thu nhập doanh nghiệp

  • Lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp 08:20 | 24/03/2018
  • Hiện nay chính sách thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã khá rõ ràng và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện quyết toán thuế. Tuy nhiên, để quyết toán thuế thuận lợi, doanh nghiệp cần lưu ý đến công tác chuẩn bị để tránh những sai sót ...
  • Thêm khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN từ 01/02/2018 15:02 | 21/12/2017
  • Hiện nay, tất cả khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ (không phân biệt là ít hay nhiều) cho người lao động của doanh nghiệp đều là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (Căn cứ vào Khoản 7 Điều 1 của Nghị định ...
  • Toàn văn File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế 09:40 | 24/06/2017
  • Ngày 15/5/2017, Bộ Tài chính ban hành 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cụ thể như sau: Toàn văn File Word 03 văn bản hợp nhất các Thông tư về Thuế ...
  • 12 vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế TNDN 2016 08:53 | 07/02/2017
  • Căn cứ Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp và Công văn 2512/TCT-CS ngày 24/6/2015 của Tổng cục Thuế thì việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cần chú ý đến 12 vấn đề nêu sau: Toàn văn File Word 12 vấn đề cần ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn