App iThong: Tra cứu mức xử phạt giao thông trên điện thoại di động
Bản Tin Văn Bản Mới 18/05/2018 17:21 PM

Bản tin văn bản mới, ngày 16/05 - 18/05/2018

18/05/2018 17:21 PM

Sau đây là danh sách những văn bản THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật được từ ngày 16/05 - 18/05/2018.

Chọn lĩnh vực để xem văn bản liên quan
Doanh nghiệp
1. (15/05/2018) Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo do Chính phủ ban hành
2. (14/05/2018) Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (14/05/2018) Công văn 4462/VPCP-V.I năm 2018 về khiếu nại của Công ty cổ phần Xăng dầu Thắng Vân do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/05/2018) Công văn 4431/VPCP-KTTH năm 2018 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (14/05/2018) Công văn 610/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (14/05/2018) Công văn 4464/VPCP-NN năm 2018 về giải quyết kiến nghị của Công ty cổ phần tập đoàn Hanaka do Văn phòng Chính phủ ban hành
7. (11/05/2018) Thông báo 181/TB-VPCP năm 2018 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành
8. (11/05/2018) Công văn 4360/VPCP-ĐMDN năm 2018 về báo cáo kết quả xử lý trách nhiệm theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (11/05/2018) Công văn 1806/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2018 về đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
10. (08/05/2018) Quyết định 955/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế
11. (08/05/2018) Quyết định 956/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
12. (04/05/2018) Công văn 1280/GSQL-GQ2 năm 2018 hướng dẫn thủ tục hải quan về sửa chữa thiết bị cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
13. (05/04/2018) Công văn 3946/BTC-TCDN năm 2018 về tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
14. (05/04/2018) Công văn 722/BXD-TCCB năm 2018 về gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành
15. (04/04/2018) Công văn 691/BXD-QLDN năm 2018 về công tác thẩm định giá và phương thức thoái vốn do Bộ Xây dựng ban hành
16. (27/02/2018) Công văn 1121/BKHĐT-PTDN năm 2018 về báo cáo thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
17. (26/12/2017) Quyết định 3888/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Quyết định 44/2012/QĐ-UBND quy định về doanh thu tối thiểu và tỷ lệ phần trăm (%) chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ôtô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
18. (08/06/2015) Quyết định 1248/QĐ-UBND năm 2015 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng năm 2014
19. (22/11/2011) Công văn 2184/TTg-ĐMDN năm 2011 phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
20. (06/08/2010) Kết luận 81-KL/TW năm 2010 về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
Đầu tư
1. (14/05/2018) Công văn 606/TTg-CN năm 2018 về thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5 giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (09/05/2018) Công văn 93/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 823/SKHĐT-DNĐT do Bộ Xây dựng ban hành
3. (08/05/2018) Công văn 2958/BKHĐT-KTĐPLT về báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
4. (07/05/2018) Công văn 2857/BKHĐT-TH năm 2018 về báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
5. (24/04/2018) Công văn 899/BXD-KTXD năm 2018 về xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
6. (12/04/2018) Công văn 2310/BKHĐT-KTĐN năm 2018 về báo cáo đánh giá hiệu quả, tác động của dự án/Sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi giai đoạn 1993-2017 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
7. (09/04/2018) Công văn 742/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng Quyết định 79/QĐ-BXD về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
8. (04/04/2018) Công văn 58/BXD-QLN năm 2018 về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành
9. (23/03/2018) Công văn 583/BXD-KHTC năm 2018 triển khai Chỉ thị 47/CT-TTg về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
10. (28/12/2017) Quyết định 3964/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi Sổ tay hướng dẫn thực hiện hoạt động đầu tư nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (CSA) do tỉnh Hà Tĩnh ban hành
11. (04/12/2017) Quyết định 3731/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
12. (12/10/2017) Quyết định 4399/QĐ-UBND năm 2017 công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng giải quyết tại cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai
13. (15/01/2016) Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2016 về đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
14. (31/12/2015) Quyết định 68/2015/QĐ-UBND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cho huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Long An ban hành
15. (06/06/2011) Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt danh mục dự án được vay vốn tín dụng đầu tư từ Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng
Thương mại
1. (16/05/2018) Công văn 8590/QLD-KD năm 2018 hướng dẫn về phạm vi kinh doanh ghi tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và các Giấy chứng nhận thực hành tốt do Cục Quản lý dược ban hành
