Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

môi trường

  • Bổ sung 06 thủ tục hành chính mới lĩnh vực môi trường 15:51 | 04/11/2019
  • Đây là nội dung được đề cập tại Quyết định 2736/QĐ-BTNMT ngày 29/10/2019 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng ...
  • Sẽ ban hành khung giá tính thuế tài nguyên mới 16:32 | 17/10/2019
  • Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017/TT-BTC về khung giá tính thuế tài nguyên. Dự thảo Thông tư đã được gửi lấy ý kiến các Bộ, địa phương theo quy định. Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Thông tư để ban hành trong ...
  • Dự án đầu tư nào có nguy cơ tác động xấu đến môi trường? 07:46 | 16/11/2018
  • Hiện nay, pháp luật về bảo vệ môi trường chưa có quy định cụ thể để phân loại, xếp loại các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường. Việc xem xét tác động của các dự án đầu tư đến môi trường và ngược lại được thực hiện thông qua công tác thẩm ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn