chống mù lòa

Mục tiêu quốc gia về phòng chống mù lòa đến năm 2020

Mục tiêu quốc gia về phòng chống mù lòa đến năm 2020

Ngày 31/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2560/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Xem thêm