2. (15/05/2018) Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
3. (14/05/2018) Nghị quyết 56/NQ-CP năm 2018 về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Hệ thống hóa mạng lưới phân phối phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm của địa phương nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, hạn chế hoạt động giao thương tiểu ngạch, phát triển thị trường trong nước phù hợp với cam kết hội nhập” do Chính phủ ban hành
4. (14/05/2018) Công văn 1830/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (09/05/2018) Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
6. (09/05/2018) Quyết định 1518/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hóa chất thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định
7. (09/05/2018) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định
8. (04/05/2018) Công văn 2405/TCHQ-GSQL năm 2018 về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
9. (27/04/2018) Quyết định 1403/QĐ-UBND phê duyệt Đề án khuyến công năm 2018 sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương do tỉnh Bình Định ban hành
10. (09/04/2018) Công văn 09/BXD-QHKT năm 2018 về áp dụng Quy chuẩn xây dựng đối với cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Bộ Xây dựng ban hành
11. (09/04/2018) Quyết định 667/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững do Bộ Tư pháp ban hành
12. (29/12/2017) Quyết định 3725/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án “Phát triển hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”
13. (14/12/2017) Quyết định 3891/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công thương, tỉnh Hải Dương
14. (17/08/2016) Kế hoạch 58/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau
15. (12/07/2016) Quyết định 1480/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Trà Vinh năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
16. (17/12/2014) Kế hoạch 63/KH-UBND năm 2014 về tổ chức thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
17. (11/12/2014) Nghị quyết 88/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2015 do thành phố Đà Nẵng ban hành
18. (02/11/2011) Chỉ thị 14/2011/CT-UBND về tăng cường công tác bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang
19. (22/06/2011) Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2011 về tăng cường thực hiện biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Vĩnh Long
20. (19/02/2011) Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2011 về phát triển Thương mại điện tử giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Thừa Thiên Huế
Xuất nhập khẩu
1. (08/05/2018) Thông báo 2485/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Dây cáp điện bọc nhựa cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/05/2018) Thông báo 2486/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Dây cáp điện bọc sợi thủy tinh do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/05/2018) Thông báo 2487/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Cáp điện bọc nhựa mPPE cách điện do Tổng cục Hải quan ban hành
4. (07/05/2018) Công văn 7803/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
5. (04/05/2018) Công văn 2422/TCHQ-GSQL năm 2018 về trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành
6. (04/05/2018) Công văn 1274/GSQL-GQ5 năm 2018 về công nhận địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành
7. (26/12/2017) Quyết định 4273/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy chế kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm nghiệp vụ trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (25/06/2014) Công văn 1527/KBNN-KTNN năm 2014 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 61/2014/TT-BTC do Kho bạc Nhà nước ban hành
2. (13/07/2010) Nghị quyết 14/2010/NQ-HĐND về hỗ trợ lãi suất vay vốn đi xuất khẩu lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang đối với lao động không thuộc hộ nghèo, huyện nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (11/05/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2. (10/05/2018) Quyết định 932/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế Tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
3. (16/04/2018) Quyết định 1260/QĐ-UBND năm 2018 quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2017-2018 do tỉnh Bình Định ban hành
4. (05/02/2018) Công văn 1468/BTC-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với chứng quyền có bảo đảm do Bộ Tài chính ban hành
Bảo hiểm
1. (16/05/2018) Quyết định 2968/QĐ-BYT năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi được quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành
Kế toán - Kiểm toán
1. (12/05/2018) Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
Lao động - Tiền lương
1. (15/05/2018) Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2. (14/05/2018) Công văn 1841/LĐTBXH-TCGDNN năm 2018 về tăng cường tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo trình độ trung cấp với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3. (14/05/2018) Công văn 1824/LĐTBXH-QLĐTL năm 2018 về đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4. (14/05/2018) Quyết định 522/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (09/05/2018) Công văn 1031/BXD-GĐ năm 2018 thực hiện công tác quản lý an toàn lao động đối với máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
