Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

thu nhập tăng thêm

  • TP.HCM: Giảm thu nhập tăng thêm đối với giáo viên là viên chức 14:31 | 17/04/2020
  • Công văn 1104/GDĐT-KHTC ngày 14/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về triền khai Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của HĐND thành phố và báo cáo nhu cầu thực hiện điều chỉnh hệ số chi thu nhập tăng thêm và nguồn thực hiện cải cách tiền ...
  • Mức chi trả thu nhập tăng thêm năm 2020 cho công chức tại TP.HCM 10:49 | 19/02/2020
  • Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn