thông tư 09/2012/TT-BTNMT

  • Quản lý dữ liệu sinh vật biến đổi gen 07:41 | 28/08/2012
  • Vừa qua, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư 09/2012/TT-BTNMT về việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn