Thông tư 123/2012/TT-BTC

Điểm mới trong thi hành Luật Thuế TNDN

Điểm mới trong thi hành Luật Thuế TNDN

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNDN, Nghị định 124/2008/NĐ-CP và 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN.

Xem thêm