Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Sắp xếp

  • Chế độ với CBCCVC cơ quan đảng, đoàn thể khi sắp xếp ĐVHC 13:52 | 25/03/2020
  • Đây là nội dung tại Hướng dẫn 28-HD/BTCTW ngày 28/02/2020 về thực hiện sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, ...
  • Giảm gần 300 chi cục thuế 11:12 | 27/02/2020
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tài chính, ngành thuế tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy và đẩy mạnh cải cách thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn