Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

học sinh tiểu học

  • Không còn bình bầu để khen thưởng học sinh tiểu học 15:06 | 29/09/2016
  • Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/09/2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Theo đó:
  • Giáo viên tiểu học được chấm điểm học sinh từ ngày 06/11/2016 14:19 | 28/09/2016
  • Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. >> TĂNG LƯƠNG CƠ SỞ 2017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn