Thông tư số 08/2013/TT-BTC

Mở rộng ứng dụng kế toán điện tử

Mở rộng ứng dụng kế toán điện tử

Trong thời gian tới, tất cả các cơ quan tài chính nhà nước, kể cả cả Phòng tài chính cấp huyện, thị xã đều phải thực hiện kế toán thông qua Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách nhà nước và Kho bạc (TABMIS).

Xem thêm