6. (07/05/2018) Quyết định 22/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7. (04/05/2018) Thông tư 12/2018/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8. (03/05/2018) Quyết định 518/QĐ-LĐTBXH năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
9. (24/04/2018) Quyết định 336/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
10. (03/04/2018) Công văn 670/BXD-KTXD năm 2018 về điều chỉnh lương cơ sở theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
11. (03/04/2018) Công văn 671/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
12. (25/12/2017) Quyết định 3572/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
13. (01/12/2017) Quyết định 3718/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ đối với nghề đào tạo cho lao động nông thôn tỉnh Hải Dương
Công nghệ thông tin
1. (11/05/2018) Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
2. (10/05/2018) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT năm 2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (06/04/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng; kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, hệ thống công báo điện tử tỉnh Hà Tĩnh
4. (20/03/2018) Công văn 563/BXD-HĐXD năm 2018 về trình tự, thủ tục quản lý vận hành công trình hạ tầng viễn thông do Bộ Xây dựng ban hành
5. (01/12/2017) Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020
6. (22/11/2017) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Lai Châu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
7. (28/12/2016) Quyết định 6760/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của VNPT Nghệ An đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
8. (20/11/2015) Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Ninh
9. (09/06/2015) Quyết định 1481/QĐ-CTUBND năm 2015 về thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
10. (15/12/2014) Quyết định 3628/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng viễn thông tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Bất động sản
1. (14/05/2018) Công văn 605/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (14/05/2018) Công văn 608/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (10/05/2018) Nghị quyết 51/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành
4. (10/05/2018) Nghị quyết 52/NQ-CP năm 2018 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của thành phố Cần Thơ do Chính phủ ban hành
5. (10/05/2018) Nghị quyết 53/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành
6. (07/05/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình thụ hưởng chính sách theo Quyết định 2085/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Điện Biên
7. (04/05/2018) Công văn 975/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 769/UBND-ĐTQH về vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành
8. (04/05/2018) Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên
9. (19/04/2018) Công văn 869/BXD-QLN năm 2018 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành
10. (17/04/2018) Quyết định 17/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2008/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
11. (16/04/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10/2013/QĐ-UBND quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu
12. (13/04/2018) Công văn 70/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 623/SXD-QLN về đề nghị hướng dẫn hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp cho Nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành
13. (13/04/2018) Công văn 71/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 693/SXD-QLN về đề nghị hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dự án du lịch nghỉ dưỡng sang dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành
14. (12/04/2018) Quyết định 12/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15. (11/04/2018) Công văn 66/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn về giao dịch nhà ở của cá nhân nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành
16. (10/04/2018) Công văn 754/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn bán phần diện tích sử dụng chung và chuyển quyền sử dụng đất đối với diện tích đất liền kề nhà ở cũ do Bộ Xây dựng ban hành
17. (09/04/2018) Công văn 67/BXD-QLN năm 2018 trả lời ý kiến liên quan đến việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ do Bộ Xây dựng ban hành
18. (03/04/2018) Quyết định 16/2018/QĐ-UBND quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở và đất vườn, ao gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An
19. (26/03/2018) Công văn 48/BXD-QLN năm 2018 về trả lời Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về giải quyết bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê do Bộ Xây dựng ban hành
20. (23/03/2018) Công văn 587/BXD-QLN năm 2018 về báo cáo tình hình quản lý đầu tư phát triển nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng ban hành
21. (29/12/2017) Quyết định 3699/QĐ-UBND năm 2017 về Đơn giá đo đạc, cắm mốc giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thu hồi đất, giao đất để xây dựng công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
22. (29/12/2017) Quyết định 3558/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
23. (29/12/2017) Quyết định 3557/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái
24. (22/11/2017) Quyết định 1922/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau
25. (22/11/2017) Quyết định 1924/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Cà Mau
26. (28/03/2016) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2016 về tách thửa đối với đất không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương
27. (22/06/2015) Quyết định 181/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung phần ghi chú của Bảng tổng hợp hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 122/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
28. (14/07/2010) Quyết định 1590/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
29. (14/07/2010) Quyết định 1592/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
30. (14/07/2010) Quyết định 1593/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
31. (14/07/2010) Quyết định 1596/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
32. (14/07/2010) Quyết định 1597/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
33. (14/07/2010) Quyết định 1595/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
Sở hữu trí tuệ
1. (02/05/2018) Quyết định 1499/QĐ-BNN-CBTTNS năm 2018 về Quy chế sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận quốc gia GẠO VIỆT NAM/VIETNAM RICE do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Bộ máy hành chính
1. (16/05/2018) Thông báo 183/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (15/05/2018) Quyết định 527/QĐ-TTg năm 2018 về danh sách đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (15/05/2018) Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
4. (15/05/2018) Quyết định 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (14/05/2018) Nghị quyết 55/NQ-CP năm 2018 xây dựng Nghị định về tổ hợp tác do Chính phủ ban hành
6. (14/05/2018) Quyết định 523/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (14/05/2018) Quyết định 957/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên
8. (14/05/2018) Thông báo 182/TB-VPCP về kết luận Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm 2017 và 03 tháng đầu năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
9. (11/05/2018) Công văn 4365/VPCP-V.I năm 2018 về đơn kiến nghị của Bác sỹ Hoàng Công Lương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành
10. (10/05/2018) Quyết định 01/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc quận và Ủy ban nhân dân 10 phường trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
11. (09/05/2018) Thông tư 05/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
12. (09/05/2018) Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 19/2015/QĐ-UBND quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên
13. (08/05/2018) Quyết định 960/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế
14. (08/05/2018) Quyết định 961/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế; mới ban hành lĩnh vực Dân tộc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ Ủy ban nhân dân cấp xã đến cấp huyện và đến cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
15. (07/05/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
16. (07/05/2018) Quyết định 1574/QĐ-BNN-TC năm 2018 quy định về lập và giao dự toán ngân sách nhà nước cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17. (04/05/2018) Quyết định 378/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng, dược phẩm, an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên
18. (04/05/2018) Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công tác lãnh sự, ngoại giao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên
19. (04/05/2018) Công văn 3324/BNN-PC năm 2018 thực hiện Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20. (03/05/2018) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế
21. (03/05/2018) Quyết định 1013/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Phương án điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng
22. (03/05/2018) Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về xử lý vi phạm trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức, tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên
23. (02/05/2018) Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2018 quy định về thực hiện việc kê khai đăng ký khai tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên
24. (26/04/2018) Công văn 209/BXD-TCCB năm 2018 về tổng hợp báo cáo đề án vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Xây dựng ban hành
25. (26/04/2018) Quyết định 364/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
26. (24/04/2018) Quyết định 1381/QĐ-UBND năm 2018 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
27. (23/04/2018) Quyết định 18/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành
28. (16/04/2018) Quyết định 743/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2018
29. (02/03/2018) Quyết định 244/QĐ-BXD năm 2018 về Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 tại Bộ Xây dựng
30. (02/03/2018) Kế hoạch 779/KH-BLĐTBXH-BTP về phối hợp thực hiện công tác pháp luật giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tư pháp năm 2018
31. (01/03/2018) Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp
32. (27/02/2018) Quyết định 313/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ Pháp luật quốc tế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
33. (26/02/2018) Quyết định 310/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Công tác phía Nam do Bộ Tư pháp ban hành
34. (12/02/2018) Quyết định 273/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp
35. (08/02/2018) Quyết định 264/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Bổ trợ tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
36. (06/02/2018) Quyết định 245/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
37. (25/01/2018) Quyết định 169/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2018 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành
38. (29/12/2017) Quyết định 3652/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
39. (29/12/2017) Quyết định 3679/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018
40. (28/12/2017) Quyết định 3958/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện; kết quả đánh giá việc thực hiện cải cách hành chính của đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
41. (26/12/2017) Quyết định 4146/QĐ-UBND công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Hải Dương
42. (22/12/2017) Quyết định 7126/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực toàn bộ
43. (15/12/2017) Quyết định 3906/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
44. (14/12/2017) Quyết định 3892/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
45. (04/12/2017) Quyết định 3733/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương
46. (04/12/2017) Quyết định 3734/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương
47. (29/11/2017) Quyết định 3110/QĐ-UBND năm 2017 về hệ thống biểu mẫu và phân công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hưng Yên
48. (27/11/2017) Quyết định 6652/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Đà Nẵng
49. (22/11/2017) Quyết định 1923/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
50. (22/11/2017) Quyết định 1920/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
51. (20/11/2017) Quyết định 1910/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau
52. (20/11/2017) Quyết định 3524/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Hải Dương
53. (20/11/2017) Quyết định 3525/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hải Dương
54. (12/12/2016) Chỉ thị 28/CT-UBND năm 2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
55. (01/09/2016) Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa mới và bị bãi bỏ lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
56. (24/06/2016) Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2016 về danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị
57. (19/05/2016) Quyết định 1026/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thực hiện tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
58. (31/12/2015) Kế hoạch 93/KH-UBND năm 2015 về tinh giản biên chế công chức hành chính giai đoạn 2015-2021 do tỉnh Tuyên Quang ban hành
59. (31/12/2015) Kế hoạch 94/KH-UBND năm 2015 về tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2015-2021 do Tỉnh Tuyên Quang ban hành
60. (30/10/2015) Quyết định 30/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
61. (03/07/2015) Quyết định 18/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Đắk Nông
62. (10/04/2015) Quyết định 717/QĐ-UBND năm 2015 quy định về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Kiên Giang
63. (24/03/2015) Quyết định 675/QĐ-UBND về Kế hoạch bổ sung hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 do tỉnh Khánh Hòa ban hành
64. (13/01/2015) Quyết định 57/QĐ-UBND về Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2015
65. (07/11/2014) Quyết định 3535/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
66. (13/10/2014) Quyết định 391/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang
67. (18/08/2014) Quyết định 1315/QĐ-UBND năm 2014 về phân công công tác thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016
68. (31/07/2012) Quyết định 2842/QĐ-UBND năm 2012 về Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông do tỉnh Nghệ An ban hành
69. (26/07/2012) Quyết định 1504/QĐ-CTUBND năm 2012 quy định về đối tượng được giao nhiệm vụ chuyên trách làm công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Định
70. (21/11/2011) Quyết định 1932/QĐ-UBND năm 2011 quy định về xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tại Phú Yên
71. (25/07/2011) Quyết định 2405/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
72. (14/07/2011) Quyết định 1770/QĐ-UBND năm 2011 về phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai
73. (11/07/2011) Quyết định 83/2011/QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện về công tác thanh niên do tỉnh Bắc Ninh ban hành
74. (01/07/2011) Quyết định 1244/QĐ-UBND năm 2011 bổ sung nhiệm vụ của Sở Nội vụ và thành lập Phòng Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị
75. (21/06/2011) Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐND về thông qua nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016
76. (21/05/2011) Quyết định 570/QĐ-CT năm 2011 phê duyệt Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử do tỉnh Tuyên Quang ban hành
77. (07/03/2011) Quyết định 219/QĐ-UBND năm 2011 thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông do tỉnh Điện Biên ban hành
78. (27/12/2010) Quyết định 2684/QĐ-UBND năm 2010 quy định về tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã và các huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế
79. (02/12/2010) Quyết định 3595/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010-2020
80. (18/11/2010) Quyết định 2980/QĐ-UBND năm 2010 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Khánh Hòa
81. (23/10/2010) Quyết định 350/QĐ-UBND năm 2010 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
82. (23/10/2010) Quyết định 351/QĐ-UBND năm 2010 về thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
83. (27/09/2010) Chỉ thị 18/CT-UBND năm 2010 về công tác quản lý tàu cá có công suất dưới 30 sức ngựa do tỉnh Thanh Hóa ban hành
84. (06/08/2010) Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2010 về thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên
85. (25/06/2010) Quyết định 2266/QĐ-BYT năm 2010 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
86. (22/06/2010) Quyết định 1354/QĐ-UBND năm 2010 về công nhận Cộng tác viên kiểm tra văn bản theo Nghị định 40/2010/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
87. (21/04/2010) Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2010 về đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thủ tục Tố tụng
1. (15/05/2018) Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tài chính nhà nước
1. (16/05/2018) Công văn 2704/BYT-KH-TC năm 2018 về định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
2. (15/05/2018) Thông tư 07/2018/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
3. (15/05/2018) Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
4. (14/05/2018) Công văn 1818/LĐTBXH-KHTC năm 2018 về tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (08/05/2018) Quyết định 28/2018/QĐ-UBND quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
6. (08/05/2018) Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7. (04/05/2018) Công văn 276/BXD-KHCN năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ, sự nghiệp môi trường năm 2019 do Bộ Xây dựng ban hành
8. (03/05/2018) Quyết định 10/2018/QĐ-UBND về Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang
9. (26/04/2018) Quyết định 962/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành
10. (18/04/2018) Công văn 863/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt máy, thiết bị công nghệ do Bộ Xây dựng ban hành
11. (16/04/2018) Công văn 823/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành
12. (13/04/2018) Quyết định 19/2018/QĐ-UBND quy định về định mức hoạt động; nội dung chi và mức chi đặc thù của Đội Tuyên truyền lưu động, thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
13. (03/04/2018) Công văn 10/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định chi phí lập chương trình phát triển từng đô thị do Bộ Xây dựng ban hành
14. (29/12/2017) Quyết định 3719/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Quảng Trị
15. (07/12/2017) Nghị quyết 27/NQ-HĐND năm 2017 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Bắc Kạn năm 2018
16. (16/12/2016) Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015
17. (31/12/2015) Quyết định 46/2015/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, Điều 1; khoản 2, Điều 2 và Điều 3 Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
18. (30/07/2015) Quyết định 2780/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đợt VI, năm 2015 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
19. (10/04/2015) Quyết định 1231/QĐ-UBND về phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nguồn Trái phiếu Chính phủ và ngân sách tỉnh Hà Tĩnh năm 2015
20. (03/04/2015) Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND về phê duyệt định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2015-2020
21. (22/12/2014) Quyết định 52/2014/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 do tỉnh Bình Dương ban hành
22. (13/08/2014) Quyết định 2669/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá muối hạt trắng, công trộn muối I-ốt, đơn giá túi PE, trợ cước vận chuyển để cấp muối I-ốt cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2014
23. (06/12/2011) Quyết định 3247/QĐ-UBND năm 2011 duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Chương trình phát triển, nâng cấp đô thị thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020
24. (14/11/2011) Quyết định 3726/QĐ-UBND năm 2011 thực hiện chính sách chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ, khen thưởng người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
25. (24/10/2011) Quyết định 1899/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
26. (19/10/2011) Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định về cấp phát và thanh toán kinh phí đặt hàng dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
27. (18/10/2011) Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND quy định về chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Bình
28. (16/06/2011) Quyết định 869/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án: mở lớp đào tạo sỹ quan dự bị bằng nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành
29. (15/04/2011) Quyết định 337/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt phương án: Quản lý, khai thác, phương pháp xác định giá thành nước sạch các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh Kon Tum
30. (28/12/2010) Nghị quyết 27/2010/NQ-HĐND về thời kỳ ổn định ngân sách giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Bạc Liêu giai đoạn năm 2011-2015
31. (14/06/2010) Quyết định 1294/QĐ-UBND năm 2010 công bố đơn giá vận chuyển, bơm cát đen san lấp mặt bằng và đắp nền đường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
32. (21/04/2010) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2010 quy định về mức hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
Xây dựng - Đô thị
1. (10/05/2018) Công văn 1061/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng định mức cắm mốc tim tuyến, mốc giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi, đê điều do Bộ Xây dựng ban hành
2. (09/05/2018) Công văn 1030/BXD-GĐ năm 2018 về kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình tháp truyền thông trên phạm vi cả nước do Bộ Xây dựng ban hành
3. (08/05/2018) Công văn 1022/BXD-KTXD năm 2018 về hao phí vật liệu trong công tác rải vải địa kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành
4. (07/05/2018) Công văn 03/BXD-VLXD năm 2018 về sử dụng cát biển san lấp mặt bằng do Bộ Xây dựng ban hành
5. (07/05/2018) Công văn 05/BXD-VLXD năm 2018 cho ý kiến về chuyển đổi công nghệ sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng sang công nghệ sản xuất bằng lò tuynel do Bộ Xây dựng ban hành
6. (04/05/2018) Công văn 965/BXD-KTXD năm 2018 về định mức kinh tế - kỹ thuật công tác nạo vét công trình hàng hải do Bộ Xây dựng ban hành
7. (26/04/2018) Công văn 910/BXD-QHKT năm 2018 thực hiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại khu vực ngoại thành thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Bộ Xây dựng ban hành
8. (24/04/2018) Công văn 898/BXD-KTXD năm 2018 vướng mắc trong quá trình quản lý dự án do Bộ Xây dựng ban hành
9. (23/04/2018) Công văn 13/BXD-QHKT năm 2018 về khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện Luật Xây dựng 50/2014/QH13 do Bộ Xây dựng ban hành
10. (17/04/2018) Công văn 856/BXD-KTXD năm 2018 về đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
11. (17/04/2018) Công văn 45/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn về giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
12. (16/04/2018) Công văn 819/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành
13. (16/04/2018) Công văn 828/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
14. (10/04/2018) Công văn 43/BXD-HĐXD năm 2018 hướng dẫn áp dụng Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
15. (09/04/2018) Công văn 08/BXD-QHKT năm 2018 trả lời vướng mắc về công tác quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Bộ Xây dựng ban hành
16. (05/04/2018) Công văn 717/BXD-VLXD năm 2018 thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản 1329/VPCP-KGVX do Bộ Xây dựng ban hành
17. (02/04/2018) Công văn 07/BXD-GĐ năm 2018 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu dự án không có cấu phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành
18. (23/03/2018) Công văn 592/BXD-KTXD năm 2018 hướng dẫn định mức vận chuyển bê tông nhựa do Bộ Xây dựng ban hành
19. (19/03/2018) Công văn 552/BXD-VLXD năm 2018 về cho ý kiến đối với Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Bộ Xây dựng ban hành
20. (09/06/2015) Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Đô Hai huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
21. (18/08/2014) Quyết định 2228/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Thới Nhựt 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
22. (01/02/2012) Quyết định 17/QĐ-TCTK năm 2012 về điều tra hoạt động xây dựng do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành
23. (25/08/2011) Quyết định 1922/QĐ-CTUBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Phú Thịnh do tỉnh Bình Định ban hành
24. (24/06/2010) Quyết định 1543/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Cửa khẩu Đắk Ruê, xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025
Giao thông - Vận tải
1. (12/05/2018) Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
2. (16/07/2015) Quyết định 794/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt bổ sung quy hoạch vị trí đấu nối mạng lưới đường bộ địa phương với tuyến quốc lộ 37B, QL38B, QL38 mới, QL21B kéo dài (gồm cả đoạn tuyến Phủ Lý-Mỹ Lộc), địa bàn tỉnh Hà Nam
3. (04/02/2012) Quyết định 44/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Điện Biên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030
4. (06/09/2011) Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Giáo dục
1. (10/05/2018) Công văn 4291/VPCP-KGVX năm 2018 quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/05/2018) Công văn 1803/BGDĐT-KHCNMT năm 2018 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (18/04/2018) Kế hoạch 1284/KH-BTP thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2017-2021” năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành
4. (16/04/2018) Quyết định 1319/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2018-2019
5. (29/12/2017) Quyết định 4797/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2469/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-2025” trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6. (29/10/2015) Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng đạo đức lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
7. (23/04/2015) Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TU về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030
8. (27/05/2011) Chỉ thị 12/2011/CT-UBND về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Tài nguyên - Môi trường
1. (15/05/2018) Chỉ thị 19/CT-BTTTT về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (14/05/2018) Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi
3. (10/05/2018) Công văn 4281/VPCP-CN năm 2018 bổ sung quy hoạch và không đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá vôi tại xã Gia Minh, xã Minh Tân, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (09/05/2018) Quyết định 11/2018/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội
5. (02/05/2018) Quyết định 848/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp giữa cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá, ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. (04/04/2018) Kế hoạch 1077/KH-BTP về thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2018 tại trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp
7. (10/10/2011) Kế hoạch 73/KH-UBND năm 2011 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015
8. (21/09/2011) Quyết định 2394/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Quy hoạch tổng thể cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
Thể thao - Y tế
1. (04/05/2018) Thông tư 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành
2. (18/04/2018) Thông tư 08/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 28/2017/TT- BYT quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (08/04/2015) Quyết định 926/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
4. (18/06/2014) Quyết định 107/QĐ-AIDS năm 2014 về Hướng dẫn theo dõi phản ứng có hại của thuốc kháng HIV (ARV) trong chương trình Phòng, chống HIV/AIDS do Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (15/05/2018) Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
2. (15/05/2018) Quyết định 526/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3. (14/05/2018) Công văn 4403/VPCP-KGVX năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Báo cáo về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành
4. (14/05/2018) Công văn 1848/LĐTBXH-TE năm 2018 về tăng cường biện pháp bảo vệ trẻ em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (02/05/2018) Quyết định 951/QĐ-UBND năm 2018 về Hướng dẫn Tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư do tỉnh An Giang ban hành
6. (20/04/2018) Công văn 79/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành
7. (23/02/2016) Quyết định 641/QĐ-UBND năm 2016 về thiết kế mẫu công trình xây dựng phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8. (23/12/2011) Quyết định 1867/QĐ-UBND năm 2011 về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi tỉnh Bắc Giang
9. (27/10/2011) Quyết định 2895/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Đề án phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011–2020
10. (17/10/2011) Quyết định 1909/QĐ-UBND năm 2011 về thành lập Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Bắc Kạn
11. (05/10/2011) Quyết định 2242/QĐ-UBND năm 2011 về Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung tay xây dựng nông thôn mới” do tỉnh Lâm Đồng ban hành
12. (07/12/2010) Quyết định 3199/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
13. (08/10/2010) Quyết định 2309/QĐ-CTUBND năm 2010 về Kế hoạch xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
Lĩnh vực khác
1. (17/10/2017) Quyết định 2802/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố tiêu chuẩn quốc gia về Thực hành nông nghiệp tốt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chia sẻ bài viết lên facebook 865

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn