Bản Tin Văn Bản Mới 25/05/2018 17:22 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 23/05 - 25/05/2018

25/05/2018 17:22 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 23/05 - 25/05/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (08/05/2018) Quyết định 1500/QĐ-UBND phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước do tỉnh Bình Định ban hành
2. (04/05/2018) Thông tư 41/2018/TT-BTC hướng dẫn về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
3. (27/04/2018) Công văn 22457/CT-TTHT năm 2018 về thời điểm áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (23/04/2018) Công văn 22456/CT-TTHT năm 2018 về chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (17/04/2018) Công văn 20057/CT-TTHT năm 2018 về chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (11/04/2018) Công văn 17377/CT-TTHT năm 2018 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (28/02/2018) Công văn 1562/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
8. (28/02/2018) Công văn 1569/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
9. (28/02/2018) Công văn 1572/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
10. (28/02/2018) Công văn 1616/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
11. (28/02/2018) Công văn 1563/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (28/02/2018) Công văn 1565/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13. (28/02/2018) Công văn 1568/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
14. (28/02/2018) Công văn 1556/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
15. (26/02/2018) Công văn 1508/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
16. (23/02/2018) Công văn 1492/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
17. (22/02/2018) Công văn 1467/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
18. (22/02/2018) Công văn 1474/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
19. (21/02/2018) Công văn 1443/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
20. (21/02/2018) Công văn 1457/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
21. (13/02/2018) Công văn 1422/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
22. (09/02/2018) Công văn 1316/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
23. (09/02/2018) Công văn 1318/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
24. (09/02/2018) Công văn 1340/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
25. (08/02/2018) Công văn 1219/CT-TTHT năm 2018 về chính sách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
26. (08/02/2018) Công văn 1230/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (08/02/2018) Công văn 1251/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (08/02/2018) Công văn 1273/CT-TTHT năm 2018 về chính sách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (07/02/2018) Công văn 1178/CT-TTHT năm 2018 về thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (07/02/2018) Công văn 1191/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (05/02/2018) Công văn 1119/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (01/02/2018) Công văn 1080/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (01/02/2018) Công văn 1063/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (14/12/2017) Công văn 12393/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35. (14/12/2017) Công văn 12389/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36. (14/12/2017) Công văn 12394/CT-TTHT năm 2017 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
Đầu tư
1. (22/05/2018) Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
2. (03/05/2018) Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng trong vùng dự án đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
3. (27/04/2018) Công văn 24758/CT-TTHT năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư vào Khu công nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (27/04/2018) Công văn 24760/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng về chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (03/04/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý nhà nước để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi
6. (02/04/2018) Công văn 13409/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế nhà thầu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (08/12/2017) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
8. (27/12/2016) Quyết định 4052/QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông và Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
9. (16/12/2016) Nghị quyết 33/NQ-HĐND năm 2016 về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 do tỉnh Nghệ An ban hành
10. (25/01/2013) Quyết định 197/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình
11. (20/12/2010) Quyết định 29/2010/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng vốn cân đối ngân sách tỉnh Gia Lai giai đoạn 2011-2015
Thương mại
1. (24/05/2018) Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (23/05/2018) Công văn 4057/BCT-TTTN năm 2018 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
3. (23/05/2018) Quyết định 1788/QĐ-BCT năm 2018 phê duyệt danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4. (22/05/2018) Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
5. (18/05/2018) Quyết định 430/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020
6. (16/05/2018) Quyết định 423/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
7. (11/05/2018) Quyết định 725/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
8. (04/05/2018) Thông tư 10/2018/TT-BYT quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9. (27/04/2018) Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025
10. (23/04/2018) Công văn 22454/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google, Facebook do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (21/02/2018) Công văn 1458/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
12. (23/01/2018) Quyết định 241/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030
13. (14/12/2017) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do tỉnh Yên Bái ban hành
14. (08/12/2017) Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
15. (30/12/2016) Quyết định 5618/QĐ-UBND năm 2016 quy định tạm thời giá thu, quản lý và sử dụng tiền cho thuê diện tích bán hàng tại chợ và giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Long An
16. (21/12/2016) Quyết định 6544/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch hệ thống tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2016-2025
17. (10/12/2015) Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 tỉnh Đắk Nông
18. (22/09/2015) Kế hoạch 4135/KH-UBND năm 2015 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Gia Lai trong hai năm 2015-2016
19. (31/12/2014) Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2014 về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Trà Vinh năm 2015, định hướng đến năm 2020
20. (16/04/2013) Quyết định 1137/QĐ-UBND năm 2013 về tiêu chuẩn và quy trình xét công nhận chợ đạt tiêu chuẩn văn minh/văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
21. (22/12/2011) Nghị quyết 44/2011/NQ-HĐND về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012-2015 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
22. (04/08/2011) Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2011 về phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 do thành phố Hà Nội ban hành
23. (09/12/2010) Nghị quyết 186/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 do tỉnh Lai Châu ban hành
24. (23/03/2010) Quyết định 754/QĐ-UBND năm 2010 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP về Chương trình hành động giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do tỉnh Khánh Hòa ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (15/05/2018) Thông tư 14/2018/TT-BYT về danh mục trang thiết bị y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (27/04/2018) Công văn 24759/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn, thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
2. (27/04/2018) Công văn 24761/CT-TTHT năm 2018 về kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
3. (27/04/2018) Công văn 24763/CT-TTHT năm 2018 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
4. (23/04/2018) Công văn 22192/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ đối với khoản khuyến mại bằng tiền do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
5. (23/04/2018) Công văn 22191/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng chứng từ đối với dịch vụ đấu giá tài sản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
6. (19/04/2018) Công văn 21273/CT-TTHT năm 2018 về nộp thuế đối với hợp đồng thực hiện dự án thử nghiệm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
7. (19/04/2018) Công văn 21274/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
8. (19/04/2018) Công văn 21277/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ khuyến mại do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
9. (17/04/2018) Công văn 20058/CT-TTHT năm 2018 về hạch toán chi phí lãi vay mua sắm tài sản cố định vô hình và trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
10. (17/04/2018) Công văn 20055/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú người Nhật Bản do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
11. (11/04/2018) Công văn 17375/CT-TTHT năm 2018 về biên lai thu phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
12. (10/04/2018) Công văn 16706/CT-TTHT năm 2018 về phân bổ chi phí được trừ, chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính, chi phí mua hàng trả chậm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
13. (10/04/2018) Công văn 16967/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh phòng tập golf trong nhà do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
14. (10/04/2018) Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND sửa đổi khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
15. (09/04/2018) Công văn 16032/CT-TTHT năm 2018 về điều chỉnh hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
16. (09/04/2018) Công văn 16034/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
17. (09/04/2018) Công văn 16035/CT-TTHT năm 2018 về mã số thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
18. (04/04/2018) Công văn 14675/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộp ở khâu nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
19. (04/04/2018) Công văn 14677/CT-TTHT năm 2018 về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không có chứng minh thư nhân dân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
20. (02/04/2018) Công văn 13408/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn sai mã số thuế hoặc ngày, tháng, năm phát hành do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
21. (02/04/2018) Công văn 13410/CT-TTHT năm 2018 về chi phí đối với khoản chi tiền thưởng kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
22. (02/04/2018) Công văn 13509/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
23. (02/04/2018) Công văn 13510/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
24. (02/04/2018) Công văn 13405/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế về lập hóa đơn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
25. (13/03/2018) Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
26. (28/02/2018) Công văn 1571/CT-TTHT năm 2018 về sử dụng hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
27. (28/02/2018) Công văn 1574/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
28. (28/02/2018) Công văn 1566/CT-TTHT năm 2018 về hình thức hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
29. (28/02/2018) Công văn 1567/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
30. (28/02/2018) Công văn 1619/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
31. (28/02/2018) Công văn 1559/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
32. (28/02/2018) Công văn 1560/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
33. (22/02/2018) Công văn 1470/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
34. (21/02/2018) Công văn 1441/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
35. (21/02/2018) Công văn 1444/CT-TTHT năm 2018 về tiền chậm nộp tiền thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
36. (21/02/2018) Công văn 1447/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
37. (21/02/2018) Công văn 1455/CT-TTHT năm 2018 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
38. (21/02/2018) Công văn 1461/CT-TTHT năm 2018 về chấm dứt hiệu lực mã số thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
39. (13/02/2018) Công văn 1408/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
40. (12/02/2018) Công văn 1371/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
41. (09/02/2018) Công văn 1325/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
42. (08/02/2018) Công văn 1275/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
43. (05/02/2018) Công văn 1120/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
44. (02/02/2018) Công văn 1095/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
45. (02/02/2018) Công văn 1096/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
46. (01/02/2018) Công văn 1077/CT-TTHT năm 2018 về chứng từ cho thuê nhà do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
47. (01/02/2018) Công văn 1045/CT-TTHT năm 2018 về ghi sai hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
48. (01/02/2018) Công văn 1059/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
49. (01/02/2018) Công văn 1062/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
50. (01/02/2018) Công văn 1074/CT-TTHT năm 2018 về xuất hóa đơn điều chuyển tài sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
51. (31/01/2018) Công văn 933/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
52. (22/01/2018) Công văn 640/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
53. (11/01/2018) Công văn 313/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
54. (10/01/2018) Công văn 245/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
55. (10/01/2018) Công văn 269/CT-TTHT năm 2018 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
56. (10/01/2018) Công văn 272/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
57. (10/01/2018) Công văn 290/CT-TTHT năm 2018 về thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
58. (18/12/2017) Công văn 12493/CT-TTHT năm 2017 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
59. (14/12/2017) Công văn 12384/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
60. (14/12/2017) Công văn 12395/CT-TTHT năm 2017 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
61. (14/12/2017) Công văn 12399/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
62. (07/02/2017) Công văn 12192/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
63. (15/11/2010) Hướng dẫn 3370/LN GDĐT-TC-LĐTB&XH năm 2010 thực hiện quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2010-2011
64. (16/12/2004) Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND về thu các loại phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
65. (10/12/2004) Quyết định 101/2004/QĐ-UBND quy định về mức thu thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
66. (09/12/2004) Nghị quyết 19/2004/NQ-HĐND quy định về thu, chi phí dự thi, dự tuyển vào trường đào tạo thuộc địa phương quản lý do tỉnh Bình Phước ban hành
67. (25/03/2004) Quyết định 1091/2004/QĐ-UB về mức thu và quản lý phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do tỉnh Nghệ An ban hành
Bảo hiểm
1. (23/05/2018) Nghị quyết 28-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Ban Chấp hàng Trung ương ban hành
2. (19/04/2018) Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư về danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
3. (13/04/2018) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BYT năm 2018 hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
4. (13/04/2018) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2018 về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
5. (14/12/2017) Nghị quyết 44/2017/NQ-HĐND quy định về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái
6. (24/09/2015) Quyết định 6981/QĐ-UBND năm 2015 quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
7. (22/05/2013) Kế hoạch 41/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 do tỉnh Hậu Giang ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (21/05/2018) Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
2. (10/04/2018) Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thôi việc theo nguyện vọng do tỉnh Yên Bái ban hành
3. (24/11/2014) Quyết định 3604/QĐ-UBND năm 2014 quy định tạm thời về giải quyết việc làm đối với con liệt sỹ, con thương binh nặng, con bệnh binh nặng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4. (26/11/2010) Chỉ thị 07/2010/CT-UBND về tăng cường công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Công nghệ thông tin
1. (22/05/2018) Quyết định 852/QĐ-BNV năm 2018 về Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
2. (18/05/2018) Công văn 272/CNTT-CSHT năm 2018 về tăng cường đảm bảo an toàn dữ liệu số trên môi trường mạng do Cục Công nghệ thông tin ban hành
3. (26/11/2015) Kế hoạch 7276/KH-UBND năm 2015 về thực hiện chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
4. (13/11/2015) Kế hoạch 5810/KH-UBND năm 2015 về tổ chức Hội thảo Hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam lần thứ XX năm 2016 tại tỉnh Quảng Ngãi
5. (29/12/2014) Quyết định 3677/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (22/12/2011) Nghị quyết 46/2011/NQ-HĐND về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011-2015
Bất động sản
1. (14/05/2018) Quyết định 29/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng và cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2. (08/05/2018) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2018 công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế
3. (04/05/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 54/2017/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
4. (04/05/2018) Quyết định 08/2018/QĐ-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
5. (19/04/2018) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý đất công ích và đất nông nghiệp khác do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
6. (10/04/2018) Nghị quyết 02/NQ-HĐND năm 2018 thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và sửa đổi nghị quyết thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng do tỉnh Yên Bái ban hành
7. (04/04/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
8. (19/03/2018) Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai do tỉnh Khánh Hòa ban hành
9. (12/03/2018) Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai kèm theo Quyết định 13/2015/QĐ-UBND
10. (08/12/2017) Nghị quyết 40/NQ-HĐND năm 2017 về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và việc giao đất, giao rừng để thực hiện dự án nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
11. (21/12/2014) Quyết định 32A/2014/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm, đất có mặt nước và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
12. (14/11/2011) Công văn 3243/UBND-KTTH năm 2011 về nội dung liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai khi thực hiện Thông tư 93/2011/TT-BTC và 94/2011/TT-BTC do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
Bộ máy hành chính
1. (18/05/2018) Quyết định 1588/QĐ-BTNMT năm 2018 công bố phương án cắt giảm danh mục hàng hóa, sản phẩm và đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
2. (17/05/2018) Quyết định 831/QĐ-BNV năm 2018 phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3. (15/05/2018) Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy sản do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
4. (15/05/2018) Thông tư 64/2018/TT-BQP quy định về thực hiện cung cấp thông tin trong Bộ Quốc phòng
5. (14/05/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND điều chỉnh quy định về phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND
6. (14/05/2018) Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
7. (14/05/2018) Quyết định 736/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
8. (14/05/2018) Quyết định 737/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2018 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 1600/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
9. (14/05/2018) Quyết định 738/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cấp cơ sở năm 2018 theo Quyết định 124/QĐ-TTg do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
10. (10/05/2018) Quyết định 989/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Tổ tư vấn cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành
11. (03/05/2018) Quyết định 673/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết tại Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
12. (17/04/2018) Thông báo 22/2018/TB-LPQT hiệu lực Công ước quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 2001 (International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling systems on Ships, 2001)
13. (17/04/2018) Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định ASEAN về di chuyển thể nhân (ASEAN Agreement on the Movement of Natural Persons)
14. (11/04/2018) Quyết định 958/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15. (05/04/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 về Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
16. (05/04/2018) Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2018 quy định về mối quan hệ công tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17. (30/03/2018) Thông báo 20/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
18. (30/03/2018) Quyết định 843/QĐ-UBND năm 2018 về phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021
19. (30/03/2018) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và 56/2017/QH14 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do tỉnh Khánh Hòa ban hành
20. (29/03/2018) Thông báo 17/2018/TB-LPQT về hiệu lực của Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng châu Á (Agreement on the Establishment of the Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO)
21. (29/03/2018) Thông báo 19/2018/TB-LPQT hiệu lực của Hiệp định hợp tác vùng châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo liên quan đến khoa học và công nhệ hạt nhân năm 2017 (Regional Co-operative Agreement for Research Development and Training Related to Nuclear Science and Technology)
22. (28/03/2018) Quyết định 27/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 12/2015/QĐ-UBND quy định về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
23. (20/03/2018) Quyết định 769/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải do tỉnh Khánh Hòa ban hành
24. (16/03/2018) Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
25. (09/02/2018) Quyết định 482/QĐ-UBND về Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
26. (09/02/2018) Quyết định 512/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
27. (08/01/2018) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh nội dung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
28. (08/01/2018) Quyết định 95/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh nội dung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa
29. (14/12/2017) Nghị quyết 42/2017/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành
30. (14/12/2017) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2017 về biên chế công chức hành chính, biên chế các Hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2018
31. (14/12/2017) Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái và công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
32. (08/12/2017) Nghị quyết 41/NQ-HĐND năm 2017 về tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX trong năm 2018
33. (22/11/2017) Thông báo 23/2018/TB-LPQT hiệu lực Hiệp định về hợp tác giáo dục và khoa học giữa Việt Nam và E-xtô-ni-a
34. (26/10/2017) Quyết định 2185/QĐ-UBND năm 2017 về mã định danh của cơ quan, đơn vị tỉnh Hà Giang
35. (19/07/2017) Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện do tỉnh Sơn La ban hành
36. (17/03/2017) Quyết định 03/QĐ-UBQGNKT năm 2017 biểu mẫu báo cáo về công tác người khuyết tật các cấp do Ủy ban Quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam ban hành
37. (31/12/2015) Quyết định 3276/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
38. (22/09/2015) Kế hoạch 3942/KH-UBND năm 2015 về thực hiện tinh giản biên chế và thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế do thành phố Hải Phòng ban hành
39. (29/12/2014) Quyết định 3663/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2015
40. (08/07/2014) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Hội đồng thẩm định dự án Quy hoạch bố trí hệ thống cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020
41. (26/02/2014) Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2014 quy định về hệ thống cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
42. (16/01/2012) Thông báo 21/2018/TB-LPQT hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam và Ca-ta
43. (22/11/2011) Quyết định 3083/QĐ-UBND năm 2011 về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
44. (21/09/2011) Quyết định 177/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án: Tổ chức lực lượng Dân quân trực thường xuyên bảo vệ trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (giai đoạn 2011 -2015)
45. (27/12/2010) Quyết định 2683/QĐ-UBND năm 2010 quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
46. (27/09/2010) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2010 về Kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2011-2013
47. (22/09/2010) Quyết định 2225/QĐ-UBND năm 2010 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Đồng và phường Tân Bình - thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
48. (26/08/2010) Chỉ thị 13/2010/CT-UBND về tăng cường công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
49. (24/08/2010) Quyết định 1208/QĐ-UBND năm 2010 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải Phú Yên
50. (24/08/2010) Quyết định 2606/QĐ-UBND năm 2010 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ
51. (14/07/2010) Quyết định 04/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 08/2007/QĐ-UBND quy định thủ tục hành chính đang áp dụng tại Phòng Tài nguyên - Môi trường trong lĩnh vực tài nguyên nước do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ban hành
52. (14/05/2010) Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2010 về cho phép vận hành chính thức hệ thống cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng
53. (17/12/2004) Nghị quyết 186/2004/NQ-HĐND về chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố do tỉnh Hưng Yên ban hành
54. (18/11/2004) Quyết định 4001/2004/QĐ-UB về Quy chế quản lý sử dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Vĩnh Long ban hành
55. (19/07/2004) Quyết định 61/2004/QĐ-UB về Quy chế tuyển dụng công chức ở xã, phường, thị trấn do tỉnh Bình Phước ban hành
56. (18/06/2004) Quyết định 61/2004/QĐ.UB quy định về trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi Cục Thú y, tỉnh Đồng Tháp
57. (08/06/2004) Quyết định 55/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang
58. (07/06/2004) Quyết định 3513/2004/QĐ.UB quy định về thẩm quyền phê duyệt kế hoạch; cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
59. (28/05/2004) Quyết định 56/2004/QĐ.UB quy định về trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi cục Bảo vệ thực vật, tỉnh Đồng Tháp
Vi phạm hành chính
1. (17/05/2018) Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
2. (28/03/2018) Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong việc lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3. (26/02/2018) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2018 về đảm bảo thời hạn và hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thủ tục Tố tụng
1. (15/05/2018) Chỉ thị 05/CT-VKSTC năm 2018 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
Tài chính nhà nước
1. (14/05/2018) Quyết định 407/QĐ-UBND năm 2018 quy định về trình tự, thủ tục, đối tượng được hỗ trợ từ nguồn tài chính Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên
2. (10/04/2018) Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (09/02/2018) Quyết định 509/QĐ-UBND năm 2018 về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
4. (09/02/2018) Quyết định 510/QĐ-UBND năm 2018 về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
5. (09/02/2018) Quyết định 511/QĐ-UBND năm 2018 về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
6. (27/12/2017) Quyết định 2540/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7. (14/12/2017) Nghị quyết 36/NQ-HĐND năm 2017 về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 - nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Yên Bái ban hành
8. (14/12/2017) Nghị quyết 38/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Yên Bái năm 2018
9. (14/12/2017) Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 3 Nghị quyết 47/2016/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Yên Bái ban hành
10. (14/12/2017) Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái
11. (14/12/2017) Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2017 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2016 do tỉnh Yên Bái ban hành
12. (28/11/2017) Quyết định 3275/QĐ-UBND năm 2017 về tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk
13. (22/09/2015) Quyết định 3408/QĐ-UBND năm 2015 sử dụng thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng mặt đường và cống thoát nước đường giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14. (20/12/2012) Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND quy định về mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã được nộp vào ngân sách nhà nước do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
15. (30/08/2011) Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011-2015
16. (04/10/2010) Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2010 quy định về chính sách trợ giúp đột xuất từ nguồn ngân sách nhà nước cho hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
17. (12/08/2010) Quyết định 1930/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án "Thí điểm sử dụng năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"
18. (16/07/2010) Nghị quyết 45/2010/NQ-HĐND bổ sung và phân bổ kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh Thái Bình năm 2010
19. (16/12/2004) Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2005
20. (19/05/2004) Quyết định 50/2004/QĐ-UB quy định về thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở tỉnh Nghệ An
21. (12/03/2004) Quyết định 21/2004/QĐ-UB về quy chế thành lập và sử dụng quỹ phòng, chống ma tuý cấp xã (xã, phường, thị trấn) do tỉnh Nghệ An ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (07/05/2018) Quyết định 692/QĐ-UBND năm 2018 quy định về chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
2. (27/04/2018) Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định chi tiết nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái
3. (12/04/2018) Quyết định 1212/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2030
4. (30/12/2015) Quyết định 1589/QĐ-BXD năm 2015 về công nhận thị xã Ngã Bảy là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Hậu Giang do Bộ Xây dựng ban hành
5. (02/12/2013) Quyết định 3636/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự toán lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
6. (28/09/2010) Quyết định 1821/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung vùng Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012
7. (23/08/2010) Quyết định 2073/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
8. (19/05/2010) Quyết định 504/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
9. (22/03/2010) Quyết định 409/2010/QĐ-UBND quy định về tổ chức, hoạt động và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10. (05/03/2010) Quyết định 413/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
Giao thông - Vận tải
1. (04/04/2018) Thông tư 15/2018/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển, mã số đăng ký: QCVN 99:2017/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Sửa đổi 2: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 2: 2017 QCVN 21:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trang bị an toàn tàu biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 42:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển - Sửa đổi 1: 2017, mã số đăng ký: Sửa đổi 1: 2017 QCVN 49:2017/BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành
2. (24/06/2004) Quyết định 4170/2004/QĐ.UB quy định tạm thời về quản lý và sử dụng vỉa hè, lòng đường đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Giáo dục
1. (27/04/2018) Chỉ thị 10/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
2. (16/09/2011) Chỉ thị 04/2011/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011–2012 tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
Tài nguyên - Môi trường
1. (18/05/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-TTg về danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (07/05/2018) Quyết định 698/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng năm 2018 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (29/03/2018) Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung Phụ lục xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
4. (07/03/2018) Chỉ thị 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
5. (26/02/2018) Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
6. (22/01/2018) Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2018 về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
7. (14/12/2017) Quyết định 3753/QĐ-UBND năm 2017 về Phương án Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8. (30/10/2015) Quyết định 5815/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020
9. (17/09/2012) Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2012 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Thể thao - Y tế
1. (15/05/2018) Thông tư 13/2018/TT-BYT quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2. (15/05/2018) Công văn 8406/QLD-KD năm 2018 về đảm bảo cung ứng huyết thanh kháng độc tố bạch hầu do Cục Quản lý Dược ban hành
3. (03/05/2018) Kế hoạch 65/KH-UBND thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020” trong năm 2018
4. (19/04/2018) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BYT năm 2018 hợp nhất Thông tư hướng dẫn sử dụng thuốc trong cơ sở y tế có giường bệnh do Bộ Y tế ban hành
5. (13/04/2018) Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BYT năm 2018 quy định về nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế do Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (16/05/2018) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2018 về phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại 04 huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020
2. (07/05/2018) Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
3. (14/12/2017) Nghị quyết 40/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 25/2015/NQ-HĐND phê duyệt Đề án về công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình tại 72 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020
4. (06/09/2016) Quyết định 6077/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020"
5. (23/12/2015) Quyết định 3681/QĐ-UBND năm 2015 về giao chỉ tiêu thực hiện Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020 và năm 2016
6. (01/04/2015) Quyết định 468/QĐ-UBND năm 2015 Quy định về xét, công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Cà Mau
7. (04/11/2014) Quyết định 3607/QĐ-UBND năm 2014 về thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Thuận
8. (03/11/2014) Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2014 về thực hiện "Chương trình hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
9. (14/04/2011) Quyết định 507/QĐ-UBND năm 2011 về phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015
10. (09/10/2010) Quyết định 2027/QĐ-UBND 2010 phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Phát triển nghề công tác xã hội tỉnh Phú Yên giai đoạn 2010-2020
Lĩnh vực khác
1. (16/05/2018) Nghị định 79/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
2. (22/12/2011) Nghị quyết 42/2011/NQ-HĐND về Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
3. (22/12/2011) Nghị quyết 38/2011/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Đắk Lắk ban hành
4. (29/04/2010) Quyết định 635/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt dự án Quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn ở các huyện đồng bằng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2009-2015, định hướng đến năm 2020

Chia sẻ bài viết lên facebook 711

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn