Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

kết nạp Đảng

  • Điều kiện để được kết nạp vào Đảng 15:02 | 16/09/2020
  • Theo Điều lệ Đảng , Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân ...
  • Mẫu đơn xin vào Đảng và thủ tục kết nạp năm 2020 15:50 | 05/05/2020
  • Cá nhân có nguyện vọng được kết nạp vào Đảng cần phải làm Đơn xin vào Đảng theo mẫu gửi Chi bộ xem xét, đồng ý kết nạp vào Đảng. Mẫu đơn xin vào đảng hiện nay là Mẫu 1-KNĐ theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn