tinh giản biên chế

Những quy định liên quan đến việc tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:

  • Năm 2021, giảm ít nhất 10% biên chế công chức so với năm 2015 17:02 | 04/01/2021
  • Ngày 01/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó, có chỉ tiêu giảm ít nhất 10% biên chế công chức so với năm 2015.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn