Thông tư 15/2017/TT-BTC

  • Hộ nghèo có thể được địa phương hỗ trợ mua tivi 08:35 | 16/05/2017
  • Đây là nội dung được đề cập tại Thông tư 15/2017/TT-BTC quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ban hành ngày 15/02/2017.
  • Hỗ trợ lao động nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 07:50 | 10/05/2017
  • Theo Thông tư 15/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối tượng được hỗ trợ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, lao động cư trú dài hạn trên địa bàn huyện nghèo, các xã đặc biệt ...

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn