Thông tư 68/2012/TT-BTC

Đấu thầu mua sắm TS theo hướng tập trung

Đấu thầu mua sắm TS theo hướng tập trung

Nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, ngày 26/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2012/TT-BTC quy định cụ thể về đấu thầu để thực hiện việc mua sắm tài sản.

Xem thêm