VPCP-CN năm 2018 quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (28/08/2018) Thông tư 81/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (20/08/2018) Quyết định 3510/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
6. (19/07/2018) Quyết định 1461/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng năm 2018
7. (18/07/2018) Nghị quyết 164/2018/NQ-HĐND quy định về thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách, kế hoạch đầu tư công trung hạn địa phương, quyết toán ngân sách hàng năm; giao dự toán và phân bổ ngân sách hàng năm; quyết định và phân bổ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm; phê chuẩn dự toán, quyết toán ngân sách; hệ thống biểu mẫu phục vụ lập báo cáo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
8. (11/07/2018) Quyết định 788/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
9. (28/06/2018) Quyết định 1864/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018
10. (28/06/2018) Quyết định 1459/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11. (20/06/2018) Quyết định 1231/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
12. (14/06/2018) Quyết định 1591/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2018-2020
13. (08/06/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
14. (09/04/2018) Kế hoạch 2729/KH-UBND về giám sát và đánh giá dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018
Thương mại
1. (06/09/2018) Công văn 7194/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2. (05/09/2018) Quyết định 38/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (04/09/2018) Chỉ thị 26/CT-TTg năm 2018 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (31/08/2018) Quyết định 1089/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (31/08/2018) Nghị quyết 115/NQ-CP năm 2018 thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023 do Chính phủ ban hành
6. (28/08/2018) Quyết định 3419/QĐ-BNN-CBTTNS về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội chợ nông nghiệp công nghệ cao, nông sản an toàn tỉnh miền Trung và sản phẩm xanh khu vực hợp tác xã, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018
7. (21/08/2018) Quyết định 2308/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (14/08/2018) Quyết định 2786/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước, an toàn thực phẩm thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
9. (06/08/2018) Quyết định 1842/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang
10. (16/07/2018) Quyết định 358/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
11. (11/07/2018) Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
12. (05/07/2018) Kế hoạch 2816/KH-UBND năm 2018 triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do tỉnh Ninh Thuận ban hành
13. (28/06/2018) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do tỉnh Tiền Giang ban hành
14. (19/06/2018) Quyết định 1705/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang
15. (30/05/2018) Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
16. (28/02/2018) Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 12-CTr/TU về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
Xuất nhập khẩu
1. (31/08/2018) Công văn 16900/QLD-DK năm 2018 về công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (31/08/2018) Công văn 5147/TCHQ-TXNK năm 2018 về hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án Bến Thành - Suối Tiên do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (30/08/2018) Công văn 5090/TCHQ-VP năm 2018 về công khai thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (23/08/2018) Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB năm 2018 điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (23/08/2018) Công văn 6548/BNN-QLCL năm 2018 về xây dựng, phê duyệt Đề án khai thác, thu mua, chế biến và xuất khẩu cá nóc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (31/08/2018) Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2016/TT-NHNN về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
2. (31/07/2018) Quyết định 866/QĐ-UBND-HC năm 2018 quy định về nội dung và mức chi cho công tác quản lý, tổng hợp, kiểm tra, giám sát liên quan đến hoạt động cho vay bằng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác từ ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
3. (27/06/2018) Kế hoạch 377/KH-UBND năm 2018 triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả chương trình an sinh xã hội do tỉnh An Giang ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (04/09/2018) Công văn 8349/VPCP-KTTH năm 2018 Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/08/2018) Công văn 8298/VPCP-KTTH năm 2018 báo cáo nội dung theo công văn 4661/VPCP-KTTH do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (27/08/2018) Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
4. (22/08/2018) Thông tư 79/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5. (20/07/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Bảo hiểm
1. (04/09/2018) Công văn 5137/BYT-BH năm 2018 thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (03/08/2018) Quyết định 893/QĐ-UBND-HC năm 2018 ban hành Quy chế phối hợp đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
2. (17/07/2018) Quyết định 2455/QĐ-UBND năm 2018 về sửa đổi Thủ tục liên thông cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và dịch vụ dịch thuật công chứng do tỉnh Đồng Nai ban hành
3. (17/07/2018) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. (21/06/2018) Quyết định 672/QĐ-UBND-HC năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn lao động để cung ứng đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (21/06/2018) Quyết định 673/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
6. (05/04/2018) Quyết định 663/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Công nghệ thông tin
1. (30/08/2018) Quyết định 531/QĐ-UBDT năm 2018 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc
2. (20/08/2018) Quyết định 4235/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành mã định danh các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành
3. (16/08/2018) Quyết định 1980/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019 do tỉnh An Giang ban hành
4. (16/08/2018) Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang trong quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
5. (25/07/2018) Quyết định 838/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Đồng Tháp
6. (24/07/2018) Quyết định 1734/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
7. (09/07/2018) Quyết định 761/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ triển khai phần mềm Một cửa điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
8. (08/06/2018) Kế hoạch 3465/KH-UBND năm 2018 thực hiện “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
9. (05/06/2018) Quyết định 284/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
10. (04/06/2018) Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel Bình Dương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
11. (17/05/2018) Kế hoạch 3885/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
12. (04/12/2017) Quyết định 3498/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Kế hoạch Bảo đảm an toàn thông tin mạng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
Bất động sản
1. (28/08/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kèm theo Quyết định 31/2017/QĐ-UBND
2. (23/08/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức công nhận, hạn mức giao đất, diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm theo Quyết định 07/2014/QĐ-UBND
3. (17/08/2018) Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
4. (06/08/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định về một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND
5. (25/07/2018) Quyết định 1653/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
6. (20/07/2018) Quyết định 140/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
7. (02/07/2018) Quyết định 113/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
8. (02/07/2018) Quyết định 115/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu
9. (20/06/2018) Quyết định 1730/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang
10. (13/06/2018) Quyết định 102/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu
11. (10/04/2018) Quyết định 355/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
12. (29/12/2017) Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk
13. (29/12/2017) Quyết định 3692/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk
14. (29/12/2017) Quyết định 3693/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk
15. (29/12/2017) Quyết định 3694/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
16. (22/12/2017) Quyết định 4626/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
17. (22/12/2017) Quyết định 4627/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
18. (22/12/2017) Quyết định 4628/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
19. (01/12/2017) Quyết định 4326/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
20. (31/12/2016) Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản áp dụng tại Sở Xây dựng và các Sở quản lý chuyên ngành tỉnh Quảng Bình
Dịch vụ pháp lý
1. (28/08/2018) Thông tư 12/2018/TT-BTP hướng dẫn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
Sở hữu trí tuệ
1. (14/08/2018) Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020
Bộ máy hành chính
1. (06/09/2018) Quyết định 436/QĐ-VKSTC năm 2018 về Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, trung cấp, cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
2. (04/09/2018) Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2018 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao do Chính phủ ban hành
3. (04/09/2018) Công văn 3653/LĐTBXH-VP năm 2018 về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (04/09/2018) Công văn 8360/VPCP-QHĐP năm 2018 về chuẩn bị phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (31/08/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
6. (31/08/2018) Công văn 8244/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (31/08/2018) Công văn 8245/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (31/08/2018) Công văn 8246/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết kiến nghị của tỉnh Phú Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (31/08/2018) Công văn 8247/VPCP-QHĐP năm 2018 về xem xét, giải quyết một số kiến nghị của tỉnh Quảng Ngãi do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (31/08/2018) Công văn 8259/VPCP-QHĐP năm 2018 về ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trong chuyến khảo sát, làm việc tại Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành
11. (31/08/2018) Công văn 8270/VPCP-QHĐP năm 2018 thực hiện ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng do Văn phòng Chính phủ ban hành
12. (31/08/2018) Công văn 8282/VPCP-CN năm 2018 về thông tin báo Thanh niên nêu về phát triển dự án điện mặt trời do Văn phòng Chính phủ ban hành
13. (31/08/2018) Công văn 8325/VPCP-KGVX năm 2018 về tích hợp chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Văn phòng Chính phủ ban hành
14. (31/08/2018) Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
15. (30/08/2018) Thông báo 329/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo 701) do Văn phòng Chính phủ ban hành
16. (30/08/2018) Quyết định 2107/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
17. (29/08/2018) Quyết định 2089/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
18. (28/08/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 89/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
19. (27/08/2018) Quyết định 2065/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ do tỉnh An Giang ban hành
20. (27/08/2018) Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
21. (24/08/2018) Quyết định 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
22. (24/08/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
23. (24/08/2018) Quyết định 2052/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc tỉnh An Giang
24. (24/08/2018) Quyết định 2053/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh An Giang
25. (24/08/2018) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
26. (24/08/2018) Quyết định 2063/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020
27. (23/08/2018) Quyết định 06/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
28. (22/08/2018) Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
29. (22/08/2018) Quyết định 1155/QĐ-BXD năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
30. (22/08/2018) Kế hoạch 43/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 71/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng do tỉnh Trà Vinh ban hành
31. (22/08/2018) Quyết định 1479/QĐ-BTC năm 2018 công bố văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017
32. (20/08/2018) Quyết định 3509/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh
33. (20/08/2018) Quyết định 4209/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội
34. (20/08/2018) Quyết định 1843/QĐ-BGTVT năm 2018 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
35. (17/08/2018) Quyết định 2009/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, tỉnh An Giang
36. (17/08/2018) Quyết định 3449/QĐ-UBND năm 2018 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37. (17/08/2018) Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang
38. (16/08/2018) Quyết định 944/QĐ-UBND.HC năm 2018 ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
39. (15/08/2018) Quyết định 2826/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động Xây dựng được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
40. (10/08/2018) Quyết định 2288/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa
41. (09/08/2018) Quyết định 2140/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang
42. (08/08/2018) Quyết định 1866/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
43. (07/08/2018) Quyết định 2124/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
44. (06/08/2018) Công văn 881/UBDT-CSDT năm 2018 về tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chính sách giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
45. (02/08/2018) Quyết định 1806/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 2074/QĐ-UBND và Quyết định 524/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
46. (01/08/2018) Quyết định 875/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
47. (27/07/2018) Quyết định 843/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
48. (26/07/2018) Quyết định 842/QĐ-UBND-HC năm 2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp
49. (24/07/2018) Nghị quyết 170/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang
50. (24/07/2018) Quyết định 1732/QĐ-UBND năm 2018 về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
51. (24/07/2018) Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
52. (20/07/2018) Nghị quyết 09/NQ-HĐND năm 2018 thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2021
53. (20/07/2018) Nghị quyết 16/NQ-HĐND về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
54. (20/07/2018) Nghị quyết 19/NQ-HĐND về phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
55. (18/07/2018) Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp
56. (17/07/2018) Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
57. (13/07/2018) Nghị quyết 118/2018/NQ-HĐND về phân cấp thẩm quyền quyết định quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ninh
58. (13/07/2018) Quyết định 793/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
59. (12/07/2018) Quyết định 1692/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 1051/QĐ-UBND quy định về Tiêu chí và Quy trình xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Sơn La
60. (11/07/2018) Nghị quyết 79/NQ-HĐND năm 2018 giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 5/2018 đến tháng 6/2018)
61. (03/07/2018) Chỉ thị 02/CT-BTC năm 2018 về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính do Bộ Tài chính ban hành
62. (02/07/2018) Quyết định 1738/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
63. (02/07/2018) Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
64. (27/06/2018) Kế hoạch 372/KH-UBND năm 2018 triển khai thực hiện Thông tư 03/2018/TT-BTP quy định về Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do tỉnh An Giang ban hành
65. (26/06/2018) Kế hoạch 371/KH-UBND năm 2018 về triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn tỉnh An Giang
66. (26/06/2018) Quyết định 698/QĐ-UBND-HC năm 2018 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp
67. (26/06/2018) Quyết định 1667/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
68. (22/06/2018) Quyết định 1257/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
69. (20/06/2018) Quyết định 2069/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An
70. (19/06/2018) Quyết định 1756/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa
71. (19/06/2018) Quyết định 1704/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quốc tịch và Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
72. (19/06/2018) Quyết định 1622/QĐ-UBND năm 2018 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
73. (14/06/2018) Quyết định 1362/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 1430/QĐ-UBND quy định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
74. (13/06/2018) Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
75. (07/06/2018) Kế hoạch 2348/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
76. (06/06/2018) Kế hoạch 4538/KH-UBND về kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2016-2020
77. (30/05/2018) Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Kon Tum
78. (25/05/2018) Quyết định 821/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế trực ban ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
79. (25/05/2018) Quyết định 1011/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh
80. (24/05/2018) Quyết định 1155/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Đợt 5)
81. (22/05/2018) Hướng dẫn 258/HD-UBND năm 2018 về xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
82. (14/05/2018) Kế hoạch 2823/KH-UBND năm 2018 thực hiện đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và triển khai “Năm dân vận chính quyền 2018” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
83. (11/05/2018) Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
84. (11/05/2018) Quyết định 238/QĐ-UBND năm 2018 công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
85. (24/04/2018) Quyết định 838/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
86. (24/04/2018) Quyết định 788/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018 do tỉnh Vĩnh Long ban hành
87. (11/04/2018) Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2018 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
88. (04/04/2018) Kế hoạch 2565/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 13/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
89. (06/03/2018) Kế hoạch 105/KH-UBND năm 2018 về triển khai hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
90. (06/03/2018) Quyết định 459/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
91. (28/02/2018) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2018 thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2014-2018
92. (27/12/2017) Quyết định 2398/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh
93. (22/12/2017) Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh
94. (21/12/2017) Kế hoạch 5946/KH-UBND năm 2017 thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2018
95. (20/12/2017) Quyết định 2370/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
96. (06/12/2017) Kế hoạch 227/KH-UBND thực hiện công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2017 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
97. (22/11/2017) Quyết định 3411/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Vi phạm hành chính
1. (04/09/2018) Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Thủ tục Tố tụng
1. (09/08/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP về biểu mẫu trong giải quyết việc dân sự do Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (31/08/2018) Công văn 8252/VPCP-NN năm 2018 về giãn tiến độ nộp tiền sử dụng khu vực biển cho Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (31/08/2018) Công văn 8255/VPCP-KTTH năm 2018 về việc sử dụng vốn khấu hao tài sản hình thành từ nguồn ngân sách cấp cho bồi thường, di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (30/08/2018) Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về ban hành Tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
4. (29/08/2018) Công văn 6696/BNN-KH năm 2018 xuất dự trữ quốc gia hóa chất sát trùng hỗ trợ tỉnh Kiên Giang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
5. (28/08/2018) Quyết định 3431/QĐ-BNN-TY năm 2018 về xuất hóa chất Chlorine 65% min dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng chống dịch bệnh thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6. (17/08/2018) Thông tư 76/2018/TT-BTC hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
7. (08/08/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
8. (08/08/2018) Kế hoạch 485/KH-UBND năm 2018 triển thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
9. (07/08/2018) Quyết định 1297/QĐ-BTC về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính
10. (06/08/2018) Quyết định 1280/QĐ-BTC năm 2018 công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11. (30/07/2018) Thông tư 63/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
12. (30/07/2018) Thông tư 64/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13. (24/07/2018) Quyết định 1650/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Bộ đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
14. (20/07/2018) Nghị quyết 15/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và thống nhất biểu mẫu báo cáo tài chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
15. (20/07/2018) Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018–2020
16. (20/07/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 129/2013/NQ-HĐND về quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17. (20/07/2018) Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
18. (20/07/2018) Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016–2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19. (19/07/2018) Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm do tỉnh An Giang ban hành
20. (19/07/2018) Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
21. (18/07/2018) Nghị quyết 165/2018/NQ-HĐND quy định về phân cấp và mức chi hoạt động kinh tế đối với nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
22. (18/07/2018) Quyết định 21/2018/QÐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) Phong Hòa - Thới An do tỉnh Đồng Tháp ban hành
23. (13/07/2018) Nghị quyết 116/2018/NQ-HĐND quy định về mức trích để lại cho cơ quan thanh tra nhà nước thuộc địa phương quản lý từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do tỉnh Quảng Ninh ban hành
24. (03/07/2018) Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2018 về hủy bỏ Bộ đơn giá xây dựng cơ bản công trình trên biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 1006/QĐ-UBND
25. (29/06/2018) Quyết định 1326/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do tỉnh Trà Vinh ban hành
26. (31/01/2018) Công văn 159/UBND-TH năm 2018 về đính chính Quyết định 90/2017/QĐ-UBND do tỉnh An Giang ban hành
27. (17/01/2018) Quyết định 102/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo Chương trình hành động của Chính phủ
28. (29/12/2017) Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2017 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
29. (20/12/2017) Quyết định 3632/QĐ-UBND năm 2017 ban hành quy định về quản lý hoạt động tài trợ, hỗ trợ của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
30. (05/12/2017) Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với đối tượng chính sách được hưởng theo quy định tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
Xây dựng - Đô thị
1. (05/09/2018) Quyết định 1099/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (05/09/2018) Quyết định 1100/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (05/09/2018) Quyết định 1101/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (04/09/2018) Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
5. (13/07/2018) Nghị quyết 119/2018/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
6. (18/06/2018) Quyết định 276/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành thiết kế mẫu trụ sở làm việc Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7. (12/06/2018) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 về nâng cao năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020
Giao thông - Vận tải
1. (31/08/2018) Thông tư 48/2018/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 50/2016/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa cho tàu biển nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (31/08/2018) Công văn 1130/TTg-CN năm 2018 báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế thí điểm khu vực cảng mở Cát Lái thuộc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (31/08/2018) Công văn 8257/VPCP-CN năm 2018 về việc xử lý thông tin báo nêu về xây dựng cầu vượt đường sắt do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (16/08/2018) Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2018 về phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
5. (28/06/2018) Quyết định 1733/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Giáo dục
1. (04/09/2018) Công văn 3964/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2018 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (30/08/2018) Chương trình phối hợp 750/CTr-BGDĐT-TWDTN năm 2018 giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp ban hành
3. (11/07/2018) Quyết định 781/QĐ-UBND-HC năm 2018 về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (16/05/2018) Kế hoạch 250/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” trong năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành
5. (04/04/2018) Kế hoạch 162/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 do tỉnh An Giang ban hành
6. (29/03/2018) Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quyết định 1309/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh An Giang ban hành
7. (29/03/2018) Kế hoạch 151/KH-UBND năm 2018 tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010–2015” đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
8. (14/10/2016) Quyết định 3542/QĐ-BNV năm 2016 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên quản lý nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (06/09/2018) Công văn 3741/LĐTBXH-BTXH năm 2018 về sẵn sàng ứng phó thiên tai khu vực đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2. (31/08/2018) Công văn 1131/TTg-CN năm 2018 về thăm dò, khai thác đá để xây dựng công trình Đại tượng Phật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (30/07/2018) Kế hoạch 173/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020
4. (18/07/2018) Quyết định 1697/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang
5. (18/07/2018) Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
6. (28/06/2018) Kế hoạch 382/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
7. (28/06/2018) Kế hoạch 383/KH-UBND về nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
8. (23/05/2018) Quyết định 1141/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
Thể thao - Y tế
1. (04/09/2018) Công văn 16965/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính Quyết định cấp số đăng ký thuốc nước ngoài do Cục Quản lý Dược ban hành
2. (04/09/2018) Quyết định 599/QĐ-QLD năm 2018 về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (02/09/2018) Quyết định 1092/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (27/08/2018) Công văn 4962/BYT-DP năm 2018 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa hè - thu do Bộ Y tế ban hành
5. (24/08/2018) Công văn 4938/BYT-AIDS năm 2018 về tăng cường hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành
6. (18/06/2018) Quyết định 1074/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thiết chế văn hóa thể thao ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
7. (05/03/2018) Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2022”
Quyền dân sự
1. (30/01/2018) Kế hoạch 861/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (06/09/2018) Công văn 8479/VPCP-KGVX năm 2018 về tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (04/09/2018) Công văn 8366/VPCP-CN năm 2018 về bài báo đăng trên Báo Giao thông vận tải về tàu biển chờ 4.800 khách du lịch đã không thể cập cảng Phú Mỹ do Văn phòng Chính phủ ban hành
3. (04/09/2018) Công văn 8343/VPCP-KGVX năm 2018 tổng hợp, tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ về dự thảo Báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (31/08/2018) Thông báo 333/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Chương trình truyền hình trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/08/2018) Kế hoạch 44/KH-UBND năm 2018 thực hiện Kế hoạch 81-KH/TU thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới do tỉnh Trà Vinh ban hành
6. (20/08/2018) Quyết định 4212/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020
7. (14/08/2018) Kế hoạch 3452/KH-UBND năm 2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
8. (10/08/2018) Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2018 ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Kế hoạch 49-KH/TU thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới" do tỉnh An Giang ban hành
9. (20/07/2018) Nghị quyết 13/NQ-HĐND năm 2018 thông qua “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
10. (18/07/2018) Kế hoạch 449/KH-UBND năm 2018 về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
11. (11/07/2018) Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2018 về ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang
12. (02/07/2018) Kế hoạch 154/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
13. (18/06/2018) Kế hoạch 109/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU về phát triển du lịch của tỉnh Kiên Giang đến 2020 và định hướng đến năm 2030
14. (01/06/2018) Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án xây dựng và nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
15. (25/05/2018) Kế hoạch 263/KH-UBND năm 2018 về duy trì và nâng cao tiêu chí, chỉ tiêu đối với xã đã đạt chuẩn "xã nông thôn mới" đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
16. (24/05/2018) Quyết định 808/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022
17. (23/05/2018) Kế hoạch 4077/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
18. (17/05/2018) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
19. (07/05/2018) Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
20. (02/05/2018) Kế hoạch 220/KH-UBND năm 2018 về kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư do tỉnh An Giang ban hành
21. (16/04/2018) Kế hoạch 198/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do tỉnh An Giang ban hành
22. (06/04/2018) Kế hoạch 2680/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo về thông tin năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
23. (29/12/2017) Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2017 ban hành Quy chế xét chọn “Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017-2020
Lĩnh vực khác
1. (28/08/2018) Quyết định 3435/QĐ-BNN-BVTV năm 2018 về loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
2. (21/08/2018) Quyết định 1679/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
3. (10/07/2018) Quyết định 1608/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2019
4. (10/05/2018) Kế hoạch 237/KH-UBND năm 2018 về kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho đơn vị ứng dụng vào sản xuất do tỉnh An Giang ban hành

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn