Thông tư 99/2012/TT-BTC

NSNN 2013 sẽ thu phù hợp, chi hiệu quả

NSNN 2013 sẽ thu phù hợp, chi hiệu quả

Bộ Tài chính vừa hướng dẫn cụ thể việc xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2013 tại Thông tư 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012. Theo đó, Thông tư này tập trung vào 3 vấn đề lớn:

Xem thêm