Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

biên chế công chức

  • Để lại 1,5% chỉ tiêu công chức để tinh giản trong năm 2021 16:06 | 16/10/2020
  • Sở Nội vụ cho biết Hà Nội để lại 1,5% trên tổng biên chế công chức được giao năm 2020 đối với viên chức để lại 2% trên tổng biên chế viên chức được giao (ngoài y tế, giáo dục) để tinh giản theo tỷ lệ cho năm 2021.
  • Năm 2021, giảm gần 4.000 biên chế công chức 17:26 | 05/10/2020
  • Đây là nội dung trọng tâm tại Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ NSNN của các CQHC nhà nước, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.
  • Tổng biên chế công chức năm 2021 theo Quyết định 1499/QĐ-TTg 16:54 | 05/10/2020
  • Ngày 03/10/2020, Thủ tướng ